Page 1

ชาวคริสตถามถึงสาเหตุการหาม รับประทานเนื้อสุกร [ ไทย – Thai – ‫] ﺗﺎﻳﻼﻧﺪي‬

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

๑T

แปลโดย : อับดุลอาซีซ สุนธารักษ ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน ที่มา : เว็บไซต islamqa.com ๑T

1T

1T

2012 - 1434


‫�‬

‫�ﺴﺄل ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺤﺗﺮ�ﻢ ﺤﻟﻢ اﺨﻟ��ﺮ‬ ‫» ﺎلﻠﻐﺔ اﺘﻟﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ «‬

‫ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ‬

‫ﺮﻤﺟﺔ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫مﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﺎﻲﻓ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫ﻤﻟﺼﺪر‪ :‬مﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم ﺳﺆال وﺟﻮاب‬

‫‪2012 - 1434‬‬


ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ชาวคริสตถามถึงสาเหตุการหาม รับประทานเนื้อสุกร คําถาม ทําไมอิสลามถึงหามรับประทานเนื้อสุกร ทั้งๆ ที่มันคือ สิ่ ง ถู ก สร า งหนึ่ ง ของพระองค อั ล ลอฮฺ ? ถ า ห า มเช น นั้ น แล ว พระองคอัลลอฮฺสรางมันขึ้นมาเพื่อเหตุใดกัน? คําตอบ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของพระองคอัลลอฮฺ ประการที่หนึ่ง : พระผูอภิบาลของเราผูทรงยิ่งใหญ และสู ง ส ง ได ห า มการรั บ ประทานเนื้ อ สุ ก รอย า งเด็ ด ขาด พระองคไดตรัสวา

َ ّٓ َ ّٓ ُ ً َ ُ ‫َ ٓ ُ َ َ ّ َر‬ ٰ َ َ ‫ُ َّ ًما‬ ِ ‫ج ُد ِ� ما أ‬ ‫� َطاع ِٖ� َ� ۡط َع ُم ُه ٓۥ ِ�َ أن يَ�ون َم ۡي َتة‬ َ�ِ �‫و‬ ِ ‫﴿ قل َ أ‬ َ ّ ۡ َ ّ ‫إ ّ ُ ۡ ٌ َ ۡ ۡ ً ُه‬ َ َۡ ۡ َ ً ُ ۡ ّ ٗ َ ۡ َ ‫� �َِ بِهِۚۦ � َم ِن‬ ِ ‫�ر َِنَهۥ ِرجس أو ف ِسقا ِلَ لِغ‬ ِ ‫أو دما َسفوحا أو �م خ‬ ٖ �ِ َ ّ �َ ّ ‫طُر ّ َ ۡ َ َاغٖ َ َ َ إ‬ ٞ ‫ َّح‬ٞ‫ك َ� ُفور‬ [١٤٥ :‫ ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم‬١ ‫ِيم‬ َ َ‫ضۡ َ �� ب و� �دٖ َِن‬

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา ฉันไมพบวาในสิ่งที่ถูกให เปนโองการแกฉันนั้น มีสิ่งตองหามแกผูบริโภคที่จะบริโภคมัน 3


นอกจากสิ่งนั้นเปนสัตวที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ สุกรเพราะแทจริงมันเปนสิ่งโสมม หรือสิ่งละเมิดซึ่งถูกเปลงนาม อื่นจากอัล ลอฮฺที่มั น ถ าผู ใ ดไดรั บความคั บขั น โดยมิใ ชเ ปน ผู แสวงหา และมิ ใชผูละเมิดแลวไซร แทจริงพระเจาของเจานั้น เปนผูทรงอภัยโทษ เปนผูทรงเอ็นดูเมตตา” (อัล-อันอาม :145 ) และ จากความเม ตตาของ พระอง ค ที่ ใ ห ค วาม สะดวกสบายแกพวกเรา พระองคไดอนุญาตการบริโภคสิ่งที่ดี งามซึ่งจะไมหามพวกเราเวนแตสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่ไมดี พระองค ไดตรัสวา

َ ٰ ٓ �َ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ ّ ُ ُ َ ّ ‫َ�ُح‬ [١٥٧ :‫َ�ِث﴾ ]اﻷﻋﺮاف‬ ۡ� ‫ت و�ح ِرم علي ِهم‬ ِ �ِ‫﴿ ِلُ لهم لطَي‬

ความวา “และ(ทานศาสนทูตนั้น)จะอนุมัติใหแกพวกเขาซึ่งสิ่ง ดีๆ ทั้งหลาย และจะใหเ ปนที่ตองหามแกพวกเขา ซึ่ง สิ่งที่เลว ทั้งหลาย” (อัล-อะอฺรอฟ : 157) เราไมสงสัยเลยวา สุกรเปนสัตวที่สกปรกโสโครก การ รับประทานมั น เป น โทษแก ม นุ ษย สุ กรเป นสั ตว ที่อาศัยอยูใ น แวดลอมที่สกปรก เปนสิ่งที่ความรูสึกของมนุษยทั่วไปโดยปกติ แลวปฏิเสธการปริโภคมัน เพราะมันขัดกับธรรมชาติความรูสึก ของมนุษยที่พระองคอัลลอฮฺไดกําหนดมา 4


ประการที่สอง : โทษของการรับประทานเนื้อสุกรที่มี ตอร างกายมนุ ษย ได มี การยื นยั น จากการแพทยส มัย ใหมไ ด ใจความดังนี้ - เนื้อสุกรจัดเปนประเภทหนึ่งของจําพวกเนื้อสัตวที่มี ปริมาณคอเลสเตอรอลสูง จะเพิ่มขึ้นในเลือดมนุษยเปนสาเหตุ เสี่ยงต อเสน เลือดอุ ดตั น เช นที่ใ นเนื้อสุกรมี กรดไขมัน ที่แปลก และ ไมเหมือนกับสิ่งที่อยูในสารอาหารอื่นๆ เปนสิ่งที่ดูดซึมเขา สูรางกายไดงายกวาสารอาหารตัวอื่น สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้น ของคอเลสเตอรอลในเสนเลือด - เนื้ อ และไขมั น สุ ก รเป น ตั ว ก อ โรคมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม และมะเร็ง เม็ดเลือด - เนื้อและไขมันสุกรเปนสาเหตุของโรคอวน และโรค ตางๆ ที่สืบเนื่องจากโรคอวน ที่ยากแกการรักษา - การรับประทานเนื้อสุกรสงผลใหเกิดอาการคัน โรค ภูมิแพ และเปนแผลในกระเพาะอาหาร 5


การรับประทานเนื้อสุกรสงผลใหปอดเกิดการอักเสบ อันเนื่องจากพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไมปอด และยังสงผลให ปอดเกิดการติดเชื้อ ตัวอยางอันตรายที่รุนแรงเกิดจากการบริโภคเนื้อสุกร ซึ่งในเนื้อสุกรมีพยาธิตัวตืด ถูกเรียกวา Taenia Solium ซึ่ง อาจจะมีขนาดความยาวสูงสุดไดถึง 2-3 เมตร จะขยายจํานวน ดวยกั บการวางไข ใ นร างกายมนุ ษย เป น ผลให เ กิดอาการบ า และโรคฮิ ส ที เ รี ย ได ห ากมี ก ารวางไข ใ นสมอง และเมื่ อ มี ก าร วางไขที่หัวใจจะสงผลใหเกิด ความดันโลหิตสูง และเกิดหัวใจ วายได จากประเภทตางๆ ของพยาธิที่พบอยูในเนื้อสุกร อาทิ พยาธิ Trichinila Spiralis ที่ทนตออุณหภูมิในการทําอาหาร ซึ่ง เปนอันตรายทําใหเกิดอัมพาต และผื่นผิวหนังอักเสบได ทางการแพทยไดทําการยืนยันแลววา โรคพยาธิตัวตืด ถือเปนหนึ่งในโรคที่อันตราย ที่ถายทอดมาจากการบริโภคเนื้อ สุกร มั นจะมีการพัฒ นาในลําไสข องมนุษย ซึ่ง ไขพ ยาธิจ ะสุก และฟกตัวเปนพยาธิในเวลาเพียงไมกี่เดือนเทานั้น ลําตัวมันมี ลักษณะเปนปลองประมาณหนึ่งพันปลอง มีความยาวถึง 4-5 6


เมตร อาศั ย อยู ใ นลํ า ไส และไข พ ยาธิ จ ะหลุ ด ออกมาปนกั บ อุจจาระ เมื่อสุกรกินเอาพยาธิหรือไขพยาธิเขาไป ตัวออนก็จะ ชอนไชออกจากไขแลวไชทะลุเขาสูวงจรเลือดหรือน้ําหนองไปยัง กลามเนื้อทั่วรางกายสุ กรฝง ตัวอยูใ นถุ งห อมรอบตัว และเมื่อ มนุษยรับประทานเนื้อสุกรที่เปนโรค ตัวออนจะกลายเปนตัวที่ สมบูรณในลําไสมนุษย ทําใหรางกายออนแอ และขาดวิตามินบี 12 ที่ซึ่งเปนสารเฉพาะในเม็ดเลือด และมันอาจเปนสาเหตุของ การเกิ ด อาการทางระบบประสาทเช น การอั ก เสบของ เสนประสาท ซึ่งตัวออนพยาธินี้อาจจะกระจายถึงสมองทําให เกิดอาการชัก หรือความดันเพิ่มขึ้นในสมอง สิ่งที่ตามมาก็คือ การปวดศีรษะ ชัก และถึงขั้นเปนอัมพาตได การรั บประทานเนื้ อสุ กรที่ ไม สุ กดี ทําให เ กิดโรคพยาธิ เส น ได เมื่ อ ไข ดั ง กล า วเข า สู ลํ า ไส เ ล็ ก จะกลายเป น ตั ว อ อ น มากมาย ภายใน 4-5 วัน เพื่อที่จะชอนไชสูผนังลําไส หลังจาก นั้นก็เขาสูวงจรเลือด และจะไหลสูระบบตางๆ ทั่วรางกาย เมื่อ ตัวออนผานกลามเนื้อ จะเกาะตัวเปนถุงซีสที่นั่น ทําใหผูประสพ เผชิญ กับอาการเจ็ บปวดกล ามเนื้ออย างรุนแรง ซึ่งอาจจะทวี ความรุ น แรงถึ ง อาการเยื้ อ หุ ม สมองอั ก เสบ การอั ก เสบของ 7


กลามเนื้อหัวใจ ปอด ไต เสนประสาท และอาจจะทําใหผูปวย เสียชีวิตไดในบางครั้ง เป น ที่ รั บทราบกั นว า มี บางโรคที่ เ กิ ดขึ้ น กั บมนุษ ยซึ่ ง สั ต ว อื่ น จะไม เ ป น โรคนี้ เ หมื อ นมนุ ษ ย น อกจากสุ ก รเท า นั้ น ที่ อาจจะเปนโรคนี้ได เชน โรครูมาติซั่ม โรคปวดตามขอกระดูก เปนตน ดังนั้นคําตรัสของพระองคอัลลอฮฺสัจจริง ที่วา

ۡ َ ۡ َ َ َ ّ ‫ّ َ َر ّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َٱ‬ ّ ‫َ َ ٓ ُه‬ ّ َۡ َِۖ� � ِ ‫﴿ ِ� َما َم علي�م ٱلميتة �َ م و �م ٱ�ِ�ِ �رِ وما ِلَ بِهِۦ لِغ‬ ّ َۡ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َ َ َ ّ َ‫ِن‬ َ ۡ �َ َّ ‫َ� َمن ضۡطُر‬ ٞ ‫�َ َ� ُف‬ ٌ ِ‫ور َّح‬ ٖ ‫� َب‬ ﴾ ١ ‫يم‬ ِ‫اغ و � � ٖد ف� ِإ �م علي �ه‬ ِ

[١٧٣ :‫]ﺒﻟﻘﺮة‬

ความวา “ที่จริงที่พระองคทรงหามพวกเจานั้นคือสัตวที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตวที่ถูกเปลงเสียงที่มันเพื่อสิ่งอื่น จากอัลลอฮฺ สวนผูใดที่อยูในภาวะความคับขัน โดยมิใชผูเสาะ แสวงหาและมิใชเปนผูละเมิดขอบเขตแลวไซร ก็ไมมีบาปใดๆ แกเ ขา แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ เ ป น ผู ท รงอภั ย โทษผู ท รงเมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 173) แนนอน นี่คือโทษบางประการของการรับประทานเนื้อ สุกร หวังวาทานจะไมสงสัยในขอหามของมัน หลังจากที่ทาน รั บ ทราบสิ่ ง ดั ง กล า วนี้ แ ล ว และเราหวั ง ว า นี่ ค งเป น ก า วแรก 8


สําหรับคุณสูทางนําแหงศาสนาอันสัจจริง ขอใหทานไดตระหนัก และทําการคนควา พิจารณา ดวยกับใจที่เปนธรรม อยางมีสติ เพื่อแสวงหาสัจธรรมและปฏิบัติตามมัน ขอพระองคอัลลอฮฺตะ อาลา โปรดชี้นําคุณสูสิ่งที่ดีงาม ทั้งในโลกนี้ และโลกหนาดวย เถิด และถึ ง แม ว า เราจะไ ม รู ถึ ง โทษต า ง ๆ ของ การ รับประทานเนื้อสุกรก็ตามที กระนั้นการศรัทธาของเราวามันเปน สิ่งตองหามก็ไมไดเปลี่ยนแปลงแตประการใด และจะไมเปนเหตุ ทําใหการศรัทธาของเราลดนอยลงเลย ในการที่เราละทิ้งการ บริโภคมัน โปรดทราบเถิ ดวา อาดัม อะลัยฮิส ลาม ถูกไลออก จากสวรรคเนื่องจากการรับประทานจากตนไมหนึ่งที่พระองค อั ล ลอฮฺ ไ ด ห า มไว ซึ่ ง เราก็ ไ ม รู เ หตุ ผ ลการห า มจากต น ไม นั้ น เชนกัน และอาดัมก็ไมมีความตองการใดๆ ที่จะแสวงหาสาเหตุ ของการห ามรั บ ประทานมั น แต ท ว า มั น พอแล วสํ า หรั บท า น และพอแล ว สํ า หรั บ เรา รวมถึ ง มุ ส ลิ ม ทุ ก คน ที่ จ ะรั บ รู ว า สิ่ ง ดังกลาวเปนสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงหามไว กรุณาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษต างๆ ที่เกิดขึ้นจาก การรับประทานเนื้อสุกร จากรายงานศึกษาและคนควาของการ 9


ประชุมโลกครั้งที่สี่เกี่ยวกับการแพทยอิสลาม พิมพที่คูเวต ตั้งแต หน า 371 และจากหนั ง สื อ การดู แ ลสุ ข ภาพในอั ล กุ ร อาน และอัส-สุนนะฮฺ โดย ลุอฺลุอะฮฺ บินติ ศอลิหฺ ตั้งแตหนา 635 วา ดังนั้น เราหันมาถามคําถามทานผูถาม บางวา : สุกร มันไมใชสิ่งที่ถูกหามใวในไบเบิ้ล ฉบับพันธะสัญญาเกาหรอก หรือ? ซึ่งมันคือสวนหนึ่งจากคําภีรที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกทาน ที่วา: “หมูเพราะมันเปนสัตวแยกกีบและมีกีบผาแตไมเคี้ยว เอื้อง จึงเปนสัตวมลทินแกเจา” (เลวีนิติ 11:7) “อยารับประทานเนื้อของสัตวเหลานี้เลย และเจาอยา แตะตองซากของมัน มันเปนของมลทินแกเจา” (เลวีนิติ 11:8) การหามสุกรตอชาวยิว ไมจําเปนที่เราจะนําหลักฐาน มาเสนอ แตหากทานมีความสงสัย ก็จงถามพวกเขา แนนอนเขา ก็จะบอกทาน แต สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด ว า เราต อ งเตื อ นสติ ท า น คื อ สิ่ ง ที่ มี ใ น คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของพวกทาน นั่นคือสิ่งที่มีอยูในพันธะสัญญา ใหมที่ประกาศแกพวกทานวาบทบัญญัติตางๆ ที่อยูในคัมภีรโท ราหนั้นยังคงอยูและจําเปนจักตองถือใชสําหรับพวกทานและไม สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ซึ่งพระเยซูไมไดกลาวกับพวกทาน 10


หรอกหรือวา “อยาคิดวาเรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญัติ หรือคําของศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมาเพื่อจะทําลาย แต มาเพื่อจะใหสําเร็จ” (แมทธิว 5:17) “เพราะเราบอกความจริงแก ทานทั้งหลายวา ถึงฟาและดินจะลวงไป แมอักษรหนึ่งหรือจุดๆ หนึ่งก็จะไมสูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกวาจะสําเร็จทั้งสิ้น” (แมทธิว 5:18) ถึงแมวาเราไมจําเปนตองหาตัวบทอื่นเพิ่มเพื่อแสวงหา คําตอบที่แตกตางสําหรับเรื่องเนื้อสุกรนี้ในไบเบิ้ลฉบับใหม แต เราก็อยากจะนําเสนอเพิ่มเติมใหแกทานซึ่งตัวบทอื่นที่ชัดเจน กลาวถึงความสกปรกของสุกรที่วา : “มี สุ ก รฝู ง ใหญ กํ า ลั ง หากิ น อยู ที่ ไ หล เ ขาตํ า บลนั้ น ” (มาระโก 5:11) “ผี เ หล า นั้ น ก็ อ อ นวอนพระองค ว า "ขอโปรดให ข า พระองคทั้งหลายเขาในสุกรเหลานี้เถิด“ (มาระโก 5:12) “พระเยซูก็ทรงอนุญาตทันที แลวผีโสโครกนั้นจึงออกไป เขาสิงอยูในสุกร สุกรทั้งฝูง (ประมาณสองพันตัว) ก็วิ่งกระโดด จากหนาผาชันลงไปในทะเลสําลักน้ําตาย “ (มาระโก 5:13) 11


โปรดดูบทตางๆ ที่บอกถึ งความโสโครกของสุกร และ ความต่ําตอยของผูที่เลี้ยงมัน ใน แมทธิว 67, เปโตร 2:2, ลูกา 15:11-15 หรื อท านจะอ า งว ามั น ถู กยกเลิ ก ไปแล ว โดยมะระโก หรือไมก็เปาโล !! นี่คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคําดํารัสของพระเจา เปน การยกเลิกคั มภีรโทราห และยกเลิกคํากลาวของพระเยซูที่ไ ด เนนย้ํากับพวกทานวามันเปนสิ่งที่ยืนยันแนนอนในชั้นฟาและ แผนดิน แตกลับถูกเปลี่ยนแปลงและยกเลิกดวยกับคํากลาวของ มาระโก หรือ เปาโล !! หรื อถ าหากเราจะสมมุ ติวา การห ามรั บประทานเนื้ อ สุกรนั้นเปนสิ่งที่ถูกยกเลิกไปแลวจริงในศาสนาคริสตของทาน เหตุนี้จะทําใหทานปฏิเสธการที่มันเปนสิ่งตองหามในอิสลาม เสมือนที่เคยปฏิเ สธวามัน ตองหามในศาสนาของทานกระนั้น หรือ ? ประการที่สาม : สวนคําถามของทานที่วา เมื่อการ รับประทานเนื้อสุกรเปนสิ่งที่ตองหาม แลวพระเจาสรางสุกรมา 12


เพื่ อ เหตุ ใด? เราคิ ดว า ท า นยั ง ไม ร อบคอบพอในคํ าถามนี้ มิ เชนนั้ น เราก็ จะขอถามท านกลับว า พระเจ าได ส รางสิ่ง ที่เ ปน อันตราย และที่เปนสิ่งสกปรกตางๆ อื่นๆ มากมายขึ้นมาเพราะ อะไร? และพระองคสรางมารรายขึ้นมาเพื่อสิ่งใด? มันไมใชสิทธิของผูสรางดอกหรือที่พระองคจะสั่งใชบาว ตามที่พระองคประสงค ตัดสินตามสิ่งที่พระองคตองการ โดยที่ ไมมีผูใดมาคว่ําการตัดสินของพระองค และไมมีผูใดมาเปลี่ยน คําดํารัสของพระองค? มันไมคูควรดอกหรือ สําหรับบาวผูศรัทธา ที่จะกลาวกับ พระเจาของเขาวา ในทุกๆ สิ่งที่พระองคสั่งใชนั้น เราไดยินแลว เราไดเชื่อฟงแลว ? (บางทีทานอาจจะเอร็ดอรอยกับรสชาติของมัน อยากที่ จะรั บ ประทานมั น รวมถึ ง คนอื่ น ๆ ที่ อ ยู ร อบข า งท า นก็ เช น เดี ย วกั น แต มั น ไม ค วรดอกหรื อ กั บ การเสี ย สละบางสิ่ ง บางอยางที่ใจทานชอบ เพื่อใหไดเขาสวนสวรรคของพระเจา) ที่มา : http://islamqa.info/ar/ref/12558 13

ชาวคริสต์ถามถึงสาเหตุการห้ามรับประทานเนื้อสุกร  

ชาวคริสต์ถามถึงสาเหตุการห้ามรับประทานเนื้อสุกร