Page 1

Anime.

*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*


อะนิเ มะ (「アニメ anime ) เป็นคำำภำษำญี่ปุ่นที่มำจำกภำษำอังกฤษว่ำ แอนิเมชัน (animation) ซึ่งมำจำก ภำษำฝรั่งเศส อะนิเมะ (animé) และจำกภำษำ ละติน แปลว่ำเคลื่อนไหว หรือภำพเคลื่อนไหว แต่ควำมหมำยกลำยจน เป็นคำำเฉพำะของภำษำญี่ปุ่นแปลว่ำ ภำพยนตร์กำร์ตูน ภำยนอกประเทศ ญี่ปุ่น อะนิเมะหมำยถึงภำพยนตร์กำร์ตูนสัญชำติญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มี ลักษณะทำงศิลปะแตกต่ำงกับภำพยนตร์กำร์ตูนจำกแหล่งอื่น อะนิเมะ ส่วนใหญ่จะวำดขึ้นด้วยมือ แต่ปัจจุบันมีกำรนำำคอมพิวเตอร์มำช่วยสร้ำง อะนิเมะอย่ำงแพร่หลำย อะนิเมะส่วนใหญ่สร้ำงขึ้นเพื่อให้ควำมบันเทิง เหมือนภำพยนตร์ โดยมีแนวเรื่องหลำกหลำยและครอบคลุมแนว วรรณกรรมเกือบทุกแนว อะนิเมะส่วนใหญ่ถูกสร้ำงขึ้นเป็นตอนๆ เพื่อ ฉำยทำงโทรทัศน์ ส่วนหนึ่งถูกสร้ำงเป็นภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่องยำวเพื่อ ฉำยในโรงภำพยนตร์ และอีกส่วนหนึ่งถูกสร้ำงเป็นตอนๆ เพื่อขำยตรง ในรูปแบบดีวีดี วีซีดี หรือวีดิโอ ดูมีกำรทำำตอนเฉพำะที่เรียกว่ำ โอวีเอ อะ นิเมะหลำยเรื่องถูกดัดแปลงมำจำกมังงะ นอกจำกนี้ยังมีอะนิเมะที่ถูกนำำ ไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วย


*anime* ประวัต ิ เมื่อปี 1970 นักสร้ำงภำพยนตร์ชำวญี่ปุ่นเริ่มทดลองใช้เทคนิคกำรสร้ำง ภำพยนตร์กำร์ตูน ซึ่งได้แรงบรรดำลใจมำจำก ภำพยนตร์กำร์ตูนใน สหรัฐอเมริกำ และ[[ยุโรป]แต่ไม่ยอมรับ] เพื่อที่ญี่ปุ่นสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์กำร์ตูนหำำปของ ตนเอง ปลำยปี 1970 ภำพยนตร์กำร์ตูนญี่ปุ่นได้พัฒนำลักษณะเฉพำะตัวขึ้นจน สำมำรถแบ่งแยกออกจำก ภำพยนตร์กำร์ตูนของสหรัฐอเมริกำได้อย่ำงชัดเจน ใน ทศวรรษที่ 1980 อะนิเมะได้รับควำมนิยมกว้ำงขวำงในญี่ปุ่น ทำำให้ธุรกิจกำรสร้ำ งอะนิเมะเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และในทศวรรษที่ 1990 และ 2000 ชื่อเสียงขอ งอะนิเมะได้แพร่ขยำยไปยังนอกประเทศญี่ปุ่น พร้อมๆ กับกำรขยำยตัวของตลำด อะนิเมะนอกประเทศสำำหรับคนคลั่ง sex

คำำ ศัพ ท์ "อะนิเมะ" (アニメ) เป็ นคำำย่อของ アニメーション ซึ่งเป็ นคำำที่ยมื มำจำกภำษำอังกฤษ (สังเกตได้ ว่ำเขียนเป็ นคะตะคะนะ) "แอนิเมชัน" (animation) ซึ่งหมำยควำมถึงภำพยนตร์กำร์ตูน คำำทั้งสองคำำนี้สำมำรถใช้แทนกันได้


ในภำษำญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ดีรูปย่อเป็ นที่นิยมใช้มำกกว่ำ คำำว่ำ "อะนิเมะ" มีขอบเขตกว้ำงครอบคลุมภำพยนตร์กำร์ตูนทั้งหมด ไม่จำำ กัดอยูท่ ี่แนวหรื อรู ปแบบของภำพยนตร์ กำร์ตูนใดๆ "เจแปนิเมชัน" (Japanimation) ซึ่ งเกิดจำกกำรผสมคำำว่ำ "เจแปน" (Japan) กับ "แอนิเมชัน" เป็ นคำำอีกคำำที่มีควำมหมำย เหมือน "อะนิเมะ" คำำนี้นิยมใช้กนั มำกในทศวรรษที่ 1970 และ 1980 แต่มีคนใช้นอ้ ยลงตั้งแต่ปี 1990 และหมดควำมนิยมลง ก่อนกลำงทศวรรษที่ 1990 ในปัจจุบนั คำำนี้ ถูกใช้อยูแ่ ค่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแบ่งแยกระหว่ำงภำพยนตร์ กำร์ตูนทัว่ ๆ ไป (ซึ่ง คนญี่ปุ่นเรี ยกรวมๆ ว่ำ "อะนิเมะ") และภำพยนตร์กำร์ตูนที่ผลิตภำยในประเทศ

สำำหรับบทควำมหลักในหมวดหมู่น้ ี ดูที่ แนวการ์ ตูน อะนิเมะมีอยูห่ ลำยแนวเช่นเดียวกับภำพยนตร์ ยกตัวอย่ำงเช่น แอคชัน , ผจญภัย, เรื่ องสำำหรับเด็ก, ตลก, โศกนำฏกรรม , แฟนตำซี , สยองขวัญ, ฮำเรม ,โรแมนติก และนิยำยวิทยำศำสตร์ อะนิเมะส่วนใหญ่จะมีเนื้ อหำจำกแนวอะนิเมะมำกกว่ำหนึ่งแนว และอำจมี สำรัตถะมำกกว่ำ หนึ่งสำรัตถะ ทำำให้กำรจัดแบ่ง อะนิเมะเป็ นไปได้ยำก เป็ นเรื่ องปกติที่อะนิเมะแนวแอคชันส่ วนใหญ่จะสอดแทรกด้วยเนื้ อหำแนวตลก และอำจมีกำร วิพำกษ์วจิ ำรณ์สังคมปนอยูด่ ว้ ย ในทำำนองเดียวกันอะนิเมะแนวรักโรแมนติกหลำยเรื่ องก็มีฉำกต่อสู ้ที่ดุเดือดไม่ แพ้ อะนิ เมะแนวแอคชันเลย

แนวที่สำมำรถพบได้แค่ในอะนิเมะและมังงะได้แก่ (สำำหรับแนวอื่นๆ ดูรำยชื่อแนวภำพยนตร์ ) • บิโชโจะ: (ภำษำญี่ปุ่นหมำยควำมว่ำ "เด็กสำวหน้ำตำดี") อะนิเมะที่มีตวั ละครหลักเป็ นเด็กสำวหน้ำตำสวยงำม เช่น เมจิกไนท์เรย์เอิร์ท • บิโชเน็น: (ภำษำญี่ปุ่นหมำยควำมว่ำ "เด็กหนุ่มหน้ำตำดี ") อะนิเมะที่มีตวั ละครหลักเป็ นเด็กหนุ่มหน้ำตำหล่อเหลำ และท่ำทำงสง่ำงำม เช่น ฟูชิกิยกู ิ • เอดชิ : มีรำกมำจำกตัวอักษร "H" ในภำษำญี่ปุ่นหมำยว่ำ "ทะลึ่ง" อะนิเมะในแนวนี้ จะมีมุขตลกทะลึ่งแบบผูใ้ หญ่ และมีภำพวำบหวำมแต่ไม่เข้ำข่ำยอนำจำรเป็ นจุดขำย ตัวอย่ำงเช่น คำโนค่อน จิ้งจอกสำวสุ ดจี๊ด • เฮ็นไต: (ภำษำญี่ปุ่นหมำยควำมว่ำ "ไม่ปกติ ในแง่จิตใจ" หรื อ "วิตถำร") เป็ นคำำที่ใช้นอกประเทศญี่ปุ่นสำำหรับ เรี ยกอะนิเมะที่จดั ได้วำ่ เป็ นสื่ อ ลำมกอนำจำร ในประเทศญี่ปุ่นเรี ยกอะนิเมะประเภทนี้ วำ่ 18 禁アニメ 

• • • • •

(อ่ำนว่ำ "จูฮำจิคินอะนิเมะ"; อะนิเมะสำำหรับผูใ้ หญ่อำยุมำกกว่ำ 18 ปี ) หรื อ エロアニメ (อ่ำนว่ำ "เอะ โระอะนิเมะ"; มำจำก "erotic anime" แปลว่ำ "อะนิเมะที่กระตุน้ ควำมรู้สึกทำงเพศ) ตัวอย่ำงเช่น ลำบลูเกิร์ล) อะนิเมะสำำหรับเด็ก: มีกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นเด็กปฐมวัย ตัวอย่ำงเช่น โดรำเอมอน, นำรู โตะนินจำจอมคำถำ โชเน็น: อะนิเมะที่มีกลุม้ เป้ ำหมำยเป็ นเด็กผูช้ ำย เช่น ดรำก้อนบอล โชโจะ: อะนิเมะที่มีกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นเด็กผูห้ ญิง เช่น เซเลอร์มูน เซเน็น: อะนิเมะที่มีกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นวัยรุ่ นชำยตอนปลำยถึงผูช้ ำยอำยุประมำณ 20 ปี เช่น โอ้! มำยก็อดเดส โจะเซ: (ภำษำญี่ปุ่นหมำยถึง "ผูห้ ญิงอำยุนอ้ ย") อะนิเมะที่มีกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นผูห้ ญิงอำยุประมำณ 20 ปี ตัวอย่ำง เช่น นำนะ


• • •

มำโฮะโชโจ: แนวย่อยหนึ่งของอะนิเมะแนวโชโจะ มีตวั ละครหลักเป็ นเด็กผูห้ ญิงที่มีพลังวิเศษอย่ำงไดอย่ำงหนึ่ง เช่น กำร์ดแคปเตอร์ซำกุระ มำโฮะโชเน็น: เหมือนแนวสำวน้อยเวทมนตร์ แต่ตวั เอกเป็ นผูช้ ำย เช่น ดี.เอ็น.แองเจิล โชโจะไอ/ยุริ: อะนิเมะเน้นควำมรักร่ วมเพศระหว่ำงผูห้ ญิง เช่น สตรอเบอรี พำนิก โชเน็นไอ/ยะโอะอิ: อะนิเมะเน้นควำมรักร่ วมเพศระหว่ำงผูช้ ำย เช่น เลิฟเลส


❀✿感謝❀✿

(◕‿◕❀)~~♡

Anime  
Advertisement