Page 1

L e G a c y MAGAZI NE

l ev o s t r ep r o p o s t e Cas el l o/ Dogana DiLucaPagl i uz z a

Acur adiMor enoSacca

“Sal ve.Hoes egui t oconmt aques t ' oper a. .èuncas el l o. .concuiperus ci r eedent r ar edaLoss ant osavr àunpr ez z os econdol ami ai dea. .èdi5$perognient r at ae us ci t a.Icont adi niet ut t iil avor ichepr ovengonodaf uor it i pocami oni s t aeccet er a pas s er annogr at ui t ament e.Ognivol t achevis if er maperpagar edi ci amoi lpedaggi o,vi enecont r ol l at al amer ces eèuncami onat r as por t ar l a( conl amer ceovvi ament eci oèconi lcar i cos eès enz acar i copas s al i ber ament e) ,l ' aut opas s al i ber ament epagandoi lpedaggi os enz acont r ol l i . .almas s i mol apol i z i aper s onal ment e puòcont r ol l ar ei ncas odir i cer cheas copopubbl i co. Lamer cevi enecont r ol l at adi ci amodal l apol i z i a. .i nt eor i adals er ver . . .es eè i l l egal e. .Aument idis os pet t oeal l apol i z i avi enedat al at uat ar gaei lnomedelt uo vei col oei lcol or e!l amer ceavol t epuòpas s ar eanchees s endoi l l egal e. .maèr ar o 3cas is u10!nelr es t ant edeicas i7s u10. . .vi enecont r ol l at adi ci amodals er ver at t endendo3s econdi .I lcont r ol l oavvi enequandol abar r as ichi ude( magar if ar e uns ens or echeappenapas s aqual cos adaques t os ens or el abar r ai ncomi nci aad abbas s ar s i ,megl i oancor as es iabbas s ai nvel oci t àcos t ant enels ens onont r oppo pi anonet r oppovel oce,qui ndis epas s aunai nf er nusvol andoxDpot r às f uggi r e!XD amenochel apol i z i as t ar àdapos t odibl occoever r ài ns egui t oi lt i z i o) .Dopoun s econdoches ièf er mivengonos cal at iis ol dievi enecont r ol l at al amer cedopo3 s econdis iapr el abar r aepot r et epr os egui r ei lvi aggi o. ”

P a g i n a3

3_proposte_1  
3_proposte_1  

Casello/Dogana MAGAZINE P a g i n a 3 AcuradiMorenoSacca DiLucaPagliuzza