Issuu on Google+

แผนการจัด การเรีย นรู้ รายวิช าคอมพิว เตอร์ ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 4 กลุ่ม สาระการงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

จัด ทำา โดย นางสาวประภาลัก ษณ์ เพีย มะ ตำา แหน่ง ครูผ ู้ส อน

โรงเรีย นสายนำ้า ทิพ ย์ สัง กัด สำา นัก งานเขตพืน ้ ที่ก ารศึก ษา


ประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร สำา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิก าร

สารบัญ

หน้า

กำา หนดการสอน หน่ว ยที่ 1 เรื่อ ง มารู้จ ัก กับ โปรแกรมนำา เสนอผลงาน กัน เถอะ จำา นวน 6 ชัว ่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของผลงานที่ ต้องการนำาเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Power Point แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เมนูและแถบ เครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจาก โปรแกรม หน่ว ยที่ 2 เรื่อ ง การจัด การสไลด์ จำา นวน 12 ชั่ว โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของงานนำาเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งข้อความ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบหรือเติมบุลเล็ต แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คัดลอกรูปแบบของ ข้อความ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็อกซ์ หน่ว ยที่ 3 เรื่อ ง การตกแต่ง สไลด์ จำา นวน 8 ชั่ว โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การกำาหนดพื้นหลัง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแทรกรูปภาพ


หน่ว ยที่ 4 เรื่อ ง เทคนิค การนำา เสนอ จำา นวน 6 ชั่ว โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การกำาหนดลักษณะการ เปลี่ยนภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การกำาหนดลักษณะการ แสดงของวัตถุ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใส่เสียงให้กับแผ่น สไลด์และวัตถุ หน่ว ยที่ 5 เรื่อ ง การนำา เสนอข้อ มูล กราฟแบบง่า ย จำา นวน 4 ชั่ว โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างกราฟ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ หน่ว ยที่ 6 เรื่อ ง การประยุก ต์เ พื่อ ใช้ใ นงานอาชีพ จำา นวน 4 ชั่ว โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน

กำา หนดการสอน กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชือ ่ หน่ว ย

สาระการเรีย นรู้

หน่ว ยที่ 1 เรื่อ ง มารู้จักกับโปรแกรม นำาเสนอผลงานกัน เถอะ

ลักษณะของผลงานที่ต้องการนำา เสนอ การเรียกใช้โปรแกรม Power Point การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ การปิดแฟ้มและออกจาก โปรแกรม

เวลา(ชัว ่ โมง) 1

1 2 2


หน่ว ยที่ 2 เรื่อ ง การจัดการสไลด์

หน่ว ยที่ 3 เรื่อ ง การตกแต่งสไลด์

หน่ว ยที่ 4 เรื่อ ง เทคนิคการนำาเสนอ

หน่ว ยที่ 5 เรื่อ ง การนำาเสนอข้อมูล กราฟ แบบง่าย หน่ว ยที่ 6 เรื่อ ง การประยุกต์เพื่อใช้ ในงานอาชีพ

การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ

2

การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ และมุม มอง การตกแต่งข้อความ การลบหรือเติมบุลเล็ต คัดลอกรูปแบบของข้อความ การใช้เท็กซ์บ็อกซ์ การกำาหนดพื้นหลัง

2

การใช้เครื่องมือวาดภาพ การใช้ข้อความศิลป์ การแทรกรูปภาพ การกำาหนดลักษณะการเปลี่ยน ภาพ การกำาหนดลักษณะการแสดง ของวัตถุ การใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และ วัตถุ การสร้างกราฟ

2 2 2 2

ส่วนประกอบของกราฟ การประยุกต์เพื่อใช้งาน

2 4

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4

2 2 2 2 2

2 2 2


หน่ว ยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำาเสนอผลงานกัน เถอะ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง ลักษณะผลงานที่ต้องการนำา เสนอ เวลาเรียน 1 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ ลักษณะงานที่ต้องใช้โปรแกรมนำาเสนอ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถเลือกงานเพื่อใช้โปรแกรมนำาเสนอข้อมูล ได้ สาระการเรีย นรู้ ลักษณะงานที่เป็นข้อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะ งานอื่น ๆ ที่ต้องการนำาเสนอ ด้วยโปรแกรม เพื่อให้น่าสนใจในการนำาเสนอ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูยกตัวอย่างหนังสือ หรือรายงาน 1 เล่ม ให้นักเรียน ดู แล้วถามนักเรียนว่าครู จะอ่านรายงานให้ฟัง นักเรียนอยากฟังหรือเปล่า และ ถามต่อว่าถ้ารายงานนี้ มีจอภาพให้ดูและมีเสียงด้วยนักเรียนจะเลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 2. เมื่อนักเรียนเลือกแบบแล้ว ครูอธิบายให้ฟังว่า การนำา เสนอข้อมูล การรายงาน หน้าชั้นเรียน บางครั้งการอ่านอย่างเดียวทำาให้เราเบื่อ ไม่อยากฟัง มองไม่เห็นภาพ


ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักวิธีการนำาเสนอข้อมูลเพื่อให้คน สนใจในสิ่งที่เรากำาลังพูด 3. ครูแนะนำานักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่ จะช่วยเราให้สามารถนำาเสนอ งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง เพื่อให้งานที่เรานำาเสนอมีความ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นั้นคือโปรแกรม Power Point ซึง่ จัดอยู่ในชุดของโปรแกรมชุด สำานักงาน 4. ครูให้นักเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับตนเอง แล้วนำาเสนอ ข้อมูลของตนเองในใบงาน 5. ครูสังเกตพฤติกรรม สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ตัวอย่างการนำาเสนองานในลักษณะต่าง ๆ 2. ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลส่วนตัว 3. แบบสังเกตพฤติกรรม การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจผลสำาเร็จของใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลส่วนตัว - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………


ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

ใบงาน เรือ ่ ง การนำา เสนอข้อ มูล ส่ว นตัว

ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ....เลขที่..............ชั้น.................. คำา ชี้แ จ้ง ให้ นั ก เรี ย นสำา รวจข้ อ มู ล ของตนเองเพื่ อ นำา เสนอ ประวัติตนเอง 1. ประวัติส่วนตัว


ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ................................... วั น เ ดื อ น ปี เกิด.................................................................อายุ ........... ......................... บิ ด า ชื่ อ ................................................................................... .................................. อ า ชี พ บิ ด า................................................................................. ............................... ม า ร ด า ชื่ อ ................................................................................... .............................. อ า ชี พ มารดา.............................................................................. .............................. 2. ประวัติการศึกษา กำา ลั ง เ รี ย น อ ยู่ ที่ โรงเรียน........................................................................... ............... ชั้ ��� ......................................ค รู ป ร ะ จำา ชั้ น ชือ ่ ........................................................... ช อ บ วิ ช า อ ะ ไ ร ม า ก ที่สุด ................................................................................. ......... ไ ม่ ช อ บ วิ ช า อ ะ ไ ร ม า ก ที่สุด ................................................................................. .... 3. ความใฝ่ฝัน อ ย า ก ทำา ง า น อะไร................................................................................ ..................


เ ห ตุ ผ ล เ พ ร า ะ อะไร................................................................................ ................ ดู ตั ว อ ย่ า ง จ า ก ใคร.................................................................................. ................ 4. เพื่อนสนิทที่สุดในห้อง ค น ที่ 1 .................................................................................... ............................. ค น ที่ 2 .................................................................................... ............................. ค น ที่ 3 .................................................................................... ............................. 

แบบสัง เกตพฤติก รรมการเรีย น เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร ปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ชื่อ – สกุล ที่

คะแนน

สรุป


2

2

2

รวม

ผ่า น

ไม่ ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….


แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำาเสนอผลงานกัน เถอะ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Power Point เวลาเรียน 1 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม Power Point ได้ถูกต้อง สาระการเรีย นรู้ วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2. แจกใบความรู้ เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม 3. เมื่อเครื่องพร้อม ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ 4. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน


5. ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point 2. แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point 3. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………


ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

ใบความรู้ เรื่อ ง การเรีย กใช้ง านโปรแกรม Microsoft Power Point ก่ อ นเริ่ ม ต้ น ใช้ ง านโปรแกรม Microsoft Power Point เพื่อสร้างการนำา เสนองานต่าง ๆ เราจำา เป็นต้องรู้วิธีการเรียก ใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขัน ้ ตอนการเรีย กใช้โ ปรแกรม หลักจากที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว การเรียก ใช้งานโปรแกรม


มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม ที่อยู่บนทาสก์บาร์ (Taskbar) 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คำาว่า Programs แล้วคลิกเลือกคำา สั่ง Microsoft Power Point ดังรูปต่อไปนี้

แบบฝึก หัด เรือ ่ ง วิธ ีก ารเข้า สู่โ ปรแกรม Microsoft Power Point


ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ....เลขที่..............ชั้น.................. คำา ชี้แ จ้ง .ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมตั้งแต่ เริ่มต้นเป็นลำาดับขั้นตอน 1. จงเขียนวิธีก ารเข้า สู่ โ ปรแกรม Power Point แบบเป็ นขั้ น ตอน ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ 2. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Power Point ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................


....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................

แบบสัง เกตพฤติก รรมการเรีย น เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร ปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ชื่อ – สกุล ที่

คะแนน 2

2

2

สรุป รวม

ผ่า น

ไม่ ผ่าน


เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….


แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำาเสนอผลงานกัน เถอะ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 3 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ เมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐาน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถเลือกใช้คำาสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือ ได้ สาระการเรีย นรู้ การเรียกคำาสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐาน และ แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม 2. ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point 3. ครูบอกปัญหาให้นักเรียนฟังว่า บางครั้งการใช้ โปรแกรม มีปัญหาเรื่อง การเรียกใช้งานคำาสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือ เนื่องจากคำาสั่งในแถบเครื่องมือ มีหลายคำาสั่ง แต่ละคำาสั่งทำาหน้าที่แตกต่างกันออกไป


4. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการใช้เมนูและ แถบเครื่องมือ 5. ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด เรื่อง คำาสั่งในแถบเครื่องมือ สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ 2. แบบฝึกหัด เรื่อง คำาสั่งในแถบเครื่องมือ 3. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัด เรื่อง คำาสั่งในแถบเครื่องมือ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………


ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

ใบความรู้ เรือ ่ ง การใช้เ มนูแ ละแถบเครือ ่ งมือ แถบเมนู (Menu Bar) แถบเมนูเป็นที่เก็บคำา สั่งทั้งหมดของโปรแกรม การเรียก ใช้ ง านแถบเมนู ทำา ได้ โ ดยการเลื่ อ นเมาส์ ม าว่ า งที่ ชื่ อ เมนู ที่ ต้องการเปิด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำา สั่ง เมื่อต้องการ ใช้ คำาสั่งใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คำาสั่งนั้น โปรแกรมก็จะทำาการ เรียกใช้งานคำาสั่งนั้น ๆ ถ้าคำาสั่งนั้นมีเมนูย่อย ๆ โปรแกรมก็จะ แสดงรายการคำาสั่งย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป โปรแกรมเวิร์ดทุกรุ่น จะมีแถบเมนูคล้าย ๆ กันคือ แฟ้ม , แก้ไข, มุมมอง, แทรก, รูปแบบ, เครื่องมือ, แสดงภาพนิ่ง ,


หน้าตาง, วิธีใช้ แต่ละเมนูมีคำา สั่งการใช้งานแตกต่างกันออก ไป แถบเครื่อ งมือ (Toolbars) แถบเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำา สั่งต่าง ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มากมาย หลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้ เห็นทั้ง หมดในโปรแกรมเวิ ร์ด จะแสดงเพีย ง 2 ชุด ที่ใช้งาน ประจำา คื อ มาตรฐาน และ จั ด รู ป แบบ ซึ่ง มี ร ายการคำา สั่ ง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แถบเครื่อ งมือ มาตรฐาน

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23

9 10 11

12

13 14 15 16

ลำา ดับ ที่ ชื่อ ภาษาอัง กฤษ ชื่อ ภาษาไทย หน้า ที่ 1 New สร้าง สร้างเอกสารใหม่ 2 Open เปิด เปิดเอกสารเดิมที่เคยมีการ บันทึกไว้ 3 Save บันทึก บันทึกเอกสารลงดิสก์ 4 Print พิมพ์ พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ แบบด่วน 5 Spelling&Gamma สะกดและไวยากรณ์ ตรวจสอบการ สะกดคำาและไวยากรณ์

ลำา ดับ ที่

ชื่อ ภาษาอัง กฤษ

ชื่อ ภาษาไทย

หน้า ที่


6 Toggle E/T สลับตัวอักษร สลับตัวอักษรระหว่าง ภาษาอังกฤษ/ไทย 7 Thai Dictionaryพจนานุกรม เปิดพจนานุกรมใน เครื่อง 8 Cut ตัด ลบข้อความที่เลือก 9 Copy คัดลอก คัดลอกข้อความที่เลือก เก็บในคลิปบอร์ด 10 Paste วาง วางข้อความที่เก็บใน คลิปบอร์ด 11 Undo เลิกทำา ยกเลิกคำาสั่งรายการที่ ผ่านมา 12 Redo ทำาซำ้า ทำาคำาสั่งที่ถูกยกเลิกอีก ครั้ง 13 Hyperlink แทรกการเชื่อมโยง สร้างตำาแหน่งที่ต้องการเชื่อม โยงไปยังเอกสารอื่น 14 Web Toolbar แถบเครื่องมือ Web แสดง/ซ่อน แถบเครื่อง มือ Web 15 Insert Word แทรกงาน Word ขอใช้ตารางแบบ Word 16 Insert Excel แทรกงาน Excel ขอใช้ตารางแบบ Excel 17 Insert Chart แทรกแผนภูมิ ขอใช้ตารางและข้อมูล จากโปรแกรม Chart 18 Insert Clip Art แทรกภาพตัดปะ ใส่ภาพสำาเร็จรูปจาก Clip Art Gallery 19 New Slide สร้างภาพนิ่ง เพิ่มแผ่นสไลด์แบบ Auto Layout 20 Slide Layout เค้าโครงภาพนิ่ง เปลี่ยนแบบการจัดวาง แบบใหม่ 21 Apply Design ใช้การออกแบบ เลือกเทมเพลตเพื่อใช้ ในการตกแต่งสไลด์ 22 Black and White View มุมมองขาวดำา เปลี่ยนสีต่าง ๆ ใน การนำาเสนอให้เป็นสีขาด-ดำา 23 Zoom ย่อ/ขยาย การย่อและการขยายขนาด เอกสารในการมอง

11

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18

4 5

6

7

8 9 10


ลำา ดับ ที่ ชื่อ ภาษาอัง กฤษ 1 Font แบบอักษร 2 Font Size ขนาดอักษร 3 Bold ตัวหนา หนา 4 Italic ตัวเอียง เอียง 5 Underline ขีดเส้นใต้ 6 Shadow เงา ยกเลิกเงา 7 Align Left จัดชิดซ้าย

ชื่อ ภาษาไทย หน้า ที่ เปลี่ยนแบบของตัวอักษร เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร กำาหนดให้ตัวอักษรเป็นตัว กำาหนดให้ตัวอักษรเป็นตัว กำาหนดให้ตัวอักษรมีขีดเส้นใต้ กำาหนดให้ตัวอักษรมีเงาหรือ จัดข้อความชิดซ้าย

ลำา ดับ ที่ ชื่อ ภาษาอัง กฤษ ชื่อ ภาษาไทย หน้า ที่ 8 Center กึ่งกลาง จัดข้อความให้อยู่ กึ่งกลาง 9 Align Right จัดชิดขวา จัดข้อความชิดขวา 10 Thai Justify จัดคำาแบบไทย จัดข้อความให้ชิดขอบ ซ้ายและขวาโดยมีการเพิ่ม ระยะห่างของตัวอักษร 11 Bullets สัญลักษณ์หัวข้อ เติมจุดหรือสัญลักษณ์ หน้าข้อความ 12 Increase Paragraph เพิ่มระยะย่อหน้า เพิ่มช่องว่าง ระหว่างย่อหน้าให้มากขึ้น Spacing 13 Decrease Paragraph ลดการเว้นบรรทัด ลดช่องว่าง ระหว่างย่อหน้าให้น้อยลง Spacing ของย่อหน้า 14 Increase Font Size เพิ่มขนาดอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษรให้ โตขึ้น 15 Decrease Font Size ลดขนาดอักษร ลดขนาดตัวอักษรให้ เล็กลง 16 Promote เลื่อนขั้น เลื่อนลำาดับข้อความที่เลือกไว้ ให้สูงขึ้นไป


Outline 17 Demote เลือกไว้ให้ตำ่าลงมา

อีกลำาดับหนึ่งโดยจะใช้มุมมอง ลดขั้น

เลื่อนลำาดับข้อความที่

อีกลำาดับหนึ่งโดยจะใช้มุมมอง

Outline 18 Animation Effects ลักษณะพิเศษ เคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว

กำาหนดรูปแบบการ

แบบฝึก หัด เรื่อ ง คำา สั่ง ในแถบเครื่อ งมือ ชื่ อ -สกุ ล ………………………………………………..เลข ที่…...ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่......... คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนบอกชื่อของแถบเครื่องมือและหน้าที่ การใช้งานให้ถูกต้อง


ชือ ่ เครื่อ งมือ งาน

หน้า ที่ก ารใช้

แบบสัง เกตพฤติก รรมการเรีย น


เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร ปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ชื่อ – สกุล ที่

คะแนน 2

2

2

สรุป รวม

ผ่า น

ไม่ ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )


( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำาเสนอผลงานกัน เถอะ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 4 เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจาก โปรแกรม เวลาเรียน 1 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การปิดแฟ้มข้อมูลและออกจากโปรแกรม ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง สาระการเรีย นรู้ การปิดแฟ้มข้อมูลและออกจากโปรแกรม


กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Power Point 2. ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองพร้อมนามสกุล 3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการปิดแฟ้มและ ออกจากโปรแกรม 4. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ 5. ครูตรวจสอบและประเมินการใช้งานคำาสั่ง สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม 2. ใบงาน เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการปฏิบัติตามคำาสั่งจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกประเมินผลกาเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………


………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบความรู้ เรื่อ ง การปิด แฟ้ม และออกจาก โปรแกรม การปิด แฟ้ม การปิดแฟ้มเป็นเพียงการปิดงานที่เรากำาลังทำางานอยู่ เท่านั้น ยังไม่ได้ปิดโปรแกรม Power Point ถ้ายังไม่มีการ บันทึกข้อมูลไว้ก่อนโปรแกรมจะถามเพื่อให้บันทึกแฟ้มหรือไม่ บันทึกหรือยังไม่ปิดแฟ้มนั้น การสั่งปิดแฟ้มทำาตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม

2. เลือกคำาสั่งปิด หรือ คลิกที่ปุ่มปิด จะปรากฎหน้าจอดังนี้


การตอบคำาถาม ถ้าตอบใช่ โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อแฟ้มเพื่อบันทึก ข้อมูล ถ้าตอบไม่ แฟ้มนี้จะถูกปิดและข้อมูลจะหายไป ถ้าตอบยกเลิก โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างเดิมเหมือน กับไม่ได้คำาสั่งใด ๆ การออกจากโปรแกรม มีขั้นตอนการออกจากโปรแกรมดังนี้ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. เลือกคำาสั่ง จบการทำางาน หรือปุ่ม ดังรูปนี้

ใบงาน เรื่อ ง การปิด แฟ้ม และออก จากโปรแกรม คำา ชีแ ้ จง

ให้น ัก เรีย นปฏิบ ัต ต ิ ามคำา สั่ง ต่อ ไปนี้

1. ปิด แฟ้ม ข้อ มูล 2. ออกจากโปรแกรม


แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สกุล ที่

คำาสั่ง 1

2

รวม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......………………………..


……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แบบทดสอบ ชื่ อ -สกุ ล ………………………………………………..เลข ที่…..ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่………. คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนทำาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูก ที่สุด 1. โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรมประเภทใด ก. นำาเสนองาน ข. พิมพ์เอกสาร ค. คำานวณ ง. ฐานข้อมูล 2. คำาสั่งใดคือคำาสั่งในการสร้างสไลด์ใหม่ ก. ข. ค. ง. 3. คำาสั่งใดคือคำาสั่งบันทึกข้อมูลลงดิสก์


ก. ข. ค. ง. 4. คำาสั่งใดคือคำาสั่งในการคัดลอกที่เลือก ก. ข. ค. ง. 5. การปิดแฟ้มแตกต่างจากการปิดโปรแกรมอย่างไร ก. ไม่มข ี ้อแตกต่างกัน ข. เมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมจะปิดด้วย ค. ออกจากโปรแกรมแล้วข้อมูลแฟ้มยังอยู่ ง. เมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมยังไม่ปิด เฉลย 1.ก 2.ก 3.ค 4.ข 5.ง

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ


สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถเลือกสร้างสไลด์เหมาะสมกับงานได้ สาระการเรีย นรู้ การสร้างสไลด์ด้วย ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ การ สร้างด้วยแม่แบบ การสร้าง ด้วยแผ่นงานนำาเสนอเปล่า กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังว่า ลักษณะการนำาเสนอ งานนั้นมีข้อมูลหลายแบบ ดังตัวอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ฟัง เช่น ข้อมูลที่เป็น ข้อความ ข้อมูลที่เป็นภาพ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติ หรือ กราฟ 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการสร้างสไลด์แบบ ต่าง ๆ 3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อทดสอบการสร้างสไลด์แบบ ต่าง ๆ ทั้ง 3 แบบ 4. เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเสร็จครูให้นักเรียนทำาแบบ ฝึกหัด สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ 2. แบบฝึกหัดเรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ 3. แบบสังเกตพฤติกรรม


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัดเรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบความรู้ เรื่อ ง การสร้า งสไลด์แ บบต่า ง ๆ เมื่ อ เราเข้ า สู่ โ ปรแกรม Power Point ทุ ก ครั้ ง กล่ อ ง โต้ตอบของโปรแกรมจะให้เราเลือกวิธีการสร้างสไลด์เพื่อลด ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจในการใช้ คำา สั่ ง เพื่ อ สร้ า งเอง โดยมี ลักษณะดังนี้

เรามาดูวิธีการสร้างแบบต่าง ๆ กัน เริ่มจาก การสร้า งด้ว ย ตัว ช่ว ยสร้า งเนื้อ หาอัต โนมัต ิ รายการนี้ จ ะกำา หนดรู ป แบบการสร้ า งไว้ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย เพียงแค่เร���เติมข้อความที่ต่าง ๆ


ตามแบบที่ กำา หนด เราก็ ส ามารถสร้ า งสไลด์ ไ ด้ ทั น ที แต่ เนื่องจากรูปแบบการสร้างบางครั้ง อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ดังรูป

การสร้า งด้ว ย แม่แ บบ สำา หรับการสร้างด้วยแม่แบบมีคนนิยมใช้มาก เนื่องจาก แม่ แ บบนั้ น เป็ น การออกแบบพื้ น ด้ า นหลั ง ไว้ ใ ห้ และมี ห ลาก หลาย ทำา ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวก ปรับเปลี่ยน ได้เองตามความพอใจ


การสร้า งด้ว ย งานนำา เสนอเปล่า แบบนี้ เ ป็ น แบบมื อ อาชี พ ใช้ ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ต้ อ งกำา หนดเอง ทั้งหมด โปรแกรมจะกำาหนดให้ สไลด์ว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้น ผู้ใช้เป็นผู้สร้างชิ้นงานขึ้นมา เองดังรูป

แบบฝึก หัด เรื่อ ง การสร้า งสไลด์แ บบต่า ง ๆ ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ....เลขที่..............ชั้น.................. คำา ชี้แ จ้ง ให้ นั ก เรี ย นตอบคำา ถามต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง และ สมบูรณ์ที่สุด 1. สร้ า งสไลด์ แ บบตั ว ช่ ว ยสร้ า งเนื้ อ หาอั ต โนมั ติ มี ลั ก ษณะ อย่างไร ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................


....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ 2. สร้างสไลด์แบบแม่แบบมีลักษณะอย่างไร ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ 3. สร้างสไลด์แบบงานนำาเสนอเปล่ามีลักษณะอย่างไร ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................


แบบสัง เกตพฤติก รรมการเรีย น เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร ปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ชื่อ – สกุล ที่

คะแนน 2

2

2

สรุป รวม

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผ่า น

ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ และ มุมมอง เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ


สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ มุมมองรูปแบบต่าง ๆ และการเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของ สไลด์ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถเลือกแบบมุมมองในการแก้ไขสไลด์ได้ สาระการเรีย นรู้ มุมมองภาพนิ่ง เค้าร่าง เรียงลำาดับภาพนิ่ง หน้าบันทึกย่อ แสดงภาพนิ่ง และการเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของสไลด์ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูแนะนำาให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะแก้ไขหรือการ มองแผ่นสไลด์สามารถมองได้ฃ หลายวิธี ซึง่ แต่ละวิธีมีลักษณะการแก้ไขต่าง ๆ กัน ออกไป 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และปฏิบัติตามเพื่อให้ เห็นภาพที่ชด ั เจนในการมอง สไลด์รูปแบบต่าง ๆ 3. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน 4. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำาสั่งของครูเพื่อประเมินผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง มุมมองรูปแบบต่าง ๆ และการเลื่อนไป ยังส่วนต่าง ๆ ของสไลด์ 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง มุมมองรูปแบบต่าง ๆ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบความรู้

เรือ ่ ง มุม มองรูป แบบต่า ง ๆ และการเลือ ่ นไปยัง ส่ว นต่า ง ๆ ของสไลด์ โปรแกรมนี้มีมม ุ มองที่ใช้แสดงสไลด์หลายรูปแบบด้วยกัน โดยแต่ละมุมมองก็จะมีวิธีการแสดงผลบนหน้าจอที่แตกต่างกัน การเลือกว่าจะใช้มุมมองใด ให้คลิกที่ปุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ตรงมุมล่าง ซ้ายของแผ่นสไลด์ หรือจะใช้วิธีการเรียกคำาสั่งจากเมนูก็ได้ ดังตัวอย่างนี้

1

2

3

4

5

1. มุม มองแบบภาพนิ่ง (Slide View) มุมมองนี้จะแสดงสไลด์หนึ่งแผ่นในหนึ่งหน้าจอ โดยจะ แสดงทั้งข้อความ รูปภาพ หรือกราฟที่อยู่ในสไลด์นั้น ๆ หรือ


วัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ในสไลด์นั้น มุมมองนี้เราสามารถเพิ่มเติมและ แก้ไขข้อความได้ทันที

2. มุม มองเค้า ร่า ง (Outline View) มุมมองนี้จะแสดงทีละหลายสไลด์ในหนึ่งหน้าจอ แต่จะ แสดงเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความเท่านั้น ไม่แสดงภาพหรือสิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อความ เราสามารถแก้ไขข้อความหรือ เปลี่ยนลำาดับหัวข้อได้สะดวก ซึง่ เหมาะที่จะใช้ในขั้นเริ่มสร้าง สไลด์ เพื่อพิมพ์เนื้อหา

3. มุม มองเรีย งลำา ดับ ภาพนิ่ง (Slide Sorter View)


มุมมองนี้จะแสดงทีละหลายสไลด์ในหนึ่งหน้าจอ ใน ลักษณะย่อส่วนหรือเป็นรูปเล็ก ตลอดจนแสดงข้อความ รูปภาพ หรือกราฟให้เห็น ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ต้องการ กำาหนดการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ เพื่อเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ

4. มุม มองหน้า บัน ทึก ย่อ (Notes Pages View) มุมมองนี้จะแสดงหนึ่งแผ่นในหนึ่งหน้าจอ พร้อมทั้งแสดง ส่วนที่เป็นบันทึกย่อด้วยเพื่อให้ผู้บรรยายพิมพ์ข้อความที่เป็น บันทึกย่อลงไป เพื่อป้องกันการลืมจุดหรือประเด็นสำาคัญที่ต้อง บรรยายในแผ่นสไลด์นั้น


5. มุม มองแสดงภาพนิ่ง (Slide Show) มุมมองนี้จะแสดงเต็มหน้าจอภาพเพื่อนำาเสนองาน ถ้า ต้องการเลื่อนไปยังแผ่นต่อไปสามารถกดปุ่ม Enter หรือ คลิก เมาส์ จนว่าจะถึงแผ่นสุดท้ายและจะกับมายังตำาแหน่งเดิม แต่ถ้าต้องการยกเลิกสามารถกดปุ่ม ESC ได้

แบบฝึก หัด เรื่อ ง มุม มองสไลด์แ บบต่า ง ๆ ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ....เลขที่..............ชั้น.................. คำา ชี้แ จ้ง ให้ นั ก เรี ย นตอบคำา ถามต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง และ สมบูรณ์ที่สุด 1. จงบอกลักษณะของมุมมองแบบภาพนิ่ง

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………


……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………

2. จงบอกลักษณะของมุมมองแบบเค้าร่าง

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………

3. จงบอกลักษณะของมุมมองแบบเรียงลำาดับภาพนิ่ง

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………

4. จงบอกลักษณะของมุมมองแบบหน้าบันทึกย่อ

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………


5. จงบอกลักษณะของมุมมองแบบแสดงภาพนิ่ง

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………

แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สกุล ที่

คำาสั่งมุมมองแบบ ต่างๆ 1 2 3 4 5 รว ม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4


หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 3 เรื่อง การตกแต่งข้อความ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การตกแต่งข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนตกแต่งข้อความให้เหมาะสมกับการใช้ข้อความ ได้ สาระการเรีย นรู้ การเน้นตัวอักษร การเปลี่ยนแบบอักษร การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนสีตัวอักษร และการจัดข้อความในตำาแหน่งต่าง ๆ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการ 2. ให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนใช้เพื่อ ให้เกิดความพร้อม 3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การตกแต่งข้อความ 3. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน 4. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำาสั่งของครูเพื่อประเมินผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การตกแต่งข้อความ 2. ใบงาน เรื่อง การตกแต่งข้อความ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจความสำาเร็จของงานตามใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การตกแต่งข้อความ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน


(คอมพิวเตอร์)

(นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง ………../…………./

………….

ใบความรู้

เรื่อ ง การตกแต่ง ข้อ ความ ถึงแม้ข้อความในสไลด์จะถูกกำาหนดด้วยรูปแบบอักษร หรือขนาดมาให้แล้วก็ตาม แต่ในบางครั้งอาจต้องปรับแต่งให้ สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้น หรือเพื่อเน้นความสำาคัญของข้อความ โดยการทำาให้ข้อความโดดเด่นขึ้น เช่น ให้มข ี ีดเส้นใต้ที่ ข้อความ หรือทำาเป็นตัวหนาเป็นต้น การเน้น ตัว อัก ษรในข้อ ความที่ส ำา คัญ การเน้นข้อความให้มีความสำาคัญหรือเด่นกว่าข้อความ อื่น ๆ ในสไลด์ อาจกำาหนดให้เป็นตัวหนา คือ ใหญ่ขึ้นกว่า ปกติ มีเส้นขีดเส้นใต้ที่ข้อความ หรือทำาเป็นตัวเอียง ตัวอักษร แบบมีเงา ฯลฯ มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการ ตกแต่ง 2. คลิกค้างแล้วลากเมาส์ให้ครอบคลุมส่วนที่ต้องการ (จะ เกิดแถบสีดำาครอบคลุม ข้อความที่เลือก) แล้วปล่อยเมาส์


3. เลือกคำาสั่งที่ใช้ในการตกแต่งข้อความเช่น คลิกปุ่มคำา สั่งในแถบเครื่องมือ คือ ถ้าต้องการตัวหน้าก็ให้คลิกที่ตัว B ตัวต้องการให้ เอียงก็คลิกที่ I ถ้าต้องการให้ ข้อความขีดเส้นใต้ก็คลิกที่ U แต่ถ้าต้องการยกเลิกก็ ให้คลิกซำ้าปุ่มนั้น ๆ อีกครั้ง การเปลี่ย นรูป แบบและขนาดตัว อัก ษร รูปแบบตัวอักษรที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรมวินโดวส์นั้นมี ให้เลือกอยู่มากมายหลายแบบด้วยกัน โดยรูปแบบเหล่านี้มี ความแตกต่างและให้ความรู้สึกของผู้อ่านต่างกันด้วย เช่น แบบตัวอักษรแบบเป็นทางการ แบบตัวอักษรมีหาง และแบบอื่น ๆ โดยปกติโปรแกรมจะกำาหนดรูปแบบอักษรและขนาดมาให้ แล้ว แต่ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยมี ขัน ้ ตอนดังต่อไปนี้

ขัน ้ ตอนการเปลี่ย นแบบอัก ษรและขนาดอัก ษร 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่ม ต้นของข้อความที่ต้องการตกแต่ง


ให้ครอบคลุม

ปุ่มนี้

2. คลิกค้างแล้วลากเมาส์ ส่วนที่ต้องการ (จะเกิด แถบสีดำา ครอบคลุมข้อความที่ เลือก) แล้ว ปล่อยเมาส์

3. เลือกแบบอักษรที่ต้องการดังภาพ การเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรคลิกที่

การเปลี่ย นสีต ัว อัก ษร 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่ม ต้นของข้อความที่ต้องการตกแต่ง


ให้ครอบคลุม

2. คลิกค้างแล้วลากเมาส์ ส่วนที่ต้องการ (จะเกิด แถบสีดำา ครอบคลุมข้อความที่ เลือก) แล้ว ปล่อยเมาส์

3. คลิกเลือกปุ่ม สีแบบอักษรดังรูป เราสามารถเลือกสีเพิ่มเติม ได้โดยการคลิกที่ปุ่มน���้


ใบงาน

คำา สั่ง

เรื่อ ง การตกแต่ง ข้อ ความ

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำาสั่งดังต่อไปนี้

1. สร้างสไลด์โดยการเลือกงานนำาเสนอเปล่า 2. เลือกแบบดังภาพต่อไปนี้

3. พิมพ์ข้อความดังนี้ โปรแกรมชุด Microsoft Office  โปรแกรมพิมพ์เอกสาร Microsoft Word  โปรแกรมตารางคำานวณ Microsoft Excel  โปรแกรมนำาเสนองาน Microsoft PowerPoint  โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 4. ให้แต่งข้อความโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและสี เพื่อให้ดูส่วยงามและเด่นชัด


แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สกุล ที่

การตกแต่ง ข้อความ 1 2 3 4 5 รว ม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน

1. การเปลี่ยนแบบอักษร 2. การเน้นข้อความ 3. การเปลี่ยนสี 4. การจัดรูปอักษร 5. ความสมบูรณ์ของงาน ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …


( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 4 เรื่อง การลบหรือเติมบุลเล็ต เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การลบหรือเติมบุลเล็ต ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถนำาและปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ต่าง ๆ หน้า หัวข้อได้


สาระการเรีย นรู้ การนำาสัญลักษณ์พิเศษเป็นสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ และ การปรับเปลี่ยน การลบ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูบอกให้นักเรียนทราบว่า การที่เราจะนำาเสนอหัวข้อ เพื่อให้มีจุดเด่นในการ นำาเสนอ นอกจากตัวเลขหน้าหัวข้อแล้ว เรายังมี การนำาสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่นำาเสนอได้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ หน้าหัวข้อเราเรียกว่า บุลเล็ต 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การลบหรือเติม บุลเล็ต 3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบความรู้เพื่อเพิ่มทักษะใน การใช้งาน 4. เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเสร็จครูให้นักเรียนทำาแบบ ฝึกหัด สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การลบหรือเติมบุลเล็ต 2. แบบฝึกหัดเรื่อง บุลเล็ต 3. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัดเรื่อง บุลเล็ต - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป


บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบความรู้

เรื่อ ง การลบหรือ เติม บุล เล็ต ข้อความปกติไม่มีบุลเล็ต (Bullet) มาก่อน อาจทำาให้ สไลด์แผ่นนั้นดูราบเรียบและ ไม่น่าใสใจ การใส่บุลเล็ตหรือ สัญลักษณ์นำาหน้าข้อความ จะช่วยเน้นข้อความให้ชด ั เจนหรือ ย่อหน้านั้น ๆ ดูชัดเจนขึ้น ซึง่ มีวิธีการดังนี้ การเติม บุล เล็ต 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการ เติมบุลเล็ต 2. คลิกเมาส์ให้ครอบคลุมข้อความหรือย่อหน้าหรือ รายการย่อย ๆ ที่ต้องการใส่บุลเล็ต 3. คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ การลบบุล เล็ต 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการ เติมบุลเล็ต 2. คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ บุลเล็ ตจะหายไป การเปลี่ย นลัก ษณะของบุล เล็ต 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการ เติมบุลเล็ต 2. คลิกเมาส์ให้ครอบคลุมข้อความหรือย่อหน้าหรือ รายการย่อย ๆ ที่ต้องการใส่บุลเล็ต 3. คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ 4. คลิกที่เมนูรูปแบบ เลือกคำาสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ย่อยจะปรากฎดังนี้


1. เลือกรูปแบบที่ต้องการ 2. เลือกลักษณะของบุลเล็ต 3. เลือกสีที่ต้องการ แบบฝึก หัด เรื่อ ง บุล เล็ต ชื่ อ สกุ ล ................................................................................. ....เลขที่..............ชั้น.................. คำา ชี้แ จ้ง ให้ นั ก เรี ย นตอบคำา ถามต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง และ สมบูรณ์ที่สุด 1. บุลเล็ตคืออะไร ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ 2. การใช้งานบุลเล็ตใช้งานในลักษณะใด ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ 3. จงบอกวิธีการปรับเปลี่ยนบุลเล็ต ....................................................................................... ............................................................


....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................ ....................................................................................... ............................................................

แบบสัง เกตพฤติก รรมการเรีย น


เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร ปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ชื่อ – สกุล ที่

คะแนน 2

2

2

สรุป รวม

ผ่า น

ไม่ ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )


( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 5 เรื่อง การคัดลอกรูปแบบข้อความ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โม��� สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การคัดลอกรูปแบบข้อความ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถคัดลอกรูปแบบข้อความได้ถูกต้อง สาระการเรีย นรู้ การปรับรูปแบบข้อความบ่อย ๆ ทำาให้เสียเวลา ดังนั้นการ คัดลอกรูปแบบข้อความที่ มีการปรับแต่งไว้แล้วจะช่วยลดเวลาในการทำาแผ่นสไลด์


กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูบอกให้นักเรียนทราบว่า การปรับรูปแบบข้อความ บ่อย ๆ ทำาให้เสียเวลา ดังนั้น การคัดลอกรูปแบบข้อความที่มีการปรับแต่งไว้แล้วจะ ช่วยลดเวลาในการทำาแผ่น สไลด์ และรูปแบบเป็นมาตราฐานยิ่งขึ้น 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดลอกรูปแบบข้อความ 3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบความรู้เพื่อเพิ่มทักษะใน การใช้งาน 4. เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเสร็จครูให้นักเรียนทำาแบบ ฝึกหัด สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดลอกรูปแบบ ข้อความ 2. ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจผลสำาเร็จของงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดลอกรูป แบบข้อความ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)


……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบความรู้แ ละแบบฝึก ปฏิบ ัต ิ เรื่อ ง การคัด ลอกรูป แบบข้อ ความ

ข้อความที่เราได้จัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น กำาหนด รูปแบบอักษร ขนาด และสี รวมทั้งรูปแบบอื่น ๆ นั้น ถ้าเรา จำาเป็นต้องใช้รูปแบบนั้นอีก เราไม่จำาเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่ เราสามารถคัดลอกรูปแบบข้อความเดิมได้โดยทำาตามขั้นตอน ดังนี้คือ 1. เลื่อน ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการ เติมบุลเล็ต 2. คลิกปุ่ม สัญลักษณ์ของเมาส์จะเป็น รูปแปรง 3. เลือกข้อความต้นแบบ หรือแบบที่ต้องการจะคัดลอก 4. นำาแปรงไประบายในข้อความใหม่ที่ต้องการให้รูป แบบเหมือนต้นแบบ ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำาสั่งดังต่อไปนี้ ให้พิมพ์ขอ ้ ความแรกว่า การจัดทำารูปแบบต่างๆ กำาหนดให้รูปแบบข้อความที่ 1เป็นตัวหนา ตัวเอียง ตัว ขีดเส้นใต้ มีเงา ให้พิมพ์ขอ ้ ความที่ 2 การคัดลอกรูปแบบ ให้คัดลอกรูปแบบจากข้อความที่ 1 เพื่อให้จัดรูปแบบ ข้อความที่ 2 ให้เหมือนกับ ข้อความที่ 1


แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สกุล ที่

การตกแต่ง ข้อความ 1 2 รวม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน

1. การเปลี่ยนแบบอักษร 2. การคัดลอกรูปแบบ ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …


……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 6 เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็อกซ์ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การใช้เท็กซ์บ็อกซ์


ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถใช้เท็กซ์บ็อกซ์เพิ่มข้อความนอกจาก แบบที่กำาหนดให้ได้ สาระการเรีย นรู้ การเพิ่ม การย้าย การลบ การปรับขนาด เท็กซ์บ็อกซ์ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. การสร้างสไลด์นั้น ข้อความต่าง ๆ จะมีแบบมาตรฐาน ให้ ซึ่งเราสามารถปรับแต่ง เพิ่มเติมรูปแบบใด แต่การเพิ่มข้อความในตำาแหน่งที่ เราต้องการนั้น ไม่สามารถเพิ่ม ได้เพราะรูปแบบเป็นตัวกำาหนดให้สำาหรับช่องข้อความ 2. ถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความนอกเหนือจากที่มีให้เรา จำาเป็นต้องใช้เท็กซ์บ็อกซ์ 3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็อกซ์ 4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบความรู้เพื่อเพิ่มทักษะใน การใช้งาน 5. เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเสร็จครูให้นักเรียนทำาแบบ ฝึกหัด สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็อกซ์ 2. ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจผลสำาเร็จของงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล


อกซ์

- ใบความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบความรู้แ ละแบบฝึก ปฏิบ ัต ิ เรื่อ ง การใช้เ ท็ก ซ์บ อ ็ กซ์

เท็กซ์บ็อกซ์เป็นส่วนที่ใช้ในการใส่/พิมพ์ข้อความหรือ รายการย่อย โดยแบบของสไลด์นั้นอาจมีช่องไม่เพียงพอ เรา จำาเป็นต้องเพิ่มเองโดยมีวิธีการดังนี้ การเพิ่ม เท็ก ซ์บ ็อ กซ์ 1. ตรวจสอบคำาสั่งเนื่องจากเท็กซ์บ็อกซ์จัดอยู่ในชุดคำาสั่ง รูปวาด 2. คลิกปุ่ม บนแถบเครื่องมือรูปวาด 3. สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็น ให้เลื่อนไป ยังตำาแหน่งที่ต้องการแล้วคลิก เมาส์ลากให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อพิมพ์ข้อความตาม ขนาดที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ 3. พิมพ���ข้อความที่ต้องการลงในเท็กซ์บ็อกซ์ 4. ปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการ การย่อ /ขยายขนาดของเท็ก ซ์บ ็อ กซ์ 1. ให้นำาเมาส์มาคลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์ที่ต้องการจะเกิดจุดดัง ภาพนี้

2. นำาเมาส์มายังจุดด้านที่ต้องการขยายสัญลักษณ์ของ เมาส์จะเปลี่ยนไปดังนี้


3. คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเข้าออกเพื่อย่อหรือขยาย เมื่อ ได้ขนาดแล้วปล่อยเมาส์ การย้า ยตำา แหน่ง ของเท็ก ซ์บ ็อ กซ์ 1. ให้นำาเมาส์มาคลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์ที่ต้องการจะเกิดจุดดัง ภาพนี้

2. นำาเมาส์มายังจุดด้านที่ต้องการขยายสัญลักษณ์ของ เมาส์จะเปลี่ยนไปดังนี้ 3. คลิกเมาส์ค้างแล้วเลื่อนไปยังตำาแหน่งที่ต้องการย้าย เมื่อได้ตำาแหน่งแล้วปล่อยเมาส์ การลบ 1. ให้นำาเมาส์มาคลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์ที่ต้องการจะเกิดจุดดัง ภาพนี้

2. กดปุ่มตัดรูปกรรไกร หรือกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ กรอบข้อความนี้จะหายไป


แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สกุล ที่

การใช้เท็กซ์บ็ อกซ์ 1 2 รวม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน


1. การเพิ่ม 2. การย้ายหรือการปรับขนาด ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………….. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ปฏิบัติการคำาสั่งได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน


เลข ชื่อ – สกุล ที่

คำาสั่ง 1

2

รวม

สรุป ผ่า น

ไม่ ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….


แบบทดสอบ ชื่ อ -สกุ ล ………………………………………………..เลข ที่…..ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่………. คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนทำาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูก ที่สุด 1. การสร้างสไลด์แบบใดจะได้แผ่นสไลด์ไม่มีพื้นหลังให้เป็น เพียงสีขาวเท่านั้น ก. ตัวช่วยสร้าง ข. แม่แบบ ค. งานนำาเสนอเปล่า ง. แบบอื่น ๆ 2. คำาสั่งใดคือคำาสั่งในการทำาตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ก. ข. ค. ง. 3. คำาสั่งใดคือคำาสั่งในการทำาให้อักษรมีเงา ก. ข. ค. ง. 4. บุลเล็ตหมายถึงการกระทำาในลักษณะใด ก. ใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อ ข. ใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ค. ให้ตัวอักษรตัวแรกใหญ่ ง. ให้ตัวอักษรมีเส้นใต้ 5. แป้นใดคือแป้นที่ใช้สำาหรับลบเท็กซ์บ็อกซ์ ก. Insert ข. Home


ค. Delete ง. End เฉลย 1.ค 2.ก 3.ง 4.ข 5.ค

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง การกำาหนดพื้นหลัง เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การเปลี่ยนฉากด้านหลังของสไลด์ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถกำาหนดรูปภาพของฉากหลังเพื่อให้ สวยงามได้ สาระการเรีย นรู้ การเปลี่ยนฉากหลังด้วยสี การเปลี่ยนฉากหลังด้วย เทมเพลต การเปลี่ยนฉากหลังด้วยรูปภาพ


กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนสร้างสไลด์เกี่ยวกับประวัติตนเองที่ได้ สำารวจมาจากครั้งก่อน โดยการสร้างแบบ 1 แผ่นสไลด์ต่อ 1 หัวข้อ 2. เมื่อนักเรียนสร้างเสร็จครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนฉากหลัง 3. ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนฉากหลังงานของนักเรียนโดย ใช้แบบต่าง ๆ ตามใบความรู้ 4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกแล้วครูสังเกตการ ปฏิบัติ 6. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากแบบฝึกปฏิบัติ สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การกำาหนดฉากหลังของสไลด์ 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจความสำาเร็จของงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ชิน ้ งานของนักเรียนที่สร้างขึ้น - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………


ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

ใบความรู้ เรือ ่ ง การกำา หนดฉากหลัง ของสไลด์


ฉากหลังของสไลด์เป็นส่วนที่สำาคัญในการออกแบบแผ่น งาน เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ข นาดใหญ่ ดั ง นั้ น จำา เป็ น ต้ อ ง ตกแต่ ง ให้ ส วยงามและสะดุ ด ตา การแต่ ง ฉากหลั ง หรื อ ปรั บ เปลี่ยนฉากหลังนั้นสามารถทำาได้หลายรูปแบบดังนี้ การเปลี่ย นฉากหลัง ด้ว ยพื้น สี 1. ให้คลิกขวาที่แผ่นหน้างานที่ว่าง ๆ ไม่มีข้อความหรือ รูปภาพ แล้วคลิกเมาส์ ด้ า นขวาจะปรากฎดั ง ภาพ หรื อ คลิ ก ที่ เ มนู รู ป แบบ เลือกคำาสั่ง พื้นหลัง


เมื่อคลิกคำาสั่งพื้นหลังแล้วจะปรากฎข้อมูลดังนี้ คลิกที่ปุ่มเพื่อ เลือกรายละเอียด

การเลือกพื้นหลังจะมีวิธีการเลือก 2 แบบคือ 1. เลือกพื้นหลังที่เป็นสีธรรมดา 2. เลือกพื้นหลังที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การทำา เฉดสี การ กำาหนดพื้นผิวแบบต่าง ๆ หรือ รูปภาพ เป็นต้น การเลือ กพื้น สีธ รรมดา (สีเ พิ่ม เติม ) จะแสดงหน้าจอดังนี้

เราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ถ้าต้องการกำา หนดเองให้ คลิกในแท็บ กำา หนดเอง


ก็สามารถกำาหนดสีเองได้ตามความพอใจ

การเลือ กคุณ สมบัต ิพ ิเ ศษ (ใส่ล ัก ษณะพิเ ศษ) จ ะ แ ส ด ง หน้าจอดังนี้ 1. คุณสมบัติแบบไล่ระดับสี 2. คุณสมบัติแบบพื้น ผิว

3. คุณสมบัติแบบลวดลาย รูปภาพ

4. คุ ณ ส ม บั ติ แ บ บ

เมื่อเราเลือกรูปแบบได้แล้วให้ตอบ ตกลง จอเพื่อยืนยันการนำาไปใช้ดังนี้ การเลือกการใช้งานคือ ใช้กับทั้งหมด หมายถึง ทุกแผ่นงาน จะมีพื้นหลังเหมือนกันทั้งหมด ใช้ หมายถึง เฉพาะแผ่นงานที่กำาลัง แก้ไขอยูข ่ ณะนี้เท่านั้น

จะกลับมาที่หน้า


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ทำาได้ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้อง ได้ 1 ขึ้นไป เลข ที่

ชื่อ – สกุล

2

เกณฑ์ ช่องที่ 1 พื้นหลังสี ช่องที่ 2 พื้นหลังไล่ระดับสี ช่องที่ 3 พื้นหลังพื้นผิว

คะแนน สรุป 2 2 รวม ผ่า ไม่ น ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เ���ิม………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ


สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การใช้ชุดเครื่องมือรูปวาด ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง 1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อตกแต่ง สไลด์ได้ 2. นักเรียนสามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือเพื่อการ ปฏิบัติงานได้ สาระการเรีย นรู้ การใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาด ภาพสี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลม และการวาดภาพรูปทรงอื่น ๆ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูแจกแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ชุดเครื่องมือรูปวาด พื้นฐาน 2. ครูแนะนำาให้นักเรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติงานว่า บาง ครั้งจำาเป็นต้องวาดรูปขึ้นมา เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ซึ่งหลักในการวาดภาพ นั้น ส่วนใหญ่จะใช้รูปวาด พื้นฐาน เช่น การวาดโครงสร้าง การวาดวงจรชีวิต สัตว์ และอื่นๆ 3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกแล้วครูสังเกตการ ปฏิบัติ 4. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ชด ุ เครื่องมือรูปวาดพื้นฐาน 2. ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปวาดเพื่อการ ทำางาน 3. วีดีโอ สาธิตการใช้เครื่องมือ


4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปวาดเพื่อ การทำางาน - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ)


(คอมพิวเตอร์)

ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง ………../…………./

………….

แบบฝึก ปฏิบ ัต ิ เรื่อ ง การใช้ช ด ุ เครื่อ งมือ รูป วาดเพือ ่ ตกแต่ง สไลด์ 1. การวาดรูปดาว

2. การวาดรูปแสดงคำาพูด

3. การวาดลูกศร

4. การวาดรูปผังงาน


5. การแทรกกล่องข้อความ ข้อความที่มีกรอบได้

ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปวาดเพื่อ การทำางาน

คำา ชี้แ จง ให้น ัก เรีย นทำา ตามตัว อย่า งโครงสร้า งการ บริห ารของโรงเรีย นให้ถ ูก ต้อ งตามใบงานนี้ ผูอ้ าำ นวยการ

ผูช้ ่วยผูอ้ าำ นวยการ ฝ่ ายวิชาการและทะเบียน

ฝ่ ายบริ หารฯและธุรการ

ฝ่ ายปกครอง


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

5

คะแนน 5 5 รวม

สรุป ผ่า ไม่ น ผ่าน


เกณฑ์ ช่องที่ 1 วาดภาพได้ ช่องที่ 2 การโยงเส้น ช่องที่ 3 การพิมพ์ข้อความในกรอบ ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสไลด์ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 3 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1


มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การใช้ข้อความศิลป์ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถออกแบบตัวอักษรแบบข้อความศิลป์ใน ลักษณะต่าง ๆ ได้ สาระการเรีย นรู้ การใช้เครื่องมือและรูปแบบข้อความศิลป์เพื่อตกแต่ง เอกสารให้สวยงาม กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูแจกแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ความข้อความศิลป์ รูปแบบต่าง ๆ 2. ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ข้อความศิลป์ เช่น การ ออกแบบคำาโฆษณา การพิมพ์สิ่งที่ต้องการให้คนเห็นได้ชัดเจน และอื่น ๆ 3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกแล้วครูสังเกตการ ปฏิบัติ 4. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ความข้อความศิลป์รูปแบบ ต่าง ๆ 2. ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อความศิลป์เพื่อการ ทำางาน 3. วีดีโอ สาธิตการใช้เครื่องมือ 4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อความศิลป์เพื่อการ ทำางาน - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………


ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

แบบฝึก ปฏิบ ัต ิ เรื่อ ง การใช้ความข้อความศิลป์รูปแบบ ต่าง ๆ


ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อความศิลป์เพื่อการ ทำางาน คำา ชี้แ จง ให้น ัก เรีย นทำา ตามตัว อย่า งให้ถ ูก ต้อ งตามใบ งานนี้ 1.

2.


3.

4.

5.

ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 5 5 5 รว ม

สรุป ผ่า ไม่ น ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสไลด์


แผนการเรีย นรู้ท ี่ 4 เรื่อง การแทรกรูปภาพ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การแทรกภาพจากคลิปอาร์ดและการแทรกจากแฟ้ม ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถนำาภาพมาตกแต่งเอกสารได้ สาระการเรีย นรู้ การแทรกภาพจากคลิปอาร์ดที่มาพร้อมกับโปรแกรมและ การสร้างจากแฟ้มข้อมูล ภาพจากภายนอก กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูแจกใบงาน เรื่อง การแทรกรูปภาพ 2. ครูให้นักเรียนชม วีดีโอสาธิตการแทรกภาพ 3. ให้นักเรียนทำาตามใบงาน เรื่อง การแทรกรูปภาพ 4. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบงาน เรื่อง การแทรกรูปภาพ 2. วีดีโอ สาธิตการแทรกภาพ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การแทรกรูปภาพ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบงาน เรื่อง การแทรกรูปภาพ

คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนออกแบบสไลด์เพื่อนำาเสนอเกี่ยวกับเรื่องกีฬา และให้แทรก รูปภาพประกอบให้สวยงาม อย่างน้อย 4 สไลด์


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 5 รวม

สรุป ผ่าน ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แบบทดสอบ ชื่ อ -สกุ ล ………………………………………………..เลข ที่…..ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่………. คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนทำาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูก ที่สุด 1. แบบอักษรที่พิมพ์ภาษาไทยมาตรฐานได้ให้สังเกตจากคำา ใด ก. ลงท้ายด้วย UPC ข. อะไรก็ได้ ค. ต้องขึ้นต้นด้วย MS เสมอ ง. ต้องมีคำาว่า Thai ทุกรูปแบบ 2. แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ


ก. Alt ข. Ctrl ค. ~ ง. Tab 3. ข้อความศิลป์จัดอยู่ในแถบเครื่องมือย่อยแถบใด ก. รูปวาด ข. ตาราง ค. กราฟ ง. สมการ 4. การปรับเปลี่ยนฉากหลังเลือกคำาสั่งใด ก. ใส่รูปหลัง ข. พื้นหลัง ค. พื้นสี ง. ใส่สีหลัง 5. ถ้าต้องการให้ฉากหลังทุกแผ่นเหมือนกันทั้งหมดต้องใช้คำา สั่งใด ก. เหมือนทั้งหมด ข. ทุกแผ่นเหมือนกัน ค. ใช้กับแผ่นนี้ ง. ใช้กับทั้งหมด เฉลย 1.ก 2.ค 3.ก 4.ข 5.ง

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 4 เรื่อง เทคนิคการนำาเสนอ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง การกำาหนดลักษณะการเปลี่ยน ภาพนิ่ง เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง


สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การเปลี่ยนภาพนิ่ง ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนเลือกลักษณะการเปลี่ยนภาพนิ่งได้เหมาะสมกับ งาน สาระการเรีย นรู้ การเปลี่ยนภาพนิ่งในลักษณะต่าง ๆ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนชม วีดีโอสาธิตการกำาหนดลักษณะการ เปลี่ยนสไลด์ 2. ให้นักเรียนทำางานของตนเองต่อเนื่องจากงานครั้ง ก่อนคือประวัติตนเองนำามา ใส่ลักษณะการเปลี่ยนภาพนิ่งเพื่อให้เหมาะสมกับ ข้อมูล 3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว 2. วีดีโอ สาธิตการกำาหนดลักษณะการเปลี่ยนสไลด์ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว

คำา ชี้แ จง ให้นักเรียนนำางานจากเดิมมาใส่ลักษณะการเปลี่ยนภาพ นิ่งเพื่อให้เหมาะสม กับข้อมูลในการนำาเสนอ การใส่ลักษณะการเปลี่ยนภาพนิ่งคือ 1. คลิกที่มุมมองแบบภาพนิ่งหลายภาพ 2. คลิกเลือกภาพนิ่งที่ต้องการใส่ลักษณะการเปลี่ยนภาพ 3. คลิกที่เมนูแสดงภาพนิ่ง เลือกคำาสั่ง การเปลี่ยนภาพนิ่ง


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 5 รวม

สรุป ผ่าน ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 4 เรื่อง เทคนิคการนำาเสนอ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง การกำาหนดลักษณะกา���แสดง ของวัตถุ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1


มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การแสดงวัตถุบนสไลด์ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนเลือกลักษณะการแสดงวัตถุบนแผ่นสไลด์ได้ อย่างเหมาะสม สาระการเรีย นรู้ การแสดงวัตถุข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ บนแผ่น สไลด์ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนชม วีดีโอสาธิตการกำาหนดลักษณะการ แสดงวัตถุบนสไลด์ 2. ให้นักเรียนทำางานของตนเองต่อเนื่องจากงานครั้ง ก่อนคือประวัติตนเองนำามา ใส่ลักษณะการแสดงวัตถุต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ ข้อมูล 3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว 2. วีดีโอสาธิตการกำาหนดลักษณะการแสดงวัตถุบนสไลด์ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว

คำา ชี้แ จง จากงานเดิมต่อเนื่อง ให้นักเรียนกำาหนดการแสดงวัตถุ ต่าง ๆ บนแผ่นสไลด์รวมถึง ข้อความและรูปภาพด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำา เสนอ การใส่ลักษณะการแสดงให้กับวัตถุคือ 1. คลิกเมาส์ด้านขวาวัตถุที่ต้องการกำาหนดการแสดง 2. คลิกเลือกคำาสั่งภาพเคลื่อนไหวกำาหนดเอง 3. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 5 รวม

สรุป ผ่าน ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 4 เรื่อง เทคนิคการนำาเสนอ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 3 เรื่อง การใส่เสียงให้กับสไลด์และวัตถุ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1


มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การใส่เสียงให้กับสไลด์และวัตถุ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนเลือกลักษณะนำาเสียงมาประกอบสไลด์ได้อย่าง เหมาะสม สาระการเรีย นรู้ การนำาเสียงมาประกอบการแสดงวัตถุข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ บนแผ่นสไลด์ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนชม วีดีโอสาธิตการนำาเสียงมาประกอบ การแสดงสไลด์ 2. ให้นักเรียนทำางานของตนเองต่อเนื่องจากงานครั้ง ก่อนคือประวัติตนเองนำามา ใส่เสียประกอบลักษณะการแสดงวัตถุต่าง ๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับข้อมูล 3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว 2. วีดีโอสาธิตการนำาเสียงมาประกอบการแสดงสไลด์ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)


………../…………./ ………….

ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอประวัติส่วนตัว

คำา ชี้แ จง จากงานเดิมต่อเนื่อง ให้นักเรียนกำาหนดเสียงประกอบ การแสดงวัตถุต่าง ๆ บนแผ่น สไลด์รวมถึงข้อความและรูปภาพด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับ ข้อมูลที่นำาเสนอ การใส่ลักษณะการแสดงให้กับวัตถุคือ 1. คลิกเมาส์ด้านขวาวัตถุที่ต้องการกำาหนดการแสดง 2. คลิกเลือกคำาสั่งภาพเคลื่อนไหวกำาหนดเอง 3. เมื่อเลือกแบบแล้วสามารถกำาหนดเสียงได้ดังนี้ กำาหนดเสียงให้กับสไลด์ กำาหนดเสียงให้กับวัตถุ


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 5 รวม

สรุป ผ่าน ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 5 เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลกราฟแบบง่าย แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง การสร้างกราฟ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1


มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การสร้างกราฟ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถสร้างกราฟเพื่อนำาเสนอข้อมูลแบบง่าย ได้ สาระการเรีย นรู้ การเปลี่ยนภาพนิ่งในลักษณะต่าง ๆ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การสร้างกราฟ 2. ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลด้วย กราฟแท่ง 3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างกราฟ 2. ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลด้วยกราฟแท่ง 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก


- ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลด้วยกราฟแท่ง - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบความรู้เ รื่อ ง เรื่อง การสร้างกราฟ เนื่องจากข้อมูลมีหลายแบบ ดังนั้นการนำาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับจำานวนตัวเลข หรือสถิติหรือการนำาเสนอข้อมูลเชิง เปรียบเทียบจำาเป็นต้องหาวิธีการนำาเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ชม เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น กราฟ หรือ ชาร์ต เป็นการนำาเสนอข้อมูล วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ เรามาดูวิธีการสร้างกราฟกันดังนี้คือ


1. เปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบภาพนิ่ง แล้วคลิกที่รูปกราฟ จากแถบเครื่องมือหรือเลือกที่เมนูคำาสั่ง แทรก เลือกคำาสั่ง

แผนภูมิดังภาพ 2. ใส่ขอ ้ มูลในแผ่นตารางข้อมูลเช่นรายงานการขายสินค้าใน เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน รายการที่ขาย คือ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ตามจำานวนที่กำาหนดให้

ใบงาน เรื่อง การสร้างกราฟ คำา สั่ง รายวิชา

ให้นักเรียนนำาข้อมูลต่อไปนี้นำาเสนอในรูปของกราฟ สมศักดิ์

สมพร

สมชาย

สมศรี


ภาษาไทย คณิตศาสต ร์ วิทยาศาส ตร์ ภาษา อังกฤษ

4 4

3 4

4 3

2 3

2

3

3

3

2

3

3

4

ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง ชื่อ – สกุล

คะแนน

สรุป


เลข ที่

5 5

รวม

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….


แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 5 เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลกราฟแบบง่าย แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ เวลาเรียน 2 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ ส่วนประกอบของกราฟ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนบอกส่วนต่าง ๆ ของกราฟได้ สาระการเรีย นรู้ ส่วนประกอบแต่ละส่วนของกราฟ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของ กราฟ 2. ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนประกอบของ กราฟ


3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ 2. ใบงาน เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………….


……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….

ใบความรู้เ รื่อ ง

เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ

4 1 5

3 6

2


1. พื้นที่ทั้งหมดที่แสดงผลของกราฟ 2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการกำากับกราฟแต่ละแท่ง 3. บริเวณรูปกราฟที่แสดงข้อมูล 4. แสดงค่าตัวเลขจุดต่าง ๆ เพื่อบอกจำานวน 5. อ้างอิงตำาแหน่งข้อมูลแต่ละจุดซึ่งมีอยู่ 3 แกน 6. เส้นบอกระดับค่าตัวเลขเพื่อให้สามารถดูค่ากราฟได้ง่ายยิ่ง ขึน ้

ใบความรู้เ รื่อ ง

เรื่อง ส่วนประกอบของกราฟ

ชือ ่ สกุล................................................................................. ....เลขที่.............ชั้น................... คำาชี้แจง ส่งบอกส่วนประกอบของชาร์ดตามหมายเลขดังนี้


4

3 2

1 5

หมายเลข 1..................................................................................... ........................................... หมายเลข 2..................................................................................... ........................................... หมายเลข 3..................................................................................... ........................................... หมายเลข 4..................................................................................... ........................................... หมายเลข 5..................................................................................... ........................................... หมายเลข 6..................................................................................... ...........................................


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนน 5 5 รวม

สรุป ผ่าน ไม่ ผ่าน


ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......……………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……… ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….

แผนการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่ว ยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ แผนการเรีย นรู้ท ี่ 1 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน เวลาเรียน 4 ชัว ่ โมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ


สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม สาระสำา คัญ การประยุกต์โปรแกรม PowerPoint เพื่อใช้ในงานอาชีพ ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint เพื่อประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพได้ สาระการเรีย นรู้ การ���ำาเสนอรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูแจกกำาหนดหัวข้อเพื่อให้นักเรียนจับฉลากใน การนำาเสนอรายงานด้วย PowerPoint 2. ให้นักเรียนปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากใบงาน สื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. ใบงาน เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก - ตรวจผมสำาเร็จของงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล


- ใบงาน เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน ้ ไป บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………

ลงชือ ่ ……………………………….…ผู้สอน (นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ) ตำาแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) ………../…………./ ………….


ใบงาน

เรื่อ ง การประยุก ต์เ พื่อ ใช้ง าน คำา สั่ง ให้น ัก เรีย นเลือ กหัว ข้อ ต่อ ไปนี้เ พื่อ นำา เสนอ รายงานด้ว ย PowerPoint 1. พัน ธ์ไ ม้ป ระดับ ในโรงเรีย น 2. พัน ธ์ไ ม้ย ืน ต้น ในโรงเรีย น 3. เครื่อ งมือ เกษตรในโรงเรีย น 4. ประวัต ิค วามเป็น มาของโรงเรีย น 5. รางวัล ดีเ ด่น ต่า ง ๆ ที่โ รงเรีย นได้ร ับ ในแต่ล ะปี 6. รางวัล ดีเ ด่น ต่า ง ๆ ที่น ัก เรีย นในโรงเรีย นได้ร ับ ในแต่ล ะปี 7. แนะนำา สถานที่ใ นโรงเรีย น 8. กฎระเบีย บการปฏิบ ัต ิต ัว ของนัก เรีย นเมื่อ อยู่ใ น โรงเรีย น


ประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง เลข ที่

ชื่อ – สกุล

5

คะแนน 5 รวม

สรุป ผ่า ไม่ น ผ่าน

เกณฑ์ ช่องที่ 1 การใช้คำาสั่งครบ ช่องที่ 2 ความสมบูรณ์ของเอกสาร ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม………………………………………………………… …………......………………………..


……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… … ( ลงชือ ่ ) …………………………………………. … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ) ………. / …………… / ……….


แผนคอมป4ใหม่