__MAIN_TEXT__

Page 1


Dit is kwartaal twee van 2020. Net anderdag het ons Kersgeskenke toegedraai en uitgesien na ‘n welverdiende rustyd!

Ons gaan dit ook groot vier! Maak gerus ‘n groot ronde nota op die kalender by 26 Julie!

Tyd hardloop en ons hardloop saam. Tog het ons elkeen dieselfde hoeveelheid ure in elke dag en die arms van die ronde muurhorlosie het steeds dieselfde strek as altyd. Volrond. Sirkel nimmereindigend. Al om die uur.

Mag hierdie uitgawe jou gees volsirkel voed met dít wat ons harte warm laat klop, ook in die Paastyd wat ons almal as geestelike familie saamsnoer. #familiesirkel #Jesusallesinelkeen

Ons Moreletapark-familie se geskiedenis strek oor 35 jaar in Juliemaand! Die familiesirkel - saam deur soveel seisoene.

Redakteur: Felicia Lategan Subredakteur: Cilliers Willers Advertensieplasings: Jonathan Eloff (012) 997 8118 / jonathan@moreletapark.org Redaksielede: Marésa Maree, Vicki Hoffman, Jonathan Eloff, Annelie Robbetze, Rianda Chinner, Marina Ooms.

deur

Felicia Lategan

Verskeie skrywers dra by om hierdie publikasie betekenisvol te maak. Die persoonlike opinies van die skrywers, redaksie en medewerkers in hierdie tydskrif reflekteer nie noodwendig die offisiële opinies en oortuigings van Moreletapark Gemeente nie. Die redaksie behou die reg voor om die artikels te redigeer en te verkort. Navrae: felicia@moreletapark.org.

Teologiese adviseur: Ian Dubery

Die Op Pad-tydskrif is aanlyn in elektroniese formaat beskikbaar!

Bladuitleg: Jonathan Eloff

Klik gerus op www.moreleta.org/publikasies

HET JY GEWEET? • Ons nuusbrief is propvol gebeure – skryf in by nuus@moreleta.co.za • Ons bid graag vir JOU! SMS jou versoek na 076 351 8383 of e-pos na gebed@moreleta.co.za. • Shekinah Boekwinkel het die nuutste boeke, ons Gemeente se eie produkte (DVD’s en CD’s) en geskenkies te kies en keur!

AANLYN | ONLINE

www.moreleta.org Apr Mei Jun 2020


RUBRIEK Ons het almal “verkeersirkels” en “spoedwalle” as dit kom by verhoudinge soos die huwelik, gesin en die breër familie. Hoe dan so? Die ontploffing van verkeersirkels en spoedwalle in die vroeë 1990’s het menige padgebruiker se geduld getoets niemand weet wie se beurt dit dan nou is om te ry nie! Wat is die regte manier om so ‘n sirkel te benader - wat sê die verkeersreëls? Nader jy met inspanning die verkeersirkel, word jy soms onverwags verras met ‘n spoedhobbel wat die onderstel van jou motor met duike en skrape laat of dalk sommer die voorste buffer op die sypaadjie los? Hobbels in die familie Sou mens gesinskwessies met die regte spoed benader en die konteks (omgewing) dophou vir spoedhobbels, behoort die sirkel die verkeersvloei te vergemaklik om almal gelukkig by hul bestemmings te besorg. Dit is gewoonlik wanneer ‘n mens met ‘n hoë spoed ‘n onverwagse hobbel tref wat jou met skade agterlaat. Familie-reëls is baie belangrik om die “sirkels” en “spoedhobbels” binne familieverhoudings reg te benader. Met groot verkeersirkels, waar verskeie bane deel uitmaak van die sirkel, is dit bietjie meer ingewikkeld. Dit is belangrik om in die regte baan te wees, sou jy wou afdraai of selfs net reguit aan wil beweeg. Sou jy in die verkeerde baan beland is dit nie net jóú senuwees wat op hol gaan nie, maar ook die ander motoriste wat vingerswaaiend vir jou beduie!

Apr May Jun 2020

Groot sirkels kan hewige konfrontasie en konflik uitlok as gesinne dit nie reg benader nie. Dit is hoekom rolverdeling so belangrik is - elkeen moet weet in watter baan hy/sy moet wees om verkeersvloei te verseker, maar ook dat die ander motoriste in die familie hulle regte bestemmings kan bereik sonder moeilikheid. As elkeen doen wat van hom/haar verwag word sal alles reg verloop. Met kleiner verkeersirkels is dit effe makliker, maar nie minder frustrerend nie. Ons is tog geleer: Die een wat eerste in die sirkel is, het ryvoorrang. Daarom jaag almal om éérste in die sirkel te wees… sou mens gelyk daar aankom, moet mens toegee na regs. Ons mense is dikwels selfgesentreerd. Ons sal eerder ‘n agenda dryf om voordeel te verkry, as om die knie te buig vir iemand in die gesin. Die Bybel leer ons dan om selfopofferend te leef in ons verhouding met mekaar en as huweliksmaats. Daarom is dit belangrik om ook binne die spoedgrens van die familie, gesin en/of huwelik te bly en om meer toegeeflik teenoor mekaar te leef. Mag die Here jou herinner aan jou familieverkeersreëls, familiesirkels en spoedhobbels. Leef die lewe op die regte pas, binne die regte bane en in opofferende (toegeeflike) wyse teenoor mekaar om die lewe te laat vloei en sodoende die konflik en onnodige konfrontasies uit die weg ruim. Sterkte op jou reis!

3


“Hy sê toe vir hulle: ‘So is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ‘n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.’ ” (Matt. 13:52) God het ‘n volk gekies waardeur Hy vir alle nasies sou wys wié Hy is en hóé Hy gedien wil word. Hy het sy wil eenvoudig deur hulle openbaar in die vorm van prentjies, waaronder offers, feeste, strukture of rituele. Jesus gee in die Nuwe Testament die onderskrif vir elke prentjieles van God. Die bloudruk van sy verlossingsplan was Joods van aard, maar dit sou uiteindelik strek tot by elke volk, taal, stam en nasie – die volle familiesirkel.

4

Apr Mei Jun 2020


AKTUEEL

GOD SE FEESTE OP SY KALENDER “Speak to the sons of Israel and say to them, ‘The Lord’s appointed times which you shall proclaim as holy convocations, My appointed times are these.’ ” (Lev. 23:1) • • • •

God het die feeste deur die Jode geïllustreer, maar dis sý feeste. Feeste is spesiale afsprake in God se dagboek. Die Hebreeuse woord miqra verwys na ‘n kleedrepitisie wat ‘n oefening is van die werklike wat sal kom. Die sewe feeste (uitgesluit die Sabbat) wat God vir Israel leer en volgens die verskillende oesseisoene ingestel is, sou later blyk die volle sirkel van sy verlossingsplan vir die wêreld te wees. In Eks. 12:2 stel God Israel se uittog uit Egipte in, as begin van hulle geestelike jaar, met die Paasfees. Is dit nie waar ons pad met die Here begin nie?

Ons kyk nou na die eerste vier feeste, wat Paasfees en Pinkster vervat, in die vorm van prentjie en onderskrif.

PAASFEES (Die Pasga) as Verlossingsfees Ou Testament: Ons onthou hoe Abraham sy enigste seun moes offer en in geloof geprofeteer het dat God ‘n lam sou voorsien. Honderde jare later roep Johannes die Doper uit “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Die Jode het in die maand Nissan uit Egipte getrek en daardie selfde nag Paasfees gevier en ongesuurde brood geëet in opdrag van God. Hulle moes ‘n lam slag en die bloed daarvan aan die kosyne smeer om sodoende die engel van die dood te laat verbygaan (‘passover’). Toe die Jode ‘n tempel gehad het, het hulle jaarliks opgetrek na Jerusalem om die Pasga te vier. Elke gesin moes vier dae voor die tyd ‘n lam kies, hom in die huis hou en hom ondersoek om te sien dat daar geen fout in hom is nie. Dan is die lam geslag sonder om ‘n been te breek, dit is gebraai en opgeëet. Met Pasga vier hulle die verlossing uit Egipte.

Nuwe Testament onderskrif: Net so is Jesus vier dae voor sy kruisiging deur die skares as Messias gekies en verwelkom deur blye Hosanna-krete. Kort daarna is Hy deur die Joodse en Romeinse leiers ondersoek waar mense soos Pilatus moes erken, “Ek vind geen fout in Hom nie”. Op presies dieselfde uur as wat die paaslammers geslag was, is Jesus aan die kruis vasgeslaan en het Hy gesterf. Met Paasfees vier ons die verlossing van sonde, oorwinning oor die ou natuur en oor die duiwel. “Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder ligaamsgebrek is.” (1 Pet. 1:19) “Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding.” (Rom. 4:4,5)

PINKSTER (Shavuot) as ‘n Verlowingsfees Ou Testament prentjie: Vyftig dae na Israel se uittog uit Egipte het hulle by Sinai gekom, ‘n spesiale plek vir ‘n baie spesiale ooreenkoms. Daar was donderslae, weerlig, vuur en die ramshoring. Die Jode vertel dat die twee kliptafels waarop God geskryf het, twee identiese kopieë van mekaar was, wat dui op ‘n huwelikskontrak een vir die bruid en een vir die bruidegom. ‘n Huwelikskontrak was Apr May Jun 2020

voor die huwelik reeds opgetrek met die voorwaardes, bruidsprys en gevolge van kontrakbreuk. Die kontrak het van krag geraak tydens die verlowing, wat net so bindend soos die huwelik self was. Die bruid is as eiendom van die bruidegom beseël. In Lev. 26:12 sê God: “Ek sal by julle wees, Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees.” Tydens Shavuot vier die Jode die Wet (voorskrifte hoe om te lewe) wat God gegee het. “Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom … As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?” (2 Kor. 3:7,8)

Nuwe Testament onderskrif: Vyftig dae na Paasfees, gedurende Shavuot, gebeur wat die profete gesê het: “Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind … Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat ...” (Hand. 2:24) Soos by Sinai, praat God hier deur die vuur van sy Heilige Gees, maar nou nie alleenlik met Israel nie, maar ook met heiden nasies. Hy doen soos Hy jare tevore belowe het (Jer. 31:33) – Hy skryf die nuwe Wet met sy Vinger (Gees) op menseharte. 3000 mense ontvang op Pinksterdag die Lewe, die krag van die Heilige Gees en die Nuwe Wet op hulle harte. Nou is ons briewe van Christus, geskryf met die Gees van die lewende God op ons harte. Met Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. “In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het...” (Ef. 1:13,14) “... want julle is soos ‘n jongmeisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus.” (2 Kor. 11:2) Die sirkel van God se verlossingsplan word voltooi wanneer ons al sewe feeste in geheel aanskou. Mag hierdie Paas- en Pinksterfees jou geestelik verryk.

5


Betekenis van `n wonderwerk: ‘n Wonderwerk verwys na enige bonatuurlike handeling van God in Sy skepping. Wonderwerke gebeur soos wat God in die wêreld werk.

Pure Hope skool se bouprojek is binne slegs 50 dae voltooi! Vier pragtige klaskamers, elkeen met sy eie klein stoorkamer, `n personeelkamer en baie netjiese badkamers vir seuns en dogters. Ons beleef God se hand deurentyd oor die projek. •

• • • • •

6

Binne `n week en `n half het ons vyftig present van die fondse ingekry. Die res van die uitgawes word tans vanuit ons spaarfondse gefinansier. Die feit dat daar enigsins sulke fondse beskikbaar was tot nou, is opsigself `n wonderwerk! Nou vertrou ons die Here vir manna - elke dag! Vir 10 jaar lank doen Hy dit en ons weet Hy stap die pad steeds dag-virdag saam met ons. Goedkeuring by Stadsraad was buitengewoon vinnig verkry. Vir ons God is niks ontmoontlik nie. Ingenieurswerke is gratis gedoen. Alle elektriese werk is gratis gedoen. Die projekbestuurder en projekspan het ure van hulle kosbare tyd bestee, gratis en verniet aan hierdie projek gewerk. ‘n Groot gedeelte van werk t.o.v. data en telefoonlyne se installasie, is gratis gedoen.

• •

Die kontrakteur het alles in sy vermoë gedoen om te spaar. Die bouprojek is afgehandel binne begroting. Die werk is uiters professioneel gedoen. Hy het ook `n heerlike fees-braai na afloop van die projek, vir ons kinders gereël. Selfs die gras voor die klasse, is vir ons geskenk. Al die inhoud van klaskamers is gefinansier.

Dankie vir elkeen wat `n bydrae gelewer het tot hierdie wonderwerk storie! Dankie vir die gebede en ondersteuning. Kom maak gerus ‘n draai by ons nuwe klaskamers en sien vir jouself! Aan God al die eer!

Apr Mei Jun 2020


GEMEENSKAP

God lei mense dikwels na ‘n plek waar sy kinders bereid is om te help. MPA is ‘n plek waar mense graag die visie van Eseg. 34, om onder andere die wonde van siekes en swakkes te verbind, in gehoorsaamheid wil uitleef. So het die Here ‘n pastoor en sy vrou se pad met MPA laat kruis. Hier is haar storie: “My naam is Elmien Erasmus en ek is vir die afgelope 25 jaar 'n maatskaplike werkster en pastorale berader. In 2005 het my lewe, ná die verbreking van 'n verlowing, ontspoor en die hartseer het my in 'n groef van depressie laat val waarmee ek vir 14 jaar geworstel het. My lewe was gekenmerk deur pille en ek het my ontvlugting in slaap gevind. Ek wou nie meer lewe nie en het desperaat na die Here geroep vir verlossing. Vir soveel jare het ek by die Here gehuil om my gebroke hart te heel en vir 14 jaar kon ek nie 'n deurbraak kry nie. Toe selfmoordgedagtes my begin teister, het ek my laat opneem in 'n rehabilitasie-sentrum. My geloof het ernstig gewankel. Ek het ook met ‘n fisiese borspyn gesukkel, waarvoor daar geen mediese rede was nie. My man, ‘n leraar, het die MPA konferensie in 2018 bygewoon. Baie mense daar het saam met hom vir my gebid. In April 2019 het ek saam met hom die konferensie Apr May Jun 2020

bygewoon. Ek was baie onseker oor wat om te verwag. Die Heilige Gees het egter van dag een af kragtig in my begin werk. Dit was asof elke sessie spesifiek my hart en situasie aangespreek het. By die voorstelling van 'n woestyn-toneel voor in die lokaal, het ek die Here gevra om die droogte in my lewe te verbreek. By die kruis het ek op my aangesig voor die Here gehuil, mense vrygespreek en diep vergifnis ervaar. Ek kon letterlik ervaar hoe Jesus my soos 'n skapie uit die sloot kom haal waarin ek vir so lank gelê het. Ek het ervaar hoe Hy my wonde verbind en my hart genees het. Gedurende die konferensie het die Here my weer die liefde van die Vader en die hart van sy Seun gewys. Hy het my eerste liefde vir Hom herstel. Ek het ervaar hoe stromende water losbreek in die dorsland en alles wat my teruggehou het, weggespoel het. Ek het eers twee weke ná die konferensie besef dat my chroniese borspyn weg is. Vir die eerste keer was ek vry en totaal verlos van depressie. Die Here het my van daar af gelei om 'n vrouebediening te begin en ‘n praktyk te registreer met die naam Walking Alongside, waar ek spesifiek met mense werk wat ‘n verslawingsprobleem het en wat aan depressie lei. Alle eer aan God!

7


AKTUEEL In 1776, when Thomas Jefferson drew up the United States Declaration of Independence, he wrote these words in the preamble: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they endowed by their Creator with certain inalienable rights.” The equal value of every human being is a biblical truth but a ‘self-evident’ belief that God has conferred certain rights on every person, simple by virtue of their being born, is found nowhere in the Bible. This declaration led to an ideology without divine endorsement and a poor potential for solving injustice. There is clearly a need within every nation to establish a just interaction between the state and the people - a need to put boundaries on the influence of government and to give necessary entitlements to each citizen. This social contract between the rulers and those ruled is essential for counteracting the possible tyranny of governments. Citizens’ rights are worth striving for and we thank God for those who have paid dearly in their establishment. Interestingly, Paul claimed his right as a citizen of the Roman Empire to demand an audience with Caesar, but he did not say that this was a fundamental human right. Universal innate human rights must be conferred by the appropriate authority the One who created us - but the truth is that He didn’t confer them! The only rights that He has offered to humankind come within strict boundaries of a covenant relationship with Himself, now possible only through Jesus Christ. Having refused that covenant, most of the world lacks the privileges that come from being a child of God, the place of true freedom. “But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name.” (John 1:12, NASB)

8

With the understandable intention of bringing universal justice, but without God’s endorsement, the world has chosen dependence on a new faith in proclaiming that every human being has inalienable rights, freedom, equality and inclusivity, based on the pendulum of public opinion. In November 2017, the United Nations Human Rights Committee arbitrarily decided that unborn child has no right to life, deciding in favour of every woman having a right to abortion. It’s notable how often justice pursued by the claiming of rights leads to competition rather than resolution, frequently becoming a contest of who is the greater victim. The Universal Declaration of Human Rights was agreed between many nations in 1948, in a desperate attempt to resolve the gross injustices of the Second World War. But good intentions do not necessarily give the desired results. Through the pervasive ideology of rights, we are seeing a growing and often aggressive spirit of entitlement in society, not least in the area of sexual rights - an ability to walk in a particular lifestyle choice supposes a right to that choice, for example a right to choose their gender or a right to end their life. By attaching the label human right to a belief, behaviour or lifestyle, that choice becomes progressively normalised in society and frequently legalised by government.

The Bible is clear in stating the universal and inalienable worth of every person, valuable enough for Jesus to pay for them with His life, whether they accept Him or not. However, the Body of Christ, with much grace, needs to be very careful about endorsing the humanistic ideology of universal rights, for this is not consistent with biblical truth and is increasingly undermining the concept of sin and of our need for divine forgiveness. True human rights were lost at the Fall and can only be restored through each person’s acceptance of the divine covenant renewed at the Cross through Jesus Christ. Let’s not give the enemy a foothold through wrongful dependence on human wisdom.

See to it, then, that no one enslaves you by means of the worthless deceit of human wisdom, which comes from the teachings handed down by men and from the ruling spirits of the universe, and not from Christ. [ Col 2:8 GNB ]

It then becomes impossible for anyone, not least Christians, to hold an opposing view for fear of being accused of bigotry or discrimination or, at worst, a hate-crime. It seems we are no longer permitted to love the sinner while at the same time hating the sin which we believe is harming them.

Apr Mei Jun 2020


NATUUR Ek het grootgeword in die Wes-Kaap. Blommetyd was kuiertyd in die Sandveld. Daar kon ek altyd een van my gunsteling families dophou – meerkatte! Van jongs af het hulle my aandag geprikkel. Behalwe vir hul senuweeagtigheid en oulike persoonlikheid, was dit hul bravade wat my as jong seun beïndruk het. As volwassene fassineer die meerkatte my steeds. Maar wat my nou opval, is hoe hul familiesirkels funksioneer. Daar is ‘n leierpaar: die wyfie wat vir die gesin moet sorg en belangrike besluite neem, met die mannetjie wat verantwoordelik is vir veiligheid en om kos te soek. Die rangorde het ook ‘n mannetjie en wyfie, maar hulle is nie ‘n paar nie. Hulle deel gewoonlik die verantwoordelikhede van die leierpaar. Die res van die groep het gesamentlike verantwoordelikhede. Om “huis” skoon te maak en na die babas om te sien, om kos te soek en die res van die groep te help beskerm. As een van die groep hom/haar wangedra, kan die leierpaar die individu straf deur hom/haar vir ‘n paar dae uit die groep te verban. Dis vir my besonders hoe die groep as ‘n eenheid saamtrek as daar ‘n bedreiging is, afgesien waarmee hul besig is en of enigeen in time out is nie. ‘n Meerkat se rangorde is irrelevant, álmal is verantwoordelik vir die groep en hul woonplek. Of jy ‘n leier of een van die kleintjies is, almal maak die nes skoon en almal soek kos. Elkeen kyk uit vir mekaar.

Ons as gelowiges kan baie leer by die meerkat-familie. Ons vergeet so maklik van Efe. 6:12 wat bevestig dat ons stryd nie teen mekaar is nie. Beteken dit ons moet net altyd gelukkig wees en nooit met mekaar verskil nie? Nee beslis nie, ons mag van mekaar verskil. Maar Efe. 6:12 sê ook dat ons as eenheid moet saam staan teen die bose magte om ons. As jy iets sien wat nie reg is nie, of iemand wat verkeerd doen, wys dit uit of maak dit reg. Elke lid van ons geloofsfamilie is ons verantwoordelikheid, nie net die leiers s’n nie elkeen van ons dra ‘n verantwoordelikheid om na mekaar om te sien. Ek het een Sondag ‘n goeie voorbeeld in aksie gesien: die moederskamer se deur het baie gekreun en gekraak met die oop- en toegaan. My kleingroepleier het tydens die erediens sy eie smeermiddel uit sy motor gaan haal en die deurskarniere gespuit - probleem opgelos. Nog ‘n voorbeeld: een Maandagoggend ontvang ek 'n klagte per e-pos, van ‘n vuil merk teen 'n muur in een van die badkamers op die kerkperseel - dis mos die kerk personeel se werk. Ons geloofsgemeenskap, waar ons beweeg en bymekaarkom, is tog elkeen se verantwoordelikheid om na om te sien?

Wat doen jy om die spasie waarín ons beweeg, beter te laat?

Apr May Jun 2020

9


VERHOUDINGE

Die huwelik is God se uitvinding! Dit was sý idee om man en vrou vir mekaar te maak en by mekaar te voeg. Hy hou die “patentreg” hierop en kan daarom die voorwaardes bepaal. God se voorwaardes om sy uitvinding te “gebruik”, is eenvoudig: • Dis bedoel vir één man en één vrou; • vir solank as wat hulle op aarde lewe. In ons kultuur het die tradisie ontstaan dat huweliksmaats vir mekaar ‘n ring gee. Dit hou verband met God se twee voorwaardes vir die huwelik – eksklusiwiteit en volhoubaarheid. ‘n Getroude persoon dra ‘n trouring om te wys dat hy of sy rééds gekies het om die één man of één vrou in ‘n huwelik te wees. Dis ‘n goeie rede om ‘n trouring nooit af te haal nie, maar heeltyd te dra. ‘n Trouring word gemaak om te hou vir so lank as wat die ontvanger lewe. Dit word gewoonlik van ‘n inerte metaal gemaak wat nie maklik verweer nie, selfs nie in ‘n ruwe omgewing nie. Metale soos goud, platinum, titaan, aluminium of allooie van hierdie metale word gebruik. Die robuustheid van die trouring simboliseer God se plan van ‘n standhoudende huwelik. Deur elke dag ‘n trouring te dra, herinner die getroude persoon hom- of haarself daaraan om daardie vaardighede te bemeester wat hulle huwelik volhoubaar maak. God het ons lief - ons is mos sy kinders. Daarom weet ons sy voorwaardes was nie bedoel as ‘n lewenslange vonnis nie. Dit was bedoel om ons geluk en sý seën te verseker. Ons rol is om uit te pluis hoe om ons huwelik lewenslank volhoubaar te maak. Ons almal het al ervaar dat as iemand nie hom- of haarself kan wees nie, of as ‘n situasie onaangenaam bly, ‘n persoon een of ander tyd uit daardie situasie sal uitbeur. Dieselfde geld vir ‘n huwelik - as dit nie lekker is nie, sal een of albei partye op ‘n stadium daaruit probeer kom. Volhoubaarheid in die huwelik vra dat beide partye die vaardighede sal hê om hul huwelik en verhouding ‘n plek te maak waar albei van hulle tuis, veilig en op hul gemak is. Hierdie vaardighede kan aangeleer word. ‘n Goue reël is om van meet af aan ‘n huwelik te beplan om kreatief ánders te wees as die prentjie daarvan in een of albei se gedagtewêrelde. Hierdie “ou” prentjie is dikwels geskoei op voorbeelde van huwelike uit ouerhuise, stories of die vriendekring. Een of beide huweliksmaats is dikwels nie tuis genoeg in hierdie “voorbeeld” om vir 50 jaar daarin te bly nie. Albei huweliksmaats moet voel dis húlle huwelik en moet sterk eienaarskap daarvan beleef. Niemand gee iets maklik prys waarvan hy of sy hoë eienaarskap beleef nie. As julle huwelik nie die lekkerste deel van julle lewens is nie, doen julle iets verkeerd. Stel dit reg deur die nodige vaardighede aan te leer om dit lekker en volhoubaar te maak.

10

Apr Mei Jun 2020


Daar bestaan groot ongelukkigheid in talle gemeentes oor die rigting wat die NG Kerk tans inslaan betreffende die gesag en interpretasie van die Skrif. Baie van die sowat 500 beraadgangers tydens 25 en 26 Februarie getuig van die skade wat die 2019 besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings in hulle gemeentes tot gevolg het. Hierdie saak het slegs die kernprobleem, naamlik Skrifgesag en interpretasie tot ‘n punt gedryf. Heelwat gemeentes het lidmate verloor en gemeentes, ringe en selfs kollegas beleef onderlinge spanning, tweespalt en konflik. Die algemene gevoel van beraadgangers was dat die NG Kerk klaar geskeur het. Die beraad het eerstens ten doel gehad om ‘n ruimte vir beraadgangers te skep waar hulle onbevange kon praat oor die probleme wat hulle ondervind, sonder dat hulle afgemaak word as kerkskeurders, liefdeloos, beswaardes, verdagmakers, ens. Die vertroue in die Algemene Sinode en moderamen is tot ‘n baie groot mate geskaad en daarom word die wyse waarop kwessies hanteer word, bevraagteken. Die beraad het verder ten doel gehad om gemeentes op ‘n praktiese manier te help om moontlike oplossings te vind en hulle te begelei in die proses vir die pad vorentoe. Daar is gevra dat gemeentes by die drie G’s moet begin: • Gebed: Gemeentes is aangemoedig om met gebed in gebrokenheid en verootmoediging voor die Here te begin. • Geloof: Glo dat God almagtig is en nuwe lewe in Sy Kerk wil bewerk. Glo dat Hy jou juis in hierdie spesifieke tyd en plek geroep het om as instrument in Sy Hand ‘n draer van hoop te wees. • Gehoorsaamheid: Antwoord gehoorsaam op Sy roeping en laat jou geloof tot dade oorgaan (Jak 2:14-26). Tydens die beraad is nege moontlike opsies voorgehou waarvan vier in diepte bespreek is. Stappe wat in elke gemeente gevolg kan word, is geïdentifiseer en word kortliks as volg opgesom: Stap 1: Neem kennis van die huidige krisis in die NG Kerk, waarvan die kern van die saak is dat die Algemene Sinode oor tyd in ‘n rigting beweeg het waar die gesag van die Skrif bevraagteken word en waar daar groot verskille oor die Skrifinterpretasie ontstaan het; Stap 2: Begin by die drie G’s soos reeds genoem; Stap 3: Bestudeer die nege opsies asook elkeen se implikasies; Stap 4: Alle behoudende lidmate en kerkvergaderings word Apr May Jun 2020

sterk aanbeveel om sover moontlik eenvormig te wees in die reaksie op, en die hantering van die 2019-besluite. As elke lidmaat of gemeente sy eie pad sou loop, kan dit die Kerk onherstelbaar versplinter; Stap 5: Die Beraad verwerp die Algemene Sinode 2019 se besluit oor selfde-geslagverhoudinge in geheel en versoek alle behoudende lidmate en kerkvergaderings om soortgelyke besluite te neem. Die redes hiervoor was ook uitgespel; Stap 6: Daadwerklike optrede nadat die besluit geneem is. • Stel besluite wat geneem word op skrif en stuur dit na al die belanghebbende vergaderings; • Lidmate, leraars, kerkrade en ringe word versoek om skriftelik by hul streeksinodes aan te dring om so gou moontlik uit te tree uit die Algemene Sinodale verband volgens Artikel 37 van die 2019 Kerkorde, aangesien dit een van die beste oplossings onder die huidige omstandighede bied; • Verklaar ‘n amptelike leergeskil met die Algemene Sinode; en; • Daar bestaan groot behoefte om alternatiewe netwerke en kerkverbande te vorm deur die behoudende lidmate en kerkrade wat vertroue in die huidige kerkverband verloor het en teologies en emosioneel geïsoleer word. Deur die netwerke kan die geesgenote in leer en belydenis weer die kerk wat tans innerlik verskeur is, herenig tot ware eenheid in liefde en waarheid. Die beraad het dus die geleentheid geskep vir ‘n gemeenskaplike soeke na ware eenheid met erkenning van die gesag van die Woord, asook eenheid in leer en belydenis. Hierdie nuwe kerkverbande en netwerke word in die Tussen-Orde van die Kerkorde voorgeskryf. Sekere kwelpunte wat tydens die beraad uitgekom het, soos byvoorbeeld teologiese opleiding, is nog nie aangespreek nie en daar word beplan om dit gesamentlik met ‘n moontlike konferensie oor Skrifgesag en Skrifinterpretering in die nabye toekoms te hanteer. Baie positiewe terugvoer is na afloop van die beraad ontvang. Getuienis oor die werking van die Gees tydens die beraad, ‘n diep hartseer by mense oor wat met die NG Kerk besig is om te gebeur, maar ‘n nuwe vlak van entoesiasme en opgewonderheid oor hoop en perspektiewe vir die toekoms is aan die orde van die dag. Alle eer vir dit wat plaasgevind en bereik is gaan aan die Here.

11


12


13


M- CONNECT

It is not the Lord who excludes people from His table, but us - Christians. Many of our words and actions lack love. We label easily, and labels carry power. Just ask the children at school about the power of a label. Ask anyone aged between 35 and 45 who may be dealing with events, situations from their childhood, about the power of being labelled. Ask women, the black and brown people how words shaped their lives. Some labels we hang around people’s necks are phrases and words such as:

• stupid • dumb • loser

• liar • slave of pornography • depression sufferer

• • • • • •

unemployed divorced poor bad father tax evader sinner

People are often defined by these labels. It even excludes people from church because of how they feel about themselves, condemned by the labels they wear. I remember a story about a father who asked to see his wife, children and grandchildren while on his deathbed. In the morning there was hardly enough room in the bedroom for everyone that arrived. The dad asked each of them to cut a quill stick in the quince orchard and then return to the bedroom. This evoked terrifying memories in his children. Nevertheless, everyone walked back to the bedroom with a quill. It was like the days when they were punished with a quill stick they had to bring to dad – time for a good hiding. Each one was standing in the bedroom with a quill stick. Then the dad asked everyone to break the quill stick and go cut yet another stick. “What is he doing?” they asked among themselves on their way to the quince orchard. Back in the room, everyone stood waiting for dad to speak. Their father asked them to gather the sticks into a bundle and then break the bundle. Neither the children nor the grandchildren could do it. Then their father said. That's how this family should be. Together you will not be broken. But then you have to stand together. What is true of a family, is just as true of the church. The closer we are to Christ and to each other, the greater our impact in the world. Do we know what we have – what the world so desperately needs? They need Jesus and a loving caring faith community. Let us go and break labels in our community and invite people back to the Lord’s table. May we be an inviting church and not an excluding church. May we remove labels and rather love and care people back to Christ.

14

Apr Mei Jun 2020


SHINING LIGHT

It was 4 August 2015 when I got the call. My mom had been hospitalized for two months and in that time I had seen my close family and friends rally behind me to provide support. They encircled me with a warm blanket of love and comfort to provide the much needed strength, each playing their designated roles to ensure that I have a semblance of normalcy in this difficult journey. This continued even after the devastating aftermath of that fateful call bearing news of my mother’s passing. These are people that stood with me in all four seasons of my life’s journey. Reminiscing about this intimate group of people in my life, got me thinking on the family circle. According to the dictionary it is the people in your immediate family and friends who are very close to you. The circle to me is symbolic of not having a beginning and an end, therefore elements in the circle are interdependent on one another. This interdependence is easy to illustrate with the human body, which has different body parts. Each body part has its own function, but needs others to function optimally. In the church setting as Christians, we are the body of Christ. Each anointed with different gifts which are all critical to the functioning of the church, similar to the human body. The human body needs the eyes to see, the legs to walk, the ears to hear, the mouth to speak and get nourishment and needs all the other parts to function. No body part is more important than the other, as on their own they would not be able to function. According to 1 Cor. 12:12-27, the church is one body but with many parts that are critical for its optimal functioning. When each part is given space to function and do what it does best, it contributes to the wholeness of the church. This in turn allows for spiritual growth, through nourishment by the Word of God. When the body of Christ grows, it forces us to fulfil our mandate to spread the Word of God to others, who will see the transformation in our lives and desire to walk with us on our path as Christians. Similar to the family circle, the human body and the church are made of different interdependent parts, that need each other to grow and flourish as whole. If one part is not functional, it affects the entire system, leading to stagnation and ultimately to death. Let’s put on Christ as our armour, as we forge a way forward to spread the Word and bring salvation to the rest of the untapped body of Christ. Apr May Jun 2020

15


KONNEKT MET ...

In November 2019 gee die eienaar van ons huur-eiendom ons twee maande kennis om te trek. Dit was onverwags en ook aan die einde van die jaar, maar ons gesin ken ons Hemelse Vader as die Een wat voorsien. Ons soek Sy aangesig deur gebed en ek ervaar duidelik dat ons moet wag voordat ons begin rondkyk. My oudste en vroulief begin advertensies vir my aanstuur. Ek sê vir hulle “die Here sê wag, Hy sal voorsien…” Desember kom en gaan. Die eerste week in Januarie breek aan. Vroulief vra wanneer ek dan gaan begin huis soek. Ons bid en vra dat Vader ons iets sal wys van die nuwe blyplek waarheen ons moet trek. Karla (11 jaar oud) sê dat sy ‘n rooi 21 sien! “Wat beteken dit?” vra sy. “Ek het geen idee nie, maar laat ons dit onthou. Die Vader wil vir ons iets wys,” is my antwoord. ‘n Week later sê vroulief weer: “Jy moet begin soek.” “Nee,” sê ek, “wag en bid. Die Here sal voorsien.” Die volgende oggend word ek en Karla gelei om ‘n onbekende pad te ry, 10 km vanwaar ons toe gewoon het. Dis pragtig teen die berg op, tussen die plotte en plasies. By nommer 22 stop ons om na perde te kyk. Karla hou baie van perde. En tóé sien ons dit! Reg langs 22 se ingang is ‘n rooi nommer 21, drie keer op die hekmotor geverf! Die rooi 21 se paadjie is duidelik jare laas gebruik en is effens van die pad af - mens sien net veld en bome. Daar is nie ‘n naambord of klokkie nie. Is dit die rooi 21 wat die Here haar gewys het? Ons ry verby, draai om en sien die woorde “Ruach Elohim” teen die buurman se hek geskryf. Ons ry terug na die rooi 21, met God se Gees in ons gedagtes. By nommer 23 draai ons weer om. In daardie nommers staan daar geskrywe: “Vader, Seun en Heilige Gees” sowel as “Jesus is die Weg”! Ons kry die opsigter se nommer. ‘n Mens sien die huis nie van die pad af nie en dis nooit geadverteer nie. Daar is geen bordjies wat wys dat daar ‘n huis is, wat nog te sê dat dit te huur is nie. Nadat ons later vir die kinders die huis gewys het, het ons die opsigter laat weet dat ons die huis gaan huur en die Here geprys! Dit is die God wat ons dien! Ek weet dat Hy ons hoor wanneer ons met Hom praat en dat Hy ons antwoord. Hy wil vir ons sorg en vir ons ‘n Vader wees. Alle eer, glorie en mag behoort aan Hom!

16

Apr Mei Jun 2020


GROEPE

Waarom sal iemand na ‘n harde werksdag ‘n selgroepbyeenkoms wil bywoon? Wat maak dat mense saam iets aanpak? Elke groep is uniek. By ons groep het helfte van die families alreeds kleinkinders. Daar is ook dié van ons wie se kinders al jare in die buiteland woon en werk. Ons is ‘n dosyn mense wat op Woensdag-aande bymekaarkom. Ons drink saam koffie en bou ons bande, ons leer mekaar werklik ken. Vroutjie se gebak (of gekoop) is altyd iets waarna veral die manne baie uitsien! Ons is dáár vir mekaar. Elkeen dra by tot ons vreugde. Ons leer by mekaar uit die Woord en ondersteun mekaar deur te dóén. Ons is gemaklik en kan ons harte deel. Ons lag wanneer ons vreugde deel en ons huil saam wanneer die wiele afkom. Daar is iets waardevol daarin om jou familie in Jesus só te leer ken. Wanneer ons op ‘n uitreik gaan, weet ons presies wie die dak gaan verf en wie die koeldrank gaan skink. Die dinge wat ons saam dóén sal ons nie maklik vergeet nie. Soos om ‘n koue Wendy-huis te isoleer teen wind en winterkoue omdat sommige van ons kan “aangee” en ander met hul hande kan werk!

Apr May Jun 2020

Ons kan na die bejaardes uitreik omdat ons regtig omgee en wéét wat hulle behoeftes is. Ons kan saam ‘n verskil in ander se lewens maak, omdat ons wíl. Wanneer daar ‘n besoekende leraar in ons huis oorslaap, is daar altyd een of ander koppeling tussen ‘n gesin in ons groep en die leraarspaar. Soos met alles beplan die Here selfs dít haarfyn, so goed dat ons soms dink ons het dit self reggekry! Wanneer ek dink aan hoe ons by mekaar uitgekom het en hoe dinge oor tyd verander het (bv. mense wat wegtrek en nuwe mense wat inskakel), dan loop die gedagtes ver. Ons vier saam fees en deel gereeld in vreugde. Dit kan ‘n Woensdag wees wat vir die hele groep ‘n verrassing is, ‘n braai of ‘n naweek wat ons net lekker saamkuier of saam gaan kamp. Daar is wel ook die minder lekker dinge. Ons was al saam om ‘n hospitaalbed en ook twee keer saam by ‘n oop graf. Om van ‘n skakel in jou sirkel afskeid te neem, is baie erg. Tog wanneer dit ophou reën, sien mens dinge raak, net beter! Ons sien uit na ons byeenkomste en ons geniet dit om saam te wees. Ek het eendag besef ons groep ís soos ‘n familie. Dit is lekker om te behóórt. Ek kan op enige gesin staatmaak en andersom. Niemand is perfek nie, maar ons het die perfekte groep. Dit is vir ons ‘n geskenk en ‘n plek waar ons tuisvoel.

17


VERSORGING

Wat is ons prentjie van wát ‘n familie is en wat gesónde familiebande behels? Bestaan familie net uit die persone wat dieselfde DNS as jy het? Is die perfekte familie diegene wat laggend en skertsend om die kersboom sit en vir drie weke saam vakansie hou, sonder enige struwelinge? Of is familie ‘n mengsel van al hierdie tesaam – die familie wat jy self kies? Sommige families het gesonde familiebande waar hulle mekaar in die swaar tye dra en ondersteun en in die goeie tye saam feesvier. In díé families word konflik reg hanteer en kan almal opreg jammer sê as hul fouteer of iemand seergemaak het. Tog word baie van ons groot in families met konflik, waar tye soos Kersfees ‘n foltering kan wees. Die rede vir dié ongesonde familiebande kan veelvuldig wees: ‘n lid se onverwerkte trauma wat ‘n konstante negatiewe impak op die res het; aangeleerde gedrag (“in ons huis het ons dit só hanteer...”); verskille in geloof, agtergrond, waardes en manier van dinge doen... As jy uit ‘n familie kom met gesonde familiebande, koester dit! Doen moeite met mekaar, ondersteun mekaar, spandeer tyd saam, leer so jou kinders van gesonde verhoudings, skep en bewaar daardie goeie herinneringe.

18

As jy uit ‘n familie kom waar die verhoudings nie sterk en gesond is nie, is daar steeds hoop. Aanvaar jou familielede vir wie hul is, besef dat hul seer of onverwerkte trauma dit vir hulle moeilik maak. Ondersteun en dra mekaar so goed jy kan. Gooi die skuldgevoel weg as jy weet dat jy jou plig gedoen het. Weet dat elke persoon sy eie besluite maak en dat jy nie daardie gevolge deel van jou lewe hoef te maak nie. Vestig jou eie familie-tradisies. Of jou gesin uit twee of ses bestaan, die outoriteit lê by jou om die oordra van ongesonde familiebande te breek. Help so ‘n nuwe generasie vorm, deur gesonder familiebande en tradisies vas te lê. Indien jy onseker is of jy dalk jou kindertrauma of ander trauma op jou gesin gaan oordra, en of jy gesonde familiebande het, moenie huiwer om ‘n terapeut te sien nie, ons almal het soms hulp nodig. Onthou wel, niemand se familie is perfek nie – al lyk dit dalk so op Facebook! Familie is bloed, maar kies self ander “familie” van vriende of kollegas. Koester verhoudings, belê in gesonde tradisies, streef na liefde en vrede in jou familie en onthou dat dit nooit te laat is om slegte gewoontes te breek nie. Wholeness Centre: 012 997 8035 vir meer inligting. Apr Mei Jun 2020


JEUG

Mens hoor gereeld die woord “gesinsbediening”. Die konsep klink eenvoudig en die konteks van bediening kan toepaslik voel. Die feit is egter dat dit nie meer in ons land gebeur nie… In die post-moderne era het ouers al meer hul kinders begin beskerm, selfs al is ‘n onreg of ‘n fout deur die kind gepleeg. Die kind se opinie oorskryf baie keer die ouers s’n! Ouers pas by hulle kinders aan, in stede daarvan dat kinders by die ouers moet aanpas, moet leer en hulle respekteer. Kinders moet immers deur hul ouers gevorm word - hart, siel en verstand. Baie ouers ondersteun nie meer onderwysers en geestelike opvoeders nie, terwyl dit juis diegene is wat impak in ons kinders se lewens maak. Ons is geneig om wysheid by die deur uit te gooi en meestal na die kind se perspektief (en emosies) te luister, sonder om die regte vrae te vra. Dan kla ons later oor ‘n generasie wat selfgesentreerd en bedorwe is… terwyl dit eintlik ons eie skuld is! Op die versoek om die volgende sin te voltooi: “As ek die wêreld kon verander sou ek…?” was my antwoord dalk eenvoudiger as wat die persoon verwag het: “…’n man na

Apr May Jun 2020

God se hart vir my vrou wees en ‘n invloedryke pa vir my kind wees.” Wat interessant is, is dat ons gewoonlik weet as ‘n huisgesin nie reg funksioneer nie. Al wat jy doen is om na elkeen se motiewe te kyk. Doen ons dinge in die huis vir mekaar om eer aan God te bring, of leef elkeen maar net vir hom- of haarself? Ons dink ook dat om die wêreld te verander, ons groot projekte en tonne geld benodig, om sekere groepe te ondersteun en verligting te bring. Inteendeel, ons moet slegs die eenvoudige goed rég doen! Ons moet terugkeer na waar alles eintlik begin. Dis nie belangrike leiers en die President wat dinge gaan verander nie. Pa’s wat betrokke is in hulle kinders se lewens, mans wat hulle vrouens respekteer en op die hande dra - dít is waar verandering begin. Kinders wat hulle ouers eer en lief het, gesinne wat na mekaar toe leef, wat mekaar ráák lééf. Pa, ek wil jou graag oproep om op te staan vir leiding in die huishouding. Ons kan huisgesinne wees wat God eerste stel en ook ander mense bo hulself stel. Herstel die vertroue van ander wat die “Christen gesin” raaksien en weet. . .

19


Ek is ‘n boervrou van die Noordkaap en getroud met Michael. Ons bly op ons plaas Zonderhuis, Kenhardt distrik. Ons het twee dogters, een van 36 jaar en ‘n dogter wat pas matriek geskryf het.

Ek voel swak, magteloos en my geloof begin wankel. Daar word tog deur duisende mense gebid vir uitkoms… help my o Heer, ek wil sterk wees vir my man, gesin en gemeenskap!

2019 was ons agtste jaar van droogte. Ons het alle fasette van hierdie droogte ervaar. Die soet, bitter en seer. Om die droogte te probeer oorleef en om sin te maak van ons bestaan, het ons die huidige omstandighede opgebreek in vier dele: • Geloof wat hoop, moed en vertroue is; • aanvaarding, want jy het geen beheer en moet dinge probeer hanteer soos dit na jou toe kom; • aanpassing, waar jy oorlewingsbesluite moet neem; en • daadwerklike aksies wat jy implementeer om te verander en te verbeter.

‘n Paar weke later skakel ‘n stapvriendin my met die versoek dat ons die komende Sondag kerk toe moet gaan. Daar is geskenkpakkies wat aan elke boervrou op Kenhardt gegee gaan word. “Ai ou Bets, dan sal ek my droogtepilletjies moet begin drink, anders vloed my trane dalk die kerk.”

Die droogte leer jou baie dinge. Jy leer mense ken op vreemde maniere. En tog veroordeel jy hulle nie. Die trauma van droogte maak diep seer en elkeen moet dit op sy eie manier verwerk - of dalk nie. Op ‘n Woensdagoggend kom Michael terug uit die veld. Ek sien hom met moedelose krom skouers die kombuis instap met rooi gehuilde oë - reguit badkamer toe. Ek gaan dadelik kamer toe. Ons is te bang om mekaar vas te hou. Ek gee ‘n halfuur kans en gaan sit die ketel aan vir soet rooibostee, sonder melk. Ons drink in stilte en is die res van die dag stil. Ons diere vrek van die honger, ons geld is op, niemand wil of kan skaap koop nie. Die bankrekening is leeggetrek en die koöperasie skuldboek is vol. Ons kan nie meer voer bekostig nie.

20

Ek gaan delf my pakkie pilletjies uit en drink dadelik een. Die boksie word diep gebêre en ek haal dit net uit wanneer ek voel dat ek nie meer in beheer van my emosies is nie. Ons boervrouens loop oor van vreugde oor die pakkies. Ons staan verstom oor die omgee en empatie, so ook liefde van ons mede-landsburgers, onbekend aan ons. Die dankbaarheid, opgewondenheid, grootsheid, liefde, omgee en die wete dat die pakkie God se manier is om ons te verseker dat ons oukei sal wees, is duidelik tasbaar. Dit kan amper as heilig beskryf word. Die lewe gaan aan, so ook die droogte. Wanneer sal die Heer se genade uitkoms bring? Tog wéét ek nou dat alleenlik met volharding in gebed, geloof en vertroue in die Heer, sal ons almal saam hierdie droogte kan oorleef. (Brief is verkort. Beskikbaar op versoek - Red)

Apr Mei Jun 2020


Apr May Jun 2020

21


Dalk wonder jy ook? Hoe vertel ek iemand effektief van Jesus? Die ongelowige loop waarskynlik met die vraag in sy hart: “Gee my ‘n teken dat God bestaan!” Jesus Christus is daardie teken wat baie outentiek aan die wêreld gegee is: “Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs en sê: Meester, ons wil graag ’n teken van U sien. Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ’n Slegte en owerspelige geslag soek na ’n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.” (Matt. 12:38-40) Jesus is die grootste Wonderwerk wat op hierdie aarde plaasgevind het. Hy het, volgens die Geskrifte (insluitend profesieë), aarde toe gekom vanuit God (Joh. 16:28), gesterf aan die kruis en drie dae later opgestaan uit die dood. In sy eerste brief aan die Korintiërs, sê Paulus: “En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (1 Kor. 2:1-2) Menslike wysheid en goeie dade bring nie Goddelike openbaring nie. Wanneer ons ons met die evangelie besig hou, vind openbaring plaas (Joh. 14:21). Jesus Christus, die Woord van God, gee verlossing van verlorenheid (Joh. 8:31-32). Die benadering is nie om iemand anders te wys hoe verkeerd hy is nie, maar om te wys hoe waar Christus is. Ons raak nie betrokke by gesprekke oor Evolusie en die Big Bang nie. Ons bly by die Woord - die Krag van God wat werk. (Hand. 1:8) Die Messiaanse profesieë wat in die Ou Testament aangetref word, verkondig die Wonderwerk: Jesus Christus, profesieë wat honderde jare voor Christus, oor Christus gemaak is en deur Hom volbring is! Dit leer die persoon wie Christus is. Dit wys die persoon dat God bestaan en wonderwerke laat plaasvind. Daar bestaan meer as 360 Messiaanse profesieë in die Ou Testament. Sien die gratis e-boek: “Laat die Woord Getuig” - www. matthew28.co.za. Sien die profesie in Sag. 11:12-13, 450 jaar voor Christus: “Daarop sê ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my loon; en

22

so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg: dertig sikkels silwer. Hierop sê die Here vir my: Gooi dit vir die pottebakker — die heerlike prys waarmee Ek deur hulle gewaardeer is! En ek het die dertig sikkels silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi.” Dit is volbring in Matt. 26:14-15 en Matt. 27:3-7. Bestudeer en gebruik gerus die Messiaanse profesieë. Wat is die resultaat? • Die Moslem wat die Ou Testament (veral eerste vyf boeke en Psalms) as outentieke Skrif beskou, ontdek wie Jesus, die Lam van God, is. Hy het vanuit die Vader gekom (Joh. 16:28) en is gekruisig (Jes. 53; Ps. 22 en Ps. 69). Hy is Hoëpriester volgens die Goddelike priesterorde van Melgisedek wat vir ewig versoening bewerkstellig het (Ps. 110:4; Heb. 7 en Heb. 9). • Die Hindoe en Boeddhis ontdek dat God ‘n Persoon is en nie bv. ‘n boom of ‘n olifant nie. Doelgerigte wonderwerke, soos Christus, kan nie plaasvind sonder ‘n intelligente Persoon daaragter nie. • Die ateïs ontdek dat daar ‘n God moet wees. Wonderwerke vind nie per toeval plaas nie, veral nie as dit tot voordeel van die mens en as daar duidelik ‘n doel daaragter is nie - Jesus. • Die Jehova Getuie ontdek dat Jesus vir almal gesterf het en nie net vir ‘n bepaalde 144 000 nie. (Joh. 6:47) Kom leer saam met die Evangelisasie-span hoe om die evangelie met mense te deel, om moeilike vrae te beantwoord en om mense dissipels van Jesus te maak. Kontak: wêreld@moreleta.co.za.

Apr Mei Jun 2020


WÊRELD

Shakespeare het gesê: "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow." Dis mos wat familie is. ‘n Ruimte waar dit veilig is om jouself te wees en te groei na wat God vir jou bestem het. Met ‘n uitreik word vreemdelinge vriende, of eerder familie. Veral as jy Afrika invaar met die minimum geriewe – met net jou tent en tonne entoesiasme. Mens het hierdie brandende begeerte om soos ‘n Livingstone ‘n verskil te gaan maak en Afrika te gaan verander. Net om te ontdek Afrika het jou hart en jou verstaan van Jesus kom verander. Al is daar reeds ‘n paar jaar van vrede in Mosambiek, lê die letsels van die oorlog nog diep. Daar is ‘n lang lys: misbruikte vroue, weeskinders en infrastruktuur wat vernietig is. ‘n Mens is diep dankbaar vir die verskil wat ons gemeente kon maak. Daar is vele stories, ek deel graag enkele hoogtepunte: Die vrouebediening het bederf-pakkies gepak vir die Mosambiek-gemeente se vroue. Ons span se vroue het hul bederf met hand- en voetmasserings. Om daardie glimlagte te sien is so kosbaar! Vrouens wat ons in tien jaar nog nooit gesien lag het nie, was uitbundig soos klein dogtertjies. Dit was aangrypend om vrouens te sien wat vir die eerste keer kon beleef dat hulle waardevol is vir Jesus. Daar was vir die eerste keer ‘n gefokusde uitreik na die kinders. Hul kon vir ‘n week lank net speel en kind wees, vir ‘n paar uur vergeet van die geveg om oorlewing. Vier kinders is wees gelaat nadat hulle ouers deur krokodille gevang is. Hierdie kinders was oorlaai met liefde. Daar is ‘n langdurige droogte in die suide van Mosambiek. Die span kon 40 groentetuine begin. Hierdie tuine het ‘n baie eenvoudige besproeiing sisteem en is die grootte van twee standaard deure. Met blase op die hande en rooi gebrand, het die span 1000 groenteplantjies geplant in minder as ‘n week! Ons gemeente het ‘n geestelike voetspoor in Mosambiek gelaat wat weerklank sal vind in die toekoms. Vir hierdie jaar word ‘n tweede uitreik in Junie beplan na Xai Xai. Hier beoog ons om te fokus op aanbidding en intersessie. Ons wil graag uitreik na die predikante daar wat baie swaar kry. Beleef saam, kom saam en gee saam! Ons wil graag weer bederfboksies vir die gesinne neem. Ons beoog om die tuine uit te brei en ‘n boorgat te sink wat met ‘n sonkragpomp aangedryf kan word. ‘n Watertenk sal ‘n aanwins wees om die tuin te onderhou. Kontak: victor.cloete@moreleta.co.za

Apr May Jun 2020

23


Dit was Juliemaand 1985 toe Moreletapark Gemeente ‘gebore’ is in ‘n skoolsaal in Constantiapark. Nou is dit al 2020, ‘n vreemde getal as ‘n mens deur die blaaie van ons gemeenteverhaal blaai. “ ‘n Stroom wat wyer vloei,” het Bets Bosman in 2006 geskryf. Ek delf in my geheue in die tydperk vandat ek in 1997 ‘n lidmaat van die gemeente geword het. Die verhaal van hierdie gemeente bly steeds vir my ‘n wonderwerk! Genade in oorvloed. 35 jaar... Baie water wat wyd gevloei het, oral die wêreld in, deur ons land, deur mense se harte. En ons is nog steeds hier. Genade = Jesus. Jesus alles in elkeen van ons. Ons wil Hom die eer gee, dankie sê en op ‘vertoon’ plaas! Ons wil dit wat aan ons toevertrou is, die perseel en ouditorium, gebruik om sy grootheid uit te basuin, om mense hierheen te nooi en alles saam te beleef... want dis voorwaar Amazing Grace... Ou bekende liedere gaan afgestof word en nuwe baadjies aantrek! Ons gaan onthou, heerlik saamsing met ons eie musiek- en lofprysspan sowel as o.a. ‘n geliefde gemeente-vriendin Corlea Botha. Vanuit die mond van Johan Kelber, wat aan die stuur van die produksie staan, die volgende: “Ons moet ‘n singende gemeente wees - genesing en bevryding lê in lofsang - as mens sing, dink jy nie aan jouself nie en wil mens die ervaring ook met ander deel” Dus nooi ons jou om in Augustusmaand vir 'n oomblik in tyd te stop, soos verlede jaar weer te beleef en ander mense saam te nooi na die Amazing Grace produksie. Want... elkeen is waardig om Genade te beleef! Hou ons kommunikasiekanale dop!

24

Apr Mei Jun 2020


Apr May Jun 2020

25


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

26

Kornelius / HAND 10:24 hoëpriester / JOH 18:26 agtergelaat / 1 TIM 5:16 gasheer / LUK 14:12 Sadduseërs / HAND 23:6 voorvaders / JOS 24:15 volksgenote / RIG 14:3 skoondogter / RUT 2:2 weggebreek / JES 7:17 ingeslaan / JES 22:23 eiendom / JER 3:14 betroubare / JOS 2:12 armste / RIG 6:15 weldade / 1 SAM 2:32 ontferming / LUK 1:58

Apr Mei Jun 2020


Adverteer in die OP PAD

Apr May Jun 2020

Bereik die mense in jou omgewing en selfs landwyd deur in die Op Pad te adverteer. Of skenk ‘n bladsy en maak so ‘n verskil! jonathan@moreletapark.org | 012 997 8118

27


JEUGBEWEGING Moreletapark Gemeente nooi jou na ons eerste

2020

GHOLFDAG Di 12 Mei 2020 Woodhill Golf Estate

Ons maak staat op vrywillige skenkings en borgskappe. Hiermee bied ons 'n geleentheid om deel te word van hierdie gholfdag. Dit beloof om 144 gholfspelers te trek en bied 'n uitstekende geleentheid vir besigheidsblootstelling. Jou deelname sal 'n verskil maak - ons hande word versterk deur konneksies en om sodoende saam te snoer en 'n impak te maak in ons jongmense se lewens! revolusie@moreleta.co.za 012 997 8000

Profile for Moreletapark Gemeente

Op Pad Tydskrif  

Op Pad Tydskrif - Kwartaalliks Die Op Pad tydskrif is die Gemeente se tydskrif wat interessante aktuele sowel as geestelike artikels plaas...

Op Pad Tydskrif  

Op Pad Tydskrif - Kwartaalliks Die Op Pad tydskrif is die Gemeente se tydskrif wat interessante aktuele sowel as geestelike artikels plaas...