Page 1

UN VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA Y …..¿TE LO VAS A PERDER?

INICIACIÓN A LA ESPELEOLGÍA ¡¡¡¡¡¡N No od deejjeess p paassaarr eessttaa O Op po orrttu un niid daad d!!!!!! D Dó ón nd dee::

C CU UE EV VA AD DE EH HO ON NS SE EC CA A

C Cu uáán nd do o:: 2 2 –– 3 3d dee O Occttu ub brree C Cu uáán ntto o:: 8 8,,0 00 0 eeu urrooss S Seeggu urroo d deep poorrttiivvoo iin nccllu uiid doo.. M Mááss IIn nffo orrm maacciió ón n:: -- M Miiéérrccoolleess 2 20 0 aa llaass 1 14 4..0 00 0h hrrss.. A Au ullaa A Au ud diioovviissu uaalleess ((C Caam miin nooss)) -- A Allb beerrttoo:: 6 69 99 9..6 68 82 2..1 10 00 0 -- A Allb beerrttoo:: 6 69 99 9..6 68 82 2..1 10 00 0 -

h httttp nooss// p::////p peerrssoo..w waan naad doooo..eess//eessp peelleeooccaam miin

Y do oss:: Yp paarraa llo oss m maass aattrreevviid T SIIÓ ÓN NV VE ER RT TIIC CA AL L TÉ ÉC CN NIIC CA AS SD DE EP PR RO OG GR RE ES C Cu uáán nd doo:: 1 np 16 paarreed 6 yy 1 d)).. 17 7d dee O Occttu ub brree ((P Prrááccttiiccaass een 2 23 3 yy 2 2 24 4 d dee O Occttu ub brree ((R Reeaalliizzaacciióón n d dee 2 ssiim maass))

Iniciación a la espeleologia  

Iniciación a la espeleologia

Iniciación a la espeleologia  

Iniciación a la espeleologia