Page 44

ДЛЯ ЗАМЕТАК 

Беларускае Арнiталагiчнае  Таварыства  (БАТ)  Belarusian  Ornithological  Society  (BOS) 

БАТ заснавана у  1985. Цяперашнюю назву мае з  1992 г.  Асноуныя мэты Таварыства:  -актыуны удзел у развiццi у  Беларусi  арнiталагiчных  работ;  -арганiзацыя вучоных i практыкау, а таксама арнiтолагау-аматарау  для вырашэння тэарэтычных i практичных задач.  Principal  goals  of BOS  are:  - development  of ornithological  research  in  Belarus;  - cooperation  of scientists  and  amateurs  for joint  projects.  Aдpac  Address  Прэзгдэнт  President  Вiцэ-прэзiдэнты  Vice-presidents 

Вул. Ф. Скарыны,27, 220072  Мшск-72, Беларусь  F. Skariny Street, 27, 220072 Minsk-72, Belarus  Hiкiфapay М.Я., Iнстытут Заалогп HAH РБ,  вул. Ф. Скарыны,27, 220072  Мшск-72, Беларусь  Nikiforov  M.E.,  E-mail:  zoobel@bas30.basnet.minsk.by  Дарафееу A.M., ВДУ, Вщебск 210000,  Belarus  Цiшачкш А.К., Iнстытут Заалогii НАН РБ,  Вул. Ф. Скарыны,27, 220072  Мшск-72, Belarus  Самусенка I.Э.,Iнстытут Заалогп НАН РБ,  Вул. Ф. Скарыны,27, 220072  Мшск-72, Belarus 

Вучоны сакратар  Secretary  Сябры Прзiдыума  Грычык В.В., Казулiн А.В.  Board  Сябры РэспублiкансБышнеу I.I., Вiнчэускi А.Я., Iвaнoycкi У.В.,  кага Caвemy  Шкляроу Л.П., Чэркас М.Д.  Council 

Тых, хто зацiкаулены у  вывучэннi,  ахове, рацыянальным выкарыстаннi  i  развядзеннi  птушак,  запрашаем да уступлення у  сябры Беларускага  Арнiталагiчнага Таварыства (БАТ).  Iнфармацыю аб сяброустве, падпiсцы i публiкацыях можна атрымаць  па адрасе БАТ. 

Subbuteo 1998, N1 

42

Subbuteo 1998, N1 

43

Profile for Andrey Morozov

Беларускі арніталагічны бюлетэнь "Subbuteo" 1998, том 1  

Беларускі арніталагічны бюлетэнь "Subbuteo" 1998, том 1

Беларускі арніталагічны бюлетэнь "Subbuteo" 1998, том 1  

Беларускі арніталагічны бюлетэнь "Subbuteo" 1998, том 1

Profile for morbusm
Advertisement