Moratorium

Page 99

VI. Zakłócanie lęgów ptaków – łamanie przepisów Dyrektywy ptasiej. Dyrektywa ptasia zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do wyeliminowania polowań na ptaki łowne w okresie wychowu młodych i w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji. W przypadku gatunków wędrownych zakazane winny być polowania w okresie ich reprodukcji lub ich powrotu do swoich miejsc wylęgu. Dodatkowo dyrektywa ta zakazuje umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, jeśli może to zaszkodzić ich ochronie. W ostatnich dniach lipca 2019, 21 dni przed rozpoczęciem sezonu polowań na ptaki, ornitolodzy wykonali na terenie stawów w Spytkowicach i na Przyrębie liczenia ptaków lęgowych13 - rybitwy białowąsej, perkoza dwuczubego oraz perkozka. Stwierdzone zostały lęgi wszystkich trzech wymienionych gatunków ptaków, a dodatkowo wodzące, czasem bardzo małe pisklęta, czernice, głowienki i łyski. Łącznie lęgi prowadziły 222 pary rybitwy białowąsej (około 30% populacji lęgowej gniazdującej w trzech obszarach Natura 2000, które zostały powołane do ochrony tego gatunku – „Dolina Dolnej Skawy”, „Dolina Dolnej Soły” oraz „Dolina Górnej Wisły”14), będące na etapie wysiadywania świeżych zniesień oraz opieki nad kilkudniowymi oraz kilkunastodniowymi młodymi. Odnotowano również 32 pary perkoza dwuczubego. Jedna para wodziła kilkudniowe pisklęta, pozostałe ptaki budowały gniazda lub wysiadywały jaja. Ponadto stwierdzono cztery pary perkozków wysiadujących jaja. Czernice, głowienki i łyski, pomimo stwierdzonych lęgów nie były objęte tym liczeniem. Inkubacja u rybitwy białowąsej trwa 21 dni, a pełną zdolność do lotu młode uzyskują po około 40 dniach od momentu wyklucia15. Dla perkoza dwuczubego i perkozka czas inkubacji i czas potrzebny do usamodzielnienia się to odpowiednio około 28 i 75 dni i 21 i 45 dni16. Tak więc, w okresie prowadzenia polowań na stawach karpiowych (od 15.08), lęgną się m.in. rybitwy białowąse oraz dwa gatunki perkozów – gatunki objęte ochroną. Wielogodzinne polowanie z użyciem psów aportujących jak i używanie kajaków do płoszenia ptaków z lustra wody powoduje długotrwały stres zarówno u ptaków dorosłych jak i ich piskląt. Dla rybitw białowąsych zagrożenie stanowią psy oraz kajaki. Powodują one, że pisklęta wyskakują z gniazd do wody, co może skończyć się ich utopieniem lub zamoczeniem i w konsekwencji śmiercią z wychłodzenia. Ponadto mogą być mylnie przez psy aportujące brane za zastrzelone kaczki i zagryzane. Przepływający w kajakach naganiacze niszczą kajakami i wiosłami ich gniazda, istnieje nawet ryzyko bezpośredniego zabijania piskląt wiosłami. W przypadku obu gatunków perkozów wielogodzinne polowanie naraża ptaki na długotrwały stres oraz płoszenie z gniazd, co może doprowadzić do wychłodzenia jaj i śmierci piskląt,

13 P. Malczyk, Opinia ornitologiczna do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na potrzeby postępowania administracyjnego - dane niepublikowane (2019). 14 M. Ledwoń, P. Malczyk – dane niepublikowane (2019). 15 S. Cramp, K.E.L. Simmons (red.). The Birds of the Western Palearctic. 1. Oxford University Press. 1977. M. Ledwoń, G. Neubauer. Offspring desertion and parental care in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. Ibis. 159: 860-872 (2017). 16 S. Cramp, K.E.L. Simmons (red.), 1977. Op. cit.

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

99