Moratorium

Page 97

III. Łamanie postanowień Planu Zadań Ochronnych. Zgodnie z ustanowionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Planem Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy7 zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony tego obszaru oraz ich siedlisk. Jednym z głównych wymienionych w dokumencie zagrożeń są polowania, które mogą szkodzić aż 21 z 23 gatunków ptaków ważnych dla ochrony tej ostoi. W przypadku połowy z nich wykazano8 niezadowalający lub zły stan zachowania gatunku (ocena U1 i U2), co jest niezgodne z celem działań ochronnych - utrzymania ich na poziomie właściwym (FV9) oraz ograniczenia wpływu zagrożeń na ich populacje.

7 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisa w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005: http:// krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/21079/ddskawy_zarzadzenie_zmiana_icon.pdf (dostęp 2020.04.01). 8 D. Wiehle, S. Gacek, Ł. Hotloś, , 2017. Op. cit. 9 W trójstopniowej skali „właściwy (FV) – niezadowalający (U1) – zły (U2)” oceniane są: dla siedlisk przyrodniczych – zasięg, powierzchnia, struktura (w tym typowe gatunki) i procesy, perspektywy ochrony siedliska w przyszłości; dla gatunków – zasięg, populacja, jakość i powierzchnia dogodnego siedliska, perspektywy ochrony gatunku w przyszłości.

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

97