Moratorium

Page 96

przyczyny śmierci ptaków stwierdzono, że zastrzelonych zostało 72%, z przyczyn naturalnych padło 18,8%, a w przypadku 8% osobników przyczyny śmierci pozostały nieznane. Najwięcej martwych i postrzelonych żywych gatunków ptaków stwierdzono w październiku (115 os.) oraz we wrześniu (59 os.). Wzrost liczby martwych i postrzelonych ptaków żywych uwidaczniał się w połowie sierpnia i utrzymywał się do końca listopada.”6. Z analizy tej jasno wynika, że wzrost ten w drugiej połowie roku jest wynikiem organizowanych zbiorowych polowań na ptaki wodne w okresie od sierpnia do listopada. Monitoring ten wykazał jeszcze wyższą (w porównaniu do badań z lat 2000–2006) skalę zabijania chronionych gatunków ptaków – aż 37,3 %. Ocena takiego stanu rzeczy jest jednoznaczna – objęcie Stawów Zatorskich ochroną Sieci Natura 2000 nie ograniczyło śmiertelności ptaków wynikającej z prowadzonej tam jednocześnie gospodarki łowieckiej, a nawet ją wzmogło. Nie są to bowiem pojedyncze wypadki - a norma, masowy brak wiedzy i nonszalancja myśliwych, którzy lekceważą wymogi ochronne. II. Spadki liczebności gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony. Wskutek intensywnych, komercyjnych polowań na ptaki wodne na Stawach Zatorskich, organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ w Zatorze, doszło na przestrzeni ostatniej dekady do znacznej szkody w środowisku polegającej na spadku liczebności ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. W efekcie tych polowań ptaki, które na mocy prawa powinny być chronione, są: 1) przypadkowo lub umyślnie zabijane, 2) ranione, co prowadzi do okaleczeń i powoduje śmierć w męczarniach, 3) notorycznie płoszone przez polujących z łodzi, co prowadzi do rozbijania rodzin perkozów dwuczubych, perkozków, zauszników i kaczek (krakwy, cyranki, hełmiatki, podgorzałki oraz dwóch gatunków łownych – głowienki i czernicy) i rybitw białowąsych, 4) rozbijane ze stad migracyjnych na mniejsze grupy, 5) zatruwane ołowiem. W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki dwóch monitoringów liczebności ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Monitoringi były prowadzone w latach 2007 i 20177, monitorowano liczebność ptaków, dla których szczególne zagrożenie stanowi gospodarka łowiecka. W przypadku 70% procent gatunków zaprezentowanych w tabeli w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek liczebności. Dwa gatunki - podgorzałka oraz hełmiatka nie zostały stwierdzone w obszarze. W przypadku gatunków cyranki oraz czernicy odnotowano drastyczny spadek liczebności o 60% i 63% w stosunku do roku 2007. Krakwa oraz głowienka odnotowały spadek przekraczający 30% stanu populacji z 2007 roku.

6 D. Wiehle, „Śmiertelność ptaków w wyniku polowań na Stawach Zatorskich w obszarze Natura 2000 >>Dolina Dolnej Skawy<<”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (2): 110–129, 2016.

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

96