Moratorium

Page 71

danego gatunku ptaka i w ten sposób wykluczenia innych, nawet bardzo podobnych gatunków. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy olbrzymia większość ptaków w Polsce i Europie podlega ścisłej ochronie gatunkowej zgodnie z regulacjami europejskimi1 oraz krajowymi2. Zatem prawnie dozwolone działania, także te będące odstępstwami od zakazów, względem określonych gatunków muszą opierać się na ich pozytywnej identyfikacji, co dotyczy także gatunków wskazanych na liście zwierząt łownych. Prawidłowa identyfikacja pozwala na wykluczenie gatunków podobnych, posiadających status ścisłej ochrony, a często dodatkowo także szczególny status ochronny związany z zapisami dyrektywy ptasiej. Proces identyfikacja ptaków wymaga czasu, w którym będzie możliwe prowadzenie obserwacji i dostrzeżenie określonych cech diagnostycznych. Im bardziej podobne są do siebie gatunki, tym trudniej je identyfikować. Dodatkowo na szybkość i możliwość identyfikacji duży wpływ mają warunki, w jakich prowadzona jest obserwacja. Im krótszy czas obserwacji (związany np. z obserwacją jedynie przelatujących ptaków) lub im gorsze warunki oświetlenia (np. zamglenie, opady, okres przed lub po zachodzie słońca), tym mniejsze możliwości rozpoznania gatunków podobnych. Należy podkreślić, że wiele cech diagnostycznych (np. odnoszących się do ubarwienia) w gorszych warunkach oświetlenia jest słabo widoczne, co uniemożliwia pewne oznaczenie gatunku. Nie można zatem w sposób jednoznaczny wykluczyć gatunków podobnych, co w przypadku ptaków łownych dotyczy wykluczenia gatunków podlegających ochronie ścisłej3. Zatem czynnikami ograniczającymi możliwość identyfikacji będą warunki obserwacji (czas, dystans, warunki oświetlenia) oraz możliwości wykorzystania sprzętu optycznego, który może częściowo niwelować gorsze warunki oświetlenia. W przypadku braku sprzętu optycznego, a więc w obserwacjach tzw. nieuzbrojonym okiem, olbrzymią rolę odgrywa dystans oraz czas obserwacji, który determinuje możliwość dostrzeżenia cech diagnostycznych. Należy także pamiętać, że zazwyczaj dłuższy czas obserwacji oznacza również większy dystans (dłużej możemy widzieć ptaka lecącego w oddali), natomiast mały dystans oznacza zazwyczaj krótki czas obserwacji (szybki, bliski przelot ptaków). Dlatego możliwości poprawnej identyfikacji 1 Dyrektywa rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami). 2 Wstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 poz. 1419 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183). W odniesieniu do zwierząt łownych: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548 ze zm.). 3 Wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183 ze zm.).

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

71