Moratorium

Page 7

Szkody w uprawach rolnych powodowane przez dzikie ptaki są nieznane. Nawet jeśli występują, to tylko okresowo i lokalnie, w kilku miejscach kraju, na trasach jesienno-zimowej migracji dzikich gęsi. Straty można skutecznie zmniejszać różnymi metodami. Najpierw trzeba je jednak w ogóle oszacować, czym obecnie nikt się nie zajmuje. Co więcej, wiele wskazuje na to, że polowania wręcz przyczyniają się do tych szkód, regularnie wypłaszając ptaki z ich naturalnych ostoi na pola uprawne. Co istotne, myśliwi nie wypłacają rolnikom żadnych odszkodowań za powstałe straty. Eksploatują zatem wspólną własność, nie ponosząc przy tym jakiejkolwiek odpowiedzialności.

POLACY NIE CHCĄ ZABIJANIA DZIKICH PTAKÓW Nasz postulat jest zgodny z wolą zdecydowanej większości Polaków. Jak pokazuje raport przygotowany przez Kantar Polska dla koalicji Niech Żyją!7, aż 94% badanych popiera zakaz polowania na zagrożone gatunki ptaków, a ponad dwie trzecie popierają całkowity zakaz polowań na wszystkie ptaki. Takie jednoznaczne poparcie dla jakiejś sprawy to rzadkość. Pokazuje, jak ważne jest dla Polaków bogactwo awifauny.

DZIKIE PTAKI SĄ DOBREM NARODOWYM Na mocy prawa wszystkie dziko żyjące zwierzęta są naszym majątkiem narodowym. Majątek ten powinien być traktowany z najwyższą starannością, a zarządzanie nim musi uwzględniać szeroko rozumiany interes społeczeństwa. Według ustawy Prawo łowieckie zrzeszenie Polski Związek Łowiecki zarządza majątkiem Skarbu Państwa, jakim jest zwierzyna łowna w stanie żywym. Wiążą się z tym nie tylko uprawnienia, ale również szereg zobowiązań. PZŁ jest zleceniobiorcą społeczeństwa. Społeczeństwu przysługuje konstytucyjne prawo kontroli podmiotów, które gospodarują majątkiem Skarbu Państwa (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP) oraz konstytucyjne prawo składania wniosków, skarg i petycji w interesie publicznym (art. 63 Konstytucji RP). W takim trybie występujemy do Państwa ze swoim apelem.

7 Kantar, Stosunek Polaków do polowań na Ptaki, https://niechzyja.pl/wp-content/uploads/2019/11/Niech_Zyja_bad_ opinii_publicznej.pdf (dostęp: 2020.05.01), 2019.

Preambuła

7