Moratorium

Page 67

celem było zbadanie potencjału i perspektyw rozwoju turystyki ptasiej w Polsce . Analiza SWOT jest szeroko stosowana do wspierania planowania strategicznego w zarządzaniu publicznym. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń. Analiza została wykonana na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród trzech grup ekspertów zajmujących się rozwojem turystyki ptasiej w Polsce – 72 międzynarodowych organizatorów wycieczek (w większości z Wielkiej Brytanii), polskich i zagranicznych badaczy (naukowców zajmujących się biologią ptaków, ich ekologią i ochroną). Z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb turystów zagranicznych szczególne znaczenie miały opinie dwóch międzynarodowych grup eksperckich jako potencjalnej siły napędowej rozwoju tej gałęzi turystyki. Przeprowadzona analiza zawiera rekomendacje dotyczące zrównoważonego zarządzania rozwojem birdwatchingu w naszym kraju, a także zwiększenia atrakcyjności istniejących u nas ptasich ostoi. Daje też konkretne wytyczne do opracowania szerszej strategii i spójnej wizji działań. MOCNE STRONY Eksperci są optymistycznie nastawieni do Polski, kraju bogatego w wiele różnorodnych gatunków ptaków, dobrze zachowanych naturalnych siedlisk i ekosystemów. Ponad 3/4 polskich badaczy wskazało te walory jako jedną z trzech jej najważniejszych zalet. Te atuty w połączeniu z dodatkowymi doświadczeniami oferowanymi przez rustykalną, polską wieś czynią nasz kraj jeszcze bardziej atrakcyjnym. Część touroperatorów wskazuje kompetentnych, lokalnych przewodników jako jeszcze jedną mocną stronę Polski. SZANSE Jak wynika z analizy prof. Kronenberga, właściwa ochrona ważnych ostoi ptaków, zwiększenie dostępności tych miejsc oraz lepsza informacja i promocja turystyczna, dadzą szansę na zwiększenie polskiego potencjału w dziedzinie turystyki ptasiej. Podobne wnioski można wysnuć z innych badań dotyczących obserwacji ptaków w Polsce29. Rozwój turystyki ptasiej generowałby kolejnych zainteresowanych i poprawiał miejscową infrastrukturę. Rozwój krajowej turystyki ptasiej przyczyniłaby się do lepszego przygotowania miejsc obserwacji ptaków, także na potrzeby zagranicznych obserwatorów. Dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału miałoby też niewątpliwie wpływ na ochronę samych ptaków i ich siedlisk.

29 M. Szczepańska, M. Krzyżaniak, D. Świerk, M. Walerzak, P. Urbański, Birdwatching as a potential factor in the development of tourism and recreation in the region. Barometr Regionalny 38, 2014, s. 27–38.

Zróbmy w Polsce ptasi raj

67