Moratorium

Page 65

Specjalne obszary ochrony ptaków i siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Tylko 6% obszarów specjalnej ochrony ptaków jest wolna od polowań. Wyznaczenie ostoi ptaków Ramsar, IBA i Natura 2000 nie zapewnia jednak właściwej ochrony tych obszarów. Na 94%19 z nich, za wyjątkiem parków narodowych i rezerwatów, a i to nie zawsze, prowadzone są mniej lub bardziej intensywne polowania. Bezpieczne dla ptaków nie jest nawet tych 5% najściślej chronionych ostoi. Polowania na ptaki odbywają się regularnie m.in. w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty i Rezerwatu Stawy Milickie w Dolinie Baryczy, gdzie giną ptaki, dla których ochrony obszary te powołano. Polowania stanowią negatywną konkurencję dla rozwoju turystycznego i właściwej ochrony tych ostoi.

19 Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 wyznaczone w celu ochrony gatunków ptaków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej obejmują 5,6 mln ha, czyli 17,65% powierzchni Polski. Ścisłą ochroną obszarową w formie parków narodowych i rezerwatów, jedynych na których nie wolno polować, objętych jest tylko około 1% kraju, a więc 5,6% powierzchni OSO Natura 2000.

Zróbmy w Polsce ptasi raj

65