Moratorium

Page 56

Gęś tundrowa (fot. Marcin Łukawski)

10. WPŁYW NA DRAPIEŻNIKI PTAKÓW ŁOWNYCH Polowania, poza pośrednim wpływem na zwierzęta będące przedmiotem zainteresowania łowieckiego, mogą również pośrednio oddziaływać na inne drapieżniki, dla których gatunki łowne stanowią podstawowe ofiary39. Na skutek zmian zachowania ich ofiary stają się trudniej dostępne, bardziej skryte, a tym samym słabiej wykrywalne. Poza tym w związku z regularnym przepłaszaniem i zabijaniem, zmniejsza się ich podaż. Z jednej strony myśliwi ograniczają drapieżnikom dostęp do potencjalnych ofiar (pośrednio i bezpośrednio), a z drugiej strony mogą je przyciągać. Badania potwierdzają, że do miejsc, z których oddano strzał ze strzelby myśliwskiej, przylatują kruki Corvus corax w poszukiwaniu padliny, resztek ofiar lub rannych zwierząt40.

11. PTAKI ŁOWNE A SZKODY W ROLNICTWIE Międzynarodowe badania dowodzą, że rolnicy przeszacowują straty w uprawach powodowane przez ptaki, przy czym dotyczy to częściej wartości finansowej poniesionej szkody niż jej fizycznej wielkości41. Udowodniono, że w miejscach, gdzie gęsi i żurawie żerują na zasiewach, skala i zasięg tego zjawiska jest znacznie zawyżana, a ocena szkód, poniesionych strat i zagrożenie są związane z czynnikami socjologicznymi oraz własną opinią rolników42. W wielu przypadkach nawet inten39 40 41 42

Kligo et al. 1998. Conservation Biology 12:1359–1364. White C. 2005. Ecology, 86: 1057–1060. Eythórsson et al. 2017. Ambio: 231–240. Simonsen et al. 2017. Ambio, 46: 319–327.

Negatywne konsekwencje polowań na ptaki

56