Moratorium

Page 54

8. RANIENIE PTAKÓW (POSTRZAŁY) Ptaki ranione wskutek polowań nie są uwzględniane w statystykach łowieckich. Okazuje się jednak, że udział ptaków postrzelonych przez myśliwych stanowi znaczny odsetek i może wynosić nawet 20–30% całej populacji30. Wiele z nich ginie w późniejszym czasie, gdyż stają się łatwym łupem dla drapieżników. Mając na uwadze wielkość pozyskania łowieckiego w Polsce, opartą na oficjalnych statystykach, można szacować, że liczba ptaków zabitych w trakcie polowań powinna być wyższa o co najmniej 25% (na skutek odniesionych ran). Uwzględnienie tej wartości powinno być obligatoryjne przy planowaniu łowieckim w kolejnych latach. W Ameryce Północnej zasada ta jest obowiązkowa i zakłada dodanie 20% osobników (z założenia padłych na skutek zranienia w czasie polowań) do całkowitej rocznej liczby pozyskanych osobników. Oficjalne informacje na temat pozyskania ptaków łownych w sezonie łowieckim 2017/18 podają, że odstrzelono 176 780 osobników31. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe wytyczne wartość ta powinna wzrosnąć o 44 195 osobników i wynosić łącznie 220 975.

9. ZABIJANIE PTAKÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ W Polsce nawet ponad 30% ptaków zbijanych w warunkach stawów rybnych stanowią gatunki ściśle chronione, w tym wiele znajdujących się w załączniku I dyrektywy ptasiej, np. bąk Botaurus stellaris, czapla biała Ardea alba, błotniak stawowy Circus aeruginosus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, dubelt Gallinago media32. Mimo że część z nich zabijana jest poza okresem polowań, a więc można je przypisać zarządcom stawów rybnych, to jednak najwięcej tego typu ptaków odnajdywano w sezonie łowieckim. Może to znacząco negatywnie wpływać na zachowanie ich właściwego stanu ochrony, gdyż wiele z nich stanowi przedmioty ochrony na terenach objętych polowaniami (obszary Natura 2000). Do najczęściej strzelanych gatunków ptaków objętych ochroną należą: śmieszki, mewy białogłowe, łabędzie nieme, cyranki i perkozy dwuczube. Poza tym ofiarą myśliwych padają tak rzadkie kaczki jak podgorzałka Aythya nyroca czy hełmiatka Netta rufina. W wyniku polowań w miejscach, gdzie znajdowały się noclegowiska gęsi, odnotowano co najmniej kilka przypadków zastrzelenia gęsi krótkodziobej, gęsi małej Anser erythropus, bernikli białolicej Branta leucopsis i bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis33. Problem braku wiedzy na temat rozpoznawania chronionych gatunków ptaków przez myśliwych jest dość powszechny, czego dowodzą liczne doniesienia prasowe oraz dyskusje w 30 Mooij J.H. 2005. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. 30: 49–76.; Falk et al. 2006. Wildlife Biology, 12: 257–265.; Madsen & Rigét. 2007. Journal of Wildlife Management, 71: 1427–1430.; Noer et al. 2007. Journal of Applied Ecology, 44: 653–662. 31 http://www.czempin.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=pzl_www&_Connector=palio&_ID=5584&_CheckSum=-1430913982 (dostęp 2020.04.01). 32 Wiehle & Bonczar. 2007. Notatki Ornitologiczne, 48: 163–173. 33 Ławicki et al. 2012. Ornis Polonica, 53: 23–38,

Negatywne konsekwencje polowań na ptaki

54