Moratorium

Page 52

noclegowisk żurawi Grus grus – mimo że gatunek ten nie był przedmiotem polowań (oddziaływanie pośrednie). W skrajnym przypadku na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Dolina Małej Wełny” pod Kiszkowem stwierdzono, że polowania spowodowały spadek liczebności żurawi na noclegowisku (przedmiot ochrony na tym terenie) z ok. 1400 osobników do 300–700 występujących bardzo nieregularnie16. Zatem działanie to spowodowało brak zachowania właściwego stanu ochrony tego gatunku na obszarze Natura 2000, co jest niezgodne z prawem unijnym – Dyrektywą Ptasią.

5. WZROST CZUJNOŚCI I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEMIESZCZANIA Narażone na niepokojenie przez człowieka, w tym na presję myśliwych, ptaki łowne i inne gatunki występujące na obszarze polowania (w tym objęte ochroną) reagują wzrostem czujności, którego efektem jest zwiększenie dystansu ucieczki i lot na większą odległość17. Konsekwencją wydłużenia dystansu przemieszczania się jest wzrost ponoszonych nakładów energetycznych na tę aktywność, przy jednoczesnym skracaniu czasu żerowania i zwiększaniu konkurencji na suboptymalnych żerowiskach. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do wyczerpania zapasów energetycznych poszczególnych osobników18. Ptaki zmuszone do częstego przemieszczania się rekompensują to, wybierając żerowiska i miejsca nocowania położone jak najbliżej siebie19. Ma to kluczowe znaczenie dla ich przeżycia w czasie, kiedy odbywają się polowania, tj. w okresie jesienno-zimowym, kiedy zasoby pokarmowe są znacznie ograniczone, a taka dodatkowa aktywność zwiększa dzienny wydatek energetyczny. Zdarza się, że w tym czasie, w wyniku długookresowego głodu spowodowanego brakiem dostępu do pokarmu (co może mieć miejsce w przypadku częstego płoszenia na żerowiskach), ptaki mogą nie wykazywać żadnych reakcji behawioralnych z powodu ponoszenia zbyt wysokich kosztów energetycznych20.

6. MODYFIKACJA SPOSOBU ŻEROWANIA Ptaki blaszkodziobe (Anseriformes) w wyniku presji myśliwskiej zmieniają swoje zachowania dotyczące żerowania poprzez skracanie oraz intensyfikowanie pobierania pokarmu w innych porach dnia21. Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do ptaków odżywiających się pokarmem roślinnym (np. kaczki Anas spp.), które potrzebują znacznie więcej czasu od ziarnojadów (np. przedstawicieli Fringillidae) czy ichtiofagów (np. perkozów Podiceps spp.) do zaspokajania dziennego zapotrzebowania energetycznego22. Niektóre ptaki intensywnie pobierają pokarm tylko w określonych porach 16 Wylegała et al. 2013. Ptaki Wielkopolski 3: 75–81. 17 Madsen J. 1988. Danish Review of Game Biology. 13: 1–32.; Thiel et al. 2007. Journal of Wildlife Management, 71: 1784–1792. 18 Goss-Custard et al. 2006. Biological Conservation, 127: 88–97. 19 Fox et al. 1994. Irish Birds, 5: 139–150.; Fox A.D., Madsen, J. 1997. Journal of Applied Ecology, 34: 1–13. 20 Gill et al. 2001. Biological Conservation 97: 265–268.; Frid & Dill. 2002. Conservation Ecology 6: 1.; Stillmann & Goss-Custard. 2002. Journal of Avian Biology, 33: 358–365. 21 Zimmer et al. 2010. PLoS ONE 6 (7): e22352.; Casazza et al. 2012. Op. cit. 22 Mayhew P.W. 1988. Ornis Scandinavica, 19: 217–223.

Negatywne konsekwencje polowań na ptaki

52