Moratorium

Page 50

obserwuje się spadek ich liczebności. Według danych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w latach 2007–2018 spośród 11 lęgowych w Polsce gatunków łownych wykazało następujące krótkoterminowe trendy liczebności: 5 - wzrost liczebności (gęgawa Anser anser, krzyżówka Anas platyrhynchos, bażant Phasianus colchicus, grzywacz Columba palumbus, łyska Fulica atra), 1 - stabilną populację (głowienka Aythya ferina), 2 - spadek (czernica Aythya fuligula, kuropatwa Perdix perdix), a 3 - nieznane trendy (cyraneczka Anas crecca, jarząbek Tetrastes bonasia, słonka Scolopax rusticola). Jednak długoterminowe trendy (1980–2018) dla wielu tych gatunków są jednak znacznie inne i pokazują drastyczny spadek liczebności głowienki (do 90%), czernicy (do 80%) i łyski (do 90%), stabilną liczebność krzyżówki i wzrost populacji gęgawy6. Prawdopodobnie spadek liczebności w długim okresie dotyczy także cyraneczki7. Badania wskazują, że polowania są ważnym czynnikiem powodującym wzrost prawdopodobieństwa wymarcia w przypadku zagrożonych przedstawicieli grzebiących Galliformes8. Z takim zjawiskiem, tj. drastycznym obniżeniem liczebności populacji na skutek polowań mieliśmy do czynienia w przypadku głuszca Tetrao urogallus (spadek liczebności do 70%) i cietrzewia Lyrurus tetrix (do 99%), które pomimo objęcia ich populacji ochroną w 1995 roku, aktualnie należą w Polsce do gatunków skrajnie zagrożonych.

Głuszec (fot: Cezary Korkosz)

6 http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/files/pliki/publikacje/Biuletyn20_2019.pdf (dostęp 2020.04.01). 7 Wylegała & Ławicki. 2019. IUCN. PTOP Salamandra: 1–20. 8 Keane et al. 2005. Biological Conservation, 126: 216–233.

Negatywne konsekwencje polowań na ptaki

50