Moratorium

Page 47

5) Europejska Konwencja w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych, sporządzona w Strasburgu dnia 18 marca 1986r. (nieratyfikowana, tekst dostępny w Interencie http://conventions.coe.int/), 6) Europejska Konwencja o ochronie zwierząt domowych, sporządzona w Strasburgu dnia 13 listopada 1987r. (nieratyfikowana, tekst dostępny w Internecie http://conventions.coe.int/) 7) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z 22. 07.1992 s.7), 8) Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992r. (Dz. U. 2002 nr 184 poz. 1532), 9) Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. – w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz.Urz. L 340 z 31.12.1993, s. 21), 10) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z 2019 r. poz. 125), 11) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) 12) Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), 13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. –o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340), 14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. –w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005, nr 45 poz. 433), 15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. –w sprawie określenia okresów polowań (Dz.U. 2005 nr 48 poz. 459 ze zm.), 16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. –w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz.U. z 2005 Nr 61poz.548), 17) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. –o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), 18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. –w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łow. planów hodowlanych (Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646), 19) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.jedn. Dz.U. 2018 poz. 2081), 20) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. –w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. L 20/7 z 26.01.2010) 21) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. –w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. L 303 z 18.11. 2009), 22) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. L 276/33 z 20.10.2010).

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

47