Moratorium

Page 45

Szczególne zastrzeżenia budzi legalność polowań na bażanty i kuropatwy hodowane w ośrodkach hodowli zwierzyny. Praktyka ta, nie znajduje potwierdzenia w art. 28 ust.2 ustawy – Prawo łowieckie i stanowi naruszenie rozporządzenia Rady nr1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. – w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Bażanty i kuropatwy hodowane w OHZ, traktowane są jak ptaki gospodarskie, w związku z czym objęte są wymogami, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu. W szczególności mogą być one uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, zgodnie z metodami określonymi dla drobiu w załączniku I rozporządzenia. Bażanty i kuropatwy hodowane w OHZ stają się zwierzyną łowną dopiero po wypuszczeniu ich na wolność do docelowych siedlisk i łowisk. Szkoda wyrządzona licznym, chronionym prawem wartościom przyrodniczym, środowiskowym i etycznym jest niewspółmiernie wysoka wobec korzyści wynikających ze „spełniania potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej”, o których mowa w art. 3 pkt.4 ustawy – Prawo łowieckie. Mając powyższe na uwadze, dążąc do osiągnięcia pełnej zgodności praktyk łowieckich z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego oraz elementarnymi zasadami humanitaryzmu, należy uwzględnić następujące postulaty de lege lata i de lege ferenda. Na gruncie obwiązującego prawa, należy poddać strategicznej ocenie środowiskowej wieloletnie plany hodowlane i roczne plany łowieckie, co najmniej w odniesieniu do obszarów Natura 2000. De lege ferenda, wprowadzić do ustawy – Prawo łowieckie zakaz polowania na bażanty i kuropatwy na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się ich hodowlę wolierową. Przy czym już na gruncie obowiązującego prawa należy zaprzestać organizowania przedmiotowych polowań, gdyż jest to praktyka contra legem, nie znajdująca potwierdzenia w art. 28 ust.2 pkt 4 i 5 ustawy – Prawo łowieckie i stanowiąca naruszenie bezpośrednio obowiązującego aktu unijnego. W ustawie – Prawo łowieckie należy zakazać używania amunicji zawierającej ołów, a rozporządzenie z dnia 16 marca 2005 r. – w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne znowelizować w ten sposób, że art. 1 pkt 13 b, 15, 16, 17,18, 19 otrzyma następujące brzmienie: 13) bażanty: b) kury – obejmuje się ochroną całoroczną 15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – obejmuje się ochroną całoroczną 16) gęsi: a) zbożowe i białoczelne – obejmuje się ochroną całoroczną b) gęgawy – obejmuje się ochroną całoroczną 17) łyski – obejmuje się ochroną całoroczną 18) gołębie grzywacze – obejmuje się ochroną całoroczną 19) słonki – obejmuje się ochroną całoroczną

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

45