Moratorium

Page 43

Zdefiniowane w tym przepisie pojęcie drobiu oznacza „ptaki utrzymywane w gospodarstwie, w tym ptaki nieuznawane za gospodarskie, ale które są utrzymywane tak jak zwierzęta gospodarskie, z wykluczeniem ptaków bezgrzebieniowych”. Bażanty i kuropatwy są ptakami grzebieniowymi. Ptaki te, choć nie należą do zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich41, to w OHZ są utrzymywane tak jak zwierzęta gospodarskie, a zatem objęte są zakresem obowiązywania rozporządzenia. Z artykułu 28 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy Prawo łowieckie wynika, iż w ośrodkach hodowli zwierzyny realizowane są cele związane m.in. z „hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk” oraz „hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych”. Ustawodawca wyraźnie określa więc cele hodowli zwierząt, a z przepisów tych wynika niewątpliwie, że zwierzęta wyhodowane w OHZ powinny być wypuszczane na wolność do docelowych siedlisk. Ustawa pozwala na organizowanie polowań na terenie ośrodków (art. 28 ust. 2), jednakże ze względu na art. 28 ust. 2 pkt 4 i 5, stwierdzić należy, że niewątpliwie chodzi tu o polowania na zwierzęta w stanie wolnym, dziko żyjące. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 4 pkt 21 definiuje zwierzęta wolno żyjące (dzikie) jako zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Mając powyższe ustalenia na uwadze, stwierdzić należy, że praktyka organizowania w OHZ polowań na bażanty i kuropatwy bezpośrednio wypuszczane z wolier hodowlanych nie znajduje potwierdzenia w art. 28 ust.2 ustawy – Prawo łowieckie i stanowi naruszenie Rozporządzenia Rady nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Bażanty i kuropatwy hodowane w OHZ traktowane są jak ptaki gospodarskie, w związku z czym objęte są wymogami, o których mowa w rozporządzeniu. W szczególności mogą być one uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, zgodnie z metodami określonymi dla drobiu w załączniku I rozporządzenia. Bażanty i kuropatwy hodowane w OHZ stają się zwierzyną łowną dopiero po wypuszczeniu ich na wolność do docelowych siedlisk i łowisk.

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE Zgromadzony w niniejszej opinii materiał badawczy pozwala stwierdzić, że polowania na ptaki naruszają szereg przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego zarówno w kontekście ochrony przyrody jak i humanitarno–prawnym. Sprowadzanie wysokiego ryzyka zabicia ptaków objętych ochroną gatunkową, płoszenie i niepokojenie ich w siedliskach, koliduje z przepisami art. 6 lit a, b, i c Konwencji Berneńskiej, 41 T.j. Dz.U. 2017 poz. 2132.

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

43