Moratorium

Page 39

się do wyginięcia całych gatunków, jest działalnością znacząco oddziaływującą na środowisko i może być realizowane tylko w oparciu o dokumenty planistyczne podlegające ocenie środowiskowej z uwzględnieniem udziału społecznego. W związku z przystąpieniem do UE, Polska wprowadziła do swojego porządku prawnego system ocen oddziaływania na środowisko. Ramową ustawą w tym zakresie jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko27. Jej art. 46. pkt 3 stanowi, iż przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. O konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów, których realizacja może mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, stanowi art. 33 ust. 3 ustawy – o ochronie przyrody. Projekty polityk, strategii, planów i programów, oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. O dokumentach planowania w gospodarce łowieckiej stanowi art. 8 ust. 3–4 Prawa łowieckiego, natomiast szczegółowy sposób sporządzania planów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. – w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych28. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzane są przez Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i marszałkami województw. Roczne plany łowieckie sporządzane przez dzierżawców obwodów łowieckich podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast roczne plany sporządzane przez zarządców obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania zatwierdza Dyrektor RDLP. Dodatkowo, jeśli obwód łowiecki graniczy z parkiem narodowym, plany opiniowane są przez dyrektora parku. Jednakowoż w Polsce przyjęła się praktyka, że procedura zatwierdzania wyżej wymienionych dokumentów planowania nie uwzględnia wzmiankowanych przepisów art. 33 ustawy o ochronie przyrody i art. 46 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji

27 T.j. Dz.U. 2018 poz. 2081. 28 Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646.

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

39