Moratorium

Page 37

400 śrucin ołowianych na 1 metr kwadratowy21. Ogółem myślistwo zanieczyszcza środowisko ołowiem w dwukrotnie większym stopniu, niż krajowy przemysł i transport łącznie22. Szczególny problem wiąże się z polowaniami nad stawami rybnymi. Ołów trafia do żołądków ryb hodowlanych, jest też połykany przez kaczki, gęsi i łabędzie, traktujące śruciny jako gastrolity23. Problem zanieczyszczania środowiska został podniesiony do rangi konstytucyjnej. Art. 86 Konstytucji RP24 stanowi, że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Kontaminacja środowiska ołowiem, będąca skutkiem polowań na ptaki, narusza wynikający z art. 86 konstytucyjny zakaz zanieczyszczania środowiska. W świetle tego artykułu PZŁ powinien ponieść odpowiedzialność za spowodowane zanieczyszczanie. Podsumowując dokonane wyżej ustalenia stwierdzić należy, że polowania na ptaki nie znajdują uzasadnienia w ustawowych priorytetach łowiectwa. Nie są też uzasadnione prowadzeniem gospodarki łowieckiej: ochroną i hodowlą zwierząt. Polowania na ptaki to zasadniczo rekreacja dla myśliwych, sprowadzająca wysokie ryzyko popełnienia przestępstwa zabicia gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wykroczenia polegającego na niepokojeniu gatunków chronionych. Jest to działalność ekologicznie szkodliwa także ze względu na wprowadzanie ołowiu do środowiska. Ponieważ narażone na szkodę, chronione prawem wartości zdecydowanie przewyższają korzyści wynikające ze „spełniania potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej”, celowe jest wprowadzenie zakazu polowań na gatunki: gęgawa (Anser anser), gęś zbożowa (Anser fabalis), gęś białoczelna (Anser albifrons), krzyżówka (Anas platyrhynchos), cyraneczka (Anas crecca), głowienka (Aythya ferina), czernica (Aythya fuligula), gołąb grzywacz (Columba palumbus), słonka (Scolopax rusticola), łyska (Fulica atra), jak również wprowadzenie zakazu używania amunicji zawierającej ołów.

5. OCENA ŚRODOWISKOWA PLANÓW ŁOWIECKICH Od lat osiemdziesiątych XX w. problematyka ocen środowiskowych zajmuje znaczące miejsce w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej i w prawie międzynarodowym. Dla przedmiotu niniejszej 21 Thomas V.G., Guitart, R., Limitations of European Union Policy and Law for Regulating Use of Lead Shot and Sinkers: Comparisons with North American Regulation, „Environmental Policy and Governance” nr 1(20)/2010. 22 Emisja Pb ogółem (transport, przemysł, inne) za rok 2009 – 458 719,13 kg za rok 2010, Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2009–2010 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny.‎ 23 Mysłek P., Kalisińska E., Problem ołowiu a zwierzyna łowna, [w:] Czeraszkiewicz R., Oleksiak A. (red.), Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2002/2003, ekologia i ochrona, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Zarząd Okręgowy PZŁ, Szczecin 2003, s. 64. 24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

37