Moratorium

Page 35

Kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (§ 5 art. 181 k.k.). W świetle wyżej zacytowanych przepisów stwierdzić należy, że obowiązujący w Polsce stan prawny, umożliwiający myśliwym polującym na ptaki nagminne naruszanie zakazu zabijania i płoszenia gatunków objętych ochroną ścisłą, rodzi kryminogenne konsekwencje, demoralizując zarówno myśliwych, jako sprawców wykroczeń i przestępstw, jak i społeczeństwo, świadome bezskuteczności obowiązujących przepisów. Dodatkowo trzeba zauważyć, że organizacja polowań zbiorowych praktycznie uniemożliwia ustalenie sprawcy. Stan ten narusza porządek prawny, poczucie ładu i sprawiedliwości społecznej. Myśliwi zasadniczo unikają odpowiedzialności karnej za popełnione czyny, przepisy karne są w tym przypadku martwą literą, co obniża społeczny szacunek dla prawa, godząc w podstawy ustrojowe demokratycznego państwa prawnego.

4. POLOWANIE NA PTAKI A USTAWOWE CELE I PRYNCYPIA ŁOWIECTWA Art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie stanowi:

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Ustawowymi celami łowiectwa są:

1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych; 2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny; 3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego; 4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej (art. 3 Prawa łowieckiego).

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

35