Moratorium

Page 32

Wszystkie, z wyjątkiem jarząbka (Tetrastes bonasia), gatunki ptaków łownych wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych znajdują się w załączniku II dyrektywy ptasiej. Wobec tych gatunków Polska powinna zapewnić, aby praktyka łowiecka (…) była zgodna z zasadami rozsądnego wykorzystywania i ekologicznie zrównoważonej kontroli (…). Unijny wymóg rozsądnego wykorzystywania i ekologicznie zrównoważonej kontroli zakłada posiadanie elementarnych danych odnośnie do stanu zasobów, którymi się gospodaruje. Na gruncie prawa łowieckiego dokumentem decydującym o ilości i rodzaju zwierząt możliwych do pozyskania w danym roku gospodarczym na obszarze konkretnego obwodu łowieckiego jest roczny plan łowiecki uchwalany przez koło łowieckie, opiniowany przez wójta (burmistrza, prezydenta) i zatwierdzany przez nadleśniczego. Roczny plan łowiecki zawiera dane dotyczące zwierząt łownych z podziałem na zwierzynę grubą i drobną, ich liczebność, zasiedlenie i pozyskanie. W przypadku zwierzyny grubej dane te są szczegółowe, obejmują także wiek i płeć, jednakże w odniesieniu do większości gatunków ptaków, w tym także gatunków niemigrujących, nie określa się ich liczebności, a jedynie pozyskanie. Wynika to z art. 8a ust. 2 Ustawy Prawo łowieckie, który stanowi: Inwentaryzacja zwierzyny (…) zawiera szacowaną liczebność występujących zwierząt łownych, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących (…) oraz z zatwierdzonego przez Ministra Środowiska wzoru rocznego planu łowieckiego, który zawiera znaki X (nie należy wypełniać) w rubrykach dotyczących szacowanej liczebności: gęsi gęgawy, gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej, krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernicy, gołębia grzywacza, słonki i łyski. Z powyższych ustaleń wynika, że w rocznych planach łowieckich szacuje się tylko liczbę bażantów, kuropatw i jarząbków. Stacja badawcza PZŁ w Czempiniu dokonuje inwentaryzacji ptaków łownych zbiorczo dla obszaru całego kraju. Zbiorczy charakter mają także dane z monitoringu ptaków GIOŚ, ponadto nie obejmują one cyraneczki (Anas crecca), głowienki (Aythya ferina), czernicy (Aythya fuligula) i słonki (Scolopax rusticola). Braku szacowania liczebności większości gatunków ptaków łownych na obszarze obwodów łowieckich, w których następuje ich pozyskiwanie, prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 4 dyrektywy. Nie może być bowiem mowy o rozsądnym wykorzystywaniu i ekologicznie zrównoważonej kontroli gatunków bez posiadania elementarnych danych o ilości eksploatowanych zasobów. Dalej art. 7 ust. 4 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zapewniają w szczególności, by na gatunki, do których stosuje się prawo łowieckie, nie były organizowane polowania w okresie wychowu młodych ani w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji. W przypadku gatunków wędrownych zapewniają one w szczególności, by na gatunki, do których mają zastosowanie przepisy łowieckie, nie były organizowane polowania w okresie ich reprodukcji lub ich powrotu Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

32