Moratorium

Page 27

Od wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa4 ochrona ptaków stała się jednym z ważniejszych zagadnień środowiskowych dla jednoczącej się Europy. Tzw. dyrektywa ptasia wraz z dyrektywą siedliskową, tj. Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory5, stanowią prawno-organizacyjne ramy europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000. Jeśli chodzi o źródła krajowe, status prawny ptaków normują przede wszystkim Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt7 oraz Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie8. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych9, na liście tej znajduje się 13 gatunków dziko żyjących ptaków: jarząbek (Tetrastes bonasia), bażant (Phasianus ssp.), kuropatwa (Perdix perdix), gęś gęgawa (Anser anser), gęś zbożowa (Anser fabalis), gęś białoczelna (Anser albifrons), krzyżówka (Anas platyrhynchos), cyraneczka (Anas crecca), głowienka (Aythya ferina), czernica (Aythya fuligula), gołąb grzywacz (Columba palumbus), słonka (Scolopax rusticola) oraz łyska (Fulica atra). Wyżej wymienione ptaki podlegają intensywnemu pozyskiwaniu łowieckiemu trwającemu od połowy sierpnia do końca stycznia. Z danych PZŁ wynika, że każdego roku myśliwi pozyskują od 2 do 12% populacji wspomnianych gatunków, średnio ok. 200 tys. osobników10, przy czym statystką objęte są tylko osobniki zastrzelone na miejscu – nie obejmują ptaków padłych później, w wyniku ran postrzałowych. Zagadnieniem badawczym niniejszej opinii jest kwestia, czy i w jakim zakresie realizacja polowań na wyżej wymienione gatunki jest zgodna z przepisami prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego odnoszącego się do ochrony gatunkowej ptaków i ich siedlisk oraz wymogu sporządzania ocen środowiskowych planów łowieckich. Ponadto analizie prawnej zostanie poddana także kwestia uśmiercania ptaków na polowaniu w kontekście jego zgodności z całokształtem obowiązującego w Polsce prawa, ogólnymi standardami humanitarno-prawnymi oraz przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

4 5 6 7 8 9 10

Dz. Urz. L 103 z 25.04.1979, s. 1. Dz. Urz. L 206 z 22. 07.1992, s. 7. T.j. Dz.U. 2018 poz. 1614, 2244, 2340. T.j. Dz.U. 2019 poz. 122. T.j. Dz.U. 2018 poz. 2033, 2019 poz. 125. Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433. https://pzlow.pl/palio/html.run?_...5...STATYSTYKI... (dostęp 2020.03.01)

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki

27