Moratorium

Page 26

III

Przyrodnicze i humanitarno-prawne aspekty polowań na ptaki Zgodność z wymogami międzynarodowymi, unijnymi i krajowymi Magdalena Micińska

1. CEL OPINII Łowiectwo jest działalnością o znaczącym wpływie na środowisko przyrodnicze, budzącą liczne kontrowersje natury prawnej, etycznej i ekologicznej. Ochrona przyrody, a w szczególności ochrona gatunków i ich siedlisk, jak również kwestie humanitarnego uśmiercania zwierząt są przedmiotem wielu aktów prawych podejmowanych na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym. Celem niniejszej opinii jest zbadanie podstaw prawnych polowań na ptaki w kontekście ich zgodności z całokształtem obowiązującego w Polsce prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego. Kluczowymi zagadnieniami będą tutaj ochrona przyrody, w tym ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i ich siedlisk, oddziaływanie na środowisko realizacji planów łowieckich oraz humanitarno-prawne standardy uśmiercania zwierząt.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES BADAWCZY OPINII Ochrona gatunkowa ptaków i ich siedlisk stanowi przedmiot zainteresowania prawa międzynarodowego od początku XX w1. Współczesny status ptaków kształtują liczne umowy, spośród których dla przedmiotu niniejszej opinii szczególne znaczenie ma Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.2 oraz Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.3 1 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r. (Dz.U. 1932 nr 29 poz. 277). 2 Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263. 3 Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532.

26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.