Moratorium

Page 113

Myśliwi, a także ustawa prawo łowieckie, mówią o prowadzeniu tak zwanej gospodarki łowieckiej. Polowania na ptaki są najjaskrawszym przykładem tego, jak bardzo ta gospodarka oderwana jest od rzeczywistych potrzeb gospodarczych naszego kraju i jak niewspółmierna wobec standardów ochrony przyrody. Nie prowadzi się ani nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w odniesieniu do ptaków łownych.

Gęsi zbożowe (fot. Markus Varesvuo)

Polowania na ptaki są niezgodne z trzema spośród czterech celów łowiectwa wymienionych w art. 3 ustawy prawo łowieckie: • Ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami • Ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny • Uzyskiwaniem możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego

Zakończenie

113