Moratorium

Page 110

IX

Stosunek Polaków do polowań na ptaki Raport przygotowany przez Kantar Polska dla koalicji Niech Żyją! na zlecenie Fundacji „Viva!”

Cele badania: Metodologia: Próba: Termin realizacji:

Stosunek Polaków do polowań na ptaki Telefoniczne badanie ankietowe w ramach wywiadu omnibusowego N = 1000, ogólnopolska, reprezentatywna 18+ 2019.11.08-12

W trakcie badania1 zadano respondentom dwa pytania: 1. Czy uważasz, że należy zaprzestać polowań na wszystkie ptaki? 2. Czy uważasz, że należy zaprzestać polowań na zagrożone ptaki, których populacje się zmniejszają?

Wyniki badania opinii publicznej są jednoznaczne:

WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW JEST PRZECIWNA POLOWANIOM NA PTAKI W OGÓLE, A NIEMAL WSZYSCY UWAŻAJĄ, ŻE NALEŻY ZAPRZESTAĆ POLOWAŃ NA GATUNKI ZAGROŻONE.

1 Kantar, Stosunek Polaków do polowań na Ptaki, https://niechzyja.pl/wp-content/uploads/2019/11/Niech_Zyja_bad_opinii_publicznej.pdf (dostęp: 2020.05.01), 2019.

110


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.