Moratorium

Page 106

Hunting and Conservation: FACE), która poparła zakaz stosowania ołowianej amunicji na obszarach wodno-błotnych. Organizacje partnerskie AEWA, czyli FACE i Międzynarodowa Rada Ochrony Dzikich Zwierząt i Dzikiej Przyrody (The International Council for Game and Wildlife Conservation: CIC) były bardzo aktywne w ostatnich latach w promowaniu planu wycofywania ołowiu z polowań na terenach podmokłych na całym obszarze objętym Umową. Jak konkluduje Raport UNEP-AEWA doświadczenia krajów, które wycofały stosowanie amunicji ołowianej w polowaniach na terenach wodno-błotnych, wyraźnie pokazują, że może upłynąć kilka lat, zanim prawny zakaz strzelania ołowiem będzie gotowy do wprowadzenia w życie. „Wszystkie zaangażowane strony, przede wszystkim myśliwi, producenci amunicji i handlowcy, muszą być na to dobrze przygotowani, jest to niezbędny wymóg skutecznego wdrożenia prawnego zakazu.” – rekomenduje UNEP-AEWA.

ALTERNATYWNA AMUNICJA – DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPEJSKICH Wiele badań naukowych i praktycznych doświadczeń krajów zarówno Europy, jak i świata potwierdza, że można skutecznie ograniczyć lub zakazać stosowania ołowiu w celu polowań, używając alternatywnych rodzajów amunicji17. Aż 23 kraje Europy wprowadziły ograniczenia w stosowaniu amunicji ołowianej18. Dwa (Holandia i Dania) zakazały użycia w każdym środowisku. Myśliwym z 16 krajów nie wolno stosować tego rodzaju amunicji na obszarach wodno-błotnych i przy polowaniach na ptaki. Kraje te na ogół wprowadzały zakaz stosowania ołowiu stopniowo, na obszarach Ramsar, na obszarach wodno-błotnych Sieci Natura 2000, na jeziorach i gruntach rolnych, w polowaniach na ptaki wodno-błotne, po zakaz stosowania ołowianej amunicji kulowej do polowania na duże zwierzęta w lasach i całkowity zakaz polowań z użyciem ołowiu. Rozwija się przy tym rynek alternatywnej amunicji, jej ceny spadają, co sprzyja wprowadzaniu kolejnych ograniczeń i zakazów. Zamienniki amunicji są powszechnie dostępne, w tym nietoksyczne naboje ze stali lub stopów bizmutu, cyny i wolframu. Większość z myśliwych dostosowała się do nowej sytuacji. Podobnie producenci - szybko przestawili swoje linie produkcyjne na alternatywne rodzaje amunicji. Okazało się, że początkowe obawy myśliwych o to, że zamienniki ołowianego śrutu nie będą w wystarczającym stopniu dostępne lub za drogie - okazały się nieuzasadnione19.

17 Mondain-Monval, J.Y., Didier, S., Malagutti, A., Noble P., Sonier, J.P. 2006. Dossier. Munitions alternatives: trouver ses marques. La Sauvagine, octobre 2006. pp.18-25. 18 National reports of Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA 2005, 2006, 2008): https://www.unep-aewa.org/en/documents/national-reports/ (dostęp 2020.04.01), Kuivenhoven i in. 1998. 19 Stevenson, A.L., Scheuhammer, A.M.,Chan, H.M. 2005. Effects of Nontoxic Shot Regulations on Lead Accumulation in Ducks and American Woodcock in Canada. Environmental Contamination and Toxicology, 48 (3). pp. 405-413 (412). Toksyczny ołów w amunicji myśliwskiej

106