Moratorium

Page 101

VIII. Polowania na Stawach Zatorskich – konflikt interesów. Walory przyrodnicze doliny rzeki Wisły, Skawy i sieci akwenów oraz bogata fauna ptaków wodnych od dekad przyciągają z całego kraju przyrodników, amatorów fotografii i obserwowania rzadko spotykanych gatunków ptaków. Wpisuje się to w zyskujący na popularności społeczny trend zainteresowania przyrodą, w tym turystykę ptasią. Zator stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla wielu turystów, o czym świadczy rozwijająca się baza agroturystyczna i związany z nią sektor usług, na czym zyskuje miejscowa ludność. Rozwój turystyki stał się jednym z priorytetów strategii rozwoju Zatora18. Zgodnie z badaniem opinii mieszkańców gminy w wysokim stopniu są oni gotowi angażować się w programy i akcje na rzecz ochrony środowiska. Wysoko oceniają oni także atrakcyjność tutejszego środowiska naturalnego. W przeprowadzonej analizie SWOT unikalne bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 jest wymienione wśród silnych stron gminy. Intensywne polowania na Stawach Zatorskich kłócą się z tymi trendami i priorytetami rozwojowymi. Myśliwi polując w każdy weekend sezonu łowieckiego, trwającego ponad 4 miesiące, zawłaszczają większość obszaru stawów i skutecznie wypierają z nich turystów. Wskutek polowań zamykane są szlaki turystyczne i nie powstaje infrastruktura służąca obserwacji ptaków. Nie są rozwijane także usługi przewodnickie i promocja obszaru związana z turystyką ptasią. Tracą na tym wszyscy – tak przyroda, jak i mieszkańcy, turyści i przyrodnicy. Wnioski Ta dogłębna analiza sytuacji na Stawach Zatorskich jest wyraźnym sygnałem alarmowym do podjęcia zdecydowanych działań interwencyjnych przeciwdziałających niekontrolowanej presji łowieckiej. Gatunki ptaków, będące przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000, często należą do gatunków bardzo wrażliwych na zakłócenia wywołane polowaniami, co może w konsekwencji znacząco negatywnie wpływać na zachowanie ich właściwego stanu ochrony. Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje bezpośredniego i pośredniego wpływu polowań na ptaki i fakt, że zakłócenia z nimi związane oddziałują nie tylko na gatunki łowne, ale również na wiele gatunków objętych ochroną, w tym te wymienione w załączniku I Dyrektywy ptasiej, zgodnie z unijną zasadą przezorności należy zaprzestać polowań na ptaki w ich ważnych ostojach19. Ponieważ większość gatunków ptaków, na które wolno w Polsce polować, żyje na wrażliwych terenach wodno-błotnych, stanowi to jeszcze jeden ważny argument za zaprzestaniem polowań na ptaki w ogóle. Badania pokazują, że wraz ze spadkiem presji łowieckiej na takich obszarach wzrasta liczebność ptaków wodnych od kilku do kilkudziesięciu razy20. 18 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022: http://www.zator.pl/gospodarka/strategia.html (dostęp 2020.04.01). 19 C. Mitrus, A. Zbyryt. 2015. Op. cit. 20 J. Madsen. Impacts of disturbance on migratory waterfowl. Ibis. 1995.

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

101