Moratorium

Page 100

a także spowodować omyłkowe zabijanie17, w czasie podrywania się dorosłych osobników do lotu. W czasie wielogodzinnego polowania aportujące psy, jak i naganiające kajaki rozbijają perkozie rodziny, ponieważ dorosłe ptaki nie mogą karmić swoich piskląt, ogrzewać ani chronić przed drapieżnikami. Wskutek stwierdzenia przez ornitologów zagrożenia dla wielu ptasich lęgów w pierwszych tygodniach i miesiącach sezonu łowieckiego, o możliwości naruszenia zakazów w stosunku do gatunków chronionych zawiadomiona została Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, która w efekcie nakazała Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Krakowie wyłączenie 9 stawów w Przyrębie i Spytkowicach z polowań nawet do 7 listopada, w zależności od zinwentaryzowanego gatunku i etapu rozwojowego lęgu. Nakaz ten nie był jednak w całości respektowany, bowiem na części wyłączonych stawów polowania, mimo tych prawnych ograniczeń, były wykonywane, o czym na bieżąco była informowana RDOŚ. Stanowi to kolejny powód do zwiększenia reżimu ochronnego tego obszaru w celu całkowitego wyeliminowania zagrożeń wynikających z presji łowieckiej. VII.

Niweczenie działań ochronnych podejmowanych ze środków Unii Europejskiej.

W Dolinie Górnej Wisły na czterech obszarach specjalnej ochrony ptaków (m.in. w Dolinie Dolnej Skawy) realizowany jest od 2018 do 2022 roku Program „LIFE 16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. Głównym celem tego projektu jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej. Ten ważny projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Towarzystwem na rzecz Ziemi oraz Górnośląskim Kołem Ornitologicznym. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4,3 mln euro. Działania prowadzone są w czterech obszarach Natura 2000, zlokalizowanych w województwach śląskim i małopolskim: Dolina Górnej Wisły (PLB240001), Dolina Dolnej Soły (PLB120004), Dolina Dolnej Skawy (PLB120005), Stawy w Brzeszczach (PLB120009). Wobec wykazanego powyżej szeregu negatywnych oddziaływań polowań na awifaunę i przedmioty ochrony samego tylko obszaru Dolina Dolnej Skawy uznać należy, że cel głównym tego projektu, jakim ma być ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, z pewnością nie jest prawidłowo realizowany, ponieważ ochrona i stan zachowania tego siedliska jest od lat systematycznie degradowany przez prowadzoną tu gospodarkę łowiecką „OHZ Zator”. Trudno też mówić o prawidłowym uregulowaniu ruchu turystycznego i racjonalnym udostępnieniu obszaru Natura 2000 objętego tym projektem, w sytuacji kiedy myśliwi nieproporcjonalnie bardziej względem reszty społeczeństwa korzystają z ostoi, ograniczając jednocześnie do niej dostęp innym.

17 D. Wiehle, Z. Bonczar. 2007. Op. cit.

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

100