Moratorium

Page 10

Według szacunków myśliwi w Polsce wstrzeliwują rokrocznie - w uprawy rolne, ugory, łąki i pastwiska, lasy, wody i tereny podmokłe, polując i ćwicząc na strzelnicach - ok. 20 milionów sztuk amunicji ołowianej, zawierającej około 2 miliardy drobnych śrucin, o łącznej masie nawet ponad 600 ton ołowiu15, 16. Badania wskazują, że strefy przydenne stawów rybnych i innych obszarów wodno-błotnych, nad którymi myśliwi intensywnie polują, są silnie skażone ołowiem. Może w nich występować nawet do 2 milionów śrucin ołowianych na 1 hektar17.

Na zdjęciu widzimy dziesiątki śrucin ołowianych w żołądku mięśniowym ptaka związanego ze środowiskiem wodno-błotnym. Ptaki połykają je, myląc z pożywieniem lub małymi kamyczkami, które są im niezbędne do trawienia pokarmu. (fot: Milton Friend) Nie ma dolnych, bezpiecznych limitów tego toksycznego metalu ciężkiego w środowisku. W każdej swojej postaci jest śmiertelną trucizną: zagraża nie tylko dzikiej przyrodzie, jest niebezpieczny także dla ludzi, zwłaszcza że kumuluje się w środowisku od dziesięcioleci. W większości krajów europejskich od lat obowiązują już zakazy i ograniczenia używania amunicji ołowianej, w szczególności na obszarach wodno-błotnych. Warto, aby nasz kraj w końcu do nich dołączył. Do wycofania ołowiu z myśliwskiej amunicji jeszcze w 2012 roku zobowiązał się Polski Związek Łowiecki. Miał być eliminowany stopniowo: do 2015 r. – zakaz na terenach podmokłych, do 2020 r. – zakaz podczas polowań na ptaki, i do 2025 r. – zakaz całkowity. Realizacja tego programu została jednak w krótkim czasie całkowicie zawieszona.

ANACHRONICZNE I OKRUTNE HOBBY Wspomnieliśmy badania naukowe wykazujące, że w przypadku wielu gatunków ptaków znajdujących się na liście zwierząt łownych odnotowuje się dramatyczne spadki populacji. Także polowania na gatunki bardziej pospolite nie mają żadnego uzasadnienia przyrodniczego, a z punktu widzenia etyki budzą ogromne wątpliwości. Bażanty i kuropatwy są najpierw masowo rozmnażane w wyspecjalizowanych ośrodkach hodowli zwierzyny (OHZ) PZŁ, a następnie wypuszczane na potrzeby komercyjnych polowań. Wiele z tych ptaków - mimo iż to niezgodne z prawem - zabijanych jest przez myśliwych chwilę po wypuszczeniu na wolność. Teoretycznie zwierzęta, które nie miały kiedy zaadaptować się do życia w naturalnym środowisku są cały czas zwierzętami hodowlanymi, a do takich ustawa Prawo łowieckie zabrania strzelać. Według GUS liczba wypuszczanych z hodowli bażantów jest zbliżona do liczby zabijanych. Porównanie tych danych wskazuje jasno: bażanty hoduje się po to, aby umożliwić myśliwym masowe, komercyjne polowania.

15 V.G. Thomas, R. Guitart, Limitations of European Union Policy and Law for Regulating Use of Lead Shot and Sinkers: Comparisons with North American Regulation, Environmental Policy and Governance 20, 2010, s. 57–72. 16 International Update Report on Lead Poisoning in Waterbirds, AEWA, 2001. 17 R. Quy, A report to DEFRA, Review of evidence concerning the contamination of wildlife and the environment arising from the use of lead ammunition, The Food and Environment Research Agency, 2010.

Preambuła

10