Page 1

ทาเนียบรุ่ น

“ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์” รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิ งหาคม 2553 ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมอโยธยาริ เวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จัดโดย ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ศาสนาพุทธ ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 053- 848-489 maefag_jd@hotmail.com 084-177-5221

1.

พระครู สมุห์วเิ ชียร คุณธมฺ โม

94 หมู่ 3 วัดเจดียแ์ ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

2.

พระครู ประภัศร์ธรรมานุกลู ปภสฺ สโร

วัดแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

035- 695-201 035- 648- 264 089- 902-3578

3.

พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ

วัดป่ าสุ ญญตา ต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120

085-372-9910

4.

พระครู สังฆรักษ์สมภพ ธมฺ มทีโป

วัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

081-010-8563

2


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 089-746-0518 tanwa_109@hotmail.com

5.

พระครู สุทธิสารโสภิต สุ ทธิ ญาโณ

วัดพุตะเคียน ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

6.

พระปลัดสมบูรณ์ สุ มฺงคโล

วัดป่ าธรรมสิ ลาราม บ้านสายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

085-027-4610

7.

พระครู วลิ าสพุทธิคุณ พุทธฌาโน

วัดป่ าตถตาราม ม.9 ต.คลองมะพลับ อ.ศรี นคร จ.สุ โขทัย

089-562-6696

8.

พระสมุห์สมศักดิ์ ธมฺ มวิริโย

9.

พระครู สังฆรักษ์สุริยนต์ กาญจนรสี

วัดป่ าโมกวรวิหาร 1/ง ม.4 ต.ป่ าโมก 086-750-1429 จ.อ่างทอง 14130 วัดป่ าโมกวรวิหาร อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง 086-928-8044 14130

siladhama@gmail.com

psomsak@hotmail.com

3


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ 081-670-6109

10.

พระครู โอภาสศุภกิจ สุ ภวโร

วัดป่ าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

11.

พระพรอนันต์ โชติธมฺ โม

วัดหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

082-237-0853

12.

พระภิญโญ ปิ ยสี โล

ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษา ราชนคริ นทร์ (เขาดินหนองแสง) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

087-817-8986

13.

พระสานิต อินทโชโต

วัดโคกพระ ม.9 บ้านสุ ขงั ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสี มา

081-772-2842

e-mail

prapinyo@hotmail.com

4


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 089-405-4922 Octopus.chan@ 035-584-603 windowlive.com Fax 035-584-109

14.

พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญโญ

วัดไผ่โรงวัว 118 ม.11 ต.บางตาเณร อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี 72110

15.

พระรุ่ งโรจน์ ชยานนฺ โท

วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา

035-881-601-2 Fax 035-881-546

rungroj99@mac.com www.mahaeyong.org

16.

พระภาณุวฒั น์ จิตฺตทนฺ โต

สานักสงฆ์ถา้ ผาปล่อง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

084-366-3588 081-883-6119 053-455-100

pj.bikkhu@hotmail.com

5


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 035-873-3065 cmdaporg@gmail.com 083-987-8423 www.cmdap.org Fax 035-873-3058

17.

พระเจษฎา สมาหิโต

ศูนย์พฒั นาคุณธรรม จังหวัดอ่างทอง วัดกลางราชครู ธาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

18.

พระน้ าภูริพิพฒั น์ กตฺ ปุญโญ

วัดบุญเกิด ต.โพธิ์ รังนก อ.โพธิ์ ทอง จ.อ่างทอง

084-216-6952

19.

พระพิเชษฐ สุ มงฺ คโล

สานักปฏิบตั ิธรรมศรี สุขเกษม 35 หมู่ 6 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

081-408-4252

6


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

20.

พระจักรพงษ์ วฑฺฒโน

วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

21.

พระเกรี ยงศักดิ์ ธมฺ มธี โร

22.

พระมหาจรู ญโรจน์ กวิวโส

23.

พระมหาวรชัย วรฌตรี

วัดน้อย ต.ยีล่ น้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 208 วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วัดเทพศิรินทราวาส คณะใต้ ต.14 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 084-037-6561 jukraphong_27@ 089-763-1260, hotmail.com

081-308-2516 081-697-7511 043-589-242 081-287-5993 085-167-0413

pjaroonroj@yahoo.com worachai_123@hotmail .com

7


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

24.

พระณัฐภพ ขนฺ ติโก

วัดประดู่พฒั นาราม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 087-883-2544 p.rakha@hotmail.com ooh39393@hotmail.com

25.

พระพงษ์ศกั ดิ์ เตชพโล

วัดป่ าธรรมศิลาราม

087-871-5893

26.

พระมหานิคม คุณสมฺ ปนฺ โน

วัดป่ าทับทิม ม.18 ต.ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุ รินทร์ 32210

086-875-3988

jarikasikha@hotmail.com

8


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 103/2 วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา 087-678-5395 ermns@hotmail.com 17 คลองสาน กรุ งเทพฯ 10600 089-678-5395

27.

พระมหาสิ งทอง โชติโก

28.

พระศุภชัย ภูริญาโณ

วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิ เบศร์ ต.บางรัก 082-220-5051 พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-921-1979

29.

พระครู วมิ ลธรรมานุศาสน์

วัดเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50209

Supachai_watthai@live. com

081-992-9650 Fax 053-889-800

9


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ

30.

พระประโยชน์ อคคฺ ธมฺ โม

วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

31.

พระสุ จิตร สุ ภโร

วัดเสนหา พระอารามหลวง 588 ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

085-171-8287

32.

พระศิลนันทา มรรคปัญญา ภิกษุณี

สานักป่ าคาสอนพุทธธรรมสตรี บ้านยางคา หมู่ 5 ต.คาสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

087-934-1747

e-mail prayotsripira@hotmail.com

p.silananda@gmail.com

10


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ 081-135-5624

33.

แม่ชีพรรณวริ นทร์ วิจิตรคชสาร

ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมธุดงคสถาน เฉลิมพระเกียรติวงั ม่วง ต.ลามูล อ.โนนสู ง จ.นครราชสี มา 30160

34.

แม่ชีภาวินี พงศ์ประสาทพร

วัดโมกขวนาราม ถ.มะลิวลั ย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

086-251-1158

35.

แม่ชีบุญศรี วงษ์ปาน

สานักแม่ชีไทยพัฒนาจิตวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง จ.อ่างทอง14110

085-914-8348

e-mail

11


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ 089-689-7654

36.

แม่ชีประนอม คมกรด

วัดโพธิเอนสิ ทธาราม ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

37.

แม่ชีชไมพร เพ็ชรพราย

วัดโพธิ์ เอนสิ ทธาราม ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

08-6174-3330

38.

นางนิภาวัลย์ เจริ ญกูล

วัดปัญญานันทาราม คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ทีบ่ ้ าน 3/129 ม. 2 ซ.สายไหม 42 เขตสายไหม กรุ งเทพ

02-532-3015 089-767-8088

e-mail

sangdoa_ni@hotmail.com

12


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ 089-683-0390

39.

นายวสันต์ สันหกรณ์

3/16 ม.3 ถ.พุทธบูชา ซ.พุทธบูชา 35 ต.บางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ

40.

นายแย้ม นพนิยม

156 ม.8 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

085-741-9086

41.

นางสายมณี กิจปรี ชา

90/115 ม.8 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

089-754-9020

e-mail

saimai117@gmail.com

13


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

42.

นางศันสนีย ์ ปูรณัน

โรงเรี ยนศรี นคริ นทร์วทิ ยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

43.

น.ส.นุชวรา ปูรณัน

140/8 ทรัพย์รุ่งโรจ ถ.เพชรเกษม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 074-371-744-5 krunoi_3@hotmail.com 074-371-745 089-736-9391

080-540-0983

nouch6@hotmail.com

14


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ศาสนาอิสลาม ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 02-426-1369 abu_luaay@hotmail.com 02-426-1369 ต่อ102 085-133-1350

44.

นายสุ นนั ท์ มูฮาหมัดเย็ง

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 146 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140

45.

นายฮูเซนต์ มะหะหมัด

82/20 ม.5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

083-228-0164

46.

นายธนากร เลาะหะหมัด

15 เจริ ญพัฒนา 12 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510

080-929-4320

15


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 2 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 081-420-8723 yabeet@hotmail.co.th 24000 ทีอ่ ยู่

47.

นายปฐวี การะพิทกั ษ์

48.

นายกมล หวังชื่น

81/1 ม.6 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

02-962-4113 089-225-6895 Fax 02-962-4112

49.

นายปรี ดา ไวยกูล

9 ม.3 ต.บางประแ ดง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

081-348-1910

50.

นางสาวปราณี สุ ไลมาน

1890 ถ.ประชาร่ วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กรุ งเทพฯ 10510

02-543-7736 085-156-7291

16


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ศาสนาคริสต์ ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 085-217-9691 joseph_dum@hotmail. com

51.

บาทหลวงพงษ์ศกั ดิ์ แซ่เตียว

ศูนย์สังฆมณฑล จันทบุรี 21/3 ม.1 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110

52.

บาทหลวงอายุวฒั น์ โสนน้อย

ศูนย์สังฆมณฑล จันทบุรี 21/3 ม.1 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110

53.

บาทหลวงสุ ขมุ กิจสงวน

วัดดวงหทัยนิ รมลของแม่พระ 02-463-1541 505 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ฝั่งซ้าย ต.ตลาด 081-844-5379 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

089-832-8833 038-312-709

ayu_noy@yahoo.com

sk_kitsanguan@hotmail. com

17


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 10/1 ธรรมสิ ทธิเสนา(ฆ.) ต.เสนา อ.เสนา 035-201-589 vidhaya@catholic.or.th จ. อยุธยา 13110 081-372-4159 ทีอ่ ยู่

54.

บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน

55.

บาทหลวง ธนันชัย กิจสมัคร

วัดเซนต์แอนโทนี 129 ถ.สรรค์ประศาสน์ 038-511-075 ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 081-820-8681

F.natchai@hotmail.com

56.

บาทหลวง บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุ ธา

วิทยาลัยแสงธรรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

bsangkusol@yahoo.co.uk

57.

บาทหลวง ปิ ติศกั ดิ์ พงศ์จิรพันธุ์

โรงเรี ยน ธี รศาสตร์ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 080-658-7873

02- 429-0820-2 089-850-6906 Fax 02-318-2500

angelus_joe@yahoo.com

18


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 081-942-3119 peterchetha@hotmail.com

58.

บาทหลวง เชษฐา ไชยเดช

วัดนักบุญเปโตร 20 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน นครปฐม 73110

59.

บาทหลวง ศวง วิจิตรวงศ์

วัดเซนต์หลุยส์ 215/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุ งเทพ 10120

02-211-0220 087-687-6888 Fax 02-211-8649

sawong_st29@hotmail.com

60.

ซิสเตอร์ ไพรศรี มะลิวลั ย์

ร.ร.พระวรสาร 97 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180

089-891-2918

maprisri@yahoo.com

61.

ซิสเตอร์ ราแชล ศิริกรกุล

ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ นวมินทร์ 81 คลองกุ่ม บางกะปิ คลองจัน่ กรุ งเทพ 10240

02-733-4077 084-474-0991

19


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร e-mail มือถือ 089-110-3611 srmoniquespc@hotmail .com

62.

เซอร์ มารี ย-์ มอนิค พรพิมล รุ่ งเรื องกนกกุล

7 ถ.คอนแวนต์ สี ลม เขต บางรัก กทม.10500

63.

ซิสเตอร์ บังอร มธุ รสสุ วรรณ

อารามพระหฤทัย กรุ งเทพฯ 94 ถ.สุ นทรโกษา คลองเตย กรุ งเทพ 10110

081-985-2630 Fax 02-249-6643

64.

นางทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์

39 ซ.9 เสรี 7 ถ.พระรามเก้าตัดใหม่ 62 แขวงบางกะปิ เขตสวนหลวง กรุ งเทพ 10240

081-987-6453

srbangon@hotmail.com

20


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

คณะกรรมการดาเนินงาน “หลักสู ตรศาสนสัมพันธ์ สาหรับผู้นาศาสนา” ที่ 1

ชื่อ - นามสกุล มุขนายก ยอแซฟชูศกั ดิ์ สิ ริสุทธิ์

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สานักมิสซังนครราชสี มา

โทรศัพท์ 087-106-4359 Fax 044-275-255

e-mail diokorat@hotmail.com

2

พระดุษฎี เมธงฺ กุโร

วัดทุ่งไผ่ หมู่ 10 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

081-839-0335

wattungpai@hotmail.com

3

พระมหาปรกฤษณ์ กนฺ ตสี โล

142 วัดศรี บุญเรื อง ต.แม่สะเรี ยง อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

081-112-0515

Lp.socool@hotmail.com

21


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่ 4

ชื่อ - นามสกุล บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ อัครสังฆมณฑล กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์ 081-852-9958 Fax 02-233-8159

5

นางสาวนราทิพย์ พุม่ ทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน 0-2644-9900 ต่อ 101 เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Fax 0-2644-4901-3 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุ งเทพ 10400

naratip@moralcenter.or.th

6

นางวารุ ณี แสงลิ้มสุ วรรณ

70 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

mmvarunee@hotmail.com

081-616-1063 02-286- 4146 Fax 02-233-8159

e-mail Thai_boon@hotmail.com

22


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่ 7

ชื่อ - นามสกุล นายพรเทพ แพร่ ศิริรักษ์

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ 49/32 ม.1 หนองแขม กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์ 089-147-7314

e-mail Go29leo@hotmail.com

8

นายมูฮมั หมัดเฟาซี แยนา

7/70 ม.4 ซ.อ่อนนุช 59 ประเวศ กรุ งเทพ 10250

086-101-0957 Fax 02-321-7062

abu_haiyan@hotmail.com

9

นายมิตร ดาราฉาย

351/11 ม.4 ซ.สุ ขสวัสดิ์64 086-077-7123 ถ.สุ ขสวัสดิ์ บางมด ทุ่งครุ กรุ งเทพฯ Fax 02-426-1369 10140 ต่อ 102

10

นายไพรัช ผนิศวรนันท์

286/81 ม.2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

080-269-8090 Fax 02-962-8090

mit-da@hotmail.com

pirat_ph@hotmail.com

23


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่ 11

ชื่อ - นามสกุล นายสุ วทิ ย์ สลามเต๊ะ

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ซ.พัฒนาการ 37 แขวง-เขต สวนหลวง กทม.10250

โทรศัพท์ 081-513-9233 Fax 02-720-4677

12

นายพิชิต สุ ขีรัตน์

387 ถ.สุ รนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา

085-857-7798 Fax 044-275-255

phichitsukeewat@gmail.com

นายชิงชัย หวังพิทกั ษ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ซ.พัฒนาการ 37 แขวง-เขต สวนหลวง กทม.10250

083-778-9499

eedsama@hotmail.com

นางวิไลวรรณ ถึกไทย

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน 0-2644-9900 ต่อ 301 เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 089-442-2101 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ Fax 0-2644-4901-3 มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400

12

13

e-mail suwit_sal@hotmail.com

twilaiwan1@hotmail.com

24


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่ 14

ชื่อ - นามสกุล นางวิภา ภัทรกุลพงษ์

15

นางอนุสรณ์ ปัทมะสังข์

นายพิพฒั น์ เพชรจิโรจน์ 16

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400 ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400 ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 111 089-203-0496 Fax 0-2644-4901-3

e-mail vipagun@gmail.com

0-2644-9900 ต่อ 302 Fax 0-2644-4901-3

Sorn_2503@hotmail.com

0-2644-9900 ต่อ 306 pipat@moralcenter.or.th naipipat@hotmail.com

25


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่

ชื่อ - นามสกุล นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน

17

นางสาวกิธิญา สุ ขประเสริ ฐ 18

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ โทรศัพท์ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน 089-820-0715 เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400 ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน 0-2644-9900 ต่อ 303 เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400

e-mail

w_ra_wut@hotmail.com

kluakang@hotmail.com

26


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

คณะนักศึกษาผู้ผ่านการอบรม“ ยุวฑูตศาสนสัมพันธ์ ”และมาร่ วมในการดาเนินงาน ที่ 1

ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุ รัสวดี หงษ์วงค์

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม (Lux Mumdi)

โทรศัพท์ 088-496-9549

e-mail cecilisurats@hotmail.com

2

นายสุ รัก ประทุมเกษร

458 ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

085-353-2607

Jidwinyan_ded@hotmail.co m

3

นางสาวพรพิมล พันแอ

45/7 ม.15 ซอย ร่ มเกล้า 3 ถนนร่ ม เกล้า แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510

084-321-9549

Fa_d_lah_ll.b@hotmail.com

27


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ที่ 4

ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริพร รุ่ งโรจน์นวกุล

ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 สาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์ 080-779-6425

e-mail Charyong_momo@hotmail.c om

5

นายวัชรพล คาโท

26/12 ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

080-621-9615

Pon_oooo@hotmail.com

6

นายชาญวิทย์ สากลวารี

39 แขวง/เขต ทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140 089-121-6678

Wit_ict@hotmail.com

7

นายอานาจ หลิ่มน้อย

60 ถ.ร่ มเกล้า แขวง/เขต มีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510

Ta_kbu_law@hotmail.com

080-008-8700

28


รายนามคณะผูร้ ่ วมสัมมนา “ผูน้ าศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์”

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-3 www.moralcenter.or.th

29

ทำเนียบผู้เข้าอบรมผู้นำศาสนสัมพันธ์รุ่น1  

ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์

ทำเนียบผู้เข้าอบรมผู้นำศาสนสัมพันธ์รุ่น1  

ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์