Page 1

รายงานการวิจยั

การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผานกระบวนสรางสรรคของแกนนํา โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย นายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลป์

โครงการวิจัยภายใตทุนสนับสนุนจาก ศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคณ ุ ธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ปงบประมาณ ๒๕๔๘


๑๕๕.๒๕๕๔๘๓ ศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ศ ๘๑๗ ค การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผานกระบวนสรางสรรค ของแกนนําโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ศูนยคณ ุ ธรรม., ๒๕๔๘ ๗๗ หนา ISBN. 974-94727-8-0 ๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ปฐมวัย ๓. ชือ่ เรือ่ ง รายงานการวิ จั ย การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมในเด็ ก ปฐมวั ย ผ า นกระบวน สรางสรรคของแกนนําโรงเรียนวิถพี ทุ ธ พิมพครัง้ ที่ ๑ โดย จํานวน ผูจ ดั พิมพเผยแพร

สิงหาคม ๒๕๔๙ (สิง่ พิมพอนั ดับที่ ๗/๒๕๔๙) นายอดิศร จันทรสุข ๓,๐๐๐ เลม ศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ๔๒๘ บานพิษณุโลก (อาคาร ๒ เรือนโสภา) ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๓๑๐-๑๒, ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๘-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๓๑๐-๑๑ Web site: http://www.moralcenter.or.th

ผูพ  มิ พ

หางหุน สวนจํากัด วี ที ซี คอมมิวนิเคชัน่ เลขที่ ๓๒/๙๙ รามอินทรา ๖๕ แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐ โทรศัพท ๐-๒๕๐๙-๔๔๙๙ โทรสาร ๐-๒๕๐๙-๔๕๔๖


คํานํา ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาพลั ง แผ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ มหาชน) ไดดําเนินโครงการฝกอบรมการทําวิจัยสําหรับผูนําดาน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (รศ.ดร.สุ พั ก ตร พิ บู ล ย และคณะ) เพื่ อ จั ด ฝ ก อบรมให ผู แ ทน เครือขายดานคุณธรรม ไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานดาน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ รั บ ผิ ด ชอบในช ว งป ง บประมาณ ๒๕๔๘ มีเครือขายคุณธรรม สนใจเขารับการฝกอบรม ๑๙ คน หลังจาก ฝ ก อบรมได มี ก ารติ ด ตามและเสริ ม หนุ น ให ผู ผ า นการอบรม นํ า เค า โครงที่ ไ ด จ ากการฝ ก อบรมไปทํ า วิ จั ย ต อ ให แ ล ว เสร็ จ โดยศูนยคณ ุ ธรรมสนับสนุน ๑) งบประมาณโครงการละสองหมืน่ บาท ๒) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาจากคณะวิ ท ยากรผู จั ด ฝ ก อบรมของ รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย/อาจารยที่ผูอบรมสะดวกที่จะปรึกษาหารือ ๓) จัดเวทีประชุมรายงานความกาวหนาการดําเนินการวิจัยเพื่อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละรั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จาก คณะวิทยากร รวม ๒ ครั้ง ปรากฏวามีผูสนใจดําเนินการตอเนื่อง จนแลวเสร็จรวม ๑๕ โครงการ ซึง่ ทางศูนยคณ ุ ธรรมไดรวมเลม เรียบเรียงสาระสําคัญ ทัง้ ๑๕ โครงการเพือ่ จัดพิมพเผยแพรตวั อยาง การนําระเบียบวิธวี จิ ยั ไปใชพฒ ั นางาน โดยผูป ฏิบตั งิ านจริง ซึง่ แสดง ใหเห็นวางานวิจยั เพือ่ พัฒนางานไมใชเรือ่ งยากอีกตอไปแลว


สํ า หรั บ รายงานการปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมในเด็ ก ปฐมวั ย ผ า น กระบวนสรางสรรคของแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ ของนายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลปฉบับนี้ ไดคดั เลือกเพือ่ พิมพเผยแพร เนื่องจากหวังวาจะเปนประโยชนสําหรับคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ไดศึกษาวิเคราะหแนวการจัดการศึกษา วิ ถี พุ ท ธ ที่ บู ร ณาการหลั ก ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมสู กิ จ กรรม ของกลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก โรงเรียนอนุบาลหนูนอย โรงเรียนทอสีและโรงเรียนรุงอรุณ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกรม การศาสนาและกรุงเทพมหานคร วาเปนตัวอยางโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ศูนยคณ ุ ธรรม ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุพกั ตร พิบลู ย ทีใ่ หความ อนุเคราะหจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและใหคําปรึกษา รวมทั้ง ผศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย อาจารยที่ปรึกษาของรายงานฉบับนี้ ซึ่ ง เป น ทั้ ง ผู ช้ี แ นะและตรวจอ า นรายงานการวิ จั ย จนแล ว เสร็ จ และขอขอบคุ ณ นายอดิ ศ ร จั น ทรสุ ข สถาบั น อาศรมศิ ล ป ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ โครงการฝ ก อบรมและดํ า เนิ น การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล ตลอดจนเขียนรายงานวิจัยที่มีสาระ กระชับ ตรงประเด็ น ควรค า แก ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เป น ตั ว อย า งสํ า หรั บ ผู จั ด การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถพี ทุ ธซึง่ มีมากกวา สองหมืน่ โรง และ ผูเ กีย่ วของ ตอไป (นางสาวนราทิพย พุม ทรัพย) ศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคณ ุ ธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)


เกริ่นนํา ปจจุบัน ความสนใจและความพยายามในการจัดการศึกษา ตามแนวทางวิถีพุทธเริ่มปรากฏใหเห็นในวงกวางมากขึ้นทั้งจาก หนวยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากโรงเรียน หลายหมื่นแหงทั่วประเทศที่ไดลงชื่อแสดงความจํานงที่จะเขารวม เปนสมาชิกเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลักษณะ รูปแบบ และวิธกี ารในการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน ลวนมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบ ปจจัย และ ความพรอมหลายดาน อาทิ บุคลากร สภาพแวดลอม หรือแมกระทัง่ เงินทุนสนับสนุน อยางไรก็ตาม มีขอ ทีน่ า สังเกตประการหนึง่ นัน่ คือ หลายโรงเรียนมักจะดําเนินการในลักษณะที่อิงกับรูปแบบพิธีกรรม ในทางพุทธศาสนา อันเปนเปลือกหรือกระพี้ภายนอก โดยละเลย หรือมองขามแกนสาระทีส่ าํ คัญของพุทธศาสนา ซึง่ เชือ่ มโยงวิถชี วี ติ กับการเรียนรูเขาไวดวยกัน อันเปนหนทางที่นําไปสูปญญาอยาง แทจริง งานวิจยั นีเ้ กิดขึน้ จากความสนใจของผูเ ขียนในการพยายาม ทําความเขาใจและถอดรหัสกระบวนการเรียนรูข องโรงเรียนตัวอยาง ๓ โรงเรียน ที่ไดรับการยอมรับในวงกวางถึงวิธีการในการจัดการ ศึกษาวิถพี ทุ ธไดอยางเขาถึงแกนสาระทีแ่ ท อยางไรก็ตาม สืบเนือ่ ง มาจากขอจํากัดดานเวลา ทําใหผูเขียนมีเวลาเพียงแคประมาณ ๓ เดือนในการเก็บขอมูล และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อสรุปเปนสาระ


ดังเชนที่ปรากฏตอสายตาของผูอานในขณะนี้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง ยังมีขอบกพรองในหลายดาน ทั้งในแงของการศึกษาในเชิงลึกถึง สภาพการณ แ ละที่ ม าที่ ไ ปของแนวคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาของ แตละโรงเรียน รวมทั้งการเปรียบเทียบในเชิงลึกถึงผลที่เกิดขึ้น ทั้งในแงพฤติกรรม จิตใจ และปญญาของนักเรียนจากการเขารวม ในกิจกรรมสรางสรรคตา งๆ และวิธกี ารในการถายทอดเนือ้ หาสาระ ของครูผูสอนแตละคน ดังนั้น หากมีผูสนใจที่จะทําการศึกษาตอ จากผู เ ขี ย นในแง มุ ม ดั ง กล า วหรื อ ในประเด็ น อื่ น ๆ ก็ ค งจะเกิ ด ประโยชนไมมากก็นอ ยตอผูส นใจทานอืน่ ๆ ดวยเชนกัน ทั้ ง นี้ ผู เ ขี ย น ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง กับงานวิจัยในครั้งนี้ทั้งทางตรงและทางออมทุกทาน โดยเฉพาะ อยางยิ่งศาสตราจารยระพี สาคริก ผูเปนกัลยาณมิตรอันประเสริฐ ที่ ค อยให ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ในด า นความคิ ด และจิ ต ใจของผู เ ขี ย น มาโดยตลอด รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม ผูอํานวยการ โรงเรียนรุงอรุณและโครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป ผูใหคํา แนะนํ า และกํ า ลั ง ใจอั น มี คุ ณ ประโยชน ม หาศาลต อ การทํ า งาน และการใชชวี ติ ในทุกๆ ดานของผูเ ขียน ผูช ว ยศาสตราจารยสจุ ติ รา สุคนธทรัพย ผูเปนที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในแงของ การเขี ย นและการเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาให มี ค วามถู ก ต อ งตรงตาม วั ต ถุ ป ระสงค คุ ณ ครู สุ นิ ส า ชื่ น เจริ ญ สุ ข ครู ใ หญ ชั้ น อนุ บ าล โรงเรียนรุงอรุณ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูล เนื้อหา และเปน ที่ปรึกษาในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผูอํานวยการ และคณาจารยของ


โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และโรงเรียนทอสีที่เอื้อเฟอขอมูลของ โรงเรียนและใหโอกาสผูเ ขียนไดเขาสัมภาษณอยางมีไมตรีจติ ท า ยสุ ด นี้ ผู เ ขี ย นขอขอบคุ ณ ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นา พลั ง แผ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม (ศู น ย คุ ณ ธรรม) ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น โครงการวิจยั ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ องศูนยฯ ทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา กําลังใจ และชี้แนะขั้นตอนในการทํางาน ใหผูเขียนดวยความอดทนและความเขาใจ หากงานวิจัยนี้มีขอ ผิ ด พลาดประการใด ผู เ ขี ย นขอน อ มรั บ ไว ใ นทุ ก กรณี และหวั ง เปนอยางยิง่ วา สาระของงานวิจยั นีจ้ ะเปนประโยชนและแรงบันดาล ใจใหแกผูที่ทํางานดานการศึกษา โดยเฉพาะผูที่กําลังแสวงหา ความเขาใจ รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาวิถีพุทธใน ระดับชั้นอนุบาล อันเปนวัยที่สําคัญยิ่งตอการปลูกฝงเมล็ดพันธุ คุณความดีใหเกิดขึ้นภายในจิตใจ เพื่อที่จะไดผลิบานออกดอกผล เปนผูม คี ณ ุ ธรรมในสังคมตอไป

อดิศร จันทรสุข ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙


บทสรุปสําหรับผูบริหาร รายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพ การจัดกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ของกลุม แกนนําโรงเรียนวิถพี ทุ ธ และสังเคราะหรปู แบบและแนวทาง ของกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย สําหรับการประยุกตใชกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป ทั้งนี้ ผูวิจัยสนใจ ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งการจั ด การเรี ย นการสอนของกลุ ม แกนนํ า โรงเรียนวิถพี ทุ ธ ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาลหนูนอ ย โรงเรียนทอสี และโรงเรี ย นรุ ง อรุ ณ ซึ่ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กจากกรมการศาสนา และกรุ ง เทพมหานครว า เป น กลุ ม โรงเรี ย นตั ว อย า งในแง ข อง การจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรม ผ า นกระบวนการสร า งสรรค ต า งๆ ได อ ย า งเข า กั บ ธรรมชาติ การเรียนรูในแตละวัยของผูเรียน และเลือกศึกษากลุมเด็กปฐมวัย ซึ่ ง กํ า ลั ง อยู ใ นวั ย ที่ เ ริ่ ม ต น พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ในเชิ ง นามธรรม อันเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดขึ้น ในใจ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การวิเคราะห เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป น กระบวนการสร า งสรรค เพื่ อ ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม ในเด็กปฐมวัย และสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ระดับปฐมวัยของกลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ จากนั้นจึงประมวล


ขอสรุปเกีย่ วกับสภาพการจัดกระบวนการสรางสรรค และสังเคราะห เปนรูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝง คุณธรรมในเด็กปฐมวัย จากผลการวิจัยพบวา กลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๓ โรงเรียนไดนาํ หลักธรรม ไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา มาเปนแกนกลางในการจัดการศึกษา โดยมุง เนนการพัฒนาคุณภาพ ภายในและภายนอกของเด็กไปพรอมๆ กัน กลาวคือ ๑. การพัฒนาภายใน หรือการพัฒนาแกนแทของชีวิต ดวยการบูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีลหรือพฤติกรรม สมาธิหรือจิตใจ และปญญา) ลงสูว ถิ ชี วี ติ กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมสรางสรรค ตางๆ โดยมุงสูผลหรือพัฒนาการของผูเรียนตามหลักภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา) ๒. การพัฒนาภายนอก หรือการพัฒนาความรู ความเขาใจ และทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของผู เ รี ย นทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต ทั้งในสวนของเนื้อหาสาระวิชาการ ทักษะการงาน และการดูแลตนเอง รวมถึงความสามารถที่จะระบุคุณคาแทของ สิง่ ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดํารงชีวติ ของผูเ รียนตามความเหมาะสม ของวัยและความพรอมของประสบการณ ผานกิจกรรมหลากหลาย ทัง้ ทีเ่ ปนวิถชี วี ติ อาทิ การทําความสะอาดรางกาย การรับประทาน อาหาร และกิจกรรมสรางสรรคตา งๆ เชน การฟงนิทาน การทํางาน ประดิษฐ เปนตน


อย า งไรก็ ต าม กระบวนการในการพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ ทั้ ง ๓ โรงเรียนไดยึดถือเปนหลักปฏิบัตินั้น ไมไดมีลักษณะแยกสวน ดังเชนทีผ่ วู จิ ยั แจกแจงออกมา หากแตทงั้ ๓ โรงเรียนไดบรู ณาการ องค ป ระกอบการพั ฒ นาผู เ รี ย นทั้ ง ๓ ด า นเข า ไว ด ว ยกั น อย า ง สอดคลองกลมกลืน จากการศึกษาทัง้ สามโรงเรียน พบวา แนวทางในการปลูกฝง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให เ กิ ด กั บ เด็ ก โดยเฉพาะเด็ ก ในระดั บ ปฐมวัยนัน้ ไมควรเนนทีก่ ารทองจําถอยความทีเ่ กีย่ วของกับคุณธรรม และจริ ย ธรรมแต เ พี ย งอย า งเดี ย ว แต ค วรเน น ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู ผานการลงมือปฏิบัติจริง ไมวาจะเปนการเลน การทํางานฝมือ การเคลื่ อ นไหวร า งกาย การทํ า อาหาร ตลอดจนการสนทนา พู ด คุ ย ฯลฯ ซึ่ ง เมื่ อ เด็ ก มี ป ระสบการณ ต รงต อ สิ่ ง ที่ เ ขาเรี ย นรู ก็จะเกิดการจดจําไดดียิ่งกวาการทองจําจากหนังสือหรือคําบอก ของผูใหญ เมื่อเด็กไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองมีประสบการณในมิติตางๆ จากการตัง้ คําถามและการเชือ่ มโยงของครูผสู อน เด็กก็จะสามารถ คิ ด พิ จ ารณาอย า งใคร ค รวญด ว ยตนเองได ว า เขาสามารถนํ า การเรียนรูท ไี่ ดรบั ไปใชในวิถชี วี ติ ประจําวันไดอยางไรบาง อะไรคือ คุณคาที่แท และอะไรคือคุณคาที่เทียม เมื่อเด็กสามารถจําแนก แยกแยะคุณคาแทออกจากคุณคาเทียมได เด็กก็จะสามารถพัฒนา ทักษะการคิดการตัดสินใจ ตลอดจนการกระทํา และการปฏิบัติ สิ่งตางๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่นไดในที่สุด ซึ่งกระบวนการเหลานี้ นับไดวาเปนการปลูกฝงคุณธรรมในระดับ


ทีล่ กึ ซึง้ และมีความยัง่ ยืนถาวรมากกวา การปลูกฝงในลักษณะของ การท อ งจํ า เป น ตั ว หนั ง สื อ เพราะคุ ณ ธรรมในด า นต า งๆ นั้ น ลวนมีทมี่ าจากคุณคาแท ซึง่ มนุษยควรปฏิบตั ทิ งั้ ตอตนเองและผูอ นื่ ทัง้ สิน้ กระบวนการสร า งสรรค ที่ ทั้ ง สามโรงเรี ย นนํ า มาใช เ ป น เครื่องมือในการปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย สามารถวิเคราะห โดยจําแนกตามหลักไตรสิกขาไดดงั นี้ ๑) อธิสลี สิกขา ประกอบดวย ความมีเมตตา ความออนโยน ความมีระเบียบวินัย การเคารพในกฎ กติกา การรูจักมารยาท ความประณีต ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การทํางาน รวมกับผูอ นื่ การตรงตอเวลา การรูจ กั เวลา การรูจ กั หนาทีข่ องตนเอง การแสดงออกอยางเหมาะสมกับกาละเทศะ การพูดจาไพเราะ การทําความเคารพผูใหญ รู ป แบบและแนวทางของกระบวนการสร า งสรรค เ พื่ อ การพัฒนาอธิสลี สิกขา ทีท่ งั้ ๓โรงเรียนใช อาทิ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง/จังหวะ การเลานิทานที่มี เนื้อหาสอดแทรกคติธรรม การแสดงบทบาทสมมติ การเลนแบบ มีกติกา การบริการผูอ าวุโส การตัง้ วงสนทนา การกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การจัดกระเปา การทํา ความสะอาดกลองนม การเขียนสมุดสื่อสาร การพับเก็บเสื้อผา การเขาแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต เปนตน กิจกรรมเหลานี้ เด็กจะตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนความคุนชิน โดยการ กระทําแตละอยางจะตองทําดวยความประณีต ละเอียดออน


๒) อธิจิตตสิกขา ประกอบดวย การกํากับกาย วาจา ใจ ให ส งบนิ่ ง ความมั่ น ใจในตั ว เอง การมองตนเองในแง มุ ม บวก ความภาคภูมใิ จในตนเอง ความอดทน การเสียสละ การรูจ กั รอคอย การฝกสติ สมาธิ การผอนคลายจิตใจ การเตรียมพรอมทางจิตใจ ความละเอียดออน ความรอบคอบ ความตัง้ มัน่ กับสิง่ ทีก่ าํ ลังทํา รูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อพัฒนา ดานอธิจิตตสิกขา ที่ทั้ง ๓โรงเรียนใช อาทิ การฟงนิทานชาดก การทํางานศิลปะ การทําพิธกี รรมสรางสมาธิ การสวดมนต ไหวพระ แผเ มตตา นั่ง สมาธิ และเดิน จงกรม การเขาร วมพิธีกรรมทาง พุทธศาสนา ๓) อธิปญญาสิกขา ประกอบดวย การฝกคิดใครครวญ อย า งเป น เหตุ เ ป น ผล การรั บ รู สิ่ ง ต า งๆ ตามความเป น จริ ง การแกปญ  หาสิง่ ตางๆ ตามเหตุปจ จัย การรูจ กั และสามารถแยกแยะ คุณคาแทและคุณคาเทียม การสังเกตการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ อยางเปนขั้นตอน การลงมือกระทําสิ่งที่สรางประโยชนแกตนเอง และผูอ นื่ การมองเห็นขัน้ ตอนของการทํางาน การรูจ กั ตัง้ คําถามและ แสวงหาคําตอบดวยตนเอง การรูจ กั ความพอดีในการทําสิง่ ตางๆ รูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อพัฒนา ดานอธิปญ  ญาสิกขาทีท่ งั้ ๓ โรงเรียนใช อาทิ การปลูกผัก การทํา อาหาร และการทํางานศิลปะ ซึ่งเด็กจะตองฝกกระบวนการคิด แก ป ญ หา เชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ ต นเองได เ รี ย นรู ล งสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง รูจักธรรมชาติของการงานที่ตนเองกําลังทําอยูวาควรจะจัดการ


กับงานนั้นๆ เพื่อใหไดผลงานออกมาตรงตามที่ตนเองตองการ ไดอยางไร จากทีก่ ลาวมา จะเห็นไดวา ทัง้ สามโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม การเรี ย นรู ที่ มุ ง ไปสู ก ารปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในลั ก ษณะ ทีค่ ลายคลึงกัน คือ เนนวิถชี วี ติ ของเด็กตัง้ แตเรือ่ งการกิน อยู ดู ฟง ไปจนกระทัง่ เรือ่ งการพัฒนาทักษะทัง้ ในดานการใชรา งกาย การคิด การกระทํ า ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ตนเองและผู อื่ น อนึ่ ง รู ป แบบ และแนวทางของกระบวนการสรางสรรคทจี่ าํ แนกตามหลักไตรสิกขา ขางตนนี้ สามารถประยุกตใชกบั บริบทหรือหนวยการเรียนรูต า งๆ ไดตามความเหมาะสมและสภาพการณของหองเรียน แตครูหรือ ผู ที่ นํ า กระบวนการดั ง กล า วไปใช จํ า เป น ต อ งระลึ ก อยู เ สมอว า ตนในฐานะของปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรของเด็กนั้น ถือเปน สวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูของเด็ก ซึ่งจําเปนจะตองมีการ ฝกหัดขัดเกลาตนเอง เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีของเด็ก รวมทั้ง ฝกฝนการพิจารณาใครครวญถึงคุณคาแทของคุณธรรมที่ตองการ ปลูกฝงใหเกิดขึน้ กับเด็กอยางแทจริง จึงจะสามารถนํากระบวนการ ดังกลาวไปใชอยางไดผล ในทายสุด ผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะซึง่ คาดวาจะเปนประโยชนตอ การนําไปใชสาํ หรับผูท ส่ี นใจในการจัดการศึกษาแนววิถพี ทุ ธ ดังนี้ ๑) ความเขาใจเบื้องตนของการนําหลักวิถีพุทธไปใชจัด สภาพการศึกษา ผูบริหารและครูที่สนใจนํากระบวนการสรางสรรคเพื่อการ ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมในเด็ ก ปฐมวั ย ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด สภาพ


การศึกษาในโรงเรียนของตนเอง จําเปนจะตองศึกษาถึงแนวคิด สําคัญที่เปนรากฐานของการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ตั้งแตจุดเริ่มตน หรือแหลงทีม่ าของการศึกษา (ปรโตโฆสะทีด่ ี และโยนิโสมนสิการ) และกระบวนการของการศึ ก ษา (หลั ก ไตรสิ ก ขา ประกอบด ว ย  ญาสิกขา) ใหเขาใจอยางแทจริง อธิสลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปญ มิใชแคเพียงนํากระบวนการสรางสรรคไปใชแตเพียงอยางเดียว ๒) การประยุกตกระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝง คุณธรรมในเด็กวัยอืน่ ๆ ครูหรือผูส นใจทีต่ อ งการประยุกตกระบวนการสรางสรรคเพือ่ การปลูกฝงคุณธรรมไปใชกับเด็กในวัยอื่นๆ จําเปนจะตองคํานึงถึง ธรรมชาติการเรียนรูข องเด็กในแตละวัย และความสนใจในการเรียนรู ของเด็กทีแ่ ตกตางกันออกไปตามพืน้ ฐานของเด็ก และสภาพแวดลอม รอบตัวเปนสําคัญ ๓) การวิจยั ครัง้ ตอไป หากเปนไปได ผูที่สนใจทําการศึกษาเรื่องกระบวนการ สรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัยอาจศึกษาเพิ่มเติม ในแงตา งๆ อาทิ - การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการสร า งสรรค เ พื่ อ การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมในเด็ ก ปฐมวั ย แต ล ะรู ป แบบที่ อ าจส ง ผล ใหเกิดกระบวนการเรียนรูท แี่ ตกตางกันออกไป - การศึ ก ษาการจั ด สภาพการศึ ก ษาและรู ป แบบของ กระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ในโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธต า งๆ ทั่ ว ประเทศเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล มาสรุ ป


สังเคราะหและจัดทําเปนคูมือการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ โรงเรียนวิถพี ทุ ธ - การศึ ก ษาการจั ด สภาพการศึ ก ษาและรู ป แบบของ กระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ในวัยตางๆ - การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพการศึกษาและรูปแบบ ของกระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมจากโรงเรียน ในสังกัดศาสนาตางๆ เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู เปนตน


สารบัญ หนา คํานํา เกริ่นนํา บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทที่ ๑ บทนํา ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจยั ๑.๓ ขอบเขตการวิจยั ๑.๔ นิยามศัพททเี่ กีย่ วของ ๑.๕ ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั บทที่ ๒ ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ ๒.๑ รูปแบบการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแนวพุทธ ๒.๒ จุดเริม่ การศึกษา ๒.๓ กระบวนการของการศึกษา ๒.๔ การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสนา ๒.๕ รูปแบบโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ๒.๖ ลักษณะโรงเรียนวิถพี ทุ ธ

๑ ๑ ๓ ๓ ๔ ๕ ๗ ๗ ๘ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๒๑


สารบัญ (ตอ) หนา บทที่ ๓ ระเบียบวิธกี ารวิจยั ๓.๑ กรอบแนวทางการวิจยั โดยภาพรวม ๓.๒ รายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั

๒๗ ๒๗ ๒๙

บทที่ ๔ ผลการวิจยั ๓๑ ๔.๑ สภาพการจัดการศึกษาของแกนนําโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ๓๑ ๔.๒ สภาพการจัดการศึกษาระดับชัน้ ปฐมวัยของแกนนํา โรงเรียนวิถพี ทุ ธ ๓๓ ๔.๓ สภาพการจัดกระบวนการสรางสรรคเพือ่ ปลูกฝง คุณธรรมในเด็กปฐมวัยของแกนนําโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ๔๑ บทที่ ๕ อภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ ๕.๑ อภิปรายผล ๕.๒ สรุป ๕.๓ ขอเสนอแนะ

๕๕ ๕๕ ๖๕ ๖๙

บรรณานุกรม

๗๓


สารบัญแผนภาพและตาราง แผนภาพที่ ๑ ระบบพัฒนาผูเ รียนดวยไตรสิกขา ตารางที่ ๑ กรอบแนวทางการวิจยั ในภาพรวม ตารางที่ ๒ กิจวัตรประจําวันของนักเรียนในโรงเรียน อนุบาลหนูนอ ย ตารางที่ ๓ กิจวัตรประจําวันของนักเรียนในโรงเรียนทอสี ตารางที่ ๔ กิจวัตรประจําวันของนักเรียนในโรงเรียนรุง อรุณ

หนา ๒๐ ๒๘ ๔๒ ๔๖ ๔๙


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

šš¸É Ò šœÎµ Ò.Ò ®¨´„„µ¦Â¨³Á®˜»Ÿ¨ ­£µ¡ž{®µ­´Š‡¤Äœž{‹‹»œ´ ×¥ÁŒ¡µ³š¸žÉ ¦µ„’°¥¼Än œ­º°É …œŠ˜nµŠÇ ¨oªœnŠ¸™Ê Š¹ ‡ªµ¤Á­º°É ¤Ãš¦¤šµŠ«¸¨›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤ …°Šž¦³µœÄœž¦³Áš«š¸œÉ ´ ª´œ‹³¦»œÂ¦Š¤µ„¥·ŠÉ …¹œÊ Á¦º°É ¥Ç „µ¦°°„ „‘®¤µ¥š¸ÉÁŒ¸¥…µ—¦»œÂ¦Š ¨ŠÃš¬Ÿ¼o„¦³šÎµŸ·—šµŠ«¸¨›¦¦¤Â¨³ ‹¦·¥›¦¦¤¥n°¤Áž}œÁ¡¸¥Š„µ¦Â„oŅš¸žÉ ¨µ¥Á®˜»Â¨³Å¤nŗoªn ¥¡´•œµÄ®o ž¦³Áš«µ˜·Á„·—­´œ˜·­»…š¸É¥´ÉŠ¥ºœÂ˜nž¦³„µ¦Ä— šµŠ¦°—®œ¹ÉŠš¸É‹³ ­µ¤µ¦™nª¥žj°Š„´œž{®µ—´Š„¨nµªÅ—o‡º° „µ¦Á¦·É¤ž¨¼„ {Š¦µ„“µœ šµŠ«¸¨›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤…°Š»‡‡¨˜´ÊŠÂ˜n¥´ŠÁ¨È„Á¡ºÉ°Ä®oÁ˜·Ã˜Áž}œ Ÿ¼¤o ‡¸ – » ›¦¦¤Äœª´œ…oµŠ®œoµ Á—È„ž“¤ª´¥ (®¦º°°µ¥»¦³®ªnµŠ Ó - × že) ¤¸›¦¦¤µ˜·„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o š¸„É µÎ ¨´ŠÁ¦·¤É ˜oœ¡´•œµš´„¬³„µ¦‡·—ÄœÁ·Šœµ¤›¦¦¤ (Ánœ „µ¦„¦³šÎµ š¸É™¼„®¦º°Ÿ·— —¸®¦º°Å¤n—¸) ‹¹Šœ´Å—oªnµÁž}œª´¥š¸É­Îµ‡´˜n°„µ¦Á¦·É¤˜oœ ­nŠÁ­¦·¤‡»–›¦¦¤Ä®oÁ„·—…¹Êœ£µ¥Äœ‹·˜Ä‹ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¡ªnµÁ—È„ Ĝª´¥œ¸­Ê µ¤µ¦™Á¦¸¥œ¦¼Åo —o—‹¸ µ„„µ¦¨Š¤º°ž’·˜´ · Á¡¦µ³‹³nª¥Ä®oÁ—È„ Á„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹˜n°­·ŠÉ š¸žÉ ¦³‹´„¬r—ªo ¥˜µ˜œÁ°Š —´Šœ´œÊ ®µ„˜o°Š„µ¦ ­n Š Á­¦· ¤ ®¦º ° ž¨¼ „  { Š œª‡· — Á„¸É ¥ ª„´  ‡» – ›¦¦¤Ž¹É Š ¤¸ ¨´ „ ¬–³Áž} œ


Ó

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

œµ¤›¦¦¤­¼ŠÄ®oÁ„·—…¹ÊœÄœÁ—È„ª´¥œ¸Ê ‹¹Š‹ÎµÁž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠš¸ÉŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š ‹³˜o ° Š˜¦³®œ´ „ ˜n ° ›¦¦¤µ˜· „ µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o —´ Š „¨n µ ª…°ŠÁ—È „ ¨³ °°„„· ‹ „¦¦¤„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o š¸É n ª ¥Ä®o Á —È „ œÎ µ ˜œÁ°ŠÁ…o µ ­¼n ž¦³­„µ¦–rÁ¦¸¥œ¦¼Ão —¥˜¦Š „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rœ´ ŗoªµn Áž}œ¦¼žÂ„µ¦‹´—„¦³ªœ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼šo ¸É ªn ¥Ä®oŸÁ¼o …oµ¦nª¤„¦³ªœ„µ¦Å—oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ Ÿnµœž¦³­„µ¦–r˜¦Š‹µ„„µ¦¨Š¤º°ž’·˜´ ‹· ¦·Š ž{‹‹»œ´ ‹³Á®ÈœÅ—oªµn æŠÁ¦¸¥œ˜nµŠÇ Á¦·¤É Á„·—‡ªµ¤˜ºœÉ ˜´ªÄœ„µ¦œÎµ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r Á…oµÅžÄo¦¼ –µ„µ¦„´ª·µÂ…œŠ˜nµŠÇ Á¡·¤É ¤µ„…¹œÊ Á¡¦µ³œ°„‹µ„ ‹³šÎµÄ®oŸ¼oÁ¦¸¥œÁ„·—‡ªµ¤­œ»„­œµœÁ¡¨·—Á¡¨·œÂ¨oª ¥´Šnª¥Ä®oÁ„·— ‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹˜n°­·ŠÉ š¸ÁÉ ž}œÁžjµ®¤µ¥…°ŠÂ˜n¨³„·‹„¦¦¤Å—o°¥nµŠ—¸ ¦ª¤š´ŠÊ ¥´ŠšÎµÄ®oŸÁ¼o ¦¸¥œÁ„·—„µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨Šš´«œ‡˜· ‡nµœ·¥¤ ‡ªµ¤Áº°É °´œ‹³œÎµÅž­¼„n µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨ŠÄœ¦³—´¡§˜·„¦¦¤˜µ¤¤µ°¸„—oª¥ ‹µ„Âœª‡· — —´ Š „¨n µ ª…o µ Š˜o œ Ÿ¼o ª· ‹´ ¥ ‹¹ Š ­œÄ‹«¹ „ ¬µ„¦–¸ ˜´ª°¥nµŠ„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œš¸ÉœÎµ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r¤µÄo Áž}œÁ‡¦º°É Š¤º°Äœ„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤…°ŠÁ—È„ž“¤ª´¥ ×¥Á¨º°„«¹„¬µ ‹µ„„¨»n ¤ „œœÎ µ æŠÁ¦¸ ¥ œª· ™¸ ¡» š › Ž¹É Š ŗo ¦´  „µ¦‡´ — Á¨º ° „‹µ„ „¦¤„µ¦«µ­œµÂ¨³„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ªnµÁž}œ„¨»n¤Ã¦ŠÁ¦¸¥œ˜´ª°¥nµŠ ĜŠn…°Š„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µš¸É­µ¤µ¦™¼¦–µ„µ¦®¨´„«¸¨›¦¦¤Â¨³ ‹¦·¥›¦¦¤Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r˜µn ŠÇ ŗo°¥nµŠÁ…oµ„´›¦¦¤µ˜· „µ¦Á¦¸¥œ¦¼Äo œÂ˜n¨³ª´¥…°ŠŸ¼Áo ¦¸¥œ Á¡º°É Ä®oÁ„·—„µ¦­´ŠÁ‡¦µ³®r¦ž¼  ¨³ÂœªšµŠš¸É‹³­µ¤µ¦™œÎµÅžž¦³¥»„˜rčoĜæŠÁ¦¸¥œ˜nµŠÇ ŗo °´œ‹³Áž}œž¦³Ã¥œr˜°n ­´Š‡¤Â¨³ž¦³Áš«µ˜·ÄœÃ°„µ­˜n°Åž


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ô

Ò.Ó ª´˜™»ž¦³­Š‡r„µ¦ª·‹¥´ „µ¦«¹„¬µ‡¦´ŠÊ œ¸Ê ¤¸ª˜´ ™»ž¦³­Š‡rÁ¡º°É Ò.Ó.Ò Á¡ºÉ°«¹„¬µ­£µ¡„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ° ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥…°Š„¨»¤n „œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › Ò.Ó.Ó Á¡º°É ­´ŠÁ‡¦µ³®r¦ž¼ Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡º°É ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥

Ò.Ô …°Á…˜„µ¦ª·‹¥´ „µ¦ª·‹¥´ ‡¦´ŠÊ œ¸Ê ¤»Šn «¹„¬µ­£µ¡„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r Á¡º°É ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥…°Š„¨»¤n „œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › Ž¹É Š ž¦³„°—o ª ¥ æŠÁ¦¸ ¥ œ¦»n Š °¦» – æŠÁ¦¸ ¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œ °œ»µ¨®œ¼œ°o ¥ Á¡º°É ­´ŠÁ‡¦µ³®r¦ž¼ Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡r—´Š„¨nµªš¸É‹³Áž}œž¦³Ã¥œr˜n°„µ¦œÎµÅžž¦³¥»„˜rčoĜ æŠÁ¦¸¥œ°ºœÉ Ç ˜n°Åž Ò.Ô.Ò Â®¨n Š …o ° ¤¼ ¨ /Ÿ¼o Ä ®o …o ° ¤¼ ¨ Ĝ„µ¦ª· ‹´ ¥ Ĝ‡¦´Ê Š œ¸Ê ž¦³„°—oª¥ Ò) ®¨n Š …o ° ¤¼ ¨ ž¦³Á£šÁ°„­µ¦/®¨´ „ “µœ Áž} œ Á°„­µ¦/®¨´„“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦‹´—®¨´„­¼˜¦Â¨³„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ š¸É¤¸¨´„¬–³Áž}œ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»Šn °¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œ°o ¥


Õ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ó) ®¨n Š …o ° ¤¼ ¨ ž¦³Á£š» ‡ ‡¨ ž¦³„°—o ª ¥ Ÿ¼o ¦·®µ¦­™µœ«¹„¬µ ¨³‡¦¼Ÿ­¼o °œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»Šn °¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œ°o ¥ Ô) ˜´ªÂž¦/ž¦³Á—Èœ®¨´„š¸É¤»nŠ«¹„¬µ ž¦³„°—oª¥ (Ò) ­£µ¡„µ¦„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥ (Ó) ¦¼žÂÂ¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r š¸­É Šn Ÿ¨˜n°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ Õ) Áª¨µ/nªŠÁª¨µÄœ„µ¦«¹„¬µ ‡º° Á—º°œ„¦„‘µ‡¤ - ˜»¨µ‡¤ ÓÖÕÙ (ž¦³¤µ– Õ Á—º°œ)

Ò.Õ. œ·¥µ¤«´¡šršÁ¸É „¸¥É ª…o°Š - „µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ®¤µ¥™¹Š „µ¦‹´—­£µ¡„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Á¡º°É Ä®oŸÁ¼o ¦¸¥œ¤°ŠÁ®Èœ‡»–‡nµ…°Š„µ¦¤¸«¨¸ ›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤Äœ—oµœ ˜nµŠÇ ¨³œÎµÅž­¼n„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš´«œ‡˜· ‡nµœ·¥¤ ‡ªµ¤ÁºÉ° ¨³¡§˜·„¦¦¤š¸É¤¸¨´„¬–³­°—‡¨o°Š„´œ˜µ¤¤µ - Á—È„ž“¤ª´¥ ®¤µ¥™¹Š Á—È„µ¥Â¨³®·Š š¸„É µÎ ¨´Š«¹„¬µ°¥¼n Ĝ¦³—´´œÊ °œ»µ¨ Ò - Ô - „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r ®¤µ¥™¹Š „¦³ªœ„µ¦š¸É™¼„ °°„…¹ÊœÄœ¦¼ž…°Š„·‹„¦¦¤Ž¹ÉŠ­°—‡¨o°Š„´ª´¥Â¨³›¦¦¤µ˜· „µ¦Á¦¸¥œ¦¼…o °ŠŸ¼Áo …oµ¦nª¤„¦³ªœ„µ¦ ×¥¤¸‹—» ž¦³­Š‡rÄ®oŸÁ¼o …oµ¦nª¤ „¦³ªœ„µ¦Á„·—„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¨³œÎµÅž­¼n„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš´«œ‡˜· ¨³¡§˜·„¦¦¤˜µ¤¤µ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ö

- „¨»¤n „œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › ®¤µ¥™¹Š „¨»n¤Ã¦ŠÁ¦¸¥œ š¸ÅÉ —o¦´ „µ¦‡´—Á¨º°„‹µ„„¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦ ¨³„¦¤„µ¦«µ­œµ Ä®o Á ž} œ ˜´ ª °¥n µ Š­™µœ«¹ „ ¬µš¸É ‹´ — „µ¦«¹ „ ¬µÃ—¥¼ ¦ –µ„µ¦®¨´ „ ¡»š›«µ­œµÁ…oµ„´„¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼…o °ŠŸ¼Áo ¦¸¥œÅ—o°¥nµŠ­°—‡¨o°Š ¨³Á®¤µ³­¤„´›¦¦¤µ˜·„µ¦Á¦¸¥œ¦¼Äo œÂ˜n¨³ª´¥ Ž¹ŠÉ æŠÁ¦¸¥œ—´Š„¨nµª ž¦³„°—oª¥ æŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨ ®œ¼œ°o ¥

Ò.Ö ž¦³Ã¥œrš‡¸É µ—ªnµ‹³Å—o¦´ Ò.Ö.Ò Ÿ¨šµŠ˜¦Š Ò) š¦µ­£µ¡„µ¦‹´ — „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á¡º°É ž¨¼„ {Š ‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥…°Š„¨»¤n „œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › Ó) ŗo¦ž¼ Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡Í Á¡º°É ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ Ò.Ö.Ó Ÿ¨šµŠ°o°¤ Ò) Áž}œÂœªšµŠ­Îµ®¦´Ÿ¼o ¦·®µ¦Â¨³‡¦¼Äœ„µ¦¡´•œµ ¦¼žÂ„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r Ó) Áž}œž¦³Ã¥œr˜°n ®œnª¥Šµœš¸ÁÉ „¸¥É ª…o°ŠÄœ„µ¦œÎµ ¦¼žÂ„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r ޞ¦³¥»„˜rčoĜ¦·š˜nµŠÇ Ô) Áž}œÂœªšµŠÄœ„µ¦«¹„¬µª·‹¥´ ˜n°Åž


×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

šš¸É Ó š§¬‘¸Â¨³ª¦¦–„¦¦¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š

Ó.Ò ¦¼žÂ„µ¦‹´—®¨´„­¼˜¦„µ¦«¹„¬µž“¤ª´¥Âœª¡»š› ‹µ„„µ¦«¹„¬µÂ¨³¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ ­Îµ®¦´Á—È„ž“¤ª´¥Äœž¦³Áš«Åš¥ ¡ªnµ ­nªœÄ®nš§¬‘¸ ®¨´„„µ¦ ¦ª¤™¹Š¦¼žÂ„µ¦‹´—®¨´„­¼˜¦š¸ÄÉ o„œ´ ˜µ¤Ã¦ŠÁ¦¸¥œ˜nµŠÇ ¤¸¡œºÊ “µœ ¤µ‹µ„˜nµŠž¦³Áš« ×¥ÁŒ¡µ³Äœ¥»Ã¦ž ¨³­®¦´“°Á¤¦·„µ ¦ª¤™¹Š ž¦³Áš«°·­¦µÁ°¨ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ Ĝž{‹‹»œ´ œ´„„µ¦«¹„¬µ®¨µ¥šnµœ ŗo ¡ ¥µ¥µ¤«¹ „ ¬µÂ¨³Ÿ­¤Ÿ­µœ‡ªµ¤¦¼o ˜ µ¤®¨´ „ ­µ„¨Á…o µ „´  £¼¤·ž{µ ª·™¸¸ª·˜ œª‡·—šµŠ¡»š›«µ­œµ ¨³¦³‡»–‡nµ…°Š ­´Š‡¤Åš¥ Á¡º°É ¡´•œµ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µÂœª¡»š› „µ¦¡´•œµ¤œ»¬¥r˜µ¤®¨´„¡»š›«µ­œµÅ—o„¨nµª™¹Š„µ¦ f„ œ ¡´•œµ¤œ»¬¥rÄ®o­¤¼¦–r˜µ¤®¨´„ئ­·„…µ °´œž¦³„°—oª¥ «¸¨ ­¤µ›· ž{µ ®¦º°°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ‡º° ¡§˜·„¦¦¤ ‹·˜Ä‹ ¨³ž{µ Ş¡¦o°¤„´œ ×¥Áœoœš¸É„µ¦¡´•œµž{µÁž}œÂ„œ®¨´„­Îµ‡´…°Š „¦³ªœ„µ¦«¹„¬µ ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ„µ¦ f„ œÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Äœ­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥˜µ¤š¸ÉÁž}œ‹¦·Š ­µ¤µ¦™Á…oµÄ‹Á®˜»ž{‹‹´¥ ¨³Â„o Å …ž{  ®µÅ—o ¤¸ ‡ ªµ¤ž¦³¡§˜· š¸É Á ž} œ ¤µ˜¦“µœÄœ­´ Š ‡¤


Ù

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

¤¸ ‹· ˜ ċš¸É Ÿn ° ŠÄ­ Á· „ µœ Áž} œ °· ­ ¦³š´Ê Š £µ¥œ°„¨³£µ¥Äœ —´‡ªµ¤š»„…r ‡ªµ¤Á—º°—¦o°œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´˜œ ®¦º°°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ‡º° Áž}œš¸É¡¹ÉŠÄ®o„´˜œÁ°ŠÅ—o

Ó.Ó ‹»—Á¦·¤É …°Š„µ¦«¹„¬µ „nœÂšo…°Š„µ¦«¹„¬µ ‡º°„µ¦¡´•œµ˜œÃ—¥¤¸„µ¦¡´•œµ ž{  µÁž} œ „œ„¨µŠ Ž¹É Š Áž} œ „¦³ªœ„µ¦š¸É —Î µ Áœ· œ Ş£µ¥Äœ ˜´ª»‡‡¨ „œœÎµ…°Š„¦³ªœ„µ¦Â®nŠ„µ¦«¹„¬µ ŗo„n ‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ‡ªµ¤‡·—Á®Èœ œª‡ªµ¤‡·— š´«œ‡˜· ‡nµœ·¥¤š¸™É „¼ ˜o°Š —¸Šµ¤ Á„º°Ê „¼¨Â„nª¸ ˜· ¨³­´Š‡¤ ­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š Á¦¸¥„­´œÊ Ç ªnµ ­´¤¤µš·’“d Á¤ºÉ°¦¼oÁ…oµÄ‹ ‡·—Á®Èœ—¸Šµ¤ ™¼„˜o°Š‡¦˜µ¤‡ªµ¤ Áž} œ ‹¦· Š ¨o ª „µ¦‡· — „µ¦¡¼ — „µ¦„¦³šÎ µ ¨³„µ¦Â­—Š°°„ ®¦º°ž’·´˜·„µ¦˜nµŠÇ „È™¼„˜o°Š—¸Šµ¤ Á„ºÊ°„¼¨ œÎµÅž­¼n„µ¦—´š»„…r „ož{®µÅ—o ­´¤¤µš·’“d nŠÅ—oÁž}œ Ó ¦³—´ ‡º° Ò. š´ « œ³ ‡ªµ¤‡· — Á®È œ œª‡· — ‡ªµ¤‡· — š§¬‘¸ ‡ªµ¤ÁºÉ°™º° ‡nµœ·¥¤ ‹Îµ¡ª„š¸ÉÁºÉ°®¦º°¥°¤¦´¦¼o„µ¦„¦³šÎµÂ¨³ Ÿ¨„µ¦„¦³šÎµ…°Š˜œ ®¦º°­¦oµŠ‡ªµ¤­Îµœ¹„Äœ‡ªµ¤¦´Ÿ·—° ˜n°„µ¦„¦³šÎµ…°Š˜œ Áž}œ‡ªµ¤Á®Èœ°˜µ¤‡¨°Š›¦¦¤ Á¦¸¥„ªnµ „´¤¤´­­„˜µ­´¤¤µš·’“d Áž}œ ­´¤¤µš·’“d¦³—´Ã¨„¸¥r Áž}œ…´œÊ ‹¦·¥›¦¦¤ Ó. š´«œ³ œª‡ªµ¤‡·— š¸É¤°ŠÁ®Èœ‡ªµ¤Áž}œÅž…°Š­·ÉŠ š´ÊŠ®¨µ¥˜µ¤›¦¦¤Â®nŠÁ®˜»ž{‹‹´¥ ‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á…oµÄ‹­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ú

˜µ¤­£µª³…°Š¤´œ®¦º°˜µ¤š¸¤É œ´ Áž}œ ŤnÁ°œÁ°¸¥ŠÅž˜µ¤‡ªµ¤° ‡ªµ¤´Š…°Š˜œ ®¦º°˜µ¤š¸É°¥µ„Ä®o¤´œÁž}œ °¥µ„ŤnÄ®o¤´œÁž}œ ‡ªµ¤¦¼‡o ªµ¤Á…oµÄ‹­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÂ®nŠ›¦¦¤—µ Á¦¸¥„ªnµ ­´‹‹µœ»Ã¨¤·„µ– Áž}œ­´¤¤µš·’“dœªÃ¨„»˜¦³ Áž}œ…´œÊ ­´‹›¦¦¤ °¥nµŠÅ¦„È—¸ „¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦«¹„¬µ£µ¥Äœ˜´ª»‡‡¨ ‹³Á¦·¤É ˜oœÂ¨³—εÁœ·œÅžÅ—o ˜o°Š°µ«´¥‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´ ­£µ¡Âª—¨o°¤ ¨³°·š›·¡¨‹µ„£µ¥œ°„Áž}œÂ¦ŠŸ¨´„—´œ ®¦º°Áž}œž{‹‹´¥„n°˜´ª ™o µ ŗo ¦´  „µ¦™n µ ¥š°— œ³œÎ µ ´ „ ‹¼ Š Á¦¸ ¥ œ¦¼o ‹ µ„®¨n Š ‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤‡·—š¸™É „¼ ˜o°Š ®¦º°¦¼‹o „´ Á¨º°„ ¦¼‹o „´ ¤°Š ¦¼‹o „´ Á„¸¥É ª…o°Š ¡·‹µ¦–µ 脨³¸ª·˜ÄœšµŠš¸É™¼„˜o°Š „È‹³„n°Ä®oÁ„·— ­´¤¤µš·’“d œÎµÅž­¼n „µ¦«¹„¬µš¸™É „¼ ˜o°Š ®¦º°¤¸„µ¦«¹„¬µ —´Šœ´Êœ „¨nµªÃ—¥­¦»ž ®¨nŠš¸É¤µÁºÊ°Š˜oœ…°Š„µ¦«¹„¬µ Á¦¸¥„ªnµ ž{‹‹´¥Â®nŠ­´¤¤µš·’“d ¤¸ Ó °¥nµŠ‡º° Ò. ž{‹‹´¥£µ¥œ°„ Á¦¸¥„ªnµ ž¦Ã˜Ã‰­³ ž¨ªnµ Á­¸¥Š‹µ„ Ÿ¼°o œºÉ ®¦º°„µ¦„¦³˜»œo ´„‹¼Š‹µ„£µ¥œ°„ ŗo„n „µ¦­´ŠÉ ­°œÂœ³œÎµ „µ¦™nµ¥š°— „µ¦Ã‰¬–µ ‡Îµ°„Á¨nµ …nµª­µ¦ ‡Îµ¸Ê‹Š°›·µ¥ ‹µ„Ÿ¼°o œºÉ ˜¨°—‹œ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Á¨¸¥œÂ‹µ„®¨nŠ˜nµŠÇ £µ¥œ°„ ®¦º°°·š›·¡¨‹µ„£µ¥œ°„ ®¨nŠ­Îµ‡´…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼žo ¦³Á£šœ¸Ê Ánœ ¡n°Â¤n ‡¦¼°µ‹µ¦¥r Á¡º°É œ ‡œÂª—¨o°¤Ä„¨o—· »‡‡¨¤¸°ºÉ Á­¸¥Š ®œ´Š­º° ­ºÉ°¤ª¨œš´ÊŠ®¨µ¥ ­™µ´œšµŠ«µ­œµÂ¨³ª´•œ›¦¦¤ Áž}œ˜oœ Ĝš¸Éœ¸Ê®¤µ¥™¹ŠÁŒ¡µ³š¸Éœ³œÎµÄœšµŠš¸É™¼„˜o°Š—¸Šµ¤ Ä®o‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹š¸É™¼„˜o°Š ž{‹‹´¥…o°œ¸Ê ‹´—Áž}œ°Š‡rž¦³„°£µ¥œ°„


ÒÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

®¦º°Á¦¸¥„ªnµ ž{‹‹´¥šµŠ­´Š‡¤ ­Îµ®¦´»‡‡¨Ÿ¼¤o ‡¸ – » ­¤´˜Á· ®¤µ³­¤ ­µ¤µ¦™šÎµ®œoµš¸ÁÉ ž}œž¦Ã˜Ã‰­³š¸—É ¸ ¤¸‡µÎ Á¦¸¥„ÁŒ¡µ³ªnµ „´¨¥µ–¤·˜¦ Ó. ž{‹‹´¥£µ¥Äœ Á¦¸¥„ªnµ Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦ ž¨ªnµ „µ¦šÎµ Ĝċץ¥‡µ¥ ‡ªµ¤¦¼‹o „´ ‡·— ®¦º°‡·—Áž}œ ®¤µ¥™¹Š „µ¦‡·—°¥nµŠ ¤¸¦³Á¸¥®¦º°‡·—˜µ¤ÂœªšµŠ…°Šž{µ ‡º° „µ¦¦¼o‹´„¤°Š ¦¼o‹´„ ¡·‹µ¦–µ­·ŠÉ š´ŠÊ ®¨µ¥˜µ¤­£µª³ Ánœ ˜µ¤š¸­É Š·É œ´œÊ Ç ¤´œÁž}œ…°Š¤´œ ×¥ª· ›¸ ‡· — ®µÁ®˜» ž{ ‹ ‹´ ¥ ­º  ‡o œ ™¹ Š ˜o œ Á‡o µ ­º  ­µªÄ®o ˜ ¨°—­µ¥ Â¥„Â¥³­·É Š œ´Ê œ Ç Á¦ºÉ ° Šœ´Ê œ Ç °°„Ä®o Á ®È œ ˜µ¤­£µª³ ¨³˜µ¤ ‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ­º  š°—®n Š Á®˜» ž{ ‹ ‹´ ¥ ץŤn Á °µ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „—o ª ¥ ˜´–®µ°»žµšµœ…°Š˜œÁ°ŠÁ…oµ‹´®¦º°Á‡¨º°‡¨»¤ šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤ —¸Šµ¤ ¨³Â„ož{®µÅ—o ‹´—Áž}œ°Š‡rž¦³„°£µ¥Äœ ®¦º°ž{‹‹´¥ £µ¥Äœ˜´ª»‡‡¨ ¨³°µ‹Á¦¸¥„Å—oªµn Áž}œ ª·›„¸ µ¦Â®nŠž{µ ª·›‡¸ —· Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦ ¤¸ ÒÑ ª·›¸ ‡º° (Ò) ª·›¸‡·—­º­µª®µÁ®˜»ž{‹‹´¥ ‡º° ¡·‹µ¦–µ ž¦µ„’„µ¦–rš¸ÉÁž}œŸ¨Ä®o¦¼o‹´„­£µª³š¸Éšo‹¦·Šœ´ÊœÇ ®¦º°¡·‹µ¦–µ ž{®µÁ¡ºÉ°®µ®œšµŠÂ„oŅ —oª¥„µ¦‡oœ®µ­µÁ®˜»Â¨³ž{‹‹´¥˜nµŠÇ œªž’·˜´ ‡· °º ‡·—­º­µªÃ—¥™µ¤Åžš¸‡É ªµ¤­´¤¡´œ›r ­nŠŸ¨­ºš°— „´œ¤µ (°µ‹Á¦¸¥„ªnµª·›‡¸ —· °·šž´ ž{‹¥˜µ) Ánœ Á¤º°É ­·ŠÉ œ¸¤Ê ¸ ­·ŠÉ œ¸‹Ê Š¹ ¤¸ Á¤ºÉ ° ­·É Š œ¸Ê Á „· — …¹Ê œ ­·É Š œ¸Ê ‹¹ Š Á„· — …¹Ê œ Áž} œ ˜o œ ¨³‡· — ­°­ªœ ×¥„µ¦˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤‹µ„Á‡oµÁŠºÉ°œš¸É¤¸°¥¼n Á¡ºÉ°­º¤µ™¹Š‡Îµ˜°…°Š ÁŠº°É œœ´œÊ Ç


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÒÒ

(Ó) ª·›¸‡·—Â¥„Â¥³­nªœž¦³„°®¦º°„¦³‹µ¥ Áœº°Ê ®µ Áž}œ„µ¦‡·—š¸É¤»nŠÄ®o¤°ŠÂ¨³Ä®o¦¼o‹´„­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥˜µ¤­£µª³ …°Š¤´œÁ°Š Ánœ ‡ªµ¤Å¤n¤¸Â„nœ­µ¦®¦º°‡ªµ¤Å¤n¤¸˜´ª˜œš¸Éšo‹¦·Š …°Š­·ŠÉ š´ŠÊ ®¨µ¥ Ä®o®µ¥¥¹—˜·— ™º°¤´œÉ Ĝ­¤¤˜· ´ ´˜· ¤°ŠÄ®oÁ®Èœ Ánœ ¦¼ž„µ¥…°Š‡œÁ¦µž¦³„°—oª¥ÁœºÊ°®œ´Š „¦³—¼„ °ª´¥ª³ ²¨² š¸É Áž¨¸¥É œÂž¨ŠÅž˜¨°—Áª¨µ Ž¹ŠÉ Áž}œÁ¦º°É Š›¦¦¤—µž„˜· Áž}œ˜oœ (Ô) ª·›‡¸ —· ­µ¤´¨´„¬–r ®¦º°ª·›‡¸ —· ¦¼Áo šnµš´œ ›¦¦¤—µ ‡º ° ¤°Š°¥n µ Š¦¼o ‡ ªµ¤Áž} œ Ş…°Š­·É Š š´Ê Š ®¨µ¥š¸É Á ¦·É ¤ —o ª ¥ Á®˜»Â¨³ž{‹‹´¥¤µž¦»ŠÂ˜nŠ ‹¹ŠÁ„·—Áž}œŸ¨°¥nµŠ®œ¹ÉŠ Á¤ºÉ°Á®˜»Áž¨¸É¥œ ž{ ‹ ‹´ ¥ Áž¨¸É ¥ œ Ÿ¨‹¹ Š ž¦˜µ¤ Ťn ‡Šš¸É —o ª ¥˜´ ª …°Š¤´ œ Á°Š ‹¹ Š Ťn ­µ¤µ¦™‡Š°¥¼˜n ¨°—Åž Áž}œ˜oœ ‹¹ŠªµŠÄ‹Å—oªµn „µ¦„¦³šÎµÄ—Ç ‡º° ‡ª¦„¦³šÎ µ š¸É Á ®˜»  ¨³ž{ ‹ ‹´ ¥ ®¦º ° „µ¦Â„o ž{  ®µÄ—Ç „È Ä ®o Á …o µ ċ Á®˜»ž{‹‹´¥š´ÊŠ®¨µ¥š¸ÉšÎµÄ®oÁž}œž{®µ ¨oª‹´—„µ¦Åž˜µ¤Á®˜»Â¨³ ž{‹‹´¥œ´œÊ ®¦º°­¦oµŠÁ®˜»ž‹{ ‹´¥…¹œÊ Ä®¤n ‹¹Š‹³Áž}œ°·­¦³ (Õ) ª·›¸‡·—°¦·¥­´‹ ®¦º ° ‡· — Â„o ž{  ®µ ‡º ° Á¦·É¤‹µ„„ε®œ—¦¼ož{®µÄ®o´—Á‹œ„n°œ ¨oª‡·—­º‡oœ®µÁ®˜»š¸É¤µ š¸Éšo‹¦·Š ¢{Šž{®µœ´ÊœÁ¡ºÉ°Á˜¦¸¥¤Â„oŅ ×¥¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥®¦º° Ážjµ®¤µ¥…°Š˜œÄ®oœn—´ ¨oª ‹¹Š‡·—ªµŠª·›ž¸ ’·˜´ · Á¡º°É „ε‹´—­µÁ®˜» …°Šž{®µÄ®o¦¦¨»‹—» ¤»Šn ®¤µ¥…°Š˜œ (Ö) ª· ›¸ ‡· — °¦¦™›¦¦¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ® ¦º ° ‡· — ˜µ¤ ®¨´„„µ¦Â¨³‡ªµ¤¤»nŠ®¤µ¥ ‡º°‡·—Ä®oÁ…oµÄ‹‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ ®¨´„„µ¦„´‡ªµ¤¤»Šn ®¤µ¥ Á¡º°É ªnµÁ¤º°É ¨Š¤º°ž’·˜´ · ‹³Å¤n‡¨µ—Á‡¨º°É œ Á¨º°É œ¨°¥Å¦o…°Á…˜ ¨³Ä®o˜¦Š­¼Ÿn ¨˜µ¤‡ªµ¤¤»Šn ®¤µ¥


ÒÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

(×) ª·›‡¸ —· ‡»–ڬ¨³šµŠ°°„ Áž}œ„µ¦¤°Š­·ŠÉ š´ŠÊ ®¨µ¥˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¸„®œ¹ŠÉ Ž¹ŠÉ Áœoœ„µ¦¥°¤¦´‡ªµ¤‹¦·Š ˜µ¤š¸É ­·É Š œ´Ê œ Ç Áž} œ °¥¼n š» „ Šn š» „ ¤» ¤ Ťn ªn µ —o µ œ—¸ ® ¦º ° —o µ œ—o ° ¥ ‡»–®¦º°Ãš¬ Á¡ºÉ°š¸É‹³®µšµŠ°°„Åž‹µ„£µª³Å¤n¡¹Šž¦³­Š‡r ‡º°¦¼o ‹»—¤»nŠ®¤µ¥Ä®¤nš¸É—¸„ªnµ (Ø) ª· ›¸ ‡· — ‡» – ‡n µ šo ‡» – ‡n µ Áš¸ ¥ ¤ ®¦º ° „µ¦ ¡·‹µ¦–µÁ¡ºÉ°­„´—®¦º°¦¦Ášµ˜´–®µ Áž}œ…´Êœ f„®´—…´—Á„¨µ„·Á¨­ ˜´ — šµŠ¤· Ä ®o „· Á ¨­Á…o µ ¤µ‡¦°ŠÎ µ‹· ˜ ċ Á¡¦µ³‡œÁ¦µ˜o ° ŠÁ…o µ Ş Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´  ª´ ˜ ™» ž{ ‹ ‹´ ¥ °» ž „¦–r °Î µ œª¥‡ªµ¤­³—ª„Äœ¸ ª· ˜ ž¦³‹Î µ ª´ œ ˜¨°—Áª¨µ Á¡ºÉ ° ­œ°Š‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦…°Š˜œÁ°Š Á¡º°É ž¦³Ã¥œr˜°n „µ¦Áž}œ°¥¼°n ¥nµŠŸµ­»„ Á„º°Ê „¼¨Â„n„µ¦ž’·˜´ ®· œoµš¸É „µ¦Šµœ„µ¦ÎµÁ¡Èž¦³Ã¥œr­»… ‹¹Š‡ª¦¤»nŠÁ°µÂ˜n‡ªµ¤­³—ª„ ž¨°—£´ ¥ Â…È Š ¦Š šœšµœ Áž} œ ˜o œ œ´É œ ‡º ° ¤°Šš¸É ‡» – ‡n µ šo ­n ª œ‡» – ‡n µ Áš¸ ¥ ¤‡º ° „µ¦Á­¡­·É Š °Î µ œª¥‡ªµ¤­³—ª„Á®¨n µ œ´Ê œ Á¡ºÉ°ž¦œÁž¦°‡ªµ¤°¥µ„ Áž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„­œ»„­œµœ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š ­—Š“µœ³‡ªµ¤Ã„o®¦¼ °ª—‡ªµ¤¤´ŠÉ ¤¸ ¤»Šn ­ª¥®¦¼Á—nœ—´Š Áž}œ˜oœ (Ù) ª·›¸‡·—°»µ¥ž¨»„Á¦oµ‡»–›¦¦¤ ®¦º°ª·›¸‡·— Á¦oµ„»«¨®¦º°‡·—„»«¨£µªœµ Áž}œÅžÁ¡ºÉ°­„´—®¦º°¦¦Ášµ …´ — Á„¨µ˜´ – ®µ Án œ Ĝ„µ¦ž¦³­­·É Š ®œ¹É Š ­·É Š ė°¥n µ ŠÁ—¸ ¥ ª„´ œ ˜n»‡‡¨Â˜n¨³‡œœ´Êœ¦´¦¼o˜nµŠ„´œ Á¡¦µ³­´Š…µ¦„µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠÅž‡œ ¨³šµŠ Ĝ„¦–¸…°ŠÁ—È„Ç ‡ª¦ f„„µ¦šÎµ‹·˜Ä‹Ä®oŸn°ŠÄ­ —oª¥„µ¦¸Ê Ä®oÁ®ÈœÂ¨³¡°Ä‹Äœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š˜œÁ°Š ¡°Ä‹ÄœŸ¼o°ºÉœÂ¨³ ­¦¦¡­·É Š ˜n µ ŠÇ —o ª ¥„µ¦ f „ ¦¼o ‡» – —o ª ¥‡ªµ¤„˜´  s¼ o µ Š „µ¦ f „


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÒÔ

„µ¦šÎµŠµœŠnµ¥Ç Ä®o­ÎµÁ¦È‹—oª¥˜œÁ°ŠoµŠ „µ¦ f„„µ¦Ä®o„µ¦¦´ Ä®oÁž}œ Áž}œ˜oœ (Ú) ª·›‡¸ —· Áž}œ°¥¼Än œ…–³ž{‹‹»œ´ ‡º°„µ¦¤¸­˜·¦³¨¹„ ¦¼o˜œÁ°Š Ťnªnµ‹³Áž}œ„·¦·¥µ°µ„µ¦ ªµ‹µ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ °µ¦¤–rĜ …–³ž{ ‹ ‹» ´ œ ¨³¦¼o ‡ ªµ¤‡· — …°Š˜œÁ°ŠÄœ…–³œ´Ê œ ¦ª¤š´Ê Š ¦¼o ªn µ ‡ªµ¤‡·—œ´ÊœÁž}œ°—¸˜®¦º°°œµ‡˜—oª¥ ‡º°„µ¦˜µ¤‹·˜¤·Ä®o®¨»—¨°¥ Ş…o°ŠÂª³ªœÁª¸¥œ°¥¼„n ´ Á¦º°É Š¦µª˜nµŠÇ °µ¦¤–r˜µn ŠÇ š¸ÁÉ „·œ„ªnµÁ¦µ ‹³œÎ µ ¤µÁž} œ „µ¦˜´ — ­· œ ċž’· ´ ˜· „· ‹ Ĝ…–³ž{ ‹ ‹» ´ œ ŗo Án œ ®ªœ®µ­·É Š š¸É Ÿn µ œÅžÂ¨o ª o µ Š ®¦º ° ‡· — ¨n ª Š®œo µ „´  ­£µ¡­·É Š š¸É ¥´ Š Ťn¤µoµŠ µŠ‡¦´ŠÊ ‹¹Š„¦³šÎµ„µ¦—oª¥‡ªµ¤Á¨º°É œ¨°¥ ®¦º°Ã—¥‡ªµ¤ ¢»Šj Žnµœ ‹¹ŠŸ·—¡¨µ—Å—oŠµn ¥ Áž}œ„µ¦„¦³šÎµÃ—¥ž¦³¤µš (ÒÑ) ª·›¸‡·—ª·£´ªµš ‡º° „µ¦‡·—¤°ŠÄ®oÁ®Èœ ‡ªµ¤‹¦·ŠÃ—¥Â¥³Â¥³°°„Ä®oÁ®ÈœÂ˜n¨³ÂŠn˜n¨³—oµœ‹œ‡¦š»„—oµœ Ťn Á °µœÎ µ Šn Ä —Šn ® œ¹É Š Á¡¸ ¥ ŠÂŠn Á —¸ ¥ ª¤µª· œ· ‹ Œ´ ¥ ª· £´  ªµšœ´Ê œ ˜µ¤‡ªµ¤®¤µ¥Âž¨ªnµ„µ¦¡¼—Â¥„Â¥³ ¡¼—‹ÎµÂœ„ ®¦º°Â­—Š ‡Îµ­°œÂª·Á‡¦µ³®r ¨´„¬–³­Îµ‡´…°Š‡ªµ¤‡·—¨³„µ¦¡¼—œ¸Ê ‡º° „µ¦¤°ŠÂ¨³Â­—Š‡ªµ¤‹¦·Š ץ¥³Â¥³°°„Ä®oÁ®ÈœÂ˜n¨³ÂŠn ˜n¨³—oµœ Ťn—nªœ˜¸…¨»¤ —nªœ­¦»ž‡ªµ¤®¦º°˜´—­·œ—ε…µª —¸´ÉªÅž °¥nµŠ¡¦ª—¡¦µ— ®¦º°ÄœšµŠ˜¦Š„´œ…oµ¤„ȇº° ŤnÁ¡·„ÁŒ¥¨³Á¨¥ ŤnÁ°µÄ‹Ä­n ‹œ„¨µ¥Áž}œœ·­¥´ ŤnÁ°µÁ¦º°É ŠÁ°µ¦µª ¦´¦¼Âo ˜nÁ¡¸¥ŠŸ·ªÁŸ·œ Ťn™°º œ´¥­Îµ‡´š¸‹É ³¤°Š®µ‡ªµ¤‹¦·ŠÄ®o‡¦™oªœ ¦°‡° Áž}œ˜oœ „µ¦«¹ „ ¬µ‹³­Î µ Á¦È ‹ Ÿ¨Âšo ‹ ¦· Š ¦¦¨» ‹» — ¤»n Š ®¤µ¥Å—o „È Á ¡¦µ³ Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦ Ž¹ÉŠ°µ‹Ä®oÁ„·—„µ¦«¹„¬µÅ—oץŤn¤¸ž¦Ã˜Ã‰­³


ÒÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

˜nž¦Ã˜Ã‰­³ ‹³˜o°ŠœÎµÅž­¼nÃ¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦—oª¥‹¹Š‹³­´¤§š›·Ÿ¨ …°Š„µ¦«¹ „ ¬µš¸É  šo °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ ¤o ‡ ªµ¤‹¦· Š ‹³Áž} œ Án œ œ¸Ê „ÈŤn‡ª¦¤°Š…oµ¤‡ªµ¤­Îµ‡´…°Šž¦Ã˜Ã‰­³ Á¡¦µ³˜µ¤ž„˜·‡œš¸É ‹³Å¤n˜o°Š°µ«´¥ž¦Ã˜Ã‰­³Á¨¥ čo˜nÃ¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦°¥nµŠÁ—¸¥ª „Ȥ¸Â˜n°´‹Œ¦·¥»‡‡¨¥°—Á¥¸É¥¤ Ánœ ¡¦³¡»š›Á‹oµ Áž}œ˜oœ ­nªœ‡œ š´ÉªÅžš¸ÉÁž}œ­nªœÄ®n®¦º°‡œš´ÊŠ®¤—Ĝè„ ˜o°Š°µ«´¥ž¦Ã˜Ã‰­³ Áž}œš¸É´„œÎµ¸Ên°ŠšµŠÄ®o

Ó.Ô „¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦«¹„¬µ „¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦«¹„¬µ nŠÅ—oÁž}œ Ô …´Êœ Á¦¸¥„ªnµ ئ­· „ …µ Ž¹É Š ‹´ — ªµŠ¦¼ ž …¹Ê œ ×¥¤»n Š Ä®o Ÿ ¨Á„· —…¹Ê œ ˜µ¤®¨´ „ž’· ´ ˜· ®nŠ°¦·¥¤¦¦‡ Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š šµŠ—εÁœ·œ­¼n‡ªµ¤—´š»„…rš¸ÉšÎµÄ®oÁž}œ °¦·¥œ ®¦º° ª·›¸—εÁœ·œ¸ª·˜š¸Éž¦³Á­¦·“œ´ÉœÁ°Š „µ¦ f„ œ°¦¤ Ä®o°Š‡ršŠ´Ê ٠®nŠ¤¦¦‡µœ´œÊ Á„·—¤¸Â¨³Á‹¦·Š°„Šµ¤ čož¦³Ã¥œrŗo ¦·¼¦–r¥·ÉŠ…¹Êœ „oŅž{®µ—´š»„…rŗo—¸¥·ÉŠ…¹Êœ˜µ¤¨Îµ—´‹œ™¹Šš¸É­»— „¨nµª‡º° Ò. °›·­¨¸ ­·„…µ ‡º° „µ¦ f„ œ°¦¤Äœ—oµœ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· ¦³Á¸¥ª·œ¥´ ‡ªµ¤­»‹¦·˜šµŠ„µ¥ªµ‹µÂ¨³°µ¸ª³ ®¦º°Á¦¸¥„ªnµ «¸¨ Ž¹É Š Áž} œ „¦³ªœ„µ¦ f „ ¡§˜· „ ¦¦¤Â¨³„µ¦˜· — ˜n ° ­´ ¤ ¡´ œ ›r … °Š ¤œ»¬¥r„´ ­·ŠÉ ª—¨o°¤®¦º°Ã¨„£µ¥œ°„ ‹œ»‡‡¨¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤šµŠ ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· ª·œ´¥ ¨³‡ªµ¤­´¤¡´œ›ršµŠ­´Š‡¤™¹Š¤µ˜¦“µœ °µ¦¥œ Áž}œ¡ºœÊ “µœÂ„n„µ¦­¦oµŠÁ­¦·¤‡»–£µ¡‹·˜Å—o—¸ ˜¦Š„´


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÒÖ

­´¤¤µªµ‹µ ‡º° „µ¦¡¼— ®¦º°„µ¦Â­—Š°°„šµŠªµ‹µ š¸É­»‹¦·˜ ŤnšÎµ¦oµ¥Ÿ¼o°ºÉœ ˜¦Š‡ªµ¤‹¦·Š ŤnÄ®„®¨°„¨ªŠ Ťn­n°Á­¸¥— ŤnÄ®o¦oµ¥žjµ¥­¸ Ťn®¥µ‡µ¥ ŤnÁ®¨ªÅ®¨ ŤnÁ¡o°Á‹o° Á¨ºÉ°œ¨°¥ ˜n­»£µ¡œ·É¤œª¨ªœÄ®oÁ„·—Ť˜¦¸ ­µ¤´‡‡¸„´œ ™o°¥‡Îµš¸É¤¸Á®˜»Ÿ¨ Áž}œÅžÄœšµŠ­¦oµŠ­¦¦‡r „n°ž¦³Ã¥œr ­´¤¤µ„´¤¤´œ˜³ ‡º° „µ¦„¦³šÎµš¸—É Š¸ µ¤ ­»‹¦·˜ Áž}œÅž ĜšµŠ­¦o µ Š­¦¦‡r n ª ¥Á®¨º ° Á„ºÊ ° „¼ ¨ „´ œ Ťn Á ¸ ¥ —Á¸ ¥ œ ŤnšÎµ¦oµ¥„´œ ­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸É—¸Šµ¤ šÎµÄ®o°¥¼n¦nª¤„´œ —oª¥—¸ šÎµÄ®o­Š´ ‡¤­Š­»… ‡º° „µ¦„¦³šÎµ®¦º°šÎµ„µ¦˜nµŠÇ š¸ÉŤnÁ„¸É¥ª…o°Š ®¦º°Å¤nÁž}œÅžÁ¡ºÉ°„µ¦šÎµ¨µ¥¸ª·˜ ¦nµŠ„µ¥ š¦´¡¥r­œ· …°ŠŸ¼°o œºÉ ­´ ¤ ¤µ°µ¸ ª ³ ‡º ° „µ¦ž¦³„°°µ¸ ¡ ­» ‹ ¦· ˜ Ťn „n ° ‡ªµ¤Á—º°—¦o°œÁ­¸¥®µ¥Â„nŸ°¼o œºÉ ™oµÁž}œÁ—È„ „È®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ ˜o°Šž’·˜´ ®· œoµš¸…É °Š˜´ªÁ°ŠÄ®o­¤„´„µ¦Á¨¸¥Ê Š—¼…°Š¡n°Â¤n Ó. °›· ‹· ˜ ˜­· „ …µ ‡º ° „µ¦ f „  œ°¦¤šµŠ‹· ˜ ċ „µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ­¦oµŠÁ­¦·¤‡»–£µ¡ ­¤¦¦™£µ¡ ¨³­»…£µ¡ …°Š‹· ˜ ®¦º ° Á¦¸ ¥ „ªn µ ­¤µ›· ®¦º ° „¦³ªœ„µ¦¡´ • œµ‹· ˜ ċ Ž¹ÉŠ¤¸‡»–­¤´˜·¤µ„¤µ¥š¸É¡¹Š˜o°Š„µ¦ Ánœ Á¤˜˜µ „¦»–µ «¦´š›µ „˜´s¼„˜Áªš¸ ‡ªµ¤Á‡µ¦¡ ‡ªµ¤Á¡¸¥¦ ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ °—šœ ‡ªµ¤¤¸­˜· ¤¸‡ªµ¤¤¸­¤µ›· ‡ªµ¤¦nµÁ¦·Š Á·„µœ Ÿn°ŠÄ­ ‡ªµ¤­»… ²¨² ‹œ»‡‡¨¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤šµŠ‡»–›¦¦¤ ¤¸‡»–£µ¡‹·˜ ­¤¦¦™£µ¡‹·˜


Ò×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

¨³­»…£µ¡‹·˜ ¡´•œµ™¹Š¤µ˜¦“µœ…°Š°µ¦¥œ Áž}œ¡ºÊœ“µœÂ®nŠ „µ¦¡´•œµž{µÅ—o—¸ ˜¦Š„´ ­´¤¤µªµ¥µ¤³ ‡º° „µ¦Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ÄœšµŠš¸É—¸Šµ¤ °›¦¦¤ Á¡¸¥¦®¨¸„Áªoœžj°Š„´œ­·ÉŠ´Éª¦oµ¥°„»«¨š¸É¥´ŠÅ¤n Á„·—…¹Êœ Á¡¸¥¦¨³Á¨·„„ε‹´—­·ÉŠ´Éª¦oµ¥°„»«¨š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª Á¡¸ ¥ ¦­¦o µ Š­¦¦‡r ­·É Š —¸ Š µ¤®¦º ° „» « ¨›¦¦¤š¸É ¥´ Š Ťn Á „· — …¹Ê œ Á¡¸¥¦­nŠÁ­¦·¤¡´•œµ­·ÉŠ—¸Šµ¤ ®¦º°„»«¨›¦¦¤š¸ÉÁ„·—¤¸Â¨oª Ä®oÁ¡·¤É ¡¼œÁ‹¦·Š°„Šµ¤¥·ŠÉ …¹œÊ Ş ‹œÁ¡¸¥¡¦o°¤Å¡¼¨¥r ­´¤¤µ­˜· ‡º ° „µ¦¤¸ ­˜· „Î µ„´  ˜´ ª ‡» ¤ ċŪo Ä ®o ° ¥¼n „´  ­·ŠÉ š¸ÁÉ „¸¥É ª…o°Š˜o°ŠšÎµÄœÁª¨µœ´œÊ Ç Ä‹°¥¼„n ´ „·‹ ‹·˜°¥¼„n ´ Šµœ ¦³¨¹„Å—o™¹Š­·ÉŠš¸É—¸Šµ¤ ­·ÉŠš¸ÉÁ„ºÊ°„¼¨Áž}œž¦³Ã¥œr ®¦º°›¦¦¤ š¸É ˜o ° ŠÄo Ä œÁ¦ºÉ ° Šœ´Ê œ Ç Áª¨µœ´Ê œ Ç Å¤n ® ¨ŠÄ®¨Á¨ºÉ ° œ¨°¥ Ťn¨³Á¨¥®¦º°ž¨n°¥˜´ªÁŸ°Á¦° ×¥ÁŒ¡µ³­˜·š¸É„ε„´š´œ ˜n°¡§˜·„¦¦¤…°Š¦nµŠ„µ¥ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ­£µ¡‹·˜Ä‹ ¨³ ‡ªµ¤œ¹ „ ‡· — …°Š˜œ Ťn ž ¨n ° ¥Ä®o ° µ¦¤–r š¸É Á ¥o µ ¥ªœ®¦º ° ¥´Éª¥»¤µŒ»—„¦³µ„Ä®o®¨»—®¨ŠÁ¨ºÉ°œ¨°¥ÅžÁ­¸¥ ­´¤¤µ­¤µ›· ‡º ° ‡ªµ¤¤¸ ‹· ˜ ˜´Ê Š ¤´É œ ‹· ˜ ċ—Î µ Áœ· œ °¥¼n Ĝ„·‹ÄœŠµœ®¦º°Äœ­·ÉŠš¸É„ε®œ— (°µ¦¤–r) ŗo­¤ÉεÁ­¤° œnªÂœnÁž}œ°´œ®œ¹ÉŠ°´œÁ—¸¥ª ­Š Ťn¢»jŠŽnµœ Ťnª°„ª„ ®ª´ÉœÅ®ª ¦·­»š›·Í Ÿn°ŠÄ­ Ťn…»nœ¤´ª œ»n¤œª¨ Ÿn°œ‡¨µ¥ ŤnÁ‡¦¸¥—„¦³—oµŠ Á…o¤Â…ÈŠ Á°µŠµœ Ťn®—®¼šn °o šo ¡¦o°¤š¸É ‹³ÄoŠµœšµŠž{µ°¥nµŠÅ—oŸ¨—¸


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÒØ

Ô. °›· ž{  µ­· „ …µ ‡º ° „µ¦ f „  œ°¦¤šµŠž{  µ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á…oµÄ‹­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ¦¼o‡ªµ¤ Áž}œÅž˜µ¤Á®˜»ž{‹‹´¥š¸ÉšÎµÄ®o„oŅž{®µÅž˜µ¤ÂœªšµŠÁ®˜»Ÿ¨ ¦¼oÁšnµš´œÃ¨„¨³¸ª·˜ ‹œ­µ¤µ¦™šÎµ‹·˜Ä®o¦·­»š›·Í ®¨»—¡oœ‹µ„ ‡ªµ¤¥¹—¤´œÉ ™º°¤´œÉ Ĝ­·ŠÉ ˜nµŠÇ —´„·Á¨­—´š»„…rŗo Á¦¸¥„ªnµ ž{µ ‹œ» ‡ ‡¨¤¸ ‡ ªµ¤¡¦o ° ¤šµŠž{  µ™¹ Š ¤µ˜¦“µœ…°Š°µ¦¥œ ­µ¤µ¦™—ε¦Š¸ª·˜°¥¼n—oª¥ž{µ ¤¸‹·˜Ä‹Ÿn°ŠÄ­ Á·„µœ Ŧoš»„…r ®¨»—¡oœ‹µ„‡ªµ¤¥¹—˜·—¤´Éœ™º°¤´Éœ˜nµŠÇ Áž}œ°·­¦³Á­¦¸—oª¥ž{µ °¥nµŠÂšo‹¦·Š ˜¦Š„´ ­´¤¤µš·’“d ‡º° š´«œ³ ‡ªµ¤‡·—Á®Èœ œª‡ªµ¤‡·— ‡ªµ¤Áº°É ™º° š´«œ‡˜· ‡nµœ·¥¤˜nµŠÇ š¸—É Š¸ µ¤™¼„˜o°Š ¤°Š­·ŠÉ š´Ê Š ®¨µ¥˜µ¤Á®˜» ž{ ‹ ‹´ ¥ ­°—‡¨o ° Š„´  ‡ªµ¤Áž} œ ‹¦· Š ®¦º°˜¦Š˜µ¤­£µª³ ­´ ¤ ¤µ­´ Š „´ ž ž³ ‡º ° ‡ªµ¤—Î µ ¦· ˜ ¦· ˜ ¦°Š ®¦º ° ‡· — „µ¦˜n µ ŠÇ š¸É Å ¤n Á ž} œ ŞÁ¡ºÉ ° Á¸ ¥ —Á¸ ¥ œ˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o °ºÉ œ ŤnÁ«¦oµ®¤°Š…»nœ¤´ª Áž}œÅžÄœšµŠ­¦oµŠ­¦¦‡rž¦³Ã¥œr­»… Ánœ ‡·—ÄœšµŠÁ­¸¥­¨³ ®ª´Š—¸ ¤¸Å¤˜¦¸ nª¥Á®¨º°Á„ºÊ°„¼¨ ¨³‡ªµ¤‡· — š¸É  ¦· ­» š ›·Í °· Š ­´ ‹ ‹³ °· Š ›¦¦¤ Ťn Á °œÁ°¸ ¥ Š —o ª ¥‡ªµ¤Á®È œ „n ˜´ ª ‡ªµ¤‡· — ‹³Å—o ‹ ³Á°µ ®¦º ° ‡ªµ¤ Á‡¸¥—‡oœ·Š´Š ¤»nŠ¦oµ¥‡·—šÎµ¨µ¥


ÒÙ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

®¨´„ئ­·„…µœ¸Ê ‡º°„¦³ªœ„µ¦¡´•œµ¡§˜·„¦¦¤ ¡´•œµ ‹· ˜ ċ ¨³¡´ • œµž{  µ Á¡ºÉ ° Ä®o ¸ ª· ˜ —Î µÁœ· œ Ş­¼n ‡ªµ¤­¤¼ ¦ –r ‡º°£µª³š¸ÉÁž}œŸ¼o¤¸ª·µÂ¨oª ¤¸¸ª·˜°¥¼n—oª¥ž{µ Ťn˜o°Š¤¸¸ª·˜°¥¼n ×¥¡¹ÉŠ¡µ°µ«´¥°ª·µ ˜´–®µ °»žµšµœ ¨³Å¤n˜o°Š˜„°¥¼nĘo °Îµœµ‹‡¦°ŠÎµ…°Š¤´œ°¸„˜n°Åž Ž¹ÉŠ„ȇº° „µ¦¡oœš»„…r ×¥„ε‹´— Á®˜»Â®nŠš»„…r ®¦º°­¤»š¥´ ŗo ¦¦¨»‹—» ¤»Šn ®¤µ¥‡º° œ·Ã¦› Á¡¦µ³ž’·˜´ · ˜µ¤¤¦¦‡Å—o‡¦™oªœ —´Šœ´œÊ ‹³Á®ÈœÅ—oªµn ®¨´„ئ­·„…µ ‹´—ªµŠ…¹œÊ ×¥°µ«´¥®¨´„ž’·´˜·š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ °¦·¥¤¦¦‡ ®¤µ¥™¹Š šµŠ—εÁœ·œ­¼n ‡ªµ¤—´š»„…rš¸ÉšÎµÄ®oÁž}œ°¦·¥œ ®¦º° ª·›¸—εÁœ·œ¸ª·˜š¸Éž¦³Á­¦·“ œ´œÉ Á°Š ĜŠnœ¸Ê ‡º° „µ¦ž¦³­µœ¦³®ªnµŠ„µ¦¡´•œµ¤œ»¬¥r š¸ÁÉ ¦¸¥„ªnµ ­·„…µ / «¹„¬µ „´„µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜š¸É—¸…°Š¤œ»¬¥r š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ¤¦¦‡ Ä®oÁž}œ°´œÁ—¸¥ª„´œ ‡º° „µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜œ·—š¸É¤¸„µ¦«¹„¬µ¡´•œµ ¸ª˜· Ş—oª¥Äœ˜´ª ‹¹Š‹³Áž}œ¸ª˜· š¸—É ¸

Ó.Õ „µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ˜µ¤Âœª¡»š›«µ­œµ Ĝž{ ‹ ‹» ´ œ œ´ „ „µ¦«¹ „ ¬µÅ—o œÎ µ œª‡· — ¡» š ›«µ­œµ¤µ ž¦³¥»„˜rčoĜ„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ ×¥„¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦ ŗo‹´—ž¦³»¤®µ¦º°Á¦ºÉ°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›Áž}œ‡¦´ÊŠÂ¦„Äœª´œš¸É Ó× ÓØ „»¤£µ¡´œ›r ÓÖÕ× Â¨³¤¸¡¦³£·„¬»Â¨³‡§®´­™rŸ¼oš¦Š‡»–ª»•· ¤µ¦nª¤ž¦³»¤ ž¦³¤µ– ÔÑ ¦¼ž/‡œ ŗo…°o ­¦»žÁº°Ê Š˜oœ™¹Š®¨´„„µ¦ ­Îµ‡´…°Š„µ¦‹´—æŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› ץĮo‡Îµœ·¥µ¤…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ ª·™¸¡»š›ªnµ („¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦, ÓÖÕ× ®œoµ Ø) ®¤µ¥™¹Š


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÒÚ

æŠÁ¦¸¥œ¦³ž„˜·š´ÉªÅžš¸ÉœÎµ®¨´„›¦¦¤¡¦³¡»š›«µ­œµ¤µÄo ®¦º°ž¦³¥»„˜rčoĜ„µ¦¦·®µ¦Â¨³„µ¦¡´•œµŸ¼oÁ¦¸¥œÃ—¥¦ª¤ …°Š­™µœ«¹„¬µ Áœoœ„¦°„µ¦¡´•œµ˜µ¤®¨´„ئ­·„…µ°¥nµŠ ¼¦–µ„µ¦ Ÿ¼oÁ¦¸¥œÅ—oÁ¦¸¥œ¦¼o ŗo¡´•œµ„µ¦„·œ °¥¼n —¼ ¢{Š Ä®oÁž}œ ×¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦šµŠª´•œ›¦¦¤Â­ªŠž{µ ¨³¤¸ª´•œ›¦¦¤ Á¤˜˜µ Áž}œ“µœ„µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜

Ó.Ö ¦¼žÂÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › ¨´„¬–³‹»—Áœoœ æŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›¤¸‹»—Áœoœš¸É„µ¦œÎµ®¨´„›¦¦¤¤µÄoĜ¦³ „µ¦¡´•œµŸ¼oÁ¦¸¥œ Ž¹ÉŠ°µ‹Áž}œ„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œÄœ£µ¡¦ª¤…°Š ®¨´„­¼˜¦­™µœ«¹„¬µ ®¦º°„µ¦‹´—Áž}œ¦³ª·™¸¸ª·˜Äœ­™µœ«¹„¬µ …°ŠŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ­n ª œÄ®n ×¥œÎ µ Ş­¼n ‹» — Áœo œ …°Š„µ¦¡´ • œµŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ Ä®oÁž}œŸ¼o„·œ °¥¼n —¼ ¢{ŠÁž}œ „¨nµª‡º° čož{µÂ¨³Á„·—ž¦³Ã¥œr šo‹¦·Š˜n°¸ª·˜ „µ¦‹´ — —Î µ Áœ· œ „µ¦…°Š­™µœ«¹ „ ¬µ‹³Â­—Š™¹ Š „µ¦‹´ — ­£µ¡Âª—¨o°¤Â¨³¦¦¥µ„µ« (ž¦Ã˜Ã‰­³) š¸ÉÁž}œ„´¨¥µ–¤·˜¦ Á°º°Ê Ĝ„µ¦¡´•œµŸ¼Áo ¦¸¥œ°¥nµŠ¦°—oµœ —oª¥ª´•œ›¦¦¤Â­ªŠž{µ „µ¦¡´•œµŸ¼oÁ¦¸¥œ‹³„¦³šÎµŸnµœ¦³Å˜¦­·„…µ Ž¹ÉŠž¦³„°—oª¥ «¸ ¨ ®¦º ° ¡§˜· „ ¦¦¤®¦º ° ª· œ´ ¥ Ĝ„µ¦—Î µ Áœ· œ ¸ ª· ˜ š¸É —¸ Š µ¤­Î µ ®¦´  ˜œÂ¨³­´ Š ‡¤ ­¤µ›· ®¦º ° —o µ œ„µ¦¡´ • œµ‹· ˜ ċš¸É ¤¸ ‡» – £µ¡ ¤¸­¤¦¦™£µ¡ ¤¸‹·˜Ä‹š¸É˜´ÊŠ¤´ÉœÁ…o¤Â…Ȋ¨³­Š­»… ¨³ž{µš¸É¤¸


ÓÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

‡ªµ¤¦¼oš¸É™¼„˜o°Š ¤¸«´„¥£µ¡Äœ„µ¦‡·— „µ¦Â„ož{®µš¸ÉÂ¥‡µ¥ (Ã¥œ· à ­¤œ­· „ µ¦) ×¥¤¸ ‡ ¦¼  ¨³Ÿ¼o  ¦· ® µ¦­™µœ«¹ „ ¬µÁž} œ „´ ¨ ¥µ–¤· ˜ ¦‡œ­Î µ ‡´  ¦³¡´ • œµŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ—o ª ¥Å˜¦­· „ …µœ¸Ê ­µ¤µ¦™Â­—ŠÂœª‡·—Å—o—´ŠÂŸœ£µ¡ ˜n°Åžœ¸Ê ž{µ ž¦¸µµ– ‡ªµ¤¦¼o Á…oµÄ‹ Á®˜»Ÿ¨ „µ¦Á…oµ™¹Š ‡ªµ¤‹¦·Š ¦ª¤š´ŠÊ ‡ªµ¤Áº°É š´«œ‡˜· ‡nµœ·¥¤ ¨³Âœª‡ªµ¤‡·—˜nµŠÇ Á¡º°É čo ž{µÁž}œ˜´ªÂ„ož { ®µ Áž}œ˜´ªž¦´ ‹´—š»„°¥nµŠ š´ŠÊ ¡§˜·„¦¦¤Â¨³‹·˜Ä‹Ä®o¨Š ˜´ª¡°—¸ ¨³Áž}œ˜´ªœÎµ­¼‹n —» ®¤µ¥Â®nŠ­´œ˜·­…» ¨³‡ªµ¤¤¸°­· ¦£µ¡ ‹·˜Ä‹ ŗo„n ‡»–›¦¦¤ ‡ªµ¤¦¼­o „¹ ¦Š‹¼ŠÄ‹ ¨³­£µ¡‹·˜Ä‹ ×¥¤¸Á‹˜‹ÎµœŠÁž}œ˜´ª¸ÊœÎµ ¡§˜·„¦¦¤¤¸Ÿ¨˜n°‡ªµ¤¤´Éœ‡Š Ĝ‡ªµ¤—¸Šµ¤ ‡ªµ¤­—ºœÉ Á·„µœ ¨³‡ªµ¤­»… ¡§˜·„¦¦¤ ¤»Šn ­¦oµŠ¡§˜·„¦¦¤‡ªµ¤Á‡¥·œš¸—É ¸ ­´¤¡´œ›r°¥nµŠÁ„º°Ê „¼¨„´­´Š‡¤ ­·ŠÉ ª—¨o°¤›¦¦¤µ˜·Â¨³­·ŠÉ ­¦oµŠ­¦¦‡ršŠ´Ê ®¨µ¥ ‹³­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—­£µ¡‹·˜Ä‹š¸—É Š¸ µ¤ ¤¸‡ªµ¤­»… ¡¦o°¤š´ŠÊ Á°º°Ê °µš¦˜n°„µ¦Â¥„Â¥³ ¨³¦´…o°¤¼¨‡ªµ¤¦¼o

Ÿœ£µ¡š¸É Ò ¦³¡´•œµŸ¼Áo ¦¸¥œ—oª¥Å˜¦­·„…µ (¡¦³›¦¦¤žd‘„ (ž.°. ž¥»˜Ã½ ˜) °oµŠ™¹ŠÄœ„¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦, ÓÖÕ× ®œoµ Ú)


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÓÒ

Ó.× ¨´„¬–³Ã¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › æŠÁ¦¸ ¥ œª· ™¸ ¡» š ›‹³Áœo œ „µ¦‹´ — ­£µ¡š» „ Ç —o µ œÁ¡ºÉ ° ­œ´  ­œ» œ Ä®o Ÿ¼o Á ¦¸ ¥ œ¡´ • œµ˜µ¤®¨´ „ ¡» š ››¦¦¤°¥n µ Š¼ ¦ –µ„µ¦ ×¥­n ŠÁ­¦· ¤ Ä®o Á „· —‡ªµ¤Á‹¦· Š°„Šµ¤˜µ¤¨´ „¬–³Â®n Š ž{  µ ª»•›· ¦¦¤ Õ ž¦³„µ¦ ‡º° Ò. ­´žž»¦­· ­´ŠÁ­ª³ ®¤µ¥™¹Š „µ¦°¥¼Än „¨o‡œ—¸ Ą¨oŸ¦¼o ¼o ¤¸‡¦¼ °µ‹µ¦¥r—¸ ¤¸…°o ¤¼¨ ¤¸­°ºÉ š¸—É ¸ Ó. ­´š›´¤¤´­­ªœ³ ®¤µ¥™¹Š Á°µÄ‹Ä­n«„¹ ¬µ ×¥¤¸®¨´„­¼˜¦ „µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œš¸É—¸ Ô. Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦ ®¤µ¥™¹Š ¤¸„¦³ªœ„µ¦‡·—ª·Á‡¦µ³®r ¡·‹µ¦–µ®µÁ®˜»Ÿ¨š¸É—¸ ¨³™¼„ª·›¸ Õ. ›´¤¤µœ»›¤´ ¤ž’·ž˜{ ˜· ®¤µ¥™¹Š ‡ªµ¤­µ¤µ¦™œÎµ‡ªµ¤¦¼o ŞčoĜ¸ª·˜Å—o™¼„˜o°ŠÁ®¤µ³­¤ „µ¦‹´—­£µ¡…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› ž¦³„°Åž—oª¥ —oµœ„µ¥£µ¡ ­™µœ«¹„¬µ‹³‹´—°µ‡µ¦­™µœš¸É ­£µ¡Âª—¨o°¤ ®o°ŠÁ¦¸¥œ ¨³Â®¨n Š Á¦¸ ¥ œ¦¼o š¸É ­n Š Á­¦· ¤ „µ¦¡´ • œµ«¸ ¨ ­¤µ›· ¨³ž{  µ ¤¸¤¤» ®¦º°®o°ŠÄ®o«„¹ ¬µ¡»š››¦¦¤ ¦·®µ¦‹·˜ Á‹¦·£µªœµÁ®¤µ³­¤ ®¦º°˜„˜nŠ¦·Áª–Ä®oÁž}œ›¦¦¤µ˜·®¦º°Ä„¨o·—›¦¦¤µ˜· ªœÄ®o ¤¸Ä‹­Š ¨³­nŠÁ­¦·¤ž{µ


ÓÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

—oµœ„·‹„¦¦¤¡ºœÊ “µœª·™¸ ª¸ ˜· ­™µœ«¹„¬µ‹´—„·‹„¦¦¤ª·™¸¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ ž¦³‹Îµ­´ž—µ®r ®¦º°ÄœÃ°„µ­˜nµŠÇ Áž}œ£µ¡¦ª¤…°Šš´ÊŠ­™µœ«¹„¬µ š¸ÉÁž}œ„µ¦ ž’·´˜·¼¦–µ„µ¦š´ÊŠ«¸¨ ­¤µ›· ¨³ž{µ ×¥Áœoœ„µ¦¤¸¸ª·˜®¦º° ª´•œ›¦¦¤…°Š„µ¦„·œ °¥¼n —¼ ¢{Š —oª¥­˜·­´¤ž´³ Á¡ºÉ°Áž}œÅž ˜µ¤‡»–‡nµÂšo…°Š„µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜ —oµœ„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ ­™µœ«¹„¬µ¤¸„µ¦‹´—®¨´„­¼˜¦­™µœ«¹„¬µ ®¦º°‹´—„µ¦Á¦¸¥œ „µ¦­°œš¸É¼¦–µ„µ¦¡»š››¦¦¤Á¡ºÉ°¡´•œµŸ¼oÁ¦¸¥œ Ÿnµœ„·‹„¦¦¤ „µ¦Á¦¸ ¥ œ„µ¦­°œ°¥n µ Š´ — Á‹œ Á¡ºÉ ° Áž} œ „µ¦¡´ • œµŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ—o ª ¥ ®¨´„¡»š››¦¦¤°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š­¤ÉεÁ­¤° š´ÊŠœ¸Ê „¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ‡ª¦¤¸¨„´ ¬–³ "­°œÄ®o¦¼o šÎµÄ®o—¼ °¥¼Än ®oÁ®Èœ" ×¥œ´„Á¦¸¥œ¤¸„¦³ªœ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼„o µ¦¡´•œµš´ŠÊ —oµœ„µ¥ („µ¥£µªœµ) —oµœ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· (­¸¨£µªœµ) —oµœ‹·˜Ä‹ (‹·˜˜£µªœµ) ¨³—oµœž{µ (ž{µ £µªœµ) Á¡ºÉ ° Ä®o Á „· — ž¦³Ã¥œr Ä œ„µ¦¡´ • œµ˜œÂ¨³­´ Š ‡¤Ã—¥ ŤnÁ¸¥—Á¸¥œŸ¼oė ¨³Á„ºÊ°„¼¨Äœ„µ¦¡´•œµª´•œ›¦¦¤Â­ªŠž{µ ¨³ª´•œ›¦¦¤Á¤˜˜µ —oµœ¦¦¥µ„µ«Â¨³ž’·­´¤¡´œ›r ­™µœ«¹ „ ¬µ­n Š Á­¦· ¤ ¦¦¥µ„µ«…°Š„µ¦Ä i Á ¦¸ ¥ œ¦¼o ¨³¡´•œµÅ˜¦­·„…µ ®¦º°­nŠÁ­¦·¤„µ¦¤¸ª´•œ›¦¦¤Â­ªŠž{µ ¨³¤¸ž’·­´¤¡´œ›rš¸ÉÁž}œ„´¨¥µ–¤·˜¦˜n°„´œ ¤¸¦¦¥µ„µ«…°Š„µ¦


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÓÔ

Á‡µ¦¡°n°œœo°¤ ¥·Ê¤Â¥o¤Â‹n¤Ä­ „µ¦¤¸‡ªµ¤Á¤˜˜µ „¦»–µ˜n°„´œ š´ŠÊ ‡¦¼˜°n œ´„Á¦¸¥œ œ´„Á¦¸¥œ˜n°‡¦¼ ‡¦¼˜°n ‡¦¼ ¨³œ´„Á¦¸¥œ˜n°œ´„Á¦¸¥œ —oª¥„´œ ¨³­™µœ«¹„¬µ­nŠÁ­¦·¤Ä®o»‡¨µ„¦Â¨³œ´„Á¦¸¥œž’·´˜·˜œ Áž}œ˜´ª°¥nµŠš¸É—¸Â„nŸ¼o°ºÉœ —oµœ„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦ ­™µœ«¹„¬µÃ—¥»‡¨µ„¦Äœ­™µœ«¹„¬µ ¦nª¤„´Ÿ¼ož„‡¦°Š ¨³»¤œ ­¦oµŠ‡ªµ¤˜¦³®œ´„¨³«¦´š›µ ¦ª¤š´ŠÊ Á­¦·¤­¦oµŠž{µ Á…oµÄ‹Äœ®¨´„„µ¦Â¨³ª·›¸—εÁœ·œ„µ¦Ã¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›¦nª¤„´œ š´ÊŠœ¸Ê Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš»„ iµ¥ ‡ª¦Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤­œ´­œ»œÃ—¥¨´„¬–³˜nµŠÇ ¨³„µ¦ž’·´˜·˜œÁ°Š š¸É‹³­œ´­œ»œÂ¨³Áž}œ˜´ª°¥nµŠÄœ„µ¦¡´•œµ Ÿ¼oÁ¦¸¥œ˜µ¤ª·™¸µª¡»š› ­™µœ«¹„¬µª·Á‡¦µ³®rÁ¡ºÉ°®µ‹»—Áœoœ®¦º° ¦¼žÂ¦µ¥¨³Á°¸¥—‡ªµ¤Áž}œÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ „´¦·š…°Š­™µœ«¹„¬µ Ž¹ÉŠÂ˜n¨³­™µœ«¹„¬µ‹³¤¸‹»—ÁœoœÂ¨³ ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¼žÂš¸É˜„˜nµŠ„´œÅ—o „µ¦‹´—­£µ¡ÄœÂ˜n¨³—oµœ‹³¤»nŠÁ¡ºÉ°Ä®o„µ¦¡´•œµœ´„Á¦¸¥œ ˜µ¤¦³Å˜¦­·„…µ —εÁœ·œÅ—o°¥nµŠ´—Á‹œ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ —´ŠÁnœ „µ¦‹´——oµœ„µ¥£µ¡ ‡ª¦Áž}œ›¦¦¤µ˜· ­£µ¡Âª—¨o°¤š¸Éªœ Ä®o ¤¸ ‹· ˜ ċ­Š ­n Š Á­¦· ¤ ž{  µ „¦³˜»o œ „µ¦¡´ • œµ«¦´ š ›µ ¨³«¸¨›¦¦¤ „·‹„¦¦¤¡ºÊœ“µœ¸ª·˜ „¦³˜»oœÄ®o„µ¦„·œ °¥¼n —¼ ¢{Š —Î µ Áœ· œ —o ª ¥­˜· ­´ ¤ ž´  ³Áž} œ ޘµ¤‡» – ‡n µ šo —o µ œ„µ¦Á¦¸ ¥ œ „µ¦­°œ ¼ ¦ –µ„µ¦¡» š ››¦¦¤Äœ„µ¦‹´ — „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ´ — Á‹œ


ÓÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

—oµœ¦¦¥µ„µ«Â¨³ž’·­´¤¡´œ›r Á°ºÊ°°µš¦ Áž}œ„´¨¥µ–¤·˜¦˜n°„´œ ­nŠÁ­¦·¤š´ÊŠª´•œ›¦¦¤Á¤˜˜µ ¨³ª´•œ›¦¦¤Â­ªŠž{µ Áž}œ˜oœ „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦Ã¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› ¤¸…´Êœ˜°œ­Îµ‡´ Ánœ „µ¦Á˜¦¸ ¥ ¤„µ¦ ‡º ° Á˜¦¸ ¥ ¤š´Ê Š » ‡ ¨µ„¦ Ÿ¼o Á „¸É ¥ ª…o ° Š ŸœŠµœ š¦´ ¡ ¥µ„¦ š¸É ¤»n Š Áœo œ ­¦o µ Š«¦´ š ›µÂ¨³Œ´ œ š³Äœ„µ¦¡´ • œµ „µ¦—εÁœ·œ„µ¦‹´—­£µ¡Â¨³°Š‡rž¦³„°˜nµŠÇ š¸É‹´—Á¡ºÉ°­nŠÁ­¦·¤ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤Á‹¦·  Š°„Šµ¤®¦º ° ž{  µª» •· › ¦¦¤ Ĝ„µ¦¡´ • œµ Ÿ¼oÁ¦¸¥œ „µ¦—εÁœ·œ„µ¦¡´•œµš´ÊŠŸ¼oÁ¦¸¥œÂ¨³»‡¨µ„¦˜µ¤¦³ ئ­· „ …µ°¥n µ Š˜n ° ÁœºÉ ° Š ץčo ­ £µ¡Â¨³°Š‡r ž ¦³„°š¸É ‹´ — Ūo …oµŠ˜oœ …´Êœ˜n°¤µ ‡º° „µ¦—¼Â¨­œ´­œ»œ Ą¨o·— —oª¥šnµš¸…°Š ‡ªµ¤Áž}œ„´¨¥µ–¤·˜¦˜n°„´œ š¸‹É ³šÎµÄ®o„µ¦¡´•œµœ´„Á¦¸¥œÂ¨³Šµœ —Î µ Áœ· œ ŗo ° ¥n µ Š¤¸ ž ¦³­· š ›· £ µ¡ ˜n ° ‹µ„œ´Ê œ ¤¸ „ µ¦ž¦´  ž¦» Š ¨³ { µ˜›¦¦¤ ‡º° ¡´•œµ°¥nµŠ˜n°Áœº°É Š —oª¥°·š›·µš Õ Â¨³®¨´„°»ž ‡ªµ¤Å¤n­´œÃ—¬Äœ„»«¨›¦¦¤ ¨³‡ªµ¤Å¤n¦³¥n°Äœ„µ¦¡µ„Á¡¸¥¦ Áž}œ˜oœ …´œÊ ­»—šoµ¥…°Š„¦³ªœ„µ¦¦·®µ¦Â˜nÁž}œ“µœ­¼„n µ¦¡´•œµ Ĝ¨Îµ—´˜n°Åž ‡º° …´œÊ ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ ¨´ „ ¬–³„µ¦Á„ºÊ ° „¼ ¨ ­´ ¤ ¡´ œ ›r à ¦ŠÁ¦¸ ¥ œª· ™¸ ¡» š ›Â¨³» ¤ œ ‹³¤¸¨´„¬–³…°Š„µ¦¦nª¤¤º°š´ÊŠ­™µœ«¹„¬µ oµœ ª´— ¨³­™µ´œ ˜nµŠÇ Ĝ»¤œ —oª¥«¦´š›µÂ¨³Œ´œš³ š¸É‹³¡´•œµš´ÊŠœ´„Á¦¸¥œ ¨³­´Š‡¤˜µ¤ª·™¸Â®nŠ¡»š››¦¦¤ Á¡ºÉ°ž¦³Ã¥œr­»…¦nª¤„´œ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÓÖ

„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦Â¨³‡»–¨´„¬–³»‡¨µ„¦ „µ¦¡´•œµ æŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» ›Â¤o‹³¥¹—Ÿ¼Áo ¦¸¥œÁž}œ­Îµ‡´ ˜n‡» ¨µ„¦ ×¥ÁŒ¡µ³ °¥nµŠ¥·ÉŠ Ÿ¼o¦·®µ¦Â¨³‡¦¼ ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´°¥nµŠ¥·ÉŠš¸É‹³Áž}œž{‹‹´¥ Ä®oŸ¼oÁ¦¸¥œ¡´•œµÅ—o°¥nµŠ—¸ š´ÊŠ„µ¦Áž}œŸ¼o‹—´ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¨³„µ¦Áž}œ °¥nµŠš¸—É ĸ œª·™¸ ª¸ ˜· ‹¦·Š Ĝ¨´„¬–³ ­°œÄ®o¦¼o šÎµÄ®o—¼ °¥¼Än ®oÁ®Èœ „µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦…°Š­™µœ«¹„¬µ¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ˜o°Š—εÁœ·œ„µ¦ °¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š®¨µ„®¨µ¥ª·›¸„µ¦ ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ „µ¦­nŠÁ­¦·¤ „µ¦ž’· ´ ˜· › ¦¦¤Äœ¸ ª· ˜ ž¦³‹Î µ ª´ œ š´Ê Š œ¸Ê Á¡ºÉ ° Ä®o » ‡ ¨µ„¦¤¸ ‡»–¨´„¬–³š¸É—¸Šµ¤˜µ¤ª·™¸¡»š› Ánœ «¦´š›µÄœ¡¦³¡»š›«µ­œµ ¨³¡´•œµ˜œÄ®o—µÎ Áœ·œ¸ª˜· š¸—É Š¸ µ¤ ¨³ Á¨·„°µ¥¤»… „µ¦™º°«¸¨ Ö Áž}œœ·‹ ‡ªµ¤Áž}œ„´¨¥µ–¤·˜¦˜n°«·¬¥r ¨³„µ¦Áž}œÂ°¥nµŠš¸É—¸ Áž}œ˜oœ


Ó×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

šš¸É Ô ¦³Á¸¥ª·›¸„µ¦ª·‹´¥

Ô.Ò „¦°ÂœªšµŠ„µ¦ª·‹´¥Ã—¥£µ¡¦ª¤ „µ¦ª·‹´¥‡¦´ÊŠœ¸Ê Áž}œ„µ¦ª·‹´¥Á·Š­Îµ¦ª‹Â¨³¡´•œµ ×¥¤»nŠ «¹„¬µ­£µ¡„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥…°Š„¨»n¤Â„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› Á¡ºÉ°­´ŠÁ‡¦µ³®r ¦¼žÂÂ¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r—´Š„¨nµª­Îµ®¦´ Áž} œ ˜´ ª °¥n µ ŠÄ®o à ¦ŠÁ¦¸ ¥ œ°ºÉ œ Ç š¸É ­ œÄ‹Å—o œÎ µ ޞ¦³¥» „ ˜r Ä o ˜ µ¤ ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ š´ÊŠœ¸Ê Ÿ¼oª·‹´¥Å—oªµŠÂŸœ „ε®œ—„¦°ž¦³Á—Èœš¸É ¤»nŠ«¹„¬µÄœÂ˜n¨³ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ª·‹´¥ „ε®œ—®¨nŠ…o°¤¼¨/ Ÿ¼Äo ®o…°o ¤¼¨Äœ„µ¦ª·‹¥´ œªšµŠ„µ¦Á„ȝ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨ ¨³ÂœªšµŠ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r…°o ¤¼¨ —´Š˜µ¦µŠš¸É Ò ˜n°Åžœ¸Ê


ÓÙ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

˜µ¦µŠš¸É Ò „¦°ÂœªšµŠ„µ¦ª· ‹´ ¥ Ĝ£µ¡¦ª¤ ǦŠ„µ¦ª· ‹´ ¥ "„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r" Á‡¦ºÉ°Š¤º°/ ª´˜™»ž¦³­Š‡r ˜´ªÂž¦/ž¦³Á—Èœ ®¨nŠ…o°¤¼¨ œªšµŠ„µ¦ œªšµŠ„µ¦Á„ȝ …°Š„µ¦ª·‹´¥ š¸É¤»nŠ«¹„¬µ ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨ ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨ Ò. «¹ „ ¬µ­£µ¡ „µ¦‹´ — „¦³ªœ „µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡º°É ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È „ ž“¤ª´ ¥ …°Š„¨»n¤Â„œœÎµ æŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» ›

­ £ µ ¡ „ µ ¦ ‹´ — „¦³ªœ„µ¦ ­¦o µ Š­¦¦‡r Á ¡ºÉ ° ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥

Ò) Á ° „ ­ µ ¦ / ® ¨´ „ “ µ œ š¸É Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ ‹´—®¨´„­¼˜¦Â¨³ „·‹„¦¦¤˜nµŠÇ Ó) Ÿ¼o  ¦· ® µ ¦ ­ ™ µ œ «¹ „ ¬ µ  ¨ ³ ‡ ¦¼ Ÿ¼o ­ ° œ ¦³—´ž“¤ª´¥

- ¦ª¦ª¤Á°„­µ¦/ ®¨´„“µœ - ­°™µ¤/ ­´¤£µ¬–r - „µ¦­œšœµ„¨»¤n

Ó. ­´ Š Á ‡ ¦ µ ³ ®r ¦¼žÂÂ¨³Âœª šµŠ…°Š„¦³ªœ „µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡º°É ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥

¦¼ ž     ¨ ³ œªšµŠ…°Š „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ ­¦¦‡rš¸É­nŠŸ¨˜n° „ µ ¦ ž ¨¼ „ { Š ‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ ž“¤ª´¥

Ò) Á ° „ ­ µ ¦ / ®¨´„“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª …o ° Š„´  „µ¦‹´ — ® ¨´ „ ­¼ ˜ ¦  ¨ ³ „·‹„¦¦¤˜nµŠÇ Ó) Ÿ¼o  ¦· ® µ ¦ ­ ™ µ œ «¹ „ ¬ µ  ¨ ³ ‡ ¦¼ Ÿ¼o ­ ° œ ¦³—´ž“¤ª´¥

-¦ª¦ª¤Á°„­µ¦/ - Ä o ª· ›¸ „ µ ¦ ®¨´„“µœ ª·Á‡¦µ³®rÁœº°Ê ®µ - ­°™µ¤/ ­´¤£µ¬–r

- Ä o ª· ›¸ „ µ ¦ ª·Á‡¦µ³®rÁœº°Ê ®µ - Ä o ­ ™· ˜· Á · Š ¦¦¥µ¥


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÓÚ

Ô.Ó ¦µ¥¨³Á°¸¥—…´Êœ˜°œ„µ¦—εÁœ·œ„µ¦ª·‹´¥ —εÁœ·œ„µ¦„·‹„¦¦¤š¸É­Îµ‡´Ç —´Š˜n°Åžœ¸Ê Ò) ¤»n Š «¹ „ ¬µ­£µ¡„µ¦‹´ — „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á ¡ºÉ ° ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ …°Š„¨»n¤Â„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› ×¥ž’·˜´ —· Š´ œ¸Ê (Ò) ª·Á‡¦µ³®rÁ°„­µ¦/®¨´„“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦‹´— ®¨´ „ ­¼ ˜ ¦Â¨³„· ‹ „¦¦¤˜n µ ŠÇ š¸É ¤¸ ¨´ „ ¬–³Áž} œ „¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œ°o ¥ (Ó) ­´¤£µ¬–rŸ¼o ¦·®µ¦­™µœ«¹„¬µ ¨³‡¦¼Ÿ­¼o °œ¦³—´ ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ®œ¼œo°¥ Á„¸É¥ª„´­£µ¡„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥ Ó) ­´ Š Á‡¦µ³®r ¦¼ ž Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ …°Š„¨»n¤Â„œœÎµ æŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› (Ò) ž¦³¤ª¨…o°­¦»žÁ„¸¥É ª„´­£µ¡„µ¦‹´— „¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ (Ó) ­´ŠÁ‡¦µ³®r¦¼žÂÂ¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ Ô) ­¦» ž Ÿ¨„µ¦ª· ‹´ ¥ ¨³‹´ — šÎ µ ¦µ¥Šµœ„µ¦ª· ‹´ ¥ Œ´­¤¼¦–r


ÔÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

šš¸É Õ Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥ Õ.Ò ­£µ¡„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ…°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¡¸ š» › æŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œo°¥ Á¦·É ¤ „n ° ˜´Ê Š že „ µ¦«¹ „ ¬µ ÓÖÓÔ ž{ ‹ ‹» ´ œ Ážd — ­°œ¦³—´  Á˜¦¸¥¤°œ»µ¨ - ž¦³™¤«¹„¬µžeš¸É Ô ¤¸œ„´ Á¦¸¥œ‹Îµœªœš´ŠÊ ­·œÊ ÓÒÚ ‡œ ¤¸‡¦¼‹µÎ œªœ ÔÒ ‡œ ­Îµ®¦´„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥ ¤¸œ´„Á¦¸¥œ ‹Îµœªœ¦ª¤ ÒÕÖ ‡œ nŠ˜µ¤¦³—´´Êœ ´œÊ °œ»µ¨ Ò ¤¸ Ó ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÓ ‡œ ´œÊ °œ»µ¨ Ó ¤¸ Ó ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÕ Â¨³ ÓÖ ‡œ ´œÊ °œ»µ¨ Ô ¤¸ Ó ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ Ó× ‡œ ‡¦¼ ¦ ³—´  ´Ê œ °œ»  µ¨ ž¦³„°—o ª ¥‡¦¼ ž ¦³‹Î µ ´Ê œ Ò ‡œ ¨³‡¦¼Ÿ¼o ªn ¥ Ò ‡œ ¦ª¤ × ‡œ Áž}œÁ¡«®·Šš´ŠÊ ®¤—


ÔÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

æŠÁ¦¸¥œš°­¸ Á¦·¤É „n°˜´ŠÊ že„µ¦«¹„¬µ ÓÖÔÔ ž{‹‹»œ´ Ážd—­°œ¦³—´°œ»µ¨ - ž¦³™¤«¹„¬µžeš¸É × ¤¸œ„´ Á¦¸¥œ‹Îµœªœš´ŠÊ ­·œÊ Ó×Õ ‡œ ¤¸‡¦¼‹µÎ œªœ ÔÖ ‡œ ­Îµ®¦´„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥ ¤¸œ´„Á¦¸¥œ ‹Îµœªœ¦ª¤ ÒÒ× ‡œ nŠ˜µ¤¦³—´´Êœ ´œÊ °œ»µ¨ Ò ¤¸ Ó ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÒ ‡œ ´œÊ °œ»µ¨ Ó ¤¸ Ó ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÔ ‡œ ´œÊ °œ»µ¨ Ô ¤¸ Ò ®o°Š ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÙ ‡œ ‡¦¼¦³—´´Êœ°œ»µ¨ ž¦³„°—oª¥‡¦¼ž¦³‹Îµ´Êœ ÒÒ ‡œ ‡¦¼£µ¬µ°´Š„§¬ Ò ‡œ ¨³‡¦¼¡¨«¹„¬µ Ó ‡œ ¦ª¤ ÒÕ ‡œ Áž}œÁ¡«®·Š ÒÔ ‡œ Á¡«µ¥ Ò ‡œ æŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– Á¦·¤É „n°˜´ŠÊ že„µ¦«¹„¬µ ÓÖÕÑ ž{‹‹»œ´ Ážd—­°œ¦³—´°œ»µ¨ - ¤´›¥¤«¹„¬µžeš¸É × ¤¸œ„´ Á¦¸¥œ‹Îµœªœš´ŠÊ ­·œÊ ÚÖÑ ‡œ ¤¸‡¦¼‹µÎ œªœ ÒÔÕ ‡œ ­Îµ®¦´„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥ ¤¸œ´„Á¦¸¥œ ‹Îµœªœ¦ª¤ ÓÓÖ ‡œ nŠ˜µ¤¦³—´´Êœ ˜n¨³´Êœ¤¸ Ô ®o°ŠÁ¦¸¥œ ®o°ŠÁ¦¸¥œ¨³ ÓÖ ‡œ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÔÔ

‡¦¼ ¦ ³—´  ´Ê œ °œ»  µ¨ ž¦³„°—o ª ¥‡¦¼ ž ¦³‹Î µ ´Ê œ Ó ‡œ ¨³‡¦¼Ÿ¼onª¥ÁŒ¡µ³´Êœ°œ»µ¨ Ò ®o°Š¨³ Ò ‡œ ¦ª¤ ÓÒ ‡œ Áž}œÁ¡«®·Šš´ÊŠ®¤—

Õ.Ó ­£µ¡„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ¦³—´´Êœž“¤ª´¥…°ŠÂ„œœÎµ æŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› æŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œo°¥ „µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨ ®œ¼ œo ° ¥¤»n Š Áœo œ „µ¦¡´ • œµÁ—È „ Ä®o Á ž} œ ‡œš¸É ­ ¤¼ ¦ –r ¦¼o ‹´ „ „µ¦ —εÁœ·œ¸ª·˜š¸É—¸Šµ¤ ™¼„˜o°Š ®¦º°„¨nµª°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦ f„ œ ‡ªµ¤Áž}œ¤œ»¬¥r…°Š˜œÁ°Š Á¡ºÉ°Ä®oÁž}œŸ¼oš¸É­µ¤µ¦™¡´•œµª´˜™» ­£µ¡Âª—¨o°¤ ‡ªµ¤Áž}œ°¥¼£n µ¥œ°„ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á‹¦·¥·ŠÉ Ç …¹œÊ ŗo œ°„‹µ„œ´œÊ ¥´Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¦¼o š´ŠÊ —oµœª·µ„µ¦ ¨³—oµœª·µ¸¡ Á¡º°É œÎµÅžÄoĜ„µ¦—ε¦Š¸ª˜· ¨³­¦oµŠ‡»–ž¦³Ã¥œr˜°n ˜œÁ°Š ­´Š‡¤ ¨³ž¦³Áš«µ˜· —´Šž¦´µ…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œš¸Éªnµ "¦¼o‹´„˜œÁ°Š Á¦¸¥œ¦¼o 脦°˜´ª ¤¸‹¦·¥›¦¦¤ œÎµ‡ªµ¤­µ¤µ¦™ ­¼‡n ªµ¤­»…"


ÔÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

„¦³ªœ„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ® ¦º ° „· ‹ ª´ ˜ ¦ž¦³‹Î µ ª´ œ ™¼ „ °°„ ×¥‡Îµœ¹Š™¹ŠÁžjµ®¤µ¥…°Š„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ Ô ­nªœ ž¦³„°—oª¥ Ò. „µ¦¡´•œµÄ®oÁ—È„Áž}œ¤œ»¬¥rš¸É­¤¼¦–rš´ÊŠ¡§˜·„¦¦¤ ‹·˜Ä‹ ž{µ Ş­¼n‡ªµ¤—¸ ×¥Á—È„Ç ˜o°Š f„¤µ¦¥µš „µ¦°¥¼n ¦nª¤„´œÂ¨³„µ¦ž’·´˜·˜n°Ÿ¼o°ºÉœ Ánœ „µ¦¡¼—Å¡Á¦µ³ „µ¦„¨nµª‡Îµ …°‡»–¨³…°Ãš¬ „µ¦„¦µ¡¦³ „µ¦„¦µŸ¼oÄ®n „µ¦—¼Â¨ ­·ÉŠ¦°˜´ªÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥ ¤¸¦³Á¸¥­ª¥Šµ¤ ¨³„µ¦ f„¡§˜·„¦¦¤ „µ¦Á­¡¦·Ã£‡ž{‹‹´¥ Õ Â˜n¡°—¸ ×¥ÁŒ¡µ³„µ¦¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ Áž}œ˜oœ ­Îµ®¦´Äœ—oµœ‹·˜Ä‹ ‹³¤¸„µ¦ž’·´˜· f„‹·˜Ä‹ÂŠnµ¥Ç —oª¥„µ¦Á—·œ‹Š„¦¤ œ´ÉŠ­¤µ›·  f„‡ªµ¤­Š  f„„µ¦‡ª‡»¤ ‹·˜Ä‹ ¨³‡ªµ¤¤´Éœ‡Š…°ŠÄ‹ Áž} œ ˜o œ ­Î µ ®¦´  —o µ œ…°Š ž{  µ ‹³¤¸ „ µ¦Ä®o Á —È „ ŗo «¹ „ ¬µÂ¨³Á¦¸ ¥ œ¦¼o › ¦¦¤µ˜· ¦°˜´ª ¤¸„µ¦ f„„µ¦­´ŠÁ„˜ ‹—´œš¹„ ¦ª¤˜¨°—™¹Š¤¸„µ¦ f„ª·Á‡¦µ³®r„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ š¸ÉÁ„·—…¹Êœ Ó. „µ¦¡´•œµ‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á…oµÄ‹˜n°°Š‡rž¦³„°Äœ¦³ ¸ª·˜ÂÁž}œ°Š‡r¦ª¤ ×¥œÎµÁ¦ºÉ°Š„µ¦¦¼o‹´„˜œÁ°Š ­´Š‡¤¦°˜´ª ›¦¦¤µ˜· ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸¤µÁž}œÁœºÊ°®µÂÁ¦¸¥œ ¨³¼¦–µ„µ¦ ץŤnÂ¥„®œnª¥¥n°¥


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÔÖ

Ô. „µ¦¡´ • œµ—o µ œª·  µ„µ¦Â¨³ª·  µ¸ ¡ ‡º ° „µ¦¡´ • œµ ­˜· ž{  µ „¦³ªœ„µ¦‡· — Ž¹É Š ž¦µ„’°¥¼n Ä œ„¨»n ¤ š´ „ ¬³ ‡ªµ¤ ­µ¤µ¦™šµŠª·  µ„µ¦ ž¦³„°—o ª ¥ £µ¬µÅš¥ ‡–· ˜ «µ­˜¦r Áµœrž{µ ¨³ª·š¥µ«µ­˜¦r ¨³„µ¦¡´•œµš´„¬³š¸É‹³œÎµÅž­¼n „µ¦ž¦³„°ª·  µ¸ ¡ Ž¹É Š ž¦µ„’Äœ„¨»n ¤ š´ „ ¬³ ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ ª´ • œ›¦¦¤Åš¥Â¨³£¼ ¤· ž{  µÅš¥ ž¦³„°—o ª ¥ ®´ ˜ ™„¦¦¤ ‡®„¦¦¤ ª¦¦–„¦¦¤ «· ¨ ž„¦¦¤ „­· „ ¦¦¤ œµ’„¦¦¤ ­™µž{˜¥„¦¦¤ ‡¸˜„¦¦¤Â¨³—œ˜¦¸ æŠÁ¦¸¥œš°­¸ „µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¤»nŠÁœoœ„µ¦¡´•œµÁ—È„Ä®oÁž}œ¤œ»¬¥rš¸É­¤¼¦–rš´ÊŠ—oµœ¡§˜·„¦¦¤ ‹·˜Ä‹ ¨³ž{µ —oª¥„µ¦ž¨¼„ {Š šµœ «¸¨ £µªœµ ¨³®œoµš¸É ¨ŠÄœª· ™¸ ¸ª· ˜ ž¦³‹Î µª´ œ ×¥¤¸ ‹» —¤»n Š®¤µ¥­¼ Š ­» — ‡º ° „µ¦š¸É Á —È „ ­µ¤µ¦™¡´•œµ˜œÁ°Š—oª¥«¸¨ ­¤µ›· ž{µ ®¦º°Á¦¸¥„ªnµÁž}œŸ¼o¤¸ "ª·µ" ¨³‹»—¤»nŠ®¤µ¥¦°Š ‡º° „µ¦š¸ÉÁ—È„­µ¤µ¦™¡´•œµ‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š˜œÁ¡ºÉ ° œÎ µ ŞčoĜ¸ª·˜ ®¦º°Á¦¸¥„ªnµÁž}œ Ÿ¼o¤¸ "ª·µ" š´ÊŠœ¸Ê ‡¦¼‹³˜o°Š¤°Š Á—È„Áž}œ "š¦´¡¥µ„¦" „¨nµª‡º° ­µ¤µ¦™¡´ • œµÁ—È „ Ĝ—o µ œ ª·  µ„µ¦Ÿn µ œ„µ¦‹´ — „µ¦Á¦¸ ¥ œ


Ô×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

„µ¦­°œ˜µ¤®¨´„›¦¦¤ š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ž¦· ¥´ ˜· ž’· ´ ˜· ž’· Á ª› Ž¹É Š Áœo œ „¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o °¥nµŠ¼¦–µ„µ¦ ‡º° Á—È„¤¸Ã°„µ­Å—o¨Š¤º° ž’·˜´ ‹· ¦·Š ¨³­µ¤µ¦™œÎµÅž­¼„n µ¦‡·—ª·Á‡¦µ³®r ÁºÉ°¤Ã¥Š„´ž¦³­„µ¦–rÁ¦¸¥œ¦¼o…°Š˜œÁ°ŠÅ—o ¨³¤°ŠÁ—È„Áž}œ "¸ª·˜" „¨nµª‡º° ­µ¤µ¦™¡´•œµÁ—È„ ×¥„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ ˜µ¤®¨´„ئ­·„…µ Ž¹ÉŠ¤»nŠÁœoœ„µ¦¡´•œµ ¡§˜·„¦¦¤ ‡»–›¦¦¤ ‹¦· ¥ ›¦¦¤ ¨³ž{  µ…°ŠÁ—È „ Án œ „µ¦­¦o µ Šª· œ´ ¥ Ĝ˜œÁ°Š „µ¦¤¸‹·˜Ä‹š¸É¤´Éœ‡Š „µ¦Á…oµÄ‹˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ Áž}œ˜oœ „¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o®¦º°„·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ ™¼„°°„Ã—¥ ‡Îµœ¹Š™¹ŠÁžjµ®¤µ¥…°Š„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ Ó ž¦³„µ¦ ‡º° Ò. Ážjµ®¤µ¥š¸˜É Š´Ê ŪoĜ„µ¦¡´•œµÁ—È„ š´ŠÊ ¡§˜·„¦¦¤ ‹·˜Ä‹ ž{  µ „¨n µ ª‡º ° Á¦¸ ¥ œÂ¨o ª Ÿ¼o Á ¦¸ ¥ œ¡´ • œµ…¹Ê œ Á¦¸ ¥ œÂ¨o ª Ÿ¼o ­ °œ ¡´ • œµ…¹Ê œ Á¦¸ ¥ œÂ¨o ª ¤¸ ž ¦³Ã¥œr ˜n ° Ÿ¼o °ºÉ œ Á¦¸ ¥ œÂ¨o ª Á„ºÊ ° „¼ ¨ ˜n ° ›¦¦¤µ˜·­Š·É ª—¨o°¤ ¨³Á¦¸¥œÂ¨oªÁž}œ“µœÄ®o„µo ª˜n°ÅžÄœ‡ªµ¤—¸ Ó. Ážj µ ®¤µ¥Äœ„µ¦¡´ • œµ—o µ œª·  µ„µ¦ ­µ¦³š´Ê Š Ù š¸É ˜ °¦´  „´  ئ­· „ …µ ‡º ° Á¦¸ ¥ œª·  µ„µ¦Ä®o Î µ œµÂ¤n œ ¥Î µ —o ª ¥‡ªµ¤Á…o µ ċ œÎ µ Şčo Á ž} œ Á¦¸ ¥ œ—o ª ¥„¦³ªœ„µ¦šµŠ‹· ˜ ¡´ • œµ‹· ˜ Á¡ºÉ ° „n ° Ä®o Á „· — ž{  µÄœ„µ¦­´ ¤ ¡´ œ ›r „´  è„ ­´ Š ‡¤ ¨³­·É Š ª—¨o ° ¤ ×¥Á—È „ Á¦¸ ¥ œ­µ¦³˜n µ ŠÇ Á¡ºÉ ° ˜°‡Î µ ™µ¤ªn µ ¡ª„Á…µ­µ¤µ¦™˜·—˜n°­´¤¡´œ›r„´Ã¨„›¦¦¤µ˜· ­´Š‡¤Å—o°¥nµŠÅ¦


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÔØ

š´ÊŠœ¸Ê „·‹ª´˜¦…°Šœ´„Á¦¸¥œÄœ¦³—´´Êœž“¤ª´¥ž¦³„°—oª¥ Õ „¨»¤n Ä®n ‡º° Ò. „·‹„¦¦¤Á­¦·¤ž¦³­„µ¦–r Ánœ „µ¦Á¨nœ „µ¦šÎµŠµœ «·¨ž³ Ó. „·‹„¦¦¤Äœ„µ¦Á¦¸¥œ ­µ¦³ª·µ Ô. „·‹„¦¦¤Äœ¸ª˜· …°Š˜´ªÁ°Š Ánœ „·œ…oµª °µœÊµÎ ž¦Š¢{œ ¡´Ÿoµ Ž´„Ÿoµ Õ. „· ‹ „¦¦¤Äœ¸ ª· ˜ Á¡ºÉ ° ­´ Š ‡¤ Án œ „µ¦ÁÈ — ¨o µ Š „µ¦Á¡µ³ž¨¼„ „µ¦—¼Â¨¦·„µ¦Ÿ¼oÄ®n „µ¦Á„ȝØp³°µ®µ¦


ÔÙ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

æŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– „µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– ¤»Šn Áœoœš¸„É µ¦¡´•œµÁ—È„Ä®oÁž}œŸ¼o "Á„nŠ —¸ ¤¸­…» " „¨nµª‡º° "Á„nŠ" ĜÁ¦º°É Š ª·µ„µ¦ °µš· ‡ªµ¤‹Îµ ‡–·˜«µ­˜¦r ª·š¥µ«µ­˜¦r «·¨ž³ "—¸" ĜÁ¦º°É Š‡»–›¦¦¤ ‹¦·¥›¦¦¤ °µš· ‡ªµ¤„˜´s¼ ‡ªµ¤¤¸¦³Á¸¥ª·œ¥´ ‡ªµ¤¦´Ÿ·—° ¨³ "¤¸­…» " Ž¹ŠÉ Áž}œŸ¨š¸˜É µ¤¤µ ‹µ„‡ªµ¤Á„nŠÂ¨³—¸ œ´ÉœÁ°Š š´ÊŠœ¸Ê Ĝ„µ¦ž¨¼„ {Šš´ÊŠšµŠ—oµœª·µ„µ¦ ¨³—oµœ‡»–›¦¦¤ ‹¦·¥›¦¦¤ ‡¦¼‹³Áž}œŸ¼o‹´—„¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŸnµœ ®¨´„„µ¦ "„·œ°¥¼n —¼¢{ŠÁž}œ" „¨nµª‡º° °°„„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oÄ®o ­°—‡¨o°Š„´ª·™¸¸ª·˜ ž¦³‹Îµª´œ Ánœ „µ¦¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦š¸—É ¸ ¤¸ž¦³Ã¥œr ¨³¡°Á¡¸¥Š „´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¦nµŠ„µ¥ ‡ªµ¤„˜´s¼¦¼o‡»–·—µ¤µ¦—µ ‡¦¼ °µ‹µ¦¥r Á¡ºÉ°œ ¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ „µ¦Á¨º°„¦´­·ÉŠš¸É‡ª¦—¼Â¨³‡ª¦¢{Š Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œrš¸É—¸Â„n˜œÁ°Š Áž}œ˜oœ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÔÚ

„¦³ªœ„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ® ¦º ° „· ‹ ª´ ˜ ¦ž¦³‹Î µ ª´ œ ™¼ „ °°„ ×¥‡Îµœ¹Š™¹ŠŸ¨š¸É‹³Á„·—„´Ÿ¼oÁ¦¸¥œ š´ÊŠ—oµœ "‡ªµ¤¦¼o" ®¦º°°Š‡r ‡ªµ¤¦¼o­µ„¨ ¨³ "„µ¦¡´•œµ˜œ" ‹œ¤¸¡§˜·„¦¦¤„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oš¸É—¸ Á„·—„µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨Š˜œÁ°ŠÄœšµŠš¸—É …¸ œ¹Ê Ž¹ŠÉ š´ŠÊ Ó —oµœœ¸Ê ¤¸ÁŠº°É œÅ… ­Îµ‡´ ‡º° ­µ¦³ª·µ‡ª¦¤¸š¤¸É µš¸ÅÉ žÁ¡º°É ´„‹¼Šœ´„Á¦¸¥œÅž¡‡»–‡nµ š¸Éšo‹¦·Š…°Š­¦¦¡­·ÉŠ £µ¥Ä˜o…°Á…˜š´ÊŠ„ªoµŠÂ¨³¨¹„…°Š­µ¦³ œ´Ê œ Ç Å—o ¨³„¦³ªœ„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ‹Î µ Áž} œ ˜o ° ŠÁºÉ ° ¤Ã¥Š­¼n ¸ ª· ˜ Á¡ºÉ ° Ä®o œ´ „ Á¦¸ ¥ œ­µ¤µ¦™¡´ • œµ„µ¥ ªµ‹µ ċ Ş­¼n ž{  µÅ—o —o ª ¥˜œÁ°Š Ÿn µ œ®œn ª ¥„µ¦Á¦¸ ¥ œ¼ ¦ –µ„µ¦ š´Ê Š œ¸Ê „· ‹ ª´ ˜ ¦…°Š œ´„Á¦¸¥œÄœ¦³—´´œÊ ž“¤ª´¥ž¦³„°—oª¥ Ö „¨»¤n Ä®n ‡º° Ò. „µ¦Á¨nœ š¸­É °—‡¨o°Š„´ª·™¸ ª¸ ˜· ž¦³„°—oª¥ „µ¦Á¨nœ °¥nµŠ¤¸ÂÂŸœ „˜·„µ ¨³„µ¦Á¨nœ°·­¦³ ˜µ¤‹·œ˜œµ„µ¦ Ó. „·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ „µ¦nª¥Á®¨º°˜œÁ°Š „µ¦—¼Â¨¦´„¬µ ‡ªµ¤­³°µ—…°Š¦nµŠ„µ¥ „µ¦‹´—Á„ȝ…°ŠÄo­nªœ˜´ªÂ¨³­nªœ¦ª¤ ¨³„µ¦¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ Áž}œ˜oœ Ô. „µ¦Šµœ Ánœ „µ¦šÎµ°µ®µ¦ „µ¦šÎµŠµœ«·¨ž³ ®¦º°Šµœ ž¦³—·¬“m°ºÉœÇ


ÕÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Õ. š´ „ ¬³ª·  µ„µ¦Â¨³š´ „ ¬³¸ ª· ˜ Án œ ‡–· ˜ «µ­˜¦r ¨³„µ¦Äo£µ¬µÁ¡º°É ¡¼— ¢{Š °nµœ Á…¸¥œ Ĝª·™¸ ª¸ ˜· ž¦³‹Îµª´œ Ö. ª·™¸µª¡»š› Ánœ „µ¦­ª—¤œ˜r „µ¦¦´„¬µ«¸¨ „µ¦ f„ „Î µ „´  ˜´ ª Á°ŠÄ®o ¦¼o ‹´ „ ‹´ Š ®ª³Â¨³„µ¨Áš«³ Ÿn µ œ¡· ›¸ „ ¦¦¤šµŠ ¡»š›«µ­œµ˜nµŠÇ Ĝ„µ¦ª· Á ‡¦µ³®r ­ £µ¡„µ¦‹´ — „µ¦«¹ „ ¬µ¦³—´  ž“¤ª´ ¥ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œo°¥ ‹³¡ªnµ š´ÊŠ­µ¤Ã¦ŠÁ¦¸¥œ˜nµŠ¤»nŠÁœoœ„µ¦¡´•œµŸ¼oÁ¦¸¥œš´ÊŠ£µ¥Äœ ¨³£µ¥œ°„Åž¡¦o°¤Ç „´œ „¨nµª‡º° Ò. „µ¦¡´ • œµ£µ¥Äœ®¦º ° „µ¦¡´ • œµÂ„n œ šo … °Š¸ ª· ˜ —oª¥„µ¦¼¦–µ„µ¦®¨´„ئ­·„…µ («¸¨®¦º°¡§˜·„¦¦¤ ­¤µ›·®¦º° ‹·˜Ä‹ ¨³ž{µ) ¨Š­¼nª·™¸¸ª·˜ „·‹ª´˜¦ ž¦³‹Îµª´œ ¨³„·‹„¦¦¤ ­¦oµŠ­¦¦‡r˜nµŠÇ ×¥¤»Šn ­¼Ÿn ¨®¦º°¡´•œµ„µ¦…°ŠŸ¼Áo ¦¸¥œ˜µ¤ ®¨´„£µªœµ Õ („µ¥£µªœµ «¸¨£µªœµ ‹·˜˜£µªœµ ¨³ž{µ £µªœµ) Ó. „µ¦¡´ • œµ£µ¥œ°„ ®¦º ° „µ¦¡´•œµ‡ªµ¤¦¼o ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ¨³š´„¬³ š¸É ‹Î µ Áž} œ ˜n ° „µ¦—Î µ ¦Š¸ ª· ˜ …°ŠŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ š´Ê Š Ĝž{ ‹ ‹» ´ œ ¨³°œµ‡˜ š´Ê Š Ĝ­n ª œ…°ŠÁœºÊ ° ®µ­µ¦³ª·  µ„µ¦ š´„¬³„µ¦Šµœ ¨³„µ¦—¼Â¨˜œÁ°Š ¦ª¤™¹Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™š¸É‹³¦³» ‡»–‡nµÂšo…°Š­·ÉŠ˜nµŠÇ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦—ε¦Š¸ª·˜…°ŠŸ¼oÁ¦¸¥œ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÕÒ

˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°Šª´ ¥ ¨³ ‡ªµ¤¡¦o ° ¤…°Šž¦³­„µ¦–r Ÿnµœ„·‹„¦¦¤®¨µ„®¨µ¥ š´ÊŠš¸ÉÁž}œ ª· ™¸ ¸ ª· ˜ °µš· „µ¦šÎ µ‡ªµ¤­³°µ— ¦nµŠ„µ¥ „µ¦¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦Â¨³ „·‹„¦¦¤­¦oµŠ­¦¦‡r˜nµŠÇ Ánœ „µ¦¢{Šœ·šµœ „µ¦šÎµŠµœž¦³—·¬“m Áž}œ˜oœ °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ „¦³ªœ„µ¦Äœ„µ¦¡´ • œµŸ¼o Á ¦¸ ¥ œš¸É š´Ê Š Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œÅ—o¥¹—™º°Áž}œ®¨´„ž’·´˜·œ´ÊœÅ¤nŗo¤¸¨´„¬–³Â¥„­nªœ —´ŠÁnœš¸ŸÉ ª¼o ‹· ¥´ ‹„‹Š°°„¤µ ®µ„˜nšŠ´Ê Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œÅ—o¦¼ –µ„µ¦ °Š‡r ž ¦³„°„µ¦¡´ • œµŸ¼o Á ¦¸ ¥ œš´Ê Š Ô —o µ œÁ…o µ Ūo —o ª ¥„´ œ °¥n µ Š ­°—‡¨o°Š„¨¤„¨ºœ

Õ.Ô ­£µ¡„µ¦‹´ — „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á ¡ºÉ ° ž¨¼ „ { Š ‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥…°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› ‹µ„„µ¦«¹ „ ¬µÁ°„­µ¦Â¨³„µ¦­´ ¤ £µ¬–r Ÿ¼o  ¦· ® µ¦Â¨³ ‡¦¼Ÿ¼o­°œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›š´ÊŠ Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œ ¡ªnµ­£µ¡„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ ĜÁ—È„ž“¤ª´¥¤¸¨´„¬–³š¸É­°—š¦„°¥¼nĜ˜µ¦µŠ„·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ …°Šœ´„Á¦¸¥œ —´Šš¸Éž¦µ„’—oµœ¨nµŠ˜n°Åžœ¸Ê


ÕÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

˜µ¦µŠš¸É Ó „·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ…°Šœ´„Á¦¸¥œÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œ°o ¥ nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

Ø.ÔÑ œ.

- ‡¦¼ „´  ‡¦¼ ­ ª´ ­ —¸ „´ œ Áž} œ  - Á¡ºÉ ° ­¦o µ Šª´ • œ›¦¦¤‡ªµ¤ Áž} œ Ś¥ ×¥„µ¦š´ „ šµ¥ Ä®o„´Á—È„ - ‡¦¼ Ÿ¼o ž „‡¦°Š ¨³Á—È „ ­—Š‡ªµ¤Á‡µ¦¡ ­ª´ ­ —¸ ­ ¦o µ Š ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ °  °»n œ ­ª´­—¸š´„šµ¥ - ­Îµ¦ª‹ —¼Â¨ ¦nµŠ„µ¥Â¨³‹·˜Ä‹ ž¨°—£´¥ (°µ¦¤–r‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ—È„) - f„Ä®oÁ—È„¤¸‡ªµ¤¦´Ÿ·—° - Á—È „ Ä­n žj µ ¥ºÉ ° / ¨ŠºÉ ° ¤µ …°ŠÄo…°Š˜œÁ°Š - Á—È „ ŗo Á ¨n œ ¨³ f „ Ä®o —¼  ¨ æŠÁ¦¸¥œ - ‹´ — Á„È  Â¥„Â¥³…°ŠÄo … °Š ‹´—Á„ȝ šÎµ‡ªµ¤­³°µ—…°Š Á¨nœ …°ŠÄo­nªœ˜´ª …°Š­nªœ ˜œÁ°Š - —¼Â¨Â„oªœÊε ž¦Š­¸¢{œ ¨³ ¦ª¤…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ …°Š®o°Š ¦°ŠÁšoµ…°Š˜œÁ°Š - Á¨n œ °· ­ ¦³Â¨³Á„È  …°ŠÁ¨n œ Ĝ­œµ¤š¦µ¥ - Á¨n œ °· ­ ¦³ Á„È  …°ŠÁ¨n œ Ĝ ®o°ŠÁ¦¸¥œ

Ù.ÔÑ œ.

- Á…oµÂ™ª ¦o°ŠÁ¡¨Šµ˜· ­ª—¤œ˜r - f„ª·œ´¥Â¨³‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®oÁ„·— ­Šœ·É Š ¦o ° ŠÁ¡¨Š­¦¦Á­¦·  ‹· ˜ ­Î µ œ¹ „ ¦´ „ ‡ªµ¤Áž} œ Ś¥ ¦¼o‹´„„µ¨Áš«³ ¡¦³µ¦¤¸ - ¦o°ŠÁ¡¨Š®»œn ¨³—¼®œ»n (ª´œ¡»›) -  f „  ¨ ³ ­ ¦o µ Š „Î µ ¨´ Š „ µ ¥ „¨o µ ¤ÁœºÊ ° Ä®n / Á¨È „  f „ - Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÁ¡ºÉ°„¦³˜»oœ­¤°Š ž¦³­µš­´¤Ÿ´­ š·«šµŠ ¡ºœÊ š¸É - „µ¥¦·®µ¦ Á„¤ - „· ‹ „¦¦¤„¦³˜»o œ ž¦³­µš -  f„¨³­¦oµŠ„ε¨´Š‹·˜ ‡ªµ¤­Š ­¤µ›· ­´¤Ÿ´­…°Š¦nµŠ„µ¥


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÕÔ

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

Ù.ÔÑ œ.

- ¦o°ŠÁ¡¨Š Á˜oœ¦³Îµ Á‡¨º°É œÅ®ª ž¦³„°Á¡¨Š - œ´ŠÉ ¢{ŠÁ¡¨Š¦¦Á¨Š - œª—‡¨µ¥Á‡¦¸¥— - „·‹„¦¦¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ªoµÇ ¨³ f„¦¼˜o œÁ°Šªnµ„ε¨´ŠšÎµ°³Å¦°¥¼n - „· ‹ „¦¦¤œÎ µ Ä®o Á —È „ ‹· œ ˜œµ „µ¦˜µ¤ - œ´É Š ­¤µ›· ¨³Á—· œ ‹Š„¦¤ ×¥¤¸Á­¸¥ŠœÎµ

Ú.ÑÑ œ.

- ¢{ Š œ· š µœ Ášž ǨŠ Œ´ œ šr - f „ ¡§˜· „ ¦¦¤‡ªµ¤Á‡¥· œ š¸—É ¸ „µ¦„·œ „µ¦°¥¼n „µ¦œ°œ „µ¡¥r „¨°œ - ªµŠÂŸœž¦³‹Îµª´œ / šÎµÃ‡¦Š„µ¦ ¨³„µ¦Á¨nœ ‹œÁ„·—ª·œ´¥Â¨³ ª´•œ›¦¦¤š¸É—¸ ¦¼o‹´„„µ¨Áš«³ - Á„¤š¸É¤¸¦¼žÂ´—Á‹œ  f „ » ‡ ¨· „ £µ¡Â¨³¤µ¦¥µš - „·‹„¦¦¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ª - ¡¼—‡»¥™¹Š…nµª‡¦µª Á¦ºÉ°Š¦µª Ĝ„µ¦Â­—Š°°„ ­¦oµŠ‡ªµ¤ ĜæŠÁ¦¸¥œ / Ĝoµœ / ¦³®ªnµŠoµœ £µ‡£¼¤·Ä‹Äœ˜œÁ°ŠÂ¨³„µ¦ ºÉœ¤Ÿ¼o°ºÉœ æŠÁ¦¸¥œ ¨³»¤œ - „·‹„¦¦¤¦³—¤­¤°Š ×¥¤¸‡¦¼ - Á¡º°É Ä®oœª‡·— Áœº°Ê ®µ Á¦º°É ŠÄ®¤É Ä®o…o°¤¼¨ ¨³Á—Ȅčo„¦³ªœ ­¦oµŠ…o°˜„¨Š¦nª¤„´œ ššªœ „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o  ­º  ‡o œ šµŠ ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤¦¼o ž¦³­„µ¦–r Á—·¤ ª·š¥µ«µ­˜¦r - ­¦»ž„·‹„¦¦¤Ã—¥„µ¦°£·ž¦µ¥ -  f „ š´ „ ¬ ³ Á ¡ºÉ ° „ µ ¦ Á ¦¸ ¥ œ ‹ÎµÂœ„Â¥„Â¥³ ‹´—®¤ª—®¤¼n ‡–·˜«µ­˜¦r °œ»„¦¤ ‹´—‹Îµ¡ª„ Â¥„Â¥³  f „ š´ „ ¬³šµŠ - „·‹„¦¦¤šµš­¤¤˜· - ¡ž³¡¼—‡»¥„´Ÿ¼o‡œš¸É¤µÄ®o ª·š¥µ«µ­˜¦r £µ¬µÂ¨³Áµªœr ‡ªµ¤¦¼Äo œÃ¦ŠÁ¦¸¥œ ž{µ

ª´˜™»ž¦³­Š‡r


ÕÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ Ú.ÑÑ œ.

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r - f„ž¦³­µš­´¤Ÿ´­š´ŠÊ Ö Á¦¸¥œ¦¼o °¥nµŠ¤¸…œÊ´ ˜°œ—oª¥„¦³ªœ„µ¦ šµŠª·š¥µ«µ­˜¦r -  f„‡ªµ¤‹Îµ „µ¦­´ŠÁ„˜ „µ¦‡·— „µ¦Â„ož { ®µ ¡·‹µ¦–µÁ¨º°„ ª·Á‡¦µ³®r

ÒÑ.ÕÖ œ. - „· ‹ „¦¦¤Äœ¤» ¤ Á­¦¸ š¸É ­´ ¤ ¡´ œ ›r - ˜°­œ°ŠÁ—È„Áž}œ¦µ¥»‡‡¨ „´  ®œn ª ¥˜µ¤‡ªµ¤™œ´ — - Á—È„Å—oÁ¦¸¥œ¦¼oŸnµœ„µ¦‡·—‡oœ …°Š˜œÁ°Š £µ¥Ä˜o„˜·„µ…°Š ‡ªµ¤­œÄ‹ - „· ‹ „¦¦¤˜µ¤¤» ¤ „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o „¨»¤n š´ÉªÅž ÒÒ.ÒÖ œ. - šÎµ‡ªµ¤­³°µ— Á„ȝ…°ŠÁ…oµš¸É - f„š´„¬³…°Š¸ª·˜Äœ„µ¦—¼Â¨ - ­¦»žŠµœ œÎµÁ­œ° ª·Á‡¦µ³®r Á„È  š¸É ° ¥¼n š¸É šÎ µ „· ‹ „¦¦¤Ä®o ­³°µ—Á¦¸¥¦o°¥ ªµŠÂŸœ -  f„°„‡ªµ¤‡·—…°Š˜œÁ°Š  f„¦´¢{ŠÂ¨³¥°¤¦´‡ªµ¤‡·— Ÿ¼o °ºÉ œ ¦¼o ‹´ „ ž¦³œ¸ ž ¦³œ°¤ „µ¦ºÉœ¤Ÿ¼o°ºÉœ -  f „ ‡ ª µ ¤ „ ¨o µ  ­ — Š ° ° „ ¨³„µ¦œÎµÁ­œ° ÒÒ.ÔÑ œ. - Á¨nœ°·­¦³ - Á¨nœ„µ¦¨³Á¨nœ…°ŠÁ—È„Åš¥ - ¡¨³«¹„¬µ

- f „ „µ¦Á¨n œ Ä®o ™¼ „ ˜o ° Š˜µ¤ „˜·„µ - „µ¦ÄoÁ‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ°¥nµŠ™¼„ª·›¸ -  f„„µ¦—¼Â¨¦´„¬µ…°Š­nªœ¦ª¤ - ¦¼o‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š˜œÁ°Š -  f„„µ¦¦³¤´—¦³ª´Š˜œÁ°Š


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ ÒÒ.ÕÖ œ. -

ÕÖ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

‹´—Øp³°µ®µ¦ ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ 䚜µŸ¼šo ‹¸É —´ Ä®oÁ¦µ¤¸°µ®µ¦ Á„È  Øp ³ °µ®µ¦ Á„È  £µœ³ Ĝš¸Éš¸É‹´—Â¥„Ūo

- f„¤µ¦¥µš ‡ªµ¤­³°µ— -  f „ „µ¦¦´  ž¦³šµœ°µ®µ¦ š¸¤É ž¸ ¦³Ã¥œr ¨³¡°Á¡¸¥Š -  f„‡ªµ¤„˜´s¼¦¼o‡»– -  f„„µ¦šÎµ‡ªµ¤­³°µ— -  f„‡ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g° „µ¦¦°‡°¥

- ‡¨µ¥Á‡¦¸ ¥ — ­œ» „ ­œµœ ÒÓ.ÔÑ œ. - „·‹„¦¦¤‡¨µ¥Á‡¦¸¥— - „· ‹ „ ¦ ¦ ¤ Á …o µ ­¼n ‡ ª µ ¤ ­ Š  Á¡·¤É ¡¨´Š - f„­˜· ŸnµœÁ­¸¥ŠÁ¡¨Š ÒÔ.ÑÑ œ. -

- f „ „µ¦ž¦³®¥´ — „µ¦Äo Ä ®o °µœÊµÎ ž¦Š¢{œ ‡¦¼—¼ ¨Â¨³­Îµ¦ª‹¦nµŠ„µ¥Á—È„ ‡»¤o ‡nµ ŤnÁ­¸¥Áž¨nµ -  f„„µ¦—¼Â¨­»…°œµ¤´¥ Ážd—Á¡¨Š „¨n°¤œ°œ - ¡´„Ÿn°œ œ°œ¡´„Ÿn°œ

ÒÕ.ÔÑ œ. - ˜nŠ˜´ª - f„—¼Â¨‡ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ («¸¦¬³ ‹¦—ž¨µ¥Ášoµ) …°Š˜œÁ°Š - Á„ȝš¸Éœ°œ - Á…oµ¤»¤Á­¦¸ Ánœ °nµœ®œ´Š­º° - —¼Â¨…°ŠÄo­nªœ¦ª¤ Á¨nœÃ¨Ã„o - ¦¼o ‹´ „ Á¨º ° „šÎ µ „· ‹ „¦¦¤˜µ¤ ‡ªµ¤­œÄ‹ -  f„„µ¦ÄoÁª¨µÄ®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr ÒÖ.ÒÖ œ. - „·‹„¦¦¤„¨µ¥Á‡¦¸¥— - ššªœÁœº°Ê ®µ „·‹„¦¦¤ - ­œšœµ °£·ž¦µ¥ ­¦»ž - ššªœ„µ¦ž’· ´ ˜· ˜ œÂ¨³ - „¨nµª‡Îµ°Îµ¨µÁ¡º°É œ ­ª´­—¸‡– » ‡¦¼ Á˜¦¸¥¤¡´•œµ˜œ - °Îµ¨µÁ¡ºÉ°œÂ¨³‡¦¼


Õ×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

˜µ¦µŠš¸É Ô „·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ…°Šœ´„Á¦¸¥œÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œš°­¸ nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

Ù.ÑÑ œ.

- Ÿ¼ož„‡¦°Š­nŠœ´„Á¦¸¥œ - ­n Š Á­¦· ¤ „µ¦¡¹É Š ¡µ˜œÁ°Š - œ´ „ Á¦¸ ¥ œÁ—· œ Á…o µ æŠÁ¦¸ ¥ œ „µ¦nª¥Á®¨º°˜œÁ°Š ¨³™º°…°ŠÄoÁ°Š - ­nŠÁ­¦·¤‡ªµ¤¤´œÉ ċ ¨³£¼¤Ä· ‹ - ™°—™»ŠÁšoµ ¦°ŠÁšoµ ªµŠœ´œÊ Ĝ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š˜œÁ°Š š¸É‹´—Ūo - ž¨¼ „ { Š „µ¦¦´ „ „µ¦«¹ „ ¬µ - œÎµ»—œ°œ ­¤»—­º°É „µ¦oµœ ˜¨°—Áª¨µ °°„¤µ‹´—ªµŠ - Á„ȝ„¦³Ážlµ…¹Êœ´Êœ - ÁŽÈœº°É ¤µÃ¦ŠÁ¦¸¥œ - „¦µ¡¦³ - šÎµ„·‹„¦¦¤š¸É‡»–‡¦¼Á˜¦¸¥¤ÅªÊ °µš· °nµœ®œ´Š­º°œ·šµœ ´˜¦‡Îµ Á…¸¥œ®œ´Š­º° Á„¤ - „·‹„¦¦¤Á¡º°É ¡´•œµ„¨oµ¤Áœº°Ê ˜nµŠÇ

Ù.ÔÑ œ.

- Á…oµÂ™ªÁ‡µ¦¡›Šµ˜· „¨nµª‡Îµ - „µ¦ž’· ´ ˜· ˜ œÁ‡µ¦¡®¨´ „ ž’·µ–˜œ ­ª—¤œ˜r šÎµ­¤µ›· ئ¦Š‡r - „·‹„¦¦¤®œoµÂ™ªž¦³‹Îµª´œ - „µ¦ž’·˜´ ˜· œ˜µ¤®¨´„«µ­œµ

Ú.ÑÑ œ.

- ˜¦ª‹­» … £µ¡ ­» … °œµ¤´ ¥ - f „ „ µ ¦ ¦´ „ ¬ µ ­» … £ µ ¡ Á…oµ®o°ŠœÊε ­»…°œµ¤´¥ - Á¦¸ ¥ œª·  µ¡· Á «¬ Â¥„˜µ¤ - ž¨¼ „  { Š ‡ªµ¤¦´ „ „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ˜µ¦µŠÁ¦¸¥œ ¨³„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š - ‹´—„¦³Ážlµ …°ŠÄo­nªœ˜´ª -  f„‡ªµ¤¦´Ÿ·—°


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÕØ

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

Ú.ÑÑ œ.

- „·‹„¦¦¤ªŠ„¨¤ š´„šµ¥ ¨³ „· ‹ „¦¦¤°ºÉ œ Ç °µš· œ· š µœ „µ¦Á¨n µ ž¦³­„µ¦–r … °Š ˜ œ Á ° Š Ä ®o „´ œ  ¨ ³ „´ œ ¢{ Š „·‹„¦¦¤¡´•œµž¦³­µš­´¤Ÿ´­ „· ‹ „ ¦ ¦ ¤ ­» œ š ¦¸ ¥ £ µ ¡ „´  ›¦¦¤µ˜· „·‹„¦¦¤Á‡¨º°É œÅ®ª „´‹´Š®ª³ ¨³„·‹„¦¦¤°°„ „ε¨´Š„µ¥„¨µŠÂ‹oŠ

- ž’· ´ ˜· ® œo µ š¸É ˜ µ¤š¸É Å —o ¦´  ¤°®¤µ¥ - f„čo£µ¬µÄœ„µ¦­º°É ­µ¦ - ¡´•œµ­¤¦¦™£µ¡šµŠ„µ¥ ¨³ž¦³­µš­´¤Ÿ´­ -  f„„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª°¥nµŠ¤¸­˜· „µ¦Äo¡ºÊœš¸É¨³š·«šµŠ - ¡´•œµ‡ªµ¤¦¼o­¹„°µ¦¤–r—oµœ ­»œš¦¸¥£µ¡

Ú.ÕÖ œ.

- ¡´„—º¤É œ¤ - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦„¨µŠª´œ

- ¡´„Ÿn°œ - f„„µ¦¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦š¸É¤¸ ž¦³Ã¥œr˜n°¦nµŠ„µ¥

ÒÑ.ÑÑ œ. - „·‹„¦¦¤„¨»¤n ¥n°¥ “µœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Án œ „µ¦šÎ µ °µ®µ¦ „µ¦ f „ „¨oµ¤ÁœºÊ°Ä®n / Á¨È„ „µ¦ f„ š´ „ ¬³¸ ª· ˜ „µ¦n ª ¥Á®¨º ° ˜œÁ°Š - ¨o µ Š¤º ° Á…o µ ®o ° ŠœÊÎ µ Á˜¦¸ ¥ ¤ ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ªnµŠ - °µœÊÎ µ ž¦Š¢{ œ —ºÉ ¤ œ¤ ž¼š¸Éœ°œ - œ°œ®¨´¡´„Ÿn°œ

- f „ „ µ ¦ Á ¦¸ ¥ œ ¦¼o ˜ µ ¤ „ ¨»n ¤ ž¦³­„µ¦–r¨³š´„¬³ª·µ ˜nµŠÇ -  f „ „µ¦Äo £¼ ¤· ž{  µÅš¥ œÎµ¤µ­¼n„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o -  f„‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o —oª¥˜œÁ°ŠÅ—o - ¤¸­»…£µ¡š¸É—¸ ¨³„µ¦¦´„¬µ ­»…£µ¡ - ¤¸‡ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g°˜n°­nªœ¦ª¤ - ¦´„„µ¦šÎµŠµœ šÎµŠµœ¦nª¤„´ Ÿ¼o°ºÉœÅ—o


ÕÙ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

ÒÔ.ÔÑ œ. - ˜ºœÉ œ°œ Á…oµ®o°ŠœÊµÎ Á„ȝš¸œÉ °œ - f„‡ªµ¤¦´Ÿ·—° - ˜nŠ˜´ª -  f„„µ¦—¼Â¨˜œÁ°Š - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ªnµŠ -  f „ „µ¦¦´  ž¦³šµœ°µ®µ¦ š¸¤É ž¸ ¦³Ã¥œr ¨³¡°Á¡¸¥Š ÒÕ.ÑÑ œ. - ššªœ„· ‹ „¦¦¤Äœª´ œ œ¸Ê -  f„ššªœ˜œÁ°Š ¨³‡ªµ¤¦¼oš¸Éŗo¦´ -  f„ª·Á‡¦µ³®r …o°Á—nœ …o°—o°¥ - …°‡»– …°Ãš¬Ÿ¼o°ºÉœ …°Š˜œÁ°Š ¨³¡¥µ¥µ¤ - ¦³» ­·É Š š¸É ‹ ³ž¦´  ž¦» Š Ĝª´ œ ž¦´ž¦»Š˜œÁ°Š ˜n°Åž -  f „ ‡» – ›¦¦¤ ‹¦· ¥ ›¦¦¤š¸É - ªµŠÂŸœ„·‹„¦¦¤Äœª´œ¦»Šn …¹œÊ ¡¹Šž¦³­Š‡r - ¦¼‹o „´ „µ¨Áš«³Äœ„µ¦¡¼— ÒÕ.ÔÑ œ. - ¨µ‡»–‡¦¼ …°‡»– …°Ãš¬ - ­nŠÁ­¦·¤¤µ¦¥µšÅš¥ - ­ª—¤œ˜rÅ®ªo¡¦³ „n°œ„¨´ - —¼  ¨‡ªµ¤Á¦¸ ¥ ¦o ° ¥…°Š oµœ ¦nµŠ„µ¥ ¨³„µ¦Â˜nŠ„µ¥ - ‡»–‡¦¼˜¦ª‹‡ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ „n°œ„¨´oµœ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÕÚ

˜µ¦µŠš¸É Ô „·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ…°Šœ´„Á¦¸¥œÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¦»nŠ°¦»– nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

Ø.ÔÑ œ. - Ÿ¼žo „‡¦°Š­nŠœ´„Á¦¸¥œ - œ´„Á¦¸¥œÁ—·œÁ…oµÃ¦ŠÁ¦¸¥œ—oª¥ ˜œÁ°Š - ­ª´­—¸‡¦¼Áª¦ž¦³˜¼ - ­ª´ ­ —¸ ‡ ¦¼ ž ¦³‹Î µ ´Ê œ ˜o ° œ¦´  ˜¦ª‹­»…£µ¡ - šÎµ„·‹ª´˜¦…°Š˜œ °µš· Â¥„ »—œ°œ ž¨°„®¤°œ š¸œÉ °œ „¨n°Šœ¤ ­¤»—­º°É ­µ¦ ªµŠ˜µ¤ ˜ÎµÂ®œnŠ - Á„ȝ„¦³ÁžlµÁ…oµž¦³‹Îµš¸É - ¨oµŠÂ„oªœÊµÎ ‹´—Á˜¦¸¥¤Ä­n™µ— - ÁŽÈœºÉ°˜´ªÁ°ŠÄœ­¤»—¦µ¥ºÉ° - šÎ µ „· ‹ „¦¦¤¤» ¤ Á­¦¸ ®¦º ° „· ‹ „¦¦¤š¸É ‡ ¦¼ Á ˜¦¸ ¥ ¤Åªo Án œ ¦³µ¥­¸ ž{„Ÿoµ °nµœ®œ´Š­º° „ªµ—­œµ¤ Á„ȝ…¥³ Á˜¦¸¥¤ °» ž „ ¦ –r ­Î µ ® ¦´  „· ‹ „ ¦ ¦ ¤ nªŠnµ¥ Ù.ÔÑ œ.

ª´˜™»ž¦³­Š‡r - f„„µ¦¡¹ŠÉ ¡µnª¥Á®¨º°˜œÁ°Š -  f„‡ªµ¤¦´Ÿ·—° -  f„¤µ¦¥µšÂ¨³„µ¦š´„šµ¥ -  f „ „µ¦Â¥„ž¦³Á£š­·É Š …°Š Á‡¦ºÉ°ŠÄo -  f „ „µ¦šÎ µ ŠµœÁž} œ ¨Î µ —´  …´Êœ˜°œ—oª¥˜´ªÁ°Š -  f „ „µ¦—¼  ¨¦´ „ ¬µ…°ŠÄo …°Š˜œ ¨³…°Š­nªœ¦ª¤ -  f „ š´ „ ¬³„µ¦Äo „ ¨o µ ¤ÁœºÊ ° ­nªœ˜nµŠÇ -  f „  „o ž{  ® µ š¸É Á „· — ‹ µ „ „µ¦šÎµŠµœ -  f„­´ŠÁ„˜‡ªµ¤¦¼o­¹„¨³Á¨º°„ „·‹„¦¦¤š¸ÉÁ®¤µ³­¤

- Á…oµÂ™ª Á‡µ¦¡›Šµ˜· ¦o°ŠÁ¡¨Š - f„„µ¦¦´¦¼o‡»–µ˜· «µ­œµ ­¦¦Á­¦·² ­ª—¤œ˜r šÎµ­¤µ›· ¡¦³¤®µ„¬´˜¦·¥r - „·‹„¦¦¤Á‡¨º°É œÅ®ªÂ¨³‹´Š®ª³ -  f„‡ªµ¤¡¦o°¤Á¡¦¸¥ŠšµŠ„µ¥ ªµ‹µ ċ


ÖÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

Ù.ÔÑ œ.

- f„„µ¦­´ŠÁ„˜Á­¸¥Š­´µ– ¨³šÎµ˜µ¤ -  f „ š´ „ ¬³„µ¦Äo  ¨³‡ªµ¤ ­´ ¤ ¡´ œ ›r … °Š„¨o µ ¤ÁœºÊ ° ¨³ °ª´¥ª³­nªœ˜nµŠÇ

Ú.ÑÑ œ.

- „· ‹ „¦¦¤­n Š Á­¦· ¤ ¨³¡´ • œµ - f„„µ¦„ε„´„µ¥ ªµ‹µ ċ ¦³¦´‡ªµ¤¦¼o­¹„ Ÿn µ œ„µ¦šÎ µ „· ‹ „¦¦¤Á¡ºÉ ° - „·‹„¦¦¤—œ˜¦¸/„µ¦Á‡¨º°É œÅ®ª ¡´ • œµ¦³¦´  ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ¨³£µ¬µ°´Š„§¬ œ·—Ä„¨o Ánœ ¦³Ÿ·ª­´¤Ÿ´­ - ªnµ¥œÊµÎ ¦³„¨o µ ¤ÁœºÊ ° Á°È œ /…o ° ˜n ° - „·‹„¦¦¤œÎµÃ—¥‡¦¼ž¦³‹Îµ´Êœ ¦³œÊµÎ Ĝ®¼ ²¨² ¨³¦³ °µš· œ· š µœµ—„ …n µ ª/ ¦´‡ªµ¤¦¼o­¹„œ·—Å„¨ Ánœ Á¦ºÉ°ŠÁ¨nµš´œ„µ¦–r ¨³Á„¤ ˜µ ®¼ ‹¤¼„ ¨·œÊ Ÿ·ª®œ´Š - ž¨¼„ {Šš´«œ‡˜·š¸É—¸˜n°—œ˜¦¸ œÎµž{µ ¨³£µ¬µ°´Š„§¬ - šÎµ‡ªµ¤‡»oœÁ‡¥„´œÊε ­¦oµŠ œ·­´¥¦´„„µ¦°°„„ε¨´Š„µ¥ -  f „ „µ¦ž’· ´ ˜· ˜ µ¤¦³Á¸ ¥  „˜·„µ - ž¨¼„ {Šœ·­´¥¦´„„µ¦°nµœ -  f„„µ¦¢{ŠÁ¦ºÉ°Š—¸Ç Á¡ºÉ°ž¨¼„  {Š‡»–›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤ -  f „ „µ¦Â­—Š‡ªµ¤‡· — Á®È œ „µ¦Á¨nµÁ®˜»„µ¦–r -  f„ª·Á‡¦µ³®r Á®˜»Â¨³ž{‹‹´¥ ˜nµŠÇ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ÒÑ.ÑÑ œ. - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ªnµŠ - ¡· ‹ µ¦–µ°µ®µ¦ „¨n µ ª‡Î µ …°‡»–Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦ - ¨o µ ŠÂ„o ª œÊÎ µ Á˜¦¸ ¥ ¤‹´ — Øp ³ °µ®µ¦„¨µŠª´œ - šÎµ®œoµš¸É¦·„µ¦Ÿ¼o°ºÉœ - „·‹„¦¦¤˜µ¤®œnª¥®¨´„ Ánœ „µ¦šÎµ°µ®µ¦ Šµœ®´˜™„¦¦¤ „ µ ¦ ­Î µ ¦ ª ‹ › ¦ ¦ ¤  µ ˜· „µ¦ž¦³—·¬“m¨³š—¨°Š - Á¨nœ„¨µŠÂ‹oŠ

ÖÒ

ª´˜™»ž¦³­Š‡r - f „ „µ¦¦´  ¦¼o ‡» – …°ŠŸ¼o °ºÉ œ š¸É ¤¸ ˜n°˜œÁ°ŠŸnµœ°µ®µ¦ -  f „ Ä®o  ¦· „ µ¦Ÿ¼o °ºÉ œ „µ¦n ª ¥ Á®¨º°Â¨³ÂnŠž{œ -  f„„µ¦¦°‡°¥ -  f„„µ¦…°‡»– -  f„„µ¦šÎµŠµœÁž}œ¨Îµ—´…´Êœ -  f„„µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤­³°µ— -  f „ ¤µ¦¥µš„µ¦¦´  ž¦³šµœ °µ®µ¦ -  f „ š´ „ ¬³„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o —o ª ¥ „¦³ªœ„µ¦šµŠž{µ˜µ¤ ®¨´„ª·š¥µ«µ­˜¦r -  f„„µ¦šÎµŠµœ¦nª¤„´œ „µ¦Áž}œ Ÿ¼œo µÎ Ÿ¼˜o µ¤ -  f„„µ¦ž’·´˜·˜µ¤„‘¦³Á¸¥ -  f„š´„¬³„µ¦Â„ož{®µ -  f „ š´ „ ¬³„µ¦Äo ¨³‡ªµ¤ ­´ ¤ ¡´ œ ›r … °Š„¨o µ ¤ÁœºÊ ° ¨³ °ª´¥ª³­nªœ˜nµŠÇ -  f„‡ªµ¤¨³Á°¸¥— ž¦³–¸˜Äœ ª·™¸¸ª·˜ -  f „ ‡ªµ¤‡· — ­¦o µ Š­¦¦‡r  ¨³ ‹·œ˜œµ„µ¦


ÖÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ª´˜™»ž¦³­Š‡r

ÒÑ.ÑÑ œ.

- f„„µ¦šÎµœ»µÎ ¦»Š°»ž„¦–rÁ‡¦º°É Š čo …°ŠÁ¨nœ ¨³Äoš¦´¡¥µ„¦ °¥nµŠž¦³®¥´—¦¼o‡»–‡nµ

ÒÒ.ÔÑ œ. - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦„¨µŠª´œ - „¨n µ ª‡Î µ ¡· ‹ µ¦–µ°µ®µ¦/ …°‡»– - Â¥„£µœ³ ‹µœ o°œ ­o°¤ „oªœÊµÎ Á¡º°É ¨oµŠšÎµ‡ªµ¤­³°µ— - °µœÊÎ µ ž¦Š¢{ œ ÁÈ — ˜´ ª ˜nŠ˜´ª - ¡´Á­º°Ê Ÿoµ - °nµœ®œ´Š­º°/ªµ—¦¼ž - ž¼šœ¸É °œ - ­ª—¤œ˜r - ¢{Šœ·šµœ - œ°œ®¨´¡´„Ÿn°œ

- f„„µ¦­´ŠÁ„˜ ¦¼‹o „´ °µ®µ¦Â¨³ ¦­µ˜· -  f „ „µ¦¦´  ¦¼o ‡» – …°ŠŸ¼o °ºÉ œ š¸É ¤¸ ˜n °˜´ ª Á°ŠŸn µ œ„µ¦¡· ‹ µ¦–µ °µ®µ¦ -  f„¤µ¦¥µšÄœ„µ¦¦´ž¦³šµœ °µ®µ¦ -  f „ „µ¦¦´  ž¦³šµœ°µ®µ¦ ° ¥n µ Š ¡ ° Á ¡¸ ¥ Š „´  ‡ ª µ ¤ ˜o°Š„µ¦…°Š¦nµŠ„µ¥ -  f „ „µ¦šÎ µ ŠµœÃ—¥Å¤n Á ž} œ £µ¦³Â„nŸ°¼o œºÉ -  f „„µ¦n ª ¥Á®¨º ° ¨³¡¹É Š ¡µ ˜´ªÁ°Š -  f „ „µ¦—¼  ¨­» … £µ¡°œµ¤´ ¥ …°Š˜œ -  f„„µ¦¡µ˜œÁ…oµ­¼n£µª³Ÿn°œ ‡¨µ¥ - ¡´„Ÿn°œ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

nªŠÁª¨µ

„·‹„¦¦¤

ÒÕ.ÔÑ œ. - ˜ºœÉ œ°œ - Áž¨¸¥É œÁ­º°Ê Ÿoµ - ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ªnµŠ - ­¦» ž /ž¦³¤ª¨Ÿ¨„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ž¦³‹Î µ ª´ œ Á„¸É ¥ ª„´  „· ‹ „¦¦¤ ¨³˜œÁ°Š - ­ª—¤œ˜r ŸnÁ¤˜˜µ - ¨µ‡¦¼Â¨³Á¡º°É œ

ÖÔ

ª´˜™»ž¦³­Š‡r - f„„µ¦nª¥Á®¨º° ¡¹ŠÉ ¡µ˜´ªÁ°Š -  f „ „µ¦šÎ µ Šµœ˜µ¤¨Î µ —´  …´Êœ˜°œ -  f„„µ¦‡·—ª·Á‡¦µ³®r -  f„¦³»‡ªµ¤¦¼‹o µ„ž¦³­„µ¦–r -  f „ ­´ Š Á „ ˜  ¨ ³ ¦ ³ » …o ° —¸ / …o ° —o ° ¥ / …o ° ‡ ª ¦ ž ¦´  ž ¦» Š …°Š˜œÂ¨³®¤¼n‡–³ -  f„‡ªµ¤°n°œœo°¤ ¨³°n°œ Ã¥œÄœ‹·˜Ä‹ ¤¸‡ªµ¤ž¦µ¦™œµ —¸˜n°Ÿ¼o°ºÉœ -  f„¤µ¦¥µš„µ¦¨µ


ÖÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

šš¸É Ö °£·ž¦µ¥Ÿ¨ ­¦»ž ¨³…o°Á­œ°Âœ³ Ö.Ò °£·ž¦µ¥Ÿ¨ „µ¦«¹ „ ¬µ­£µ¡„µ¦‹´ — „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á ¡ºÉ ° ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ …°Š„¨»n¤Â„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š› Ž¹ŠÉ ž¦³„°—oª¥Ã¦ŠÁ¦¸¥œ°œ»µ¨®œ¼œ°o ¥ æŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ ¦»nŠ°¦»– ×¥„µ¦«¹„¬µÁ°„­µ¦Â¨³®¨´„“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦‹´— ®¨´ „ ­¼ ˜ ¦Â¨³„· ‹ „¦¦¤˜n µ ŠÇ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸ ¥ œš´Ê Š ­µ¤Â®n Š ¦ª¤š´Ê Š „µ¦­´ ¤ £µ¬–r Ÿ¼o  ¦· ®µ¦­™µœ«¹ „ ¬µ ¨³‡¦¼ Ÿ¼o ­ °œ¦³—´  ž“¤ª´ ¥ …°ŠÂ˜n¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ ¡ªnµ „¨»n¤Â„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›Å—oœÎµ®¨´„ ئ­·„…µ Ž¹ÉŠÁž}œ„¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦«¹„¬µÄœ¡¦³¡»š›«µ­œµ °´ œ ž¦³„°Åž—o ª ¥ «¸ ¨ (®¦º ° ¡§˜· „ ¦¦¤) ­¤µ›· (®¦º ° ‹· ˜ ċ) ¨³ž{µ ¤µ¼¦–µ„µ¦Á…oµ„´„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r¦¼žÂ ˜nµŠÇ š¸É­°—š¦„°¥¼nĜ„·‹ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ š´ÊŠÄœÂ¨³œ°„®o°ŠÁ¦¸¥œ ¡¦o ° ¤—o ª ¥ž{ ‹ ‹´ ¥ šµŠ­´ Š ‡¤ ‡º ° ž¦Ã˜Ã‰­³ ®¦º ° „´ ¨ ¥µ–¤· ˜ ¦ Ž¹ÉŠž¦³„°—oª¥‡¦¼°µ‹µ¦¥r ¡n°Â¤n Ÿ¼ož„‡¦°Š Á¡ºÉ°œ ‡œÂª—¨o°¤ Ą¨o·— ¦ª¤š´ÊŠ­ºÉ°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o˜nµŠÇ Áž}œŸ¼oœÎµšµŠ„¨n°¤Á„¨µÄ®oÁ—È„ Á„·—„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š°¥nµŠ‡¦™oªœ „¨µ¥Áž}œŸ¼oÁ‹¦·¡¦o°¤š´ÊŠ šµŠ„µ¥ ‹·˜ ¨³ž{µ


Ö×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

‹µ„„µ¦«¹ „ ¬µš´Ê Š ­µ¤Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œ ¡ªn µ œªšµŠÄœ„µ¦ ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤Ä®oÁ„·—„´Á—È„ ×¥ÁŒ¡µ³Á—È„Äœ ¦³—´ž“¤ª´¥œ´Êœ Ťn‡ª¦Áœoœš¸É„µ¦šn°Š‹Îµ™o°¥‡ªµ¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ ‡»–›¦¦¤Â¨³‹¦·¥›¦¦¤Â˜nÁ¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ª ˜n‡ª¦ÁœoœÄ®oÁ—È„Å—o Á¦¸¥œ¦¼oŸnµœ„µ¦¨Š¤º°ž’·´˜·‹¦·Š Ťnªnµ‹³Áž}œ„µ¦Á¨nœ „µ¦šÎµŠµœ  e¤º° „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª¦nµŠ„µ¥ „µ¦šÎµ°µ®µ¦ ˜¨°—‹œ„µ¦­œšœµ ¡¼ — ‡» ¥ ²¨² Ž¹É Š Á¤ºÉ ° Á—È „ ¤¸ ž ¦³­„µ¦–r ˜ ¦Š˜n ° ­·É Š š¸É Á …µÁ¦¸ ¥ œ¦¼o „È‹³Á„·—„µ¦‹—‹ÎµÅ—o—¸¥·ÉŠ„ªnµ„µ¦šn°Š‹Îµ‹µ„®œ´Š­º°®¦º°‡Îµ°„ …°ŠŸ¼oÄ®n Á¤ºÉ°Á—È„Å—oÁ¦¸¥œ¦¼o­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š¤¸ž¦³­„µ¦–rĜ¤·˜·˜nµŠÇ ‹µ„„µ¦˜´ŠÊ ‡Îµ™µ¤Â¨³„µ¦Áº°É ¤Ã¥Š…°Š‡¦¼Ÿ­¼o °œ Á—È„„È‹³­µ¤µ¦™ ‡· — ¡· ‹ µ¦–µ°¥n µ ŠÄ‡¦n ‡ ¦ª—o ª ¥˜œÁ°ŠÅ—o ªn µ Á…µ­µ¤µ¦™œÎ µ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼oš¸Éŗo¦´ÅžÄoĜª·™¸¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œÅ—o°¥nµŠÅ¦oµŠ °³Å¦‡º° ‡»–‡nµš¸Éšo ¨³°³Å¦‡º°‡»–‡nµš¸ÉÁš¸¥¤ Á¤ºÉ°Á—È„­µ¤µ¦™‹ÎµÂœ„ Â¥„Â¥³‡»–‡nµÂšo°°„‹µ„‡»–‡nµÁš¸¥¤Å—o Á—È„„È‹³­µ¤µ¦™¡´•œµ š´ „ ¬³„µ¦‡· — „µ¦˜´ — ­· œ ċ ˜¨°—‹œ „µ¦„¦³šÎµ ¨³„µ¦ž’·˜´ ­· Š·É ˜nµŠÇ š¸‹É ³ „n°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr˜n°˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ ŗoĜš¸­É —» Ž¹ŠÉ „¦³ªœ„µ¦Á®¨nµœ¸Ê œ´Å—o ªn µ Áž} œ „µ¦ž¨¼ „  { Š ‡» – ›¦¦¤Äœ¦³—´  š¸É ¨¹„Ž¹ÊŠ ¨³¤¸‡ªµ¤¥´ÉŠ¥ºœ™µª¦¤µ„„ªnµ „µ¦ž¨¼ „  { Š Ĝ¨´ „ ¬–³…°Š„µ¦šn ° Š‹Î µ Áž}œ˜´ª®œ´Š­º° Á¡¦µ³‡»–›¦¦¤ Ĝ—oµœ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÖØ

˜nµŠÇ œ´Êœ ¨oªœ¤¸š¸É¤µ‹µ„‡»–‡nµÂšo Ž¹ÉŠ¤œ»¬¥r‡ª¦ž’·´˜·š´ÊŠ˜n° ˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœš´ÊŠ­·Êœ „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r š¸É š´Ê Š ­µ¤Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œœÎ µ ¤µÄo Á ž} œ Á‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r ×¥‹ÎµÂœ„˜µ¤®¨´„ئ­·„…µÅ—o—´Šœ¸Ê Ò) °›·­¨¸ ­·„…µ ž¦³„°—oª¥ ‡ªµ¤¤¸Á¤˜˜µ ‡ªµ¤°n°œÃ¥œ ‡ªµ¤¤¸¦³Á¸¥ª·œ´¥ „µ¦Á‡µ¦¡Äœ„‘ „˜·„µ „µ¦¦¼o‹´„¤µ¦¥µš ‡ªµ¤ž¦³–¸˜ ‡ªµ¤¦´Ÿ·—°˜n°˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ „µ¦šÎµŠµœ ¦nª¤„´Ÿ¼o°ºÉœ „µ¦˜¦Š˜n°Áª¨µ „µ¦¦¼o‹´„Áª¨µ „µ¦¦¼o‹´„®œoµš¸É…°Š ˜œÁ°Š „µ¦Â­—Š°°„°¥nµŠÁ®¤µ³­¤„´„µ¨³Áš«³ „µ¦¡¼—‹µ Å¡Á¦µ³ „µ¦šÎµ‡ªµ¤Á‡µ¦¡Ÿ¼oÄ®n ¦¼ ž Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á ¡ºÉ ° „µ¦¡´•œµ°›·­¨¸ ­·„…µ š¸šÉ Š´Ê Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œÄo °µš· „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ªž¦³„°Á¡¨Š/‹´Š®ª³ Ánœ Á¡¨Šš¸ÉšÎµ Ä®o Á —È „ ¦¼o ‹´ „ „´  °ª´ ¥ ª³­n ª œ˜n µ ŠÇ …°Š¦n µ Š„µ¥ Ÿn µ œ‡Î µ «´ ¡ šr š´Ê Š £µ¬µÅš¥Â¨³£µ¬µ°´ Š „§¬ œ°„‹µ„œ´Ê œ Á—È „ ¥´ Š ˜o ° Š f „ ¦o ° ŠÁ¡¨Šš¸ ¨ ³ª¦¦‡˜n ° ‹µ„‡¦¼ ¨³šÎµšnµšµŠž¦³„°„µ¦¦o°Š ¡¦o°¤„´­´¤Ÿ´­¦nµŠ„µ¥˜œÁ°Š ¨³¦n µ Š„µ¥…°ŠÁ¡ºÉ ° œ°¥n µ Š °n°œÃ¥œ


ÖÙ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

„µ¦Á¨nµœ·šµœš¸¤É Á¸ œº°Ê ®µ­°—š¦„‡˜·›¦¦¤ ץĜ „µ¦°n µ œœ· š µœœ´Ê œ ‡¦¼ ‹ ³—¹ Š Ä®o Á —È „ ¤¸ ­n ª œ¦n ª ¤ —o ª ¥„µ¦Ä®o ° °„Á­¸ ¥ Š ‡· — ¨³ ˜°Âšœ˜´ ª ¨³‡¦ Á‡¨ºÉ ° œÅ®ª˜µ¤ ¨´„¬–³šnµšµŠ…°Š˜´ª¨³‡¦ ®¦º°µŠ‡¦´ÊŠ Á¦¸ ¥ „ºÉ ° Á—È „ šœ˜´ ª ¨³‡¦ Ž¹É Š š´Ê Š ®¤—œ¸Ê ‡¦¼ ‹ ³Á¨º ° „čo Á Œ¡µ³˜´ ª ¨³‡¦š¸É „ ¦³šÎ µ ‡ªµ¤—¸Ášnµœ´Êœ „µ¦Â­—Ššµš­¤¤˜· ­nªœÄ®n‹³ÁºÉ°¤Ã¥Š¤µ‹µ„ „µ¦Á¨nµœ·šµœ ×¥‡¦¼‹³Ážd—ð„µ­Ä®oÁ—È„Å—o‡·— ŗo­—Š°°„Á°Š ¨³nª¥­¦»žž¦³Á—Èœ®¦º°˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ—È„Á„·—‡ªµ¤‡·—ĜŠn ª„˜n°Åž „µ¦Á¨nœÂ¤¸„˜·„µ Ánœ ¤°Žn°œŸoµ ¡¦¤ª·Á«¬ Áž}œ˜oœ ‡¦¼®¦º°µŠ‡¦´ÊŠ°µ‹Áž}œÁ—È„‡œÄ—‡œ®œ¹ÉŠÄœ®o°Š‹³Áž}œŸ¼o°›·µ¥ „˜·„µ„µ¦Á¨nœ‹œÁ—È„‡œ°ºÉœÇ Á„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³ž’·´˜·˜µ¤Å—o š´ÊŠœ¸Ê ‡¦¼‹³˜o°ŠÁž}œŸ¼oÁœoœ¥Êε„µ¦¦´„¬µ„‘ „˜·„µ ¤µ¦¥µšÄœ¦³®ªnµŠ „µ¦Á¨nœ Á¡º°É Ä®o „µ¦Á¨nœ­µ¤µ¦™—Î µÁœ· œ ˜n° Ş—o ª¥‡ªµ¤ ­œ»„­œµœ ¨³Áž}œ¦³Á¸¥ „µ¦ž’·˜´ „· ‹· ª´˜¦ž¦³‹Îµª´œ Ánœ „µ¦‹´—„¦³Ážlµ „µ¦šÎµ‡ªµ¤­³°µ—„¨n°Š œ¤ „µ¦Á…¸ ¥ œ­¤» — ­ºÉ ° ­µ¦ „µ¦¡´  Á„È  Á­ºÊ ° Ÿo µ „µ¦Á…o µ ™ªÁ‡µ¦¡›Šµ˜·


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ÖÚ

„µ¦­ª—¤œ˜r Áž}œ˜oœ „·‹„¦¦¤Á®¨nµœ¸Ê Á—È„‹³˜o°Šž’·´˜·°¥nµŠ ­¤ÉÎ µ Á­¤°‹œÁ„· — Áž} œ ‡ªµ¤‡»o œ · œ ×¥„µ¦„¦³šÎ µ ˜n ¨ ³°¥n µ Š ‹³˜o°ŠšÎµ—oª¥‡ªµ¤ž¦³–¸˜ ¨³Á°¸¥—°n°œ „µ¦¦·„µ¦Ÿ¼°o µª»Ã­ ‡º° „µ¦š¸ÁÉ —È„‹³Áž}œŸ¼o ¦·„µ¦Á­·¦¢r œÊµÎ ®¦º°°µ®µ¦Â„n‡¦¼ ®¦º°Â…„Ÿ¼oÄ®nš¸É¤µÁ¥¸É¥¤¤Ã¦ŠÁ¦¸¥œ Ž¹ÉŠÁ—È„ ‹³˜o ° Š f „  œ„µ¦„¦³šÎ µ —´ Š „¨n µ ª—o ª ¥‡ªµ¤Á˜È ¤ ċ¨³œo ° ¤Ä‹ ¦ª¤š´ÊŠ„¦³šÎµ—oª¥‡ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ „µ¦˜´Ê Š ªŠ­œšœµ ‡º ° „µ¦š¸É ‡ ¦¼  ¨³Á—È „ œ´É Š ¨o ° ¤ªŠ„´ œ Á¡ºÉ°¡¼—‡»¥™¹Šž{®µ¡§˜·„¦¦¤š¸ÉŤn¡¹Šž¦³­Š‡rŽ¹ÉŠÁ„·—…¹Êœ£µ¥Äœ ®o°ŠÁ¦¸¥œ Á—È„‹³˜o°Š f„nª¥„´œ¦³»Â¨³¥°¤¦´ž{®µ ¦ª¤š´ÊŠ ­ªŠ®µª·›¸„µ¦Â„oŅž{®µ¦nª¤„´œ „µ¦„¨nµª‡Îµ…°‡»–-…°Ãš¬ ­nªœÄ®n‹³ÄoĜnªŠÁª¨µ „n°œÁ¨·„Á¦¸¥œ ×¥‡¦¼‹³Ä®oÁ—È„Å—o„¨nµª‡Îµ…°‡»–„nÁ¡ºÉ°œ®¦º°‡¦¼ š¸ÉŗošÎµž¦³Ã¥œr„n˜œÁ°Š ¨³„¨nµª‡Îµ…°Ãš¬Â„nÁ¡ºÉ°œ®¦º°‡¦¼ š¸É˜œÁ°ŠÅ—o„¦³šÎµ¨nªŠÁ„·œ¨ŠÅž Á—È„‹³¤¸Ã°„µ­Å—o„¨nµªž¦³Ã¥‡ Á®¨nµœ¸Êš»„‡œÂ¨³š»„ª´œ Ó) °›·‹·˜˜­·„…µ ž¦³„°—oª¥ „µ¦„ε„´„µ¥ ªµ‹µ ċ Ä®o ­ Šœ·É Š ‡ªµ¤¤´É œ ċĜ˜´ ª Á°Š „µ¦¤°Š˜œÁ°ŠÄœÂŠn ¤» ¤ ª„ ‡ªµ¤£µ‡£¼¤Ä· ‹Äœ˜œÁ°Š ‡ªµ¤°—šœ „µ¦Á­¸¥­¨³ „µ¦¦¼‹o „´ ¦°‡°¥ „µ¦ f„­˜· ­¤µ›· „µ¦Ÿn°œ‡¨µ¥‹·˜Ä‹ „µ¦Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤šµŠ‹·˜Ä‹ ‡ªµ¤¨³Á°¸¥—°n°œ ‡ªµ¤¦°‡° ‡ªµ¤˜´ÊŠ¤´Éœ„´­·ÉŠš¸É„ε¨´ŠšÎµ


×Ñ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

¦¼žÂÂ¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°¡´•œµ —oµœ°›·‹˜· ˜­·„…µ š¸šÉ Š´Ê Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œÄo °µš· „µ¦¢{Šœ·šµœµ—„ ‡¦¼‹³Á¨nµœ·šµœŽ¹ÉŠÁ¨º°„‹µ„ÁœºÊ°®µ š¸É ­ °—‡¨o ° Š„´  ›¦¦¤µ˜· „ µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o … °ŠÁ—È „ Á¤ºÉ ° ‡¦¼ Á ¨n µ ‹‹³ ˜´Ê Š ‡Î µ ™µ¤Ä®o Á —È „ ŗo f „ ‹´  ċ‡ªµ¤ Á¦¸ ¥ Š¨Î µ —´  Á®˜» „ µ¦–r Ž¹ŠÉ ™º°Å—oªµn Áž}œ ­nªœ®œ¹ŠÉ …°Š„µ¦ f„Ä®oÁ—È„¤¸­¤µ›·‹—‹n° °¥¼„n ´ Á¦º°É Š š¸˜É œÁ°Š¢{Š „µ¦šÎµŠµœ«·¨ž³ ‡º° „µ¦ f„ Ä®oÁ—È„šÎµŠµœ®´˜™„¦¦¤ š¸˜É °o Š°µ«´¥‡ªµ¤¨³Á°¸¥— ¦°‡° „µ¦‹—‹n° ¨³˜´ŠÊ ¤´œÉ „´­·ŠÉ š¸šÉ µÎ Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—Ÿ¨š¸ÉœnµºÉœ¤Â¨³¤¸‡»–‡nµ ×¥Á—È„­µ¤µ¦™œÎµŠµœ e¤º° š¸É ˜ œÁ°ŠšÎ µ Á­¦È ‹ Á¦¸ ¥ ¦o ° ¥Â¨o ª „¨´  ¤µÄo ® ¦º ° ­—ŠÁž} œ Ÿ¨Šµœ ­¼n­µ›µ¦–³ ŗo°¸„—oª¥


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

×Ò

„µ¦šÎµ¡·›„¸ ¦¦¤­¦oµŠ­¤µ›· Á—Ȅ¨³‡¦¼œŠ´É „´œÁž}œªŠ„¨¤ ­Šœ·É Š ‡¦¼ ‹ ³¡µ„¨n µ ª‡Î µ ¦³¨¹ „ ™¹ Š ‡» – …°Š¡¦³¡» š › ¡¦³›¦¦¤ ¡¦³­Š‰r ·—µ ¤µ¦—µ ‡¦¼°µ‹µ¦¥r ‹µ„œ´Êœ ‡¦¼‹³­nŠœÊεš¸É¤¸—°„Ťo ¨°¥°¥¼nÄ®oÁ—È„š¸Éœ´ÉŠ°¥¼n…oµŠÇ Á—È„‹³˜´ÊŠ‹·˜°›·¬“µœ„µ¦šÎµ‡ªµ¤—¸ …°Š˜´ªÁ°Š ¨³¡¼—Ä®oÁ¡ºÉ°œ‡œ°ºÉœÇ ŗo¥·œ ¨oª‹¹Š­nŠ˜n°™oª¥œ´Êœ Ä®oÁ¡ºÉ°œ‡œš¸É°¥¼n™´—Åž šÎµÁnœœ´Êœ˜n°ÁœºÉ°Š‹œ‡¦š»„‡œ „µ¦­ª—¤œ˜r Å®ªo¡¦³ ŸnÁ¤˜˜µ œ´ÉŠ­¤µ›· ¨³Á—·œ ‹Š„¦¤ ‡¦¼‹³œÎµÁ—È„ž’·˜´ ­· Š·É Á®¨nµœ¸‹Ê œÁ„·—‡ªµ¤Á‡¥·œ ×¥°›·µ¥ Ä®oÁ—È„Á„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹˜n°­·ÉŠš¸ÉšÎµ Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Ž¹¤Ž´ «¦´š›µ ¨³Á®Èœ‡»–‡nµš¸Éšo°´œÁ„·—‹µ„‡ªµ¤­Šš¸Éŗo¦´ „µ¦Á…oµ¦nª¤¡·›„¸ ¦¦¤šµŠ¡»š›«µ­œµ °µš· ª´œª·­µ…¼µ ª´œ¤µ‰¼µ ª´œ°µ­µ¯®¼µ ¨³ª´œÁ…oµ¡¦¦¬µ ²¨² ‡¦¼‹³¡µÁ—È„ Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤Äœª´œ­Îµ‡´Á®¨nµœ¸Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ—È„Á„·—‡ªµ¤‡»oœ·œ„´ ª·™¸ž’·´˜·…°Šµª¡»š› ¨³¦¼o‹„´ œo°¤Ä‹˜œÁ…oµ­¼n‡ªµ¤­Š ¡¦o°¤Ç „´Á¦¸¥œ¦¼o™¹Š­µ¦³­Îµ‡´Äœª´œ­Îµ‡´šµŠ¡¦³¡»š›«µ­œµÂ˜n¨³ª´œ Á¡ºÉ°Áž}œŸ¼o­ºš°—¡»š›«µ­œµ˜n°ÅžÄœ°œµ‡˜


×Ó

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ô) °›·ž{µ­·„…µ ž¦³„°—oª¥ „µ¦ f„‡·—ć¦n‡¦ª °¥nµŠÁž}œÁ®˜»Áž}œŸ¨ „µ¦¦´¦¼o­·ÉŠ˜nµŠÇ ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š „µ¦Â„o ž{  ®µ­·É Š ˜n µ ŠÇ ˜µ¤Á®˜» ž{ ‹ ‹´ ¥ „µ¦¦¼o ‹´ „ ¨³­µ¤µ¦™Â¥„Â¥³ ‡» – ‡n µ šo  ¨³‡» – ‡n µ Áš¸ ¥ ¤ „µ¦­´ Š Á„˜„µ¦Áž¨¸É ¥ œÂž¨Š…°Š ›¦¦¤µ˜·°¥nµŠÁž}œ…´Êœ˜°œ „µ¦¨Š¤º°„¦³šÎµ­·ÉŠš¸É­¦oµŠž¦³Ã¥œr „n˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ „µ¦¤°ŠÁ®Èœ…´Êœ˜°œ…°Š„µ¦šÎµŠµœ „µ¦¦¼o‹´„ ˜´ŠÊ ‡Îµ™µ¤Â¨³Â­ªŠ®µ‡Îµ˜°—oª¥˜œÁ°Š „µ¦¦¼‹o „´ ‡ªµ¤¡°—¸Äœ„µ¦ šÎµ­·ÉŠ˜nµŠÇ ¦¼žÂÂ¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°¡´•œµ —oµœ°›·ž { µ­·„…µš¸šÉ Š´Ê Ô Ã¦ŠÁ¦¸¥œÄo °µš· „µ¦ž¨¼ „ Ÿ´ „ ‡º ° „µ¦š¸É ‡ ¦¼ Ä ®o Á —È „ ŗo  f „ ¨Š¤º ° ž’· ´ ˜· š»„…´œÊ ˜°œ—oª¥˜œÁ°Š ˜´ŠÊ ˜n„µ¦Á¨º°„Ÿ´„š¸˜É °o Š„µ¦‹³ž¨¼„ Á¡º°É œÎµ Şčož¦³„°°µ®µ¦¦´ž¦³šµœ˜n°Åž ž¦³Ã¥œr…°ŠŸ´„œ·—œ´Êœ š¸É¤¸˜n°¦nµŠ„µ¥ …´Êœ˜°œª·›¸„µ¦ž¨¼„¨³„µ¦—¼Â¨ Á—È„‹³˜o°Š—¼Â¨ Î µ ¦» Š ¡º  Ÿ´ „ š¸É ˜ œÁ°Šž¨¼ „ Ä®o Á ‹¦·  Á˜·  ؤ¸ ­ £µ¡š¸É ­ ¤¼ ¦ –r ‹œÁ¤ºÉ°Ÿ´„„nŗoš¸ÉÁ—È„„È‹³Á„ȝœÎµ¤µšÎµÁž}œ°µ®µ¦˜n°Åž


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

×Ô

„µ¦šÎµ°µ®µ¦ ‡º° „µ¦š¸‡É ¦¼Ä®oÁ—È„Å—o „f ć¦n‡¦ªªnµ‹³šÎµ °µ®µ¦Ä—¦´ž¦³šµœ ×¥°µ®µ¦œ´œÊ ‡ª¦‹³Áž}œ°µ®µ¦š¸¤É ž¸ ¦³Ã¥œr ˜n°¦nµŠ„µ¥ Á¡º°É ¦´ž¦³šµœÂ¨oªÁ„·—‡»–‡nµÂšo ‹µ„œ´œÊ ‹¹Š¡·‹µ¦–µªnµ °µ®µ¦œ´Ê œ ¤¸ ­n ª œž¦³„°°³Å¦o µ Š (­n ª œž¦³„°Â˜n ¨ ³°¥n µ Š ¤¸ž¦³Ã¥œr°¥nµŠÅ¦°¸„oµŠ˜n°¸ª˜· …°ŠÁ¦µ œ°„Á®œº°Åž‹µ„„µ¦Áž}œ °µ®µ¦Ä®oÁ¦µ¦´ž¦³šµœ) ¨³Á¦µ‹³®µ­nªœž¦³„°˜nµŠÇ œ´ÊœÅ—o ‹µ„®¨nŠÄ— Á¤ºÉ°Å—o­nªœž¦³„°°µ®µ¦¤µ‡¦‹¹Š¨Š¤º°šÎµ°µ®µ¦ —oª¥„µ¦ÂnŠšµš®œoµš¸ÉÁ¡ºÉ°Ä®oš»„‡œÅ—o f„„µ¦šÎµŠµœ¦nª¤„´ Ÿ¼o°ºÉœ ¦ª¤š´ÊŠ¦¼o‹´„„ož{®µÁŒ¡µ³®œoµš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦šÎµ Ĝ…–³š¸É šÎ µ °µ®µ¦„È  f „ ­´ Š Á„˜‡ªµ¤Áž¨¸É ¥ œÂž¨Šš¸É Á „· — …¹Ê œ „´  ­n ª œž¦³„°˜n µ ŠÇ …°Š°µ®µ¦ ¦´  ¦¼o …o ° ¤¼ ¨ —o ª ¥°µ¥˜œ³˜n µ ŠÇ („µ¦­´ŠÁ„˜ „µ¦·¤ „µ¦—¤ „µ¦­´¤Ÿ´­ „µ¦Å—o¥œ· Á­¸¥Š ‡ªµ¤¦¼­o „¹ ®·ª ²¨²) ‹œÁ¤ºÉ°šÎµ°µ®µ¦Á­¦È‹„È‹³¤µœ´ÉŠ¦´ž¦³šµœ¦nª¤„´œÂ¨³¨oµŠ Á„ȝ£µœ³˜nµŠÇ Á…oµš¸É—oª¥‡ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ ‹µ„œ´ÊœÁ—È„‹³¤µ­¦»ž …´Ê œ ˜°œ„µ¦šÎ µ °µ®µ¦—o ª ¥„µ¦ªµ—¦¼ ž ®¦º ° ¡¼ — °›·  µ¥ Á¡ºÉ °  f „ „µ¦­ºÉ°­µ¦Ä®oŸ¼o°ºÉœÅ—oÁ…oµÄ‹ „µ¦šÎ µ Šµœ«· ¨ ž³ ‡º° „µ¦š¸É‡¦¼Ä®oÁ—È„ f„­´ŠÁ„˜ ‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹Êœ Ĝ¦³®ªnµŠ„µ¦šÎµŠµœ«·¨ž³ ˜nµŠÇ Ánœ Šµœž{œ Šµœ­¸œµÊÎ Šµœž{ „ Ÿo µ Áž} œ ˜o œ Á—È „ ‹³ ˜o ° Š  f „ „ ¦ ³  ª œ „ µ ¦ ‡· —


×Õ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

„ož{®µ ÁºÉ°¤Ã¥Š­·ÉŠš¸É˜œÁ°ŠÅ—oÁ¦¸¥œ¦¼o¨Š­¼n„µ¦ž’·´˜·‹¦·Š ¦¼o‹´„ ›¦¦¤µ˜·…°Š­ºÉ°«·¨ž³š¸É˜œÁ°Š„ε¨´ŠšÎµ°¥¼nªnµ‡ª¦‹³‹´—„µ¦„´­ºÉ° œ´œÊ Ç Á¡º°É Ä®oŗo Ÿ¨Šµœ°°„¤µ˜¦Š˜µ¤š¸˜É œÁ°Š˜o°Š„µ¦Å—o°¥nµŠÅ¦ ‹µ„š¸É „ ¨n µ ª¤µ ‹³Á®È œ ŗo ªn µ š´Ê Š ­µ¤Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œ¤¸ „ µ¦‹´ — „· ‹ „¦¦¤„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o š¸É ¤»n Š Ş­¼n „ µ¦ž¨¼ „ { Š ‡» – ›¦¦¤‹¦· ¥ ›¦¦¤ Ĝ¨´„¬–³š¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ ‡º° Áœoœª·™¸¸ª·˜…°ŠÁ—È„˜´ÊŠÂ˜nÁ¦ºÉ°Š„µ¦ „·œ °¥¼n —¼ ¢{Š Ş‹œ„¦³š´ÉŠÁ¦ºÉ°Š„µ¦¡´•œµš´„¬³š´ÊŠÄœ—oµœ„µ¦Äo ¦nµŠ„µ¥ „µ¦‡·— „µ¦„¦³šÎµš¸ÉÁž}œž¦³Ã¥œr˜n°˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ ˜nÁ¤ºÉ°¡·‹µ¦–µÄœÂŠn‹»—Áœoœ…°ŠÂ˜n¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ‹³¡ªnµ æŠÁ¦¸¥œ °œ»  µ¨®œ¼ œo ° ¥¤¸ ‹» — Áœo œ š¸É „ µ¦œÎ µ Á—È „ Á…o µ ­¼n ž ¦³­„µ¦–r ˜ ¦ŠÄœ ª· ™¸ ž ’· ´ ˜· … °Šµª¡» š › °µš· „µ¦­ª—¤œ˜r „µ¦¡¡¦³­Š‰r ®¦º°„µ¦œ´ÉŠ­¤µ›· Áž}œ˜oœ Ĝ…–³š¸ÉæŠÁ¦¸¥œš°­¸ ¤¸‹»—Áœoœš¸É„µ¦ Ä®oÁ—È„Áž}œŸ¼onª¥Á®¨º°Ÿ¼o°ºÉœ Ánœ „µ¦¦·„µ¦‡¦¼ „µ¦¨oµŠ‹µœÄ®o Á¡ºÉ ° œ ²¨² ­n ª œÃ¦ŠÁ¦¸ ¥ œ¦»n Š °¦» – œ´Ê œ ¤¸ ‹» — Áœo œ š¸É „ µ¦Äo «· ¨ ž³ Áž} œ Á‡¦ºÉ ° Š¤º ° Ĝ„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o … °ŠÁ—È „ ¨³„µ¦‹´ — ­£µ¡Âª—¨o ° ¤ š¸É Á ž} œ ›¦¦¤µ˜· Á¡ºÉ ° Ä®o Á —È „ ˜¦³®œ´ „ ˜n ° ‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ¦ ³®ªn µ Š ˜œÁ°Š„´Ã¨„¦°˜´ª Ž¹ÉŠ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rĜ¨´„¬–³˜nµŠÇ


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

×Ö

š¸É„¨nµª¤µ ™º°Áž}œÁ¡¸¥ŠÂ‡n­nªœž¦³„°®œ¹ÉŠ…°Šª·›¸„µ¦Â¨³ž{‹‹´¥ °´ œ ®¨µ„®¨µ¥š¸É š´Ê Š ­µ¤Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œœÎ µ ¤µÄo Á ž} œ Á‡¦ºÉ ° Š¤º ° Ĝ „µ¦¡´•œµÁ—È„

Ö.Ó ­¦»ž ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥ ‹³¡ªnµ„µ¦‹´—„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r Á¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o®¨µ„®¨µ¥ ¦¼žÂ …¹Êœ°¥¼n„´ÂœªšµŠ ‡ªµ¤­œÄ‹ ¨³‡ªµ¤Îµœµ…°Š ­™µœ«¹ „ ¬µœ´Ê œ Ç °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ ­™µœ«¹ „ ¬µš¸É ‹´ — „µ¦«¹ „ ¬µ Ĝ¦³—´ž“¤ª´¥‡ª¦¡·‹µ¦–µÄo®¨´„ئ­·„…µÁž}œ¦µ„“µœ­Îµ‡´ Ĝ„µ¦¡´•œµ‡»–›¦¦¤Á¥µªœ Ž¹ÉŠÄœÂ˜n¨³„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r œ´œÊ °µ‹¤¸Ážjµ®¤µ¥š¸­É Šn Á­¦·¤˜n°„µ¦¡´•œµ‡»–›¦¦¤¤µ„„ªnµ Ò —oµœ —´Šœ¸Ê Ò) °›·­¸¨­·„…µ ‡º° „µ¦«¹„¬µ—oµœ®¦º°…´Êœ˜°œš¸É f„ž¦º° Ä®o Á „· — ¤¸ ­´ ¤ ¤µªµ‹µ ­´ ¤ ¤µ„´ ¤ ¤´ œ ˜³ ¨³­´ ¤ ¤µ°µ¸ ª ³ Á‹¦·  Š°„Šµ¤…¹Ê œ ‹œ» ‡ ‡¨¤¸ ‡ ªµ¤¡¦o ° ¤šµŠ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· ª· œ´ ¥ ¨³‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r š µŠ­´ Š ‡¤™¹ Š ¤µ˜¦“µœ…°Š°µ¦¥œ Áž}œ¡ºœÊ “µœ „n„µ¦­¦oµŠÁ­¦·¤‡»–£µ¡‹·˜Å—o—¸ „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rš¸ÉÁ®¤µ³­¤ „´„µ¦¡´•œµÁ—È„ž“¤ª´¥Äœ—oµœœ¸Ê ‹³ž¦³„°—o ª ¥ „· ‹ „¦¦¤«· ¨ ž³


××

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

­¦oµŠ­¦¦‡r °µš· „µ¦Á‡¨º°É œÅ®ªž¦³„°Á¡¨Š/‹´Š®ª³ „µ¦Á¨nµœ·šµœ š¸¤É Á¸ œº°Ê ®µ­°—š¦„‡˜·›¦¦¤ „µ¦Â­—Ššµš­¤¤˜· „µ¦ž¦³—·¬“m Šµœ«·¨ž³Â¨³Šµœ®´˜™„¦¦¤˜nµŠÇ „µ¦Á¨nœ°¥nµŠ¤¸ÂÂŸœ„˜·„µ „µ¦ž’·´˜·„·‹ª´˜¦ ž¦³‹Îµª´œš¸ÉÁ—È„‹³˜o°Šnª¥Á®¨º°˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ „µ¦Ä®o¦·„µ¦‡¦¼°µ‹µ¦¥r¨³Ÿ¼Äo ®n ¦ª¤™¹Š „µ¦œ´ŠÉ ­œšœµ¨o°¤ªŠ ¡¼ —‡» ¥ ™¹ Š Á®˜» „ µ¦–r š¸É Á „· —…¹Ê œ š´Ê Š Ĝ¨³œ°„®o ° ŠÁ¦¸ ¥ œ Ž¹É Š ‡¦¼ œÎ µ ¤µÁž}œ˜´ª°¥nµŠÄœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¨³„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤Ÿnµœ„µ¦ f„ ‹Î µ œ„‡» – ‡n µ šo  ¨³‡» – ‡n µ Áš¸ ¥ ¤Ä®o „´  Á—È „ „¦³ªœ„µ¦ ­¦o µ Š­¦¦‡r Á ®¨n µ œ¸Ê ‹ ³n ª ¥Ä®o Á —È „ Á„· — „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o š¸É ‹ ³‡ª‡» ¤ ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· … °Š˜œÁ°ŠÁª¨µš¸É ° ¥¼n „´  Ÿ¼o °ºÉ œ (­´ ¤ ¤µ„´ ¤ ¤´ œ ˜³) Á„·—„µ¦ f„ œª·œ´¥ „µ¦šÎµŠµœ¦nª¤„´Ÿ¼o°ºÉœ „µ¦—¼Â¨¦´„¬µ­·ÉŠ…°Š ˜nµŠÇ š¸ÉÁž}œš´ÊŠÁ‡¦ºÉ°ŠÄo…°Š˜œÁ°ŠÂ¨³…°Š­nªœ¦ª¤ ‡ªµ¤¤¸œÊεċ ¨³„µ¦Á°º°Ê Á¢g° ÁŸº°É Ÿn „µ¦¡¼—‹µ­»£µ¡ ™¼„„µ¨³Áš«³ (­´¤¤µªµ‹µ) „µ¦¤¸ ‡ªµ¤¦´ Ÿ· —°˜n °˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉ œ „µ¦¦´„¬µ„‘ „˜·„µ ¤µ¦¥µš ¦nª¤„´œ (­´¤¤µ°µ¸ª³) Ž¹ÉŠ‡¦¼‹³Áž}œŸ¼oÁœoœ¥Êε ¨³­¦»ž ‡»–›¦¦¤˜nµŠÇ Á®¨nµœ¸ÄÊ ®oÁ—È„Å—oŽ„´ ™µ¤°£·ž¦µ¥ ¨³¦¼‹o „´ Áº°É ¤Ã¥Š „´ª·™¸¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ…°Š˜œÁ°Š˜n°Åž Ó) °›·‹˜· ˜­·„…µ ‡º° „µ¦«¹„¬µ—oµœ®¦º°…´œÊ ˜°œš¸ É „f ž¦º° Ä®oÁ„·—¤¸ ­´¤¤µªµ¥µ¤³ ­´¤¤µ­˜· ¨³­´¤¤µ­¤µ›· Á‹¦·Š°„Šµ¤…¹œÊ ‹œ»‡‡¨¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤šµŠ‡»–›¦¦¤ ¤¸‡»–£µ¡‹·˜ ­¤¦¦™£µ¡‹·˜ ¨³­» … £µ¡‹· ˜ ¡´ • œµ™¹ Š ¤µ˜¦“µœ°µ¦¥œ Áž} œ ¡ºÊ œ “µœÂ®n Š „µ¦¡´ • œµž{  µÅ—o —¸ „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r š¸É Á ®¤µ³­¤„´  „µ¦¡´•œµÁ—È„ž“¤ª´¥Äœ—oµœœ¸Ê ‹³ž¦³„°—oª¥ „·‹„¦¦¤«·¨ž³


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

×Ø

­¦o µ Š­¦¦‡r °µš· „µ¦¢{ Š œ· š µœ „µ¦Â­—Ššµš­¤¤˜· „µ¦ž¦³—·¬“mŠµœ e¤º°˜nµŠÇ Ž¹ÉŠ‹ÎµÁž}œ˜o°Š°µ«´¥­˜·š¸É‹—‹n°°¥¼n„´ Šµœ˜¦Š®œo µ (­´ ¤ ¤µ­˜· ) ®¦º ° „µ¦˜´Ê Š ċ¢{ Š ‡¦¼ Á ¡ºÉ ° ‹³‹´  ċ ‡ªµ¤­Îµ‡´Å—o°¥nµŠ™¼„˜o°Š „µ¦Äo¡·›¸„¦¦¤š¸ÉœÎµÅž­¼n‡ªµ¤­Š „µ¦šn ° Šš­ª—®¦º ° ‡Î µ ‡¨o ° Š‹°Š‹³n ª ¥­¦o µ ŠÄ®o Á —È „ Á„· — ­¤µ›· ¡¦o ° ¤š¸É ‹ ³Á¦¸ ¥ œ¦¼o Ä œ­·É Š ˜n µ ŠÇ ­n ª œ„µ¦Á…o µ ¦n ª ¤¡· ›¸ „ ¦¦¤šµŠ ¡»š›«µ­œµ ¦ª¤™¹Š„µ¦Å®ªo¡¦³ ¨³„µ¦ÂŸnÁ¤˜˜µœ´Êœ ™º°Áž}œ „µ¦nª¥…´—Á„¨µ‹·˜Ä‹…°ŠÁ—È„Ä®oÁž}œŸ¼o¤¸‡ªµ¤¨³Á°¸¥—°n°œÂ¨³ ‡ªµ¤Á¤˜˜µ ¨³Áž}œŸ¼oœo°¤œÎµÄ‹˜œÁ°ŠÄ®o‡·—šÎµÂ˜n­·ÉŠš¸É—¸˜nµŠÇ ˜µ¤¤µ (­´¤¤µ­¤µ›·) œ°„‹µ„œ´Êœ Ÿ¨Šµœš¸ÉÁ—È„Å—o­¦oµŠ­¦¦‡r…¹Êœ ‹µ„„µ¦ž¦³—·¬“m­·ÉŠ…°Š˜nµŠÇ ‹³nª¥šÎµÄ®o¡ª„Á…µ¦¼o­¹„£µ‡£¼¤·Ä‹ ¨³ ¤°ŠÁ®Èœ‡»–‡nµ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Â¨³‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤…°Š˜œÁ°Š (­´¤¤µªµ¥µ¤³) Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠ‹·˜Ä‹…°ŠÁ—È„ ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ


×Ù

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

Ô) °›· ž{  µ­· „ …µ ‡º ° „µ¦«¹ „ ¬µ—o µ œ®¦º ° …´Ê œ ˜°œ š¸É f„ž¦º°Ä®oÁ„·—¤¸­´¤¤µš·’“d ¨³­´¤¤µ­´Š„´žž³ Á‹¦·Š°„Šµ¤…¹Êœ ‹œ»‡‡¨¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤šµŠž{µ ¤¸‹˜· ċŸn°ŠÄ­ Á·„µœ Ŧoš„» …r ®¨» — ¡o œ ‹µ„‡ªµ¤¥¹ — ¤´É œ ™º ° ¤´É œ ˜n µ ŠÇ Áž} œ °· ­ ¦Á­¦¸ —o ª ¥ž{  µ °¥nµŠÂšo‹¦·Š „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rš¸ÉÁ®¤µ³­¤„´„µ¦¡´•œµ Á—È„ž“¤ª´¥Äœ—oµœœ¸Ê ‹³ž¦³„°—oª¥ „·‹„¦¦¤š¸É¤¸¨´„¬–³Áž}œ …´œÊ ˜°œÂ¨³Áº°É ¤Ã¥Š­¼ªn ™· ¸ ª¸ ˜· ‹¦·Š Ánœ „µ¦ž¨¼„Ÿ´„ „µ¦šÎµ°µ®µ¦ ®¦º°„µ¦šÎµŠµœ«·¨ž³ž¦³—·¬“m š¸ÉÁ—È„‹³˜o°ŠšÎµ¦nª¤„´œÁž}œ„¨»n¤ „· ‹ „¦¦¤Äœ¨´ „ ¬–³œ¸Ê ‹ ³n ª ¥Ä®o Á —È „  f „  œ„µ¦‡· — …°Š˜œÄ®o ¤¸ ‡ªµ¤™¼„˜o°Š—¸Šµ¤ ­ªŠ®µ®œšµŠÂ„ož{®µ—oª¥„µ¦¡·‹µ¦–µ ˜µ¤Á®˜»ž{‹‹´¥š¸É­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š (­´¤¤µš·’“d) ‡·—šÎµ ­·ÉŠ˜nµŠÇ Áž}œÅž—oª¥‡ªµ¤­¦oµŠ­¦¦‡r¨³„n°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr­»… š´ÊŠ˜n°˜œÁ°ŠÂ¨³Ÿ¼o°ºÉœ ¤¸‡ªµ¤Á¤˜˜µ„¦»–µ nª¥Á®¨º°Á„ºÊ°„¼¨„´œ ץŤnÁ®ÈœÂ„n˜ª´ (­´¤¤µ­´Š„´žž³) °œ¹É Š ¦¼ ž Â¨³ÂœªšµŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r š¸É ‹Î µ œ„˜µ¤®¨´ „ ئ­· „ …µ…o µ Š˜o œ œ¸Ê ­µ¤µ¦™ž¦³¥» „ ˜r Ä o „´  ¦·  š®¦º ° ®œn ª ¥„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ˜n µ ŠÇ ŗo ˜ µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤Â¨³


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

×Ú

­£µ¡„µ¦–r…°Š®o°ŠÁ¦¸¥œ ˜n‡¦¼®¦º°Ÿ¼oš¸ÉœÎµ„¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµª Şčo ‹ÎµÁž}œ˜o°Š¦³¨¹„°¥¼nÁ­¤°ªnµ ˜œÄœ“µœ³…°Šž¦Ã˜Ã‰­³®¦º° „´¨¥µ–¤·˜¦…°ŠÁ—È„œ´Êœ ™º°Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠÄœ„¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o …°ŠÁ—È„ Ž¹ÉŠ‹ÎµÁž}œ‹³˜o°Š¤¸„µ¦ f„®´—…´—Á„¨µ˜œÁ°Š Á¡ºÉ°Ä®oÁž}œ °¥nµŠš¸É—¸ … °ŠÁ—È„ ¦ª¤š´ÊŠ f„ œ„µ¦¡· ‹µ¦–µÄ‡¦n‡¦ª™¹Š ‡»–‡nµÂšo…°Š‡»–›¦¦¤š¸É˜o°Š„µ¦ž¨¼„ {ŠÄ®oÁ„·—…¹Êœ„´Á—È„°¥nµŠ šo‹¦·Š ‹¹Š‹³­µ¤µ¦™œÎµ„¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµªÅžÄo°¥nµŠÅ—oŸ¨

Ö.Ô …o°Á­œ°Âœ³ ‹µ„„µ¦«¹ „ ¬µ‡¦´Ê Š œ¸Ê Ÿ¼o ª· ‹´ ¥ ¤¸ …o ° Á­œ°Âœ³Ž¹É Š ‡µ—ªn µ ‹³Áž} œ ž¦³Ã¥œr ˜n ° „µ¦œÎ µ Şčo ­Î µ ®¦´  Ÿ¼o š¸É ­ œÄ‹Äœ„µ¦‹´ — „µ¦«¹„¬µÂœªª·™¸¡»š› —´Šœ¸Ê Ò) ‡ªµ¤Á…o µ ċÁºÊ ° Š˜o œ …°Š„µ¦œÎ µ ®¨´ „ ª· ™¸ ¡» š ›ÅžÄo ‹´—­£µ¡„µ¦«¹„¬µ Ÿ¼o¦·®µ¦Â¨³‡¦¼š¸É­œÄ‹œÎµ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°„µ¦ ž¨¼ „ { Š ‡» – ›¦¦¤ÄœÁ—È „ ž“¤ª´ ¥ ޞ¦³¥» „ ˜r Ä o Ä œ„µ¦‹´ — ­£µ¡ „µ¦«¹„¬µÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œ…°Š˜œÁ°Š ‹ÎµÁž}œ‹³˜o°Š«¹„¬µ™¹ŠÂœª‡·— ­Îµ‡´š¸ÉÁž}œ¦µ„“µœ…°Š„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µª·™¸¡»š› ˜´ÊŠÂ˜n‹»—Á¦·É¤˜oœ ®¦º°Â®¨nŠš¸¤É µ…°Š„µ¦«¹„¬µ (ž¦Ã˜Ã‰­³š¸—É ¸ ¨³Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦) ¨³„¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦«¹ „¬µ (®¨´ „ئ­· „…µ ž¦³„°—o ª ¥


ØÑ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

°›·­¸¨­·„…µ °›·‹·˜˜­·„…µ ¨³°›·ž{µ­·„…µ) Ä®oÁ…oµÄ‹°¥nµŠ šo ‹ ¦· Š ¤· Ä n  ‡n Á ¡¸ ¥ ŠœÎ µ „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Å žÄo  ˜n Á ¡¸ ¥ Š °¥nµŠÁ—¸¥ª Ó) „µ¦ž¦³¥»„˜r„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š ‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ª´¥°ºÉœÇ ‡¦¼®¦º°Ÿ¼o­œÄ‹š¸É˜o°Š„µ¦ž¦³¥»„˜r„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r Á¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÅžÄo„´Á—È„Äœª´¥°ºÉœÇ ‹ÎµÁž}œ‹³˜o°Š ‡Îµœ¹Š™¹Š›¦¦¤µ˜·„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o…°ŠÁ—ȄĜ˜n¨³ª´¥ ¨³‡ªµ¤­œÄ‹ Ĝ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o…°ŠÁ—È„š¸É˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž˜µ¤¡ºÊœ“µœ…°ŠÁ—È„ ¨³­£µ¡Âª—¨o°¤¦°˜´ªÁž}œ­Îµ‡´ Ô) „µ¦ª·‹´¥‡¦´ÊŠ˜n°Åž ®µ„Áž}œÅžÅ—o Ÿ¼oš¸É­œÄ‹šÎµ„µ¦«¹„¬µÁ¦ºÉ°Š„¦³ªœ„µ¦ ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥°µ‹«¹„¬µÁ¡·É¤Á˜·¤ ĜŠn˜µn ŠÇ °µš· - „µ¦«¹ „ ¬µÁž¦¸ ¥ Áš¸ ¥ „¦³ªœ„µ¦­¦o µ Š­¦¦‡r Á¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Â˜n¨³¦¼žÂš¸É°µ‹­nŠŸ¨ Ä®oÁ„·—„¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oš¸É˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž - „µ¦«¹„¬µ„µ¦‹´—­£µ¡„µ¦«¹„¬µÂ¨³¦¼žÂ…°Š „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥ ĜæŠÁ¦¸ ¥ œª· ™¸ ¡» š ›˜n µ ŠÇ š´É ª ž¦³Áš«Á¡ºÉ ° Á„È  …o ° ¤¼ ¨ ¤µ­¦» ž ­´ Š Á‡¦µ³®r  ¨³‹´ — šÎ µ Áž} œ ‡¼n ¤º ° „µ¦‹´ — „µ¦«¹ „ ¬µ¦³—´  ž“¤ª´ ¥ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ØÒ

- „µ¦«¹„¬µ„µ¦‹´—­£µ¡„µ¦«¹„¬µÂ¨³¦¼žÂ…°Š „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤š¸ÉÁ®¤µ³­¤„´ Á—È„Äœª´¥˜nµŠÇ - „µ¦«¹„¬µÁž¦¸¥Áš¸¥„µ¦‹´—­£µ¡„µ¦«¹„¬µÂ¨³ ¦¼žÂ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤‹µ„ æŠÁ¦¸¥œÄœ­´Š„´—«µ­œµ˜nµŠÇ Ánœ «µ­œµ‡¦·­˜r «µ­œµ°·­¨µ¤ «µ­œµ±·œ—¼ Áž}œ˜oœ


ØÓ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

¦¦–µœ»„¦¤ ®œ´Š­º°£µ¬µÅš¥ „¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦. (ÓÖÔÕ). ‡¼n¤º°„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­Îµ®¦´Á—È„ ¦³—´„n°œž¦³™¤«¹„¬µ. (¡·¤¡r‡¦´ŠÊ š¸É Ú). „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: 抡·¤¡r‡»¦»­£µ. (ÓÖÕ×). œªšµŠ„µ¦—Î µ Áœ· œ ŠµœÃ¦ŠÁ¦¸ ¥ œª· ™¸ ¡» š ›. (¡·¤¡r‡¦´ŠÊ š¸É Ó). „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: 抡·¤¡r°Š‡r„µ¦¦´­nŠ ­·œ‡oµÂ¨³¡´­—»£´–”r. „»¨¥µ ˜´œ˜·Ÿ¨µ¸ª³. (ÓÖÕÔ). „µ¦­°œÂ‹·˜ž{µ: œª„µ¦ čo Ä œ„µ¦­¦o µ ŠÂŸœ„µ¦­°œ¦³—´  °œ»  µ¨«¹ „ ¬µ. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ¦·¬š´ Á°—·­œ´ Á¡¦­Ãž¦—´„­r ‹Îµ„´—. ˜ °°¨¤°œ, ‹´œš¦rÁ¡È ¡´œ›»Ãr °­™ ž¨. (ÓÖÔÚ). ­¼‡n ªµ¤Áž}œ ¤œ»¬¥rŸ¼o­¦oµŠ­¦¦‡r. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ¦·¬´š ¡¨´­Á¡¨­ ‹Îµ„´—. œ£Áœ˜¦ ›¦¦¤ª¦. (ÓÖÕÕ). „µ¦¡´•œµ„¦³ªœ„µ¦‡·—ÄœÁ—È„ ž“¤ª´¥. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ­Îµœ´„¡·¤¡r®nŠ‹»¯µ¨Š„¦–r ¤®µª·š¥µ¨´¥. (ÓÖÕ×). ®¨´„­¼˜¦„µ¦«¹„¬µž“¤ª´¥. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ­Îµœ´„¡·¤¡r®nŠ‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥.


ØÕ

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

» ¬ Š ˜´ œ ˜· ª Š«r . (ÓÖÕ×). ¦¼ ž „µ¦«¹ „ ¬µž“¤ª´ ¥ ˜µ¤ ª·™¸ ª¸ ˜· Ś¥: „µ¦«¹„¬µÁ¡º°É ¸ª˜· š¸¡É °Á¡¸¥Š. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: «¼ œ ¥r ˜Î µ ¦µÂ¨³Á°„­µ¦šµŠª·  µ„µ¦ ‡–³‡¦» « µ­˜¦r ‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥. ¡¦³›¦¦¤žd‘„ (ž.°. ž¥»˜Ã½ ˜). (ÓÖÕÑ). ¡»š››¦¦¤„´„µ¦¡´•œµ ¸ª·˜. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕÕ). ¡» š ››¦¦¤ (Œ´  Á—· ¤ ). (¡· ¤ ¡r ‡ ¦´Ê Š š¸É ÒÑ). „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕÖ). „µ¦«¹„¬µŒ´Šnµ¥. (¡·¤¡r‡¦´ÊŠš¸É Ó). „¦»ŠÁš¡ ¤®µœ‡¦: ¦·¬š´ ­º°É ˜³ª´œ ‹Îµ„´—. (ÓÖÕ×). ¡´•œµ„µ¦Â°Š‡r¦ª¤…°ŠÁ—È„Åš¥. „¦»ŠÁš¡ ¤®µœ‡¦ : ›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕ×). ¦»nŠ°¦»–…°Š„µ¦«¹„¬µ: Á·„¢jµÂ®nŠ„µ¦¡´•œµ š¸É ¥´É Š ¥º œ . (¡· ¤ ¡r ‡ ¦´Ê Š š¸É Ó). „¦» Š Áš¡¤®µœ‡¦: ¦· ¬´ š ¡·¤¡r­ª¥ ‹Îµ„´—. (ÓÖÕ×). ª· ›¸ ‡· — ˜µ¤®¨´ „ ¡» š ››¦¦¤. (¡· ¤ ¡r ‡ ¦´Ê Š š¸É Ø). „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ­Îµœ´„¡·¤¡r«¥µ¤. (ÓÖÕØ). Á¡ºÉ°¸ª·˜š¸É—¸. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕØ). š» „ …r ­Î µ ®¦´  Á®È œ ­» … ­Î µ ®¦´  Áž} œ . „¦» Š Áš¡ ¤®µœ‡¦: ›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕØ). ¡»š›ª·›Ä¸ œ„µ¦­°œ. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦:›¦¦¤­£µ. (ÓÖÕØ). ®¥µ—Á¡¦®¥µ—›¦¦¤: £¼ ¤· ž{  µÁ¡ºÉ ° „µ¦«¹„¬µÅš¥. (¡·¤¡r‡¦´ŠÊ š¸É Ó). „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: Á¢g°~ Š¢jµ.


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

ØÖ

¡¦³¤®µ‹¦¦¥µ ­»š›·µÃ–. (ÓÖÔÙ). ¡»š›ž{µ„´„µ¦«¹„¬µ. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ­™µ´œž{µœ´œš³. ¡»š›šµ­£·„…». (¤.ž.¡.). ئ­·„…µ: …´Êœ…°Š„µ¦ž’·´˜·«µ­œµ. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ›¦¦¤­£µ. æŠÁ¦¸ ¥ œ¦»n Š °¦» – . (ÓÖÕÕ). ªµ¦­µ¦Á¡ºÉ ° „µ¦ª· ‹´ ¥ ¨³¡´ • œµ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Œ´š¸É Ò. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: æŠÁ¦¸¥œ¦»Šn °¦»–. (ÓÖÕÕ). ªµ¦­µ¦Á¡ºÉ°„µ¦ª·‹´¥Â¨³¡´•œµ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Œ´ š¸É Ó. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: æŠÁ¦¸¥œ¦»Šn °¦»–. ­¤‡·— ¡¦¤‹»o¥. (ÓÖÕÖ). „µ¦Á…¸¥œÃ‡¦Š„µ¦ª·‹´¥: ®¨´„„µ¦ ¨³Âœªž’·´˜·. (¡·¤¡r‡¦´ÊŠš¸É Ô). œœš»¦¸: ­Îµœ´„¡·¤¡r ¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ. ­»µ˜· í¤ž¦³¥¼¦ ¨³ª¦¦–¸ í¤ž¦³¥¼¦. (ÓÖÕØ). Áš‡œ·‡Â¨³ ž¦³­„µ¦–r„µ¦ª·‹´¥šµŠ„µ¦«¹„¬µ. „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ­Îµœ´„¡·¤¡r¡´•œµ‡»–£µ¡ª·µ„µ¦. °Š°µ‹ œ´¥¡´•œr. (ÓÖÕÙ). ª·›¸ª·š¥µ„µ¦ª·‹´¥Á·Šž¦·¤µ–¨³ Á· Š ‡» – £µ¡šµŠ¡§˜· „ ¦¦¤«µ­˜¦r  ¨³­´ Š ‡¤«µ­˜¦r . „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦: ®oµŠ®»oœ­nªœ‹Îµ„´— ­µ¤¨—µ.


Ø×

„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

®œ´Š­º°£µ¬µ°´Š„§¬ Erricker, C. & Erricker, J. (2000). Reconstructing Religious, Spiritual and Moral Education. New York: RoutledgeFalmer. Winston, J. (2000). Drama, Literacy and Moral Education 5 - 11. London: David Fulton Publishers. Wood, E. & Attfield, J. (1996). Play, Learning and the Early Childhood Curriculum. London: Paul Chapman Publishing. Slade, P. (1995). Child Play: Its Importance for Human Development. London: Jessica Kingsley Publisher.


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

‡–³„¦¦¤„µ¦ «¼œ¥r­nŠÁ­¦·¤Â¨³¡´•œµ¡¨´ŠÂŸnœ—·œÁ·Š‡»–›¦¦¤ ¡¨˜¦¸ ‹Îµ¨°Š «¦¸Á¤º°Š ¡¨Á°„ ª¦ Šµ¤Á„¬¤ œµ¥¨·…˜· Á¡¦­ªnµŠ œµ¥Å¡¼¨¥r ª´•œ«·¦›· ¦¦¤ Ÿ¼Âo šœ„¦³š¦ªŠª´•œ›¦¦¤ Ÿ¼Âo šœ„¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦ Ÿ¼Âo šœ­Îµœ´„Šž¦³¤µ– Ÿ¼Âo šœ­Îµœ´„Šµœ¡»š›«µ­œµÂ®nŠµ˜· ¡¨Á°„ ž¦¸µ Á°¸¥É ¤­»¡¦¦– ¡¨˜Îµ¦ª‹Á°„ Á­¦¸¡·«š» ›r Á˜¤¸¥µÁª­ œµ¥œ·¡œ›r ­»¦¡Š¬r¦„´ Á‹¦· Ÿ¼Âo šœ­Îµœ´„Šµœ¦·®µ¦Â¨³¡´•œµ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o (°Š‡r„µ¦¤®µœ) Ÿ¼°o µÎ œª¥„µ¦«¼œ¥r­Šn Á­¦·¤ ¨³¡´•œµ¡¨´ŠÂŸnœ—·œÁ·Š‡»–›¦¦¤

ž¦³›µœš¸Éž¦¹„¬µ š¸Éž¦¹„¬µ š¸Éž¦¹„¬µ ž¦³›µœ„¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦ „¦¦¤„µ¦Â¨³Á¨…µœ»„µ¦


„µ¦ž¨¼„ {Š‡»–›¦¦¤ÄœÁ—È„ž“¤ª´¥Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ­¦¦‡r …°ŠÂ„œœÎµÃ¦ŠÁ¦¸¥œª·™¸¡»š›

¦µ¥ºÉ°‡–³—εÁœ·œ„µ¦Ã‡¦Š„µ¦ š¸Éž¦¹„¬µ œµŠ­µªœ¦µš·¡¥r ¡»¤n š¦´¡¥r Ÿ¼°o µÎ œª¥„µ¦«¼œ¥r­Šn Á­¦·¤ ¨³¡´•œµ¡¨´ŠÂŸnœ—·œÁ·Š‡»–›¦¦¤ œµŠ°¦¡¦¦– ¡¦­¸¤µ ¦°ŠŸ¼°o µÎ œª¥„µ¦«¼œ¥r­Šn Á­¦·¤ ¨³¡´•œµ¡¨´ŠÂŸnœ—·œÁ·Š‡»–›¦¦¤ Ÿ¼¦o ´ Ÿ·—°Ã‡¦Š„µ¦ œµŠ­µª««·›¦ Á¨È„­»…«¦¸ œµŠ­µª°¤¦¦´˜œr ›¸¦­¦¦Á¡ œµŠ­µªž¦·œ›¦ »Áœ˜¦ œµŠ­µª–´“„§˜µ ®·¦ ´ ­»… Ÿ¼Áo …¸¥œ¦µ¥Šµœ„µ¦ª·‹¥´ œµ¥°—·«¦ ‹´œš¦­»… Ÿ¼‹o —´ šÎµ˜oœŒ´Â¨³˜¦ª‹¡·­‹¼ œr°„´ ¬¦ œµŠ­µª–´“„§˜µ ®·¦ ´ ­»…

รายงานการวิจัยการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ  
รายงานการวิจัยการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ  

โดย นายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลป์ รายงานการวิจัย ผูพิมพ หางหุนสวนจํากัด วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่น เลขที่ ๓๒/๙๙ รามอินทรา ๖๕ แขวงทาแ...

Advertisement