Page 1

GALA FINAĹ OWA

VI EDYCJA

28 stycznia 2009 rok Kreatywno i innowacje Europejski Rok 2009


6. Warto było - seniorzy o Wyborach 2008 Po egnanie z koron . Rok 2008 był dla mnie wielk

przygod . Zostałam wybrana Miss Złotego

Wieku – było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Rok ten sp dziłam bardzo przyjemnie, ale i pracowicie. Promuj c aktywizacj

osób

w wieku poprodukcyjnym oraz promuj c „złoty wiek”, spotykałam

si

z

bardzo

yczliwymi

lud mi,

przez

co zdobyłam wielu przyjaciół. Ucz szczałam na ró ne ciekawe spotkania, mi dzy innymi w ramach „Banku Czasu”, „Cafe Senior” czy na nauce obsługi komputera. Czas mój był wypełniony

po

brzegi.

Ci gle

miałam

jakie

zaj cia

kulturalne, próby ta ca w zespole „Wiecznie Młodzi”, gr w bilard, aerobik na basenie, wyjazdy do teatru lub wycieczki.

Z

tych

przyjemno ci

korzystałam

na dzi ki

uczestnictwu w Wyborach Miss i Mistera Złotego Wieku. Ciesz si , e to wła nie ja mog zach ca osoby w moim wieku

do

wł czania

si

w

aktywne

ycie

lokalnej

społeczno ci. W ci gu całego roku przebywania z lud mi, których poznałam podczas udziału

w

Wyborach,

zauwa yłam

u

siebie

korzystne

zmiany,

popraw

samopoczucia, zdrowia fizycznego i psychicznego. Bior c przykład z siebie, mog powiedzie ,

e udział w Wyborach jednoczy ludzi starszych i daje im poczucie

własnej warto ci. Maria Olszewska „Miss Złotego Wieku 2008”


Helena Bordo

Czesław Jabło ski

Barbara Smeja

Mieczysław Michna


Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku 2009  
Advertisement