Page 1

https://moon.vn

SỞ GD & ĐT TP HẢI PHÒNG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Đề thi có 06 trang)

Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:....................................................................... Số báo danh:............................................................................

ID đề Moon.vn: 311279

Câu 1 [306775]: Cho Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O , AB = a, BC = a 3 . Tam giác ASO cân tại S , mặt phẳng ( SAD ) vuông góc với mặt phẳng

( ABCD ) ,

góc giữa SD và ( ABCD ) bằng 600 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC bằng a 3a 3a a 3 . B. . C. . D. . 2 4 2 2 Câu 2 [306776]: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc

A.

với mặt đáy và SA = a 2 .Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( SAB ) . A. 450 .

B. 300 .

C. 600 .

D. 900 .

Câu 3 [306777]: Cho hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d . Hỏi hàm số luôn đồng biến trên � khi nào? A. [ a = b = 0, c > 0a < 0, b2 - 3ac = 0a = b = 0, c > 0a < 0, b 2 - 3ac = 0 . B. [ a = b = c = 0a < 0, b 2 - 3ac < 0a = b = c = 0a < 0, b2 - 3ac < 0 . C. [ a = b = 0, c > 0a > 0, b2 - 3ac = 0a = b = 0, c > 0a > 0, b2 - 3ac = 0 . D. [ a = b = 0, c > 0a > 0, b2 - 3ac = 0a = b = 0, c > 0a > 0, b2 - 3ac = 0 . Câu 4 [306778]: Cho hình chóp tứ giác S . ABCD có đáy là hình vuông ; mặt bên ( SAB ) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( SCD ) bằng 3 7a . Tính thể tích V của khối chóp S . ABCD . 7 1 3 2 3 3a 3 A. V = a . B. V = a 3 . C. V = . D. V = a . 3 3 2 Câu 5 [306779]: Trong tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = 2OC .

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Góc giữa OG và AB A. 60�. B. 45�. C. 90�. D. 75� Câu 6 [306780]: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 khi và chỉ khi x0 là nghiệm của đạo hàm.

� ( x0 ) = 0 và f � ( x0 ) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại x0 . B. Nếu f �

( x ) đổi dấu khi x qua x0 và f ( x ) liên tục tại x0 thì hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 . C. Nếu f � � ( x0 ) = 0 và f � ( x0 ) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0 D. Nếu f � Câu 7 [306781]: Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện nào sau đây A. { 5;3} . B. { 3;5} . C. { 3; 4} .

D. { 4;3} .

Câu 8 [306782]: Phương trình cos 2 x + 4sin x + 5 = 0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng ( 0;10p ) ? https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtp-qg-cac-truong-mon-toan-hoc


https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtpqg-cac-truong-mon-toan-hoc

A. 3 .

Hotline: 02432 99 98 98

B. 5 .

C. 4 . D. 2 . 5 Câu 9 [306783]: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = là đường thẳng có phương trình? x -1 A. y = 5 . B. x = 0 . C. y = 0 . D. x = 1 . x+m 16 Câu 10 [306784]: Cho hàm số y = thỏa mãn min y + max y = . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? [ 1;2] [ 1;2 ] x +1 3 A. 2 < m �4 B. 0 < m �2 C. m > 4 . D. m �0 = x 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? Câu 11 [306796]: Hàm số y = f ( x) có đạo hàm y� A. Hàm số đồng biến trên �. B. Hàm số nghịch biến trên ( -�;0 ) và đồng biến trên ( 0; +�) . C. Hàm số nghịch biến trên �. D. Hàm số đồng biến trên ( -�;0 ) và nghịch biến trên ( 0; +�) . Câu 12 [306797]: Ba số phân biệt có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là số hạng thứ 2, thứ 9, thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng 820 ? A. 17. B. 20. C. 21. D. 42. Câu 13 [306798]: Cho Hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy ( ABCD) , SA = 2a . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng ( SBD) và ( ABCD ) . 1 2 5 . B. . C. . D. 5 . 5 5 2 Câu 14 [306799]: Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là 209 13 1 1 A. . B. . C. . D. . 210 14 210 14 A.

Câu 15 [306800]: Tính đạo hàm của hàm số = A. y�

2x2 + 2x + 1

= B. y�

2x2 - 2 x + 1

y = ( x - 2) x2 + 1 . = C. y�

2x2 - 2 x -1

= D. y�

2x2 - 2 x + 1

. . . . x2 + 1 x2 -1 x2 + 1 x2 + 1 Câu 16 [306825]: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x 3 - 6 x 2 + 9 x - 2 là A. y = 2 x + 4 .

B. y = -2 x + 4 . Câu 17 [306826]: Cho hàm số

C. y = 2 x - 4 .

Có bao nhiêu giá trị của a để hàm số liên tục tại x = 1 ? A. 3. B. 0. C. 2.

D. y = - x + 2 .

D. 1.

4 3 2 Câu 18 [306827]: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = 3 x - 4 x - 12 x + m có 7

điểm cực trị ? A. 4 .

B. 5 .

C. 3 .

D. 6 .

Câu 19 [306840]: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x - x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là 2

Truy cập https://moon.vn

Trang 2/6 – Mã ID đề: 311279


https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtpqg-cac-truong-mon-toan-hoc

Hotline: 02432 99 98 98

A. x - y - 3 = 0 . B. x - y - 1 = 0 . C. 2 x - y - 4 = 0 . D. 2 x - y = 0 . Câu 20 [306841]: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó. 2x -1 A. y = x 3 + x + 5 . B. y = . C. y = x 2 + 1 . D. y = x 4 + 3x 2 + 4 . x +1 B C . Gọi M , N , P lần lượt là các điểm thuộc các cạnh Câu 21 [306850]: Cho hình lăng trụ ABC. A��� AA� , BB� , CC �sao cho AM = 2MA� , NB� = 2 NB, PC = PC � . Gọi V1 , V2 lần lượt là thể tích của hai khối đa B C MNP . Tính tỉ số diện ABCMNP, A���

A.

V1 = 2. V2

B.

V1 . V2

V1 = 1. V2

C.

V1 1 = . V2 2

D.

V1 2 = . V2 3

Câu 22 [306851]: Cho hình chóp tam giác đều S . ABC có độ dài cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng a 3 . Gọi O là tâm của đáy ABC , d1 là khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) và d 2 là khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( SBC ) . Tính d = d1 + d 2 . 2a 2 8a 22 8a 22 . C. d = . D. d = . 33 11 33 Câu 23 [306852]: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình dưới. Hỏi đồ thị hàm số y = f ( x )

A. d =

2a 2 . 11

B. d =

có bao nhiêu đường tiệm cận.

A. 4 .

C. 3 .

B. 2 .

Câu 24 [306895]: Cho hàm số

f ( x)

D. 1 .

xác định trên � và có đạo hàm

f� ( x)

thỏa mãn

f� ( x ) = ( 1 - x ) ( x + 2 ) g ( x ) + 2018 với g ( x ) < 0, "x ��. Hàm số y = f ( 1 - x ) + 2018 x + 2019 nghịch biến trên khoảng nào? A. ( -�;3) .

B. ( 1; +�) .

C. ( 3; +�) .

D. ( 0;3) .

Câu 25 [306896]: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA ^ ( ABCD ), SB = a 3 . Tính thể tích V của khối chóp S . ABCD theo a. a3 3 a3 2 a3 2 . B. V = a 3 2 . C. V = . D. V = . 3 3 6 , B� , C� , D�theo thứ tự là trung điểm của Câu 26 [306897]: Cho hình chóp S . ABCD . Gọi A� SA, SB, SC , SD . Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S . A���� B C D và S . ABCD .

A. V =

A.

1 . 8

B.

1 . 16

C.

1 . 2

D.

1 . 4

a 3x + 1 - 1 a tối giản. = , trong đó a, b là các số nguyên dương và phân số x �0 b x b Tính giá trị biểu thức P = a 2 + b2 . A. P = 0 . B. P = 13 . C. P = 5 . D. P = 40 .

Câu 27 [306898]: Biết lim

Truy cập https://moon.vn

Trang 3/6 – Mã ID đề: 311279


https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtpqg-cac-truong-mon-toan-hoc

Hotline: 02432 99 98 98

Câu 28 [306899]: Cho hình chóp đều S . ABC có cạnh đáy bằng a , góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng 60�. Tính độ dài đường cao SH . A. SH =

a 3 . 3

B. SH =

a 3 . 2

C. SH =

a 2 . 3

D. SH =

a . 2

Câu 29 [306900]: Cho cấp số cộng ( un ) , biết u1 = -5, d = 2 . Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu A. 100.

B. 50.

Câu 30 [306901]: Tính giới hạn T = lim A. T =

1 . 16

(

C. 75.

D. 44.

)

16n +1 + 4n - 16n +1 + 3n .

B. T = 0 .

C. T =

1 . 4

1 D. T = . 8

Câu 31 [306902]: Cho dãy số ( un ) với un = 2n - 1. Dãy số ( un ) là dãy số A. giảm.

B. bị chặn trên bởi 1.

C. bị chặn dưới bởi 2.

D. tăng.

Câu 32 [306903]: Tính đạo hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x - cos 3x . ( x) = sin 4 x + 3sin 3 x . ( x) = 2 sin 2 x + 3sin 3 x . A. f � B. f � 2

( x) = 2 sin 4 x - 3sin 3x . C. f �

( x) = 2sin 4 x + 3sin 3x . D. f �

( x) = ( x 2 - 1) ( x + 1) ( 5 - x ) . Mệnh đề nào sau đây Câu 33 [306904]: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f �

đúng? A. f ( 2 ) < f ( 1) < f ( 4 )

B. f ( 1) < f ( 2 ) < f ( 4 )

C. f ( 1) < f ( 4 ) < f ( 2 )

D. f ( 4 ) < f ( 2 ) < f ( 1)

Câu 34 [306905]: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 6. B. 4. C. 2. Câu 35 [306906]: Tìm hệ số chứa x3 trong khai triển ( 1 + x + x 2 + x3 )

D. 8.

10

A. 1902. B. 252. C. 7752. D. 249. Câu 36 [306907]: Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4 ? A. 3204. B. 1500. C. 2942. D. 249. 1 3 1 2 Câu 37 [306908]: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số f ( x) = x - x - 4 x + 6 tại điểm có hoành độ là 3 2 � ( x ) = 0 có hệ số góc bằng nghiệm của phương trình f � 13 47 17 A. - . B. -4 . C. . D. - . 4 12 4 3 2 2 Câu 38 [306909]: Cho hàm số f ( x) = x - 3mx + 3(m - 1) x . Tìm m để hàm số f ( x) đạt cực đại tại x0 = 1 . A. m = 0 .

B. m �0 và m �2 .

C. m = 2 .

D. m = 0 và m = 2 .

Câu 39 [306910]: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên � và có đạo hàm f � ( x ) = ( x + 1)

2

( x - 1) ( 2 - x ) . 3

Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( -�; -1) .

Truy cập https://moon.vn

B. ( -1;1) .

C. ( 2; +�) .

D. ( 1; 2 ) .

Trang 4/6 – Mã ID đề: 311279


https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtpqg-cac-truong-mon-toan-hoc

Hotline: 02432 99 98 98

� p� 2 Câu 40 [306911]: Nghiệm của phương trình cos �x + �= là � 4� 2 A. [ x = k 2 px = - p 2 + kpx = k 2 px = - p 2 + kp ( k ��) . B. [ x = kpx = - p 2 + kpx = kpx = - p 2 + kp ( k ��) . C. [ x = kpx = - p 2 + k 2 px = kpx = - p 2 + k 2 p ( k ��) . D. [ x = k 2 px = - p 2 + k 2 px = k 2 px = - p 2 + k 2 p ( k ��) . x+2 ( H ) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( H ) , biết tiếp 2x + 3 tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O . y = -x - 2 A. y = - x + 2 . B. y = - x - 2 . C. y = - x + 1 . D. và y = -x + 2 .

Câu 41 [306912]: Cho hàm số y =

Câu 42 [306913]: Câu 42: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 3. Câu 43 [306914]: Gọi tập K là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình � p� � 3p � sin 2 x + 2 sin �x + �- 2 = m có đúng hai nghiệm thuộc khoảng � 0; �. Hỏi K là tập con của tập � 4� � 4 � hợp nào dưới đây? � 2� 2 ; A. � �. � 2 � � �

� 2 2� ; B. � �. � � 2 2 �

� 2 � ; 2 C. � �. � 2 � �

(

)

D. 1 - 2 ; 2 .

Câu 44 [306915]: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

Hàm số y = 2 f ( x ) + 1 đạt cực đại tại điểm A. x = 5 . B. x = 1 . C. x = 2 . Câu 45 [306916]: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0? n

n3 - 3n �6 � 2 A. un = � �. B. un = . C. un = n - 4n . n +1 �5 � Câu 46 [306917]: Tìm tập xác định D của hàm số y = tan 2 x . Truy cập https://moon.vn

D. x = 0 . n

�-2 � D. un = � �. �3 �

Trang 5/6 – Mã ID đề: 311279


https://moon.vn/luyen-de-mon/bo-de-thi-thu-thtpqg-cac-truong-mon-toan-hoc

p �p � A. D = �\ � + k | k ���. 2 �4

Hotline: 02432 99 98 98

�p � B. D = �\ � + kp | k ���. �2

�p � �p � C. D = �\ � + k 2p | k ���. D. D = �\ � + kp | k ���. �4 �4 Câu 47 [306918]: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 6 . Câu 48 [306919]: Cho lăng trụ tam giác đều S . ABC có cạnh đáy bằng a và chiều cao hình chóp là a 2 . Tính theo a thể tích V của khối chóp S . ABC .

a3 a3 6 a3 6 a3 6 . B. V = . C. V = . D. V = . 6 6 4 12 Câu 49 [306920]: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu? A. 36 . B. 16 . C. 20 . D. 9 . 4 Câu 50 [306921]: Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x + trên đoạn [ 1;3] ? x 52 65 A. . B. 6 . C. 20 . D. . 3 3 A. V =

-----HẾT-----

Truy cập https://moon.vn

Trang 6/6 – Mã ID đề: 311279

Profile for moonvn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Sở Giáo dục và Đào tạo - TP Hải Phòng  

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Sở Giáo dục và Đào tạo - TP Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Sở Giáo dục và Đào tạo - TP Hải Phòng  

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Sở Giáo dục và Đào tạo - TP Hải Phòng

Profile for moonvn
Advertisement