Page 1

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ STANDARD OPERATION PROCEDURE


MỤC LỤC / MENU 01 Cách thức pha trà / How to brew tea 02 Công thức pha chế / Drink Recipes 02 Hồng trà trái cây / Fruit Black tea 03 Trà dâu chanh dây / Passion Strawberry Tea 04 Trà táo lê / Pear Apple Tea 05 Trà xoài chanh dây / Passion Mango Tea 06 Trà lài trái cây / Fruit Jasmine Tea (Fruitmix & Syrup) 07 Trà xoài thơm / Pineapple Mango Tea 08 Trà dâu hoa hồng / Rose Strawberry Tea 09 Trà lài trái cây / Fruit Jasmine Tea (Syrup) 10 Trà đào mâm xôi / Peach Raspberry Tea 11 Trà mojito dâu / Strawberry Mojito Tea 12 Trà vải bưởi hồng / Lychee Grapefruit Tea 13 Cách phục vụ / How to serve 14 Thời gian để máy / Preparing time 15 Cách rửa máy / How to clean up


CÁCH THỨC PHA TRÀ

CỐT TRÀ Quantity

TRÀ LÁ Tea leaves (gr)

NƯỚC SÔI Boiling water (L)

THỜI GIAN Ủ Brewing time (phút/min)

5L

70

5.5

30

6L

85

6.5

30

7L

100

8

30

* Định lượng pha trà We Are One * Applied for We Are One tea

How to brew tea

01


CÔNG THỨC PHA CHẾ

HỒNG TRÀ TRÁI CÂY FRUIT BLACK TEA Trà dâu chanh dây Passion Strawberry Tea Trà táo lê Pear Apple Tea Trà xoài chanh dây Passion Mango Tea

Recipes

02


TRÀ DÂU CHANH DÂY 1 ly - 1 cup (125 ml)

10 ml

15 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Fruitmix Dâu tây /Strawberry

Si-rô Chanh dây /Tropical Passionfruit

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

50 ly - 50 cups (6,250 ml)

1/2 chai Half bottle

1 chai 1 bottle

5L

50 bộ 50 sets

Fruitmix Dâu tây /Strawberry

Si-rô Chanh dây /Tropical Passionfruit

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Passion Strawberry Tea

03


TRÀ TÁO LÊ 1 ly - 1 cup (125 ml)

10 ml

15 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Fruitmix Lê Vàng /Golden Pear

Si-rô Táo Xanh /Green Apple Campagna

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

50 ly - 50 cups (6,250 ml)

1/2 chai Half bottle

1 chai 1 bottle

5L

50 bộ 50 sets

Fruitmix Lê Vàng /Golden Pear

Si-rô Táo Xanh /Green Apple Campagna

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Pear Apple Tea

04


TRÀ XOÀI CHANH DÂY 1 ly - 1 cup (125 ml)

15 ml

10 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Fruitmix Xoài /Mango

Si-rô Chanh dây /Tropical Passionfruit

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

70 ly - 70 cups (8,750 ml)

1 chai 1 bottle

1 chai 1 bottle

7L

70 bộ 70 sets

Fruitmix Xoài /Mango

Si-rô Chanh dây /Tropical Passionfruit

Trà đen Black tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Passion Mango Tea

05


CÔNG THỨC PHA CHẾ

TRÀ LÀI TRÁI CÂY FRUIT JASMINE TEA (Fruit mix & Syrup) Trà xoài thơm Pinenapple Mango Tea

Trà dâu hoa hồng Rose Strawberry Tea

Recipes

06


TRÀ XOÀI THƠM 1 ly - 1 cup (125 ml)

15 ml

10 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Fruitmix Thơm /Pineapple

Si-rô Xoài /Majestic Mango

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

70 ly - 70 cups (8,750 ml)

1 chai 1 bottle

1 chai 1 bottle

7L

70 bộ 70 sets

Fruitmix Thơm /Pineapple

Si-rô Xoài /Majestic Mango

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Pineapple Mango Tea

07


TRÀ DÂU HOA HỒNG 1 ly - 1 cup (125 ml)

15 ml

10 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Fruitmix Dâu rừng /Mixed Berry

Si-rô Hoa hồng /Rose

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

70 ly - 70 cups (8,750 ml)

1 chai 1 bottle

1/2 chai Half bottle

7L

70 bộ 70 sets

Fruitmix Dâu rừng /Mixed Berry

Si-rô Hoa hồng /Rose

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Rose Strawberry Tea

08


CÔNG THỨC PHA CHẾ

TRÀ LÀI TRÁI CÂY FRUIT JASMINE TEA (Syrup) Trà đào mâm xôi Raspberry Peach Tea Trà vải bưởi hồng Lychee Grapefruit Tea Trà mojito dâu Strawberry Mojito Tea Recipes

09


TRÀ ĐÀO MÂM XÔI 1 ly - 1 cup (125 ml)

15 ml

10 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Si-rô Đào /Peach Garden

Si-rô Mâm xôi /Raspberry Rhapsody

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

70 ly - 70 cups (8,750 ml)

1.3 chai 1.3 bottles

1 chai 1 bottle

7L

70 bộ 70 sets

Si-rô Đào /Peach Garden

Si-rô Mâm xôi /Raspberry Rhapsody

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Raspberry Peach Tea

10


TRÀ MOJITO DÂU 1 ly - 1 cup (125 ml)

15 ml

10 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Si-rô Dâu tây /European Strawberry

Si-rô hương Mojito /Menta Cubano

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

70 ly - 70 cups (8,750 ml)

1.3 chai 1.3 bottles

1 chai 1 bottle

7L

70 bộ 70 sets

Si-rô Dâu tây /European Strawberry

Si-rô hương Mojito /Menta Cubano

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Strawberry Mojito Tea

11


TRÀ VẢI BƯỞI HỒNG 1 ly - 1 cup (125 ml)

12.5 ml

7.5 ml

100 ml

1 bộ/1 set

Si-rô Bưởi hồng /Pomelo Grapefruit

Si-rô Vải /Fragrant Lychee

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

60 ly - 60 cups (7,500 ml)

1 chai 1 bottle

2/3 chai 2/3 bottle

6L

60 bộ 60 sets

Si-rô Bưởi hồng /Pomelo Grapefruit

Si-rô Vải /Fragrant Lychee

Trà lài Jasmine tea

Ly, ống hút và đá Cup, straw and ice

Lychee Grapefruit Tea

12


CÁCH PHỤC VỤ

Ly đá Ice cup

Lá húng lủi Mint leaves

Cốt trà Tea

Lát chanh Lemon slice How to serve

13


THỜI GIAN ĐỂ MÁY

Cho hỗn hợp vào máy. Cho máy chạy ít nhất 30 phút trước khi phục vụ Put all into the machine Keep it running at lease 30 minutes before serving

Freser FD-042

Preparing Time

14


CÁCH RỬA MÁY

* Yêu cầu vệ sinh máy sau mỗi ngày sử dụng. * Please clean the machine everyday Máy 2 hộc bao gồm/ The machine includes: - 2 ron cao su - 2 đĩa xoay nhựa - 2 khóa inox - 2 ống dẫn inox - 2 tay ấn inox - 2 hộc nhựa kèm nắp - 1 khay hứng (1 khay + 1 giá lược)

How to clean up

15


Hướng dẫn pha chế thức uống  
Hướng dẫn pha chế thức uống  
Advertisement