Page 1

WOW | Pocket Guide Book

1


2

3


บทนำ�

“ หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ชื่อดังสุดหล้า ผืนฟ้าสีครามงามสุด จรดน�้ำทะเลใส ชายหาดลาดไกล หินในทะเลสวย ”

4

เมื่ อ นึ ก ถึ ง ที่ ส ถานที่ พั ก ผ่ อ นตากอากาศริ ม ทะเลที่ เป็นที่นิยมของประเทศไทยหลายคนคงมีความเห็นเหมือน กันว่าที่นั่นจะต้องเป็นหัวหินอย่างแน่นอน! หัวหินเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่เก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านวันเวลามานับร้อยปีนักท่องเที่ยว ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ก็ ยั ง คงแวะเวี ย นไปท่ อ งเที่ ย ว หัวหินอย่างมากมายอยู่เช่นเดิม เนื่องจากหัวหินอยู่ ไม่ ไกล จากกรุงเทพมากนัก เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เท่านั้น ที่เที่ยวหัวหินที่มีชื่อเสียงมี อยู่มากมาย อาทิเช่น เพลินวาน ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน เขาตะเกียบ เขาหินเหล็กไฟ เป็นต้น นอกจากแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายแล้ว หัวหินยังมีอาหารการกินหลาก หลายและมี ชื่ อ เสี ย งอี ก ด้ ว ยไม่ ว ่ า จะเป็ น อาหารทะเลสดๆ อาหารต�ำหรับชาววัง อาหารแบบไทยๆ ส่วนเรื่องโรงแรมที่พัก หัวหินมีที่พักให้เลือกพักผ่อนอยู่มากมายหลากหลายทั้งแบบ ราคาประหยัด โรงแรมแบบหรูหรามีระดับ หรือที่พักติดทะเล บรรยากาศเย็นสบายก็มี ให้เลือกพักตามความพอใจ จึงไม่น่า แปลกใจเลยที่หัวหินจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ในเมืองไทย

5


แผนที่ ............................................................................................9 การเดินทาง .............................................................................10-11 ค่ายพระรามหก,ค่ายนเรศวร.................................12-13

Hua-Hin 6

Contents

ตลาดน�้ำหัวหิน 16 สะพานปลา 18 ตลาดฉัตรไชย 19 โต้รุ่ง 20 ฉัตรศิลา 21 โขมพัสตร์ 22

วิกเตอร์เกสเฮ้าส์ 34 กบาลถมอ 36 ศาลา@หัวหิน 37 ลาเมซอง 38 บ้านกางมุ้ง 39

บ้านถั่วเย็น 24 กาแฟข้างบ้าน 26 บ้านใกล้วัง 27 ก๋วยเตี๋ยวบ้านสถานี 28 ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ 29 หมูปิ้งลุงแต 30 บ้านเนย 30 เจ๊กเปี๊ยะ 31 ลอดช่องลุงด�ำ 32

เขาหินเหล็กไฟ 42 สถานีรถไฟหัวหิน 44 ห้องสมุดรถไฟ 45 ชายหาดหัวหิน 46

7


8

9


การเดินทาง

หัวหินอยู่ ไม่ ไกลจากกรุงเทพมากนัก เดินทางได้สะดวก ทั้งทางรถไฟ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือจะขับรถยนต์ส่วน ตัวไปเองก็ได้ ระยะทางจากกรุงเทพ ถึง หัวหิน มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เท่านั้น สามารถเดินทางไป – กลับได้ภายในหนึ่งวัน

รถตู้

ค่าตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับสถานีต้นทางให้บริการจากหัวล�ำโพง ตั้งแต่เวลา 08.05-22.50 น. และจากสถานีหัวหิน ตั้งแต่เวลา 00.45 โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสาร อนุสาวรีย์ชัยฯ หน้า รพ.ราชวิถี เวลา 05.00-20.00 น. โทร. 081-6330609 ข้างๆห้าง เซ็นจูรี่ เวลา 05.00-20.00 น. โทร. 084-4646586 สายพระราม2 (Big พระราม 2) เวลา 06.00-20.00 น. โทร.086-3080174

รถส่วนตัว

เส้นทาง ธนบุรี-ปากท่อ ทางหลงหมายเลข 35 ผ่าน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรีแล้วเข้าสู่ ประจวบคีรีขันธ์

สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่ (ถ.บรมราชชนนี) ขาไป: เวลา 07.30-22.30 น. โทร. 02-8946057 ขากลับ: เวลา 03.00-21.00 น. โทร.032-5111654 ค่าโดยสารประมาณ 160 บาท

การเดินทางในหัวหิน

รถตุ๊กตุ๊ก

ท่านสามารถเรียกได้และบอกจุดหมายได้ทุกที่ ในหัวหิน โดยอัตราค่าบริการอาจจะสูงหน่อย โดยเริ่มต้นที่คันละ 100 บาท

รถตะเกียบ ชาวหัวหินจะเรียกรถสองแถวสีเขียวนี้ว่า “รถตะเกียบ” เพราะมันจะวิ่งในเส้นทาง เขาตะเกียบ-สนามบินหัวหิน โดยจะคิดค่าบริการตลอดสาย เพียง 10 บาทต่อคนเท่านั้น

10

11


“ค่ายพระรามหก ค่ายนเรศวร”

“พระราชวังสีหวานริมทะเล” 12

ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่อำ�เภอหัวหิน อย่าก็ลืมแวะเที่ยวสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั่นก็ คือค่ายพระรามหกซึ่งมีพื้นที่ติดกับค่ายนเรศวร เป็น ค่ายฝึกของตำ�รวจพลร่ม นอกจากนั้นภายในค่ายยัง มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานให้อุทยานเป็นเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระ เกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลป วัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการ ฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และ ที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก พระราช นิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นพระตำ�หนัก ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ หัว ที่พระตำ�หนักต่างๆ ได้แบ่งกระจายกันอยู่เป็น หลังๆ มีรูปทรงแบบเดียวกันหมดทุกหลังจะมีระเบียง และบันได ส่วนทางเดินจะมีลูกกรงและหลังคาเชื่อม ติดต่อถึงกันตลอดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การเดินติดต่อกันระหว่างพระตำ�หนักต่างๆ ด้านหน้า มี ส ะพานทอดยาวไปเป็ น ห้ อ งทรงพระอั ก ษรใกล้ ชายหาด ในปัจจุบันเราสามารถเข้าไปชมพระราชวัง ได้ โ ดยสามรถเช่ า จั ก รยานปั่ น ไปรอบพร้ อ มกั บ รั บ ลมทะเล และธรรมชาติ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโร

แมนติก นอหจากนั้นก็ยังมี สนามยิงปืน โรงมีด ที่ มีชื่อเสียงของค่ายพระรามหก เทศกาลฤดูหนาว โดย จะจัดในช่วงหน้าหนาวมีการจัดเทศกาลงานย้อนยุค ทั้งการแต่งกาย ละคร ดนตรี ภาพถ่ายในสมัยรัชกาล ที่6 เทศกาลว่าวนานาชาติ จะมีชาติต่างๆอาทิเช่น จีน เกาหลี เคนย่าละอีกนับสิบประเทศที่นำ�ว่าวประจำ� ชาติมาแสดงโชวในงาน ที่พักสวัสดิการ ติดชายทะเล บรรยากาศ และมีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม รวมไปถึง ร้านอาหาร ร้านของฝาก จากกลุ่มแม่ บ้านตำ�รวจราคาย่อมเยา และกิจกรรมสุดท้ายที่น่าตื่น เต้นนั้นก็คือกิจกรรม การกระโดดร่ม ของพี่ๆตำ�รวจ พลร่ ม ค่ า ยนเรศวรซึ่ ง โดยทั่ ว ไปเราจะได้ ช มกั น อยู่ เป็นประจำ� แต่ก็เพียงรอบๆหรือด้านล่างของสนาม เท่านั้น....วันนี้เราได้รับสิทธิพิเศษให้ขึ้นไปชมและเก็บ ภาพบรรยากาศด้านบน ขอบอกได้คำ�เดียวว่า “ตื่น เต้นและน่าหวาดเสียว มาก!!!” และขอยอมรับว่าพี่ๆ และครูฝึกทุกคนมีความกล้าและมีความเสียสละใน การปฎิบัติหน้าที่มาก ถ้าว่างๆก็อย่าลืมเข้าไปเที่ยวชม หรือแวะให้กำ�ลังใจพี่ๆตำ�รวจกันได้นะจ๊ะ ถึงแม้หน้าตา จะดุไปหน่อยแต่ขอบอกว่าใจดีและน่ารักมากๆ ^^

13


14

15


ตลาดน้ำ�หัวหิน “ตลาดน�้ำหัวหิน”

มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ “วิ ค ตอเรี ย ” ทั้ ง ตั ว อาคารและอื่ น ๆเหตุ ผ ลเนื่ อ งจาก ต้ อ งการรั ก ษารู ป แบบของท้ อ งถิ่ น เมื อ ง หั ว หิ น เอาไว้ ให้ ผู ้ ค นที่ เ ข้ า มาสั ม ผั ส ได้ เห็ น ความเก่ า แก่ ในอดี ต เน้ น จุ ด ขายทาง ธรรมชาติ มีสินค้าของกินทุกชนิดใส่เรือพาย ไปมาในสระขนาดใหญ่เปรียบเสมือนว่าได้เข้า มาจุ ดนี้ แ ล้ ว ได้ ย้ อนอดี ต ไปดูต ามบ้ านเรื อน ที่อยู่ ห้วย หนอง คลอง บึง แบบโบราณเก่า แก่ของคนไทยสมัยก่อน

16

17

EBOOK2  

EBOOK PREVIEW HUAHIN