Page 1

::Intro:: ก ก ก $& $ ก ก $) * $ / 0ก012$% ก 3*ก ก * / . $ +6 5 #% ก0 ! * +7 ก /, 5& 4 0 " # 6ก 0*&0 9 $ ' 0 ก - $ก '$( ก

(' ก 0 -0 0 (% # $: 5$

: #% ก6 9*+7 6ก " # ก; 5& $ ก $ 3$ $ก 3 $/ : 5 ...? ! $ +" ก? / +

@ ,-ก ก /,+ ' $ + 0 6ก 6ก &B ! -#0$!

! " # $$% &ก# '$ ( + , - # ." /ก 4 & 50 . " $ 03 &8 0ก * ก + % ก ! +0 9* #

0/+, , ,

" ก #% 9*( * 0 +7 $# : /, ! 50 +" ก + '

$$ @ ( -$ ก6 + % &A ,- ! ก 0+ % + # $$% 9

@ ก6+ 5&

$


$% +7+ 5&4 6$ 0 # ก0

ก0 +

" ก ก0,( ก&0, *9'" ก0 # 6ก ก "%@ 5$ "0 ,$ #% '& 00# ก 0 $+

ก 5"ก # 3*ก $ * + / & ก /,"$"! " ก$ 5& $% / & . ก60 "% + ก/ ก 3 3 & ก +

: "

@ &

, ก

4 $

+ +7 . " ก - 0$ , 5$

ก0

*

5$ +7 ก ก ก ก/ ก 4 0 5& 4

ก $# + @...

C

* @

#0 ! !

$ ( /

/,ก @ "0 , : 9 , ,50 ก0, 6 " /, ! +# *+ ก5&5$$ ก ก ( ก $- @ $5

6ก 6ก +

*

:

? 5

$ 4 ก /, 5& ก #0 ก6 0 ก$ +$

! ก ก ! '

ก6

ก / $% " /


ก00~ ก00~ ก00~ ก $- 3*ก $0 กก ก / $% ' ก - 0#! 0 $ "0 ,3 + 0 $ 3*ก ,ก0, 6 ก0, *ก * "%@ # 3*ก *+ 5&$ ( ก $- + ก /,+ ก $ ' ก6 /

@ + $ (@ -&0 $ / * ก0E

~!!!

$ $, $ +/ ( + @ @$ 0 $+ " G,!

+ 9*( , "0 $ก 0 $ / ก'$ 6ก 5& , ' / * +

F,

...

3 5&!

@ + +$ ก

0 กก /, 9 5& @ +" ก 5&5+ 5 # $ ก/

$ 03

ก0 0

%

6

*

$ 5$

G กกกกก~!!! 6ก

0 12

: , ก , $5$ ( 5$ก ,!?

' ( 5$ก $ /,+ 5&$ @ $# @ 3*ก/ ก 0 #% / * * 0$F / ' # ! ( $# @

:

+ #

*

! 5$

@ก

&A

+ +$ 5&5

My Maid หนี้หัวใจต้องใช้ด้วยรัก::Intro::  
My Maid หนี้หัวใจต้องใช้ด้วยรัก::Intro::  

สินเชื่อเพื่อความรักต้องฟูมฟักด้วยความจริงใจ คิดดอกเบี้ยตามความเอาใจใส่ และปล่อยเงินกู้ให้เธอคนเดียว