Page 1

CAN March 2012

คนบนปก แพทตี้-อังศุมาลิน ตามเทรนด์แฟชั่น Spring/Summer 2012 พาไปนั่งกินดื่ม ร้านชิลล์ใจกลางกทม.

C A N : March 2012

1


2

C A N : March 2012


INDEX

8

Dancing with the wind แพทตี้-อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

5 6

+ C A N try Beauty trend

+ C A N catch MULBERRY Spring/Summer 2012

+ C A N go ไล-บรา-รี่ Wine RepublicBar & Bistro + C A N do White party (My little bouquet) + C A N predict Horoscope

15 20 21 C A N : March 2012

3


Editor’s talk หากย้อนไปในช่วงชีวิตวัยเยาว์ การเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ ข องดิ ฉั น มั ก เป็นการเดินทางโดยลำ�พัง แต่การ เดินทางคนเดียวนั้น ก็ทำ�ให้ดิฉัน บริ ห ารอิ ส รภาพของตั ว เองได้ เ ต็ ม ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ณ ช่วงเวลา หนึ่ง จนกระทั่ ง มาถึ ง วั ย ที่ ต้ อ งใช้ ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ มากขึ้น ไม่ว่า จะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ใคร หลายคนที่โคจรมาพบกัน ได้กลาย เป็ น เพื่ อ นร่ ว มเดิ น ทางไปสู่ ส ถานที่ ต่างๆ ในชีวิต มีไม่น้อยที่พบว่าเข้า กันได้ดี สนิทสนมคุ้นเคย ไปไหนไป กันทุกที่ ทำ�ให้เกิดอุปาทานขึ้นมา ว่า เราอาจเข้าอกเข้าใจกันทุกเรื่อง หรือเราอาจเป็นส่วนประกอบที่สร้าง ความสมบู ร ณ์ แ บบให้ กั น และกั น หนักๆเข้าก็เผลอคิดไปได้ว่า พระเจ้า ได้ ส ร้ า งบุ ค คลเหล่ า นี้ ม าเป็ น เพื่ อ น คู่คิด คู่ใจ เพื่อเดินร่วมทางกับเราไป จนชั่วฟ้าดินสลาย

มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนต้ อ งการบท เรียนมากน้อยไม่เท่ากัน ในการ ทำ�ความเข้าใจว่า สถานที่ทุกแห่ง หนในโลกนี้ มีไว้ให้เราเดินคนเดียว ผู้คนที่เคียงข้างหรือแวดล้อมเราอยู่ ระหว่างทาง เป็นเพียงสิ่งที่เราได้พบ เจอ เพื่อที่จะทักทายและลาจากกัน ไปเมื่อถึงเวลา ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง กับเราตลอดไป บุคคลที่ยิ่งใหญ่มัก เป็นผู้ประสบความสำ�เร็จในการสร้าง มายาภาพให้ ผู้ ค นรอบข้ า งเชื่ อ กั น ไปว่า พวกเขาเกิดมาเพื่อยึดเหนี่ยว เกี่ยวพันกัน โดยมีแรงดึงดูดสำ�คัญ จากศู น ย์ ก ลางเป็ น อำ � นาจพิ เ ศษที่ ประคับประคองให้เกิดเอกภาพ ความเชื่ อ เช่ น นี้ เ ป็ น ดาบสอง คม แม้ว่าความมีเอกภาพและสามัคคี จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสำ�เร็จขนาด ใหญ่ แต่การทำ�ให้คนหลงเชื่อผิดๆว่า เขาไม่อาจไปไหนได้ไกลโดยปราศจาก พลังของฝูง ขาดการดูแลจากบุคคล อื่น หรือไกลหูไกลตาจ่าฝูงนั้น ย่อม

ทำ�ลายความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและ ความเชื่อมั่นในชีวิตของเขาลงไม่มาก ก็น้อย ความขลาดกลั ว ที่ จ ะเดิ น ไป ตามลำ � พั ง บนเส้ น ทางซึ่ ง ไม่ เ คยคุ้ น ทำ � ให้ ผู้ ค นยอมสู ญ เสี ย อิ ส รภาพ ของตนเอง เป็นเรื่องจริงทีเดียวที่คน ส่วนใหญ่จะเลือกทนทุกข์ทรมานอยู่ กับสิ่งเดิมๆ เพราะไม่กล้าทดลองสิ่ง ใหม่ ไม่กล้าทำ�อะไรคนเดียว ไม่กล้า เดินแตกฝูง ทั้งที่แท้แล้ว ความเป็นฝูง นั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติ เราถูกนำ�มาสู่โลกนี้ตามลำ�พัง และในวันหนึ่งเราก็จะจากไปอย่างโดด เดี่ยว ดังนั้น.. จะทำ�อะไรรีบทำ� และ ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้อ่านทุกคนทำ�ได้ค่ะ You ‘can’ do !

THANTHIDA S. บรรณาธิการ 4

C A N : March 2012


Beauty Trend

เปลื อ กตาสไตล์ เ มทั ล ลิ ก สุ ด ฮอตจากซีซั่นก่อนปรากฏให้เห็นใน หลายโชว์ของสปริง-ซัมเมอร์ ตั้งแต่ ใบไม้สีเงินและสีทองของ Fendi ไป จนถึงละอองชิมเมอร์เบาบางใน Etro

เมกอัพลุคสีส้มนั้นโดดเด่นมา ตลอดตั้งแต่ปีที่แล้ว แม้ปีนี้จะแผ่วลง แต่ ยั ง ไม่ ห ายไปไหนเพราะหลายโชว์ ลดทอนความเข้มลงมาเป็นโทนสีส้ม พี ช ที่ ดู ห วานและอบอุ่ น ไม่ ว่ า จะบน

นัยว่าประกายวิบวับไม่ได้ถูกจำ�กัดไว้ เพียงช่วงฮอลิเดย์เท่านั้น Peter Philips เมกอัพ อาร์ ทิ ส ต์ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง โชว์ ข อง

เรียวปากหรือพวงแก้มและมาทั้งที่อม ประกายและแมตต์

{C A N try}

Fendi กล่าวว่า “เป็นเรื่องของการ ผสมผสานเทกซ์เจอร์” ดวงตาสไตล์ เมทั ล ลิ ก แบบกราฟิ ก ที่ จั บ คู่ ม ากั บ เรี ย วปากสี นู้ ด จึ ง ออกมาเป็ น ลุ ค โม เดิร์นแกลม

ปากจึงให้ลุคที่ดูสุขภาพดี

Tips สีพีชเป็นสีที่เข้ากับสีผิว ของสาวเอเชียได้ดี เมื่ออยู่บนเรียว C A N : March 2012

5


MULBERRY Spring/Summer 2012 {C A N catch}

พากั น ไปร่ ว มขบวนเรโทรใน ฤดูร้อนยุค’70s ด้วยแรงบันดาลใจ จากริมชายทะเลอังกฤษ ท่าเรือ โขด หินและสวนสนุก ฤดูกาลใหม่ของ เราหยิ บ ยื ม ความสนุ ก สนานแบบ แฟนซีๆจากภาพยนตร์เรื่อง Carry on Camping มาผสานเข้ากับ

เสน่ห์หลากหลายแบบ มัลเบอร์รี่ที่ มี ทั้ ง รายละเอี ย ดสุ ด หรู แ ละลุ ค ชิ ค ๆ อันเรียบง่าย คอลเลคชั่นนี้มัลเบอร์ รี่ ไ ด้ ส ร้ า งเฉดสี แ สนสวยจากสี ที่ ไ ด้ แรงบันดาลใจจากริมทะเล ได้แก่ สีเบจของกรวดทราย สีขาวมาร์ช เมลโล่ และเสริมด้วยเอิร์ธโทนอย่าง

น้ำ�ตาลบิทเทอร์ บราวน์ ช็อกโกแลต สีน้ำ�เงินNightshade Blue และ สี เทาFoggy Grey ส่วนสีชมพูแคนดี้ พิ้งก์ สีเขียวแกรสกรีน และฮ็อตฟิว เชียก็ช่วยมาแต่งแต้มให้สีชัดขึ้น

HARRIET กลับมาร้อนแรงอีก ครั้งในซัมเมอร์นี้ด้วยสไตล์หญิงสาว ในเมืองใหญ่ ผิวมันวาวที่สัมผัสได้ รุ่นนี้มีกระเป๋าโท้ต สะพายไหล่สาย ยาวและเพิ่ ม กระเป๋ า ถื อ ที่ มี พื้ น ที่ ใ ห้ ใส่ของจำ�เป็นเวลาออกงานกลางคืน ด้วย ดีเทลของกระเป๋าสะพายไหล่นั้น มีความคลาสสิคในทันทีด้วยตัวมัน เองแถมทรงกระเป๋าบุรุษไปรษณีย์ที่ เป็นซิกเนเจอร์ของมัลเบอร์รี่ ในโทน สี ที่ แ สนโรแมนติ ก เหมื อ นทะเลสงั ด ยามราตรี

EFFIE เป็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่ง ที่สะท้อนซิกเนเจอร์ของมัลเบอร์รี่ได้ อย่างสมบูรณ์แบบรุ่นนี้มีกระเป๋าโท้ต ที่ดูหรู และเก็บของได้เยอะ กระเป๋า สะพายไหล่ ส ายยาวและทรงโฮโบที่ ดู ส บายๆทุ ก ใบมี โ ลโก้ ต้ น มั ล เบอร์ รี่ พิมพ์ลงไปในหนัง มีสีคลาสสิคอย่าง สีโอ๊ค สีดำ� หรือสีสดใสอย่างสีชม พูฮ็อตฟิวเชีย EFFIE ก็คือกระเป๋าใบ ที่ลงตัวสำ�หรับการใช้งานไปในทุกๆ วัน

6

C A N : March 2012


ALEXA เผยให้เห็นถึงด้าน ของเนื้อกระเป๋าในคอลเล็กชั่นนี้ โดย เปลี่ยนจากหนังนิ่มเป็นหนัง “Silky Snake” ทั้งสามขนาดสามสไตล์ตัด เย็บด้วยมือ มาในสีเบจก้อนกรวด หรือ Nightshade Blue สำ�หรับผิว ด้าน สีพาสเทลอย่าง Plaster Pink และ Foggy Grey ก็ช่วยเพิ่มโทนสี ให้กับ ALEXA ที่มีอยู่หลายเฉด

ความรู้สึกสบายๆ ผ่อนคลาย แบบฤดู ร้ อ นของซี ซั่ น นี้ ถู ก สะท้ อ น ออกมาในรุ่นใหม่เอี่ยม EVELINA เสริ ม ลู ก เล่ น ด้ ว ยแผ่ น โลหะสุ ด หรู ที่หุ้มที่หิ้วกระเป๋า EVELINA ได้ สวยโดดเด่นขึ้นมา โทนสีอยู่ในแนว กลางๆ ทั้งดำ� ซัมเมอร์กากี และน้ำ� ตาลฟัดจ์ โดยมีโลโก้ต้นไม้เล็กๆติด อยู่ที่ตัวกระเป๋า EVELINA มีทั้งทรง สะพายไหล่สายยาวและทรงโฮโบ

เครื่องประดับในฤดูกาลนี้มีตัว เลื อ กมากกว่ า เคยทั้ ง ผ้ า พั น คอและ ผ้าคลุมไหล่ ลายพิมพ์ซิกเนเจอร์ขอ งมัลเบอร์รี่ ในซีซั่นนี้จะช่วยให้คุณ เย็นสบายตลอดซัมเมอร์นี้ ดีไซน์สุด

โปรดของเราหลายๆแบบกลับมาอีก ครั้งในรูปแบบใหม่ ในหน้าร้อน 2012 ผ้าพันคอลายไม้ดอกอันแสนจะโดด เด่นมีมาให้เลือกกันหลายสี ได้แก่ ซัมเมอร์กากี สีฟัดจ์ และสีแดงม่วง

ผ้าพันคอสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำ�จากไหม มาในลาย Bonkers Beach ส่วน ผ้าคลุมไหล่พิมพ์ลายสุดฮิตก็มีมาให้ เลือกทั้งลายทางสีแคนดี้พิ้งก์หรือสี ฟ้า

พบกับคอลเลคชั่นเครื่องประดับและ กระเป๋าสุภาพสตรี Mulberry ได้ที่ + สยามพารากอน ชั้น M โทร.02-610-9449 + เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 โทร. 02-655-7493 C A N : March 2012

7


8

C A N : March 2012


C A N : March 2012

9


10

C A N : March 2012


C A N : March 2012

11


12

C A N : March 2012


C A N : March 2012

13


อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา | เธอคนนี้ทำ�หัวใจละลาย หลายปี ม าแล้ ว ที่ ทุ ก คนเคย เห็นภาพของสาวน้อยแก้มซาลาเปา ในภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่อง ปิดเทอม ใหญ่ฯ ที่มาแรงในช่วงนั้น มาวันนี้ แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา เธอมาในลุคของสาวสวยเต็มวัย มี ผลงานทั้งละคร ซีรีส์ โฆษณา ถ่าย แบบ ฯลฯ ให้แฟนคลับได้ติดตามกัน อย่างต่อเนื่อง + เข้าวงการด้วยความบังเอิญ แพทตี้ก้าวมาในวงการบันเทิง เพราะความน่ารักของเธอในวัย 16 ปี สะดุดตาแมวมองหลายๆ คนจนถูก ชั ก ชวนให้ ไ ปแคสต์ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ ง ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น ก่อนเข้า วงการตอนนั้นก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไป ที่เดินเล่นอยู่แถวๆ สยาม จนกระทั่ง มีคนมาขอถ่ายรูป และขอเบอร์ โทรศัพท์ แต่เธอเองกลับให้เบอร์พี่ สาว เพราะกลัวถูกมิจฉาชีพหลอก “ตอนพี่เขามาขอถ่ายรูปเรา ก็อึ้ง กลัว หนูก็ถามว่าใคร เค้าก็ให้ นามบั ต รมาหนู เ องก็ ใ ห้ เ บอร์ พี่ ส าว ไป หลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์เค้าก็ โทรมาชวนเราให้ ไ ปแคสต์ ห นั ง เรื่ อ ง ปิดเทอมใหญ่มั้ย พี่สาวหนูก็ตกลง เรียบร้อยเสร็จสรรพ” + เด็กติดแม่ “มีพี่สามคนค่ะ แพทเป็นคน สุดท้อง จำ�ความได้ว่าเป็นเด็กติดแม่ 14

C A N : March 2012

มาก พอโตขึ้นหน่อยก็ยังมีเอาแต่ใจ นะ บางทีอยากได้ของอะไรก็ไม่ได้นะ เพราะบางทีเรามีพี่ๆ ที่เค้าได้ของเรา เป็ น น้ อ งก็ ไ ด้ ข องต่ อ จากพี่ เ ค้ า อี ก ที พอโตมาถึงจุดหนึ่งที่มีงาน ก็เปลี่ยน ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อะไร ” + เรียนรู้งานเบื้องหลังอย่างจริงจัง ปัจจุบันสาวแพทตี้ยังคงศึกษา ทางด้านฟิล์มและดิจิตอล กับสถาบัน ที่สอนตรงทางด้านนี้โดยเฉพาะ หลัง จากที่ ค วามฝั น ในวั ย เด็ ก ของเธอ อยากเป็นแอร์โฮสเตส ได้เปลี่ยนไป “ที่เรียนทางด้านนี้เพราะรู้สึก ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เราอยากรู้ ว่ า ก่ อ นที่ จ ะออกมาเบื้ อ งหน้ า ให้ ค น ได้ดู หนักสักเรื่องต้องทำ�ยากแค่ไหน พอได้ เ รี ย นจึ ง เรี ย นรู้ ว่ า ทุ ก คนต้ อ ง ทำ�งานกันเป็นทีม เมื่อคนเยอะๆมา ทำ�งานร่วมกัน เราจะต้องจัดการกับ ทุกคนให้งานออกมาดีได้ยังไง มัน ต้องช่วยกันทุกคน

+ ความรักที่ต้องใช้ความเข้าใจ ถามถึงเรื่องราวความรักของ สาวแพทตี้ กับหนุ่มแดน วรเวช ดา นุวงศ์ หนุ่มมากความสามารถที่ทำ� ทั้งหน้าที่นักร้อง ผู้จัดละคร ผู้กำ�กับ ว่าช่วงนี้กำ�ลังไปได้ดี มีเวลาให้กันบ้าง และมีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น “ความรักก็ดีค่ะ มีเวลาให้กัน บ้างไหมก็มีบ้างค่ะ ช่วงนี้พี่เค้าก็จะ ทำ � งานหนั ก หนู ก็ เ รี ย นเพราะว่ า ใกล้ จบแล้ว พอมีเวลาตรงกันก็ไปกินข้าว ดูหนังบ้าง อะไรที่คิดว่าสองคนเข้า กันได้ หนูว่าความเข้าใจมากกว่า ที่ มีความเห็นที่ไม่ได้ขัดแย้งกันมากเกิน ไป”


{C A N go}

เมนูแนะนำ� : ไลบรารี่วาฟเฟิล

ไล-บรา-รี่

อย่าเพิ่งงงว่า.. ห้องสมุดไรจะมี กาแฟขายด้วยเหรอ ?

ที่เราพามาวันนี้คือร้าน ไล-บรารี่ อยู่ซอยสุขุมวิท 24 เป็นร้านกาแฟ บรรยากาศสบายๆ ที่ใช้คอนเซ็ปท์ เหมือนว่า กำ�ลังนั่งอยู่ในห้องสมุด จิบ กาแฟไป อ่านหนังสือไปเพลินๆ

นอกจากจะมี ห นั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การดีไซน์เอาไว้ให้เลือกเปิดดูได้ไม่เบื่อ ยั ง มี ที่ เ หลื อ เฟื อ ให้ เ ลื อ กนั่ ง ได้ ต ามใจ ชอบ C A N : March 2012

15


การตกแต่งที่นี่มีความเก๋ไก๋ออก สไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่น ใช้สีเอิร์ธโทนเป็นหลัก เป็นสไตล์ไม้ๆตัดกับโทนสีขาว รอบ ร้านเป็นกระจกใส ให้ความรู้สึกโล่งๆ โปร่งๆ นั่งสบาย มีทั้งที่นั่งด้านนอกและ ด้านใน เวลาที่เรามองผ่านกระจก ก็จะ เห็นสีเขียวๆ ทำ�ให้รู้สึกสดชื่นสบายตา ดีจริงๆ ถ้าได้มานั่งตอนฝนตกคงจะได้ บรรยากาศชุ่มฉ่ำ�แน่ๆ ไอเดียการแต่งร้าน มีการใส่ดีเทล ไว้ตามมุมต่างๆของร้าน อย่างพวกโคม ไฟ หรือผนังลายอิฐ คงความเป็นไลบรารี่สมชื่อ โดย ด้ า นในจะมี ชั้ น หนั ง สื อ กั บ โซฟายาว ส่วนหนังสือที่ชั้นทางร้านวางไว้ให้หยิบ อ่านกันตามใจชอบ ส่วนใหญ่เป็นพวก หนังสืองานอดิเรกอย่าง หนังสือท่อง เที่ยว, ทำ�อาหาร และนิตยสารแฟชั่น ที่นี่น่าจะเป็นร้านโปรดสำ�หรับคนที่รัก การอ่านและรักกาแฟได้เลยนะเนี่ย

16

C A N : March 2012

ในส่วนของชั้นบน เป็นเก้าอี้มี เบาะนวม ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในห้อง นั่งเล่นที่บ้านมากๆ และมีหนังสือเอาไว้ ให้อ่านเหมือนกับชั้นล่างเลย ถ้าชอบ ความเป็นส่วนตัวหน่อย ก็เลือกที่นั่ง ด้านบนเถอะ โดยรวมแล้วที่นี่ให้ความรู้สึกเป็น ร้านที่นั่งสบาย และบรรยากาศค่อน ข้างเงียบ น่าจะเหมาะกับการไปนั่งอ่าน หนังสือหรือนั่งทำ�งานที่ใช้สมาธิ ไอเดีย คงแล่นปรู๊ดปร๊าดน่าดู


+ ไลบรารี่วาฟเฟิล (75 บาท) เมนู Signature ของร้าน เป็น วาฟเฟิลใบเตยสูตรพิเศษของ ไล-บรารี่ ชอบตรงสีเขียวๆ ของวาฟเฟิลเนี่ย ดึงดูดมาก ฉีกมาทานเข้าไปได้กลิ่น หอมใบเตยเลยล่ะ แป้งจะบางๆ กรอบ นิดๆ ทานง่ายดี ส่วนที่เป็นสีเขียวจะ นุ่ม ตรงสีน้ำ�ตาลจะกรอบ รสไม่ได้ หวานมาก ถ้าสั่งวาฟเฟิลทานกับกาแฟ ยกล้อก็น่าจะโอเคนะ + เผือกหวานทอด (95 บาท) เป็นเผือกกวนผสมแปะก๊วยปั้น เป็นลูกกลมๆทอด ที่เสิร์ฟพร้อมกับชา จีนร้อนๆ หอมฉุย เสน่ห์ของเมนูนี้อยู่ ที่ด้านนอกกรอบ ไส้ข้างในนุ่มและไม่ได้ หวานมาก ตอนแรกได้ยินว่าเผือกทอด คิดว่ามันหวานเลี่ยน แต่จริงๆไม่ได้ หวานขนาดนั้น เป็นเมนูเบาๆ ทานง่าย พอทานคู่กับชาก็ได้ความคล่องคอมาก ขึ้นเชียวล่ะ

+ ลาวาช็อคโกแลตเค้ก (160 บาท) เป็นเค้กสไตล์ญี่ปุ่น ในจานนี้มี ไอติมวนิลลามาให้ 2 ก้อน , วิปครีม และพระเอกของเราคื อ สปองเค้ ก ช็ อ ค โกแลตที่ดูชุ่มๆ นุ่มๆ จัดมาในจานดู น่าทานจัง พอเราแบะสปองออกก็จะมี ช็ อ คโกแลตเหลวไหลเยิ้ ม ออกมาเลย สมชื่อลาวาช็อคโกแลตจริงๆ ช็อคโก แลตสีเข้มมาก ชิมแต่ช็อคโกแลตอย่าง เดียวได้รสขมๆ เข้มข้น ไม่หวานมาก พอกินกับไอติมรสหวานแล้วมันเบรค กันดีนะ ลองจินตนาการว่าถ้ามันหวาน ไปทั้งคู่ทั้งไอติมทั้งช็อคโกแลต พาลจะ ทำ�ให้เลี่ยนกันไปใหญ่ แต่เมนูนี้รสชาติ กลมกล่อมกำ�ลังดีนะ แนะนำ�ให้ลองลิ้ม ชิมรสกันดู

{

ที่อยู่ : ซ.พระรามเก้า 41 เปิดบริการ : จันทร-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ​ 9.00-21.00 น. โทรศัพท์ : 0 2718 3993

C A N : March 2012

17


Wine Republic Bar & Bistro นั บ เป็ น ไวน์ บ าร์ ที่ กำ � ลั งมาแรงใน ย่านทองหล่อ ตัวร้านตั้งใจตกแต่งด้วย คอนเซ็ปต์เรียบเท่ในโทนสีดำ�ขรึม เติม แต้ ม แสงนวลตาจากโคมไฟดวงกลม ห้อยเรียงราย ภายในร้านมีมุมโซฟานั่ง สบายกับเคาน์เตอร์บาร์ โซน Outdoor เหมาะสำ�หรับนั่งจิบไวน์เคล้าบรรยากาศ สีสันของท้องถนนยามค่ำ�คืน

ท า ง ร้ า น เ ต รี ย ม ไ ว น์ เ ลิ ศ ร ส คุณภาพเยี่ยมไว้บริการคนรักไวน์กว่า 200 ชนิด รวมทั้งอาหารรสชาติดี เน้น เมนูฝรั่งที่ปรับรสชาติให้จัดจ้านสำ�หรับ คนไทยโดยเฉพาะ

เมนูแนะนำ� : พิซซ่า Republic 18

C A N : March 2012


+ พิซซ่า Republic (320 บาท) พิซซ่า 2 หน้าในถาดเดียว หน้า Wine Republic ใส่มอซซาเรลล่าชีส ซาลามี่ และไส้กรอกอิตาเลียน ส่วน หน้า Parma Ham ใส่มอสซาเรลล่าชีส และมาสคาโปนชีส

+ ไวน์แดง Hugo Casanova (1150 บาท/ขวด) พนักงานที่ร้านแนะนำ�ว่าเป็นตัวที่ ขายดีมาก รสชาติมันเข้มข้น อาจดื่ม ยากสำ�หรับบางคน

+ Angel Hair Crap Meat (280 บาท) สปาเก็ตตี้เส้นแองเจลแฮร์ผัดใส่ เนื้อปู ท้อปปิ้งหน้าผักร็อกเก็ต + Bouchot Mussels (320 บาท) หอยแมลงภู่ นำ � เข้ า จากฝรั่ ง เศส ผัดกับเบคอน พริกแห้ง เนื้อหอยสด ใหม่ หวานไม่คาวสักนิดเลย

{

ที่อยู่ : ซ. ทองหล่อ 10 เปิดบริการ : จันทร-พฤหัส 17.00-02.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ ​ 16.00-02.00 น. โทรศัพท์ : 0 2714 7599 C A N : March 2012

19


{C A N do}

WHITEPARTY My little bouquet

กระดาษอเนกประสงค์ ช่ ว ย ให้ปาร์ตี้สนุกๆ ของคุณจัดได้ง่าย ขึ้น นอกจากใช้เช็ดทำ�ความสะอาด แล้ว ยังนำ�มาสร้างสรรค์และตกแต่ง ปาร์ตี้น้อยๆ ให้ดูพิเศษได้อย่างสบาย กระเป๋า อุปกรณ์ - กระดาษอเนกประสงค์ - ที่เจาะรู - กรรไกร - สก็อตเทปใส - ริบบิ้น

20

C A N : March 2012

วิธีทำ� 1. พับกระดาษ 2 แผ่นตามขั้นตอน 1.1 - 1.4 (ดังภาพ) 2. ตัดกระดาษส่วนฐานสามเหลี่ยม ในแนวโค้งครึ่งวงกลม โดยให้อันหนึ่ง เล็กกว่าอีกอัน 3. เจาะรูตรงกลางส่วนที่โค้งและส่วน ล่างของกระดาษ 4. นำ�กระดาษทั้งสองชิ้นมาซ้อนกัน ร้ อ ยริ บ บิ้ น ด้ า นล่ า งแล้ ว ผู ก ให้ แ น่ น ตามขั้นตอน 4.1 - 4.2 (ดังภาพ) 5. คลี่กระดาษออกให้เป็นดอกไม้ (หนึ่งแผ่นคลี่ได้ 2 ชั้น) จากนั้นนำ�ไป ติดบนกล่องของขวัญตามขั้นตอน 5.1 - 5.2 (ดังภาพ)


{C A N predict}

HOROSCOPE 16-31 MARCH 2012

การเงิน ไม่ค่อยดี ชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมถูกคนเอาเปรียบเรื่องเงินทองอีก การงาน อุปสรรค เยอะ เช่น เจอคนขัดขวาง ทำ�ให้งานไม่เดิน มีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน ดีที่คุณใจ สู้ แนะนำ�ว่าไม่ต้องไปสนใจปัญหาจุกจิกมาก ควรตั้งหน้าตั้งตาทำ�งานพิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้ คนรอบข้างยอมรับจะเวิร์คกว่า ความรัก คนโสด จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่ บรรยากาศชื่นมื่น ส่วนคู่รัก ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแถมให้คำ�แนะนำ�ดีๆ ด้วย การเงิน ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยจนเก็บเงินไม่อยู่ ระวังทำ�ของมีค่าสูญหาย การงาน มีเกณฑ์โยก ย้าย มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ข้อควรระวังคือ ไม่ควรทำ�ตัวสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้า ธุรกิจที่เป็นต่างเพศมากนัก เพราะมีโอกาสพัฒนาไปในทางชู้สาว ความรัก คนโสด มีโอกาส พบรักระหว่างเดินทาง อีกนัยหมายถึงได้ข่าวดีจากคนที่หมายปอง ด้านคู่รัก บรรยากาศ รอมชอมมากขึ้น ยอมปรับตัวเข้าหากันใหม่ การเงิน หมดเงินกับการเดินทางและความงามสูง การงาน ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะคุณจัดการ ได้ดี ใครที่ไปสมัครงานหรือประมูลงานแข่งขันมีเกณฑ์ได้รับข่าวดี แต่ระวังมีเกณฑ์ขัดแย้ง กับเพื่อนร่วมงาน ความรัก คนโสด ระวังเสียชื่อเพราะไปพัวพันกับคนมีเจ้าของแล้ว ส่วน คู่รัก เป็นคุณเองที่แอบมีกิ๊กจนลังเลว่าจะเลือกใครดีระหว่างคนเก่ากับคนใหม่

การเงิน ระวังถูกยักยอกหรือหลอกลวง จึงไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆ การงาน สถานการณ์ โดยรวมไม่ค่อยโอเค ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ มีโอกาสเดินทางไกล และเห็นช่องทางใหม่ๆ ในการ ทำ�ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งถ้าตัดสินใจทำ�จริงก็จะไปได้สวย ความรัก คนโสด มีเกณฑ์ตกหลุมรัก อย่างจัง ส่วนคู่รัก อยู่ในช่วงสมานฉันท์ เพราะเห็นข้อดีของอีกฝ่ายมากขึ้น แนะนำ�ให้ทำ�บุญ เสริมดวงด้วยการชวนแฟนไปทำ�บุญถวายสังฆทาน การเงิน มีโชคลาภจากคู่ครอง แนะนำ�ให้ทำ�บุญเสริมดวงการเงินด้วยการเป็นเจ้าภาพบวช เณร การงาน ทำ�งานหนัก ระวังสุขภาพไม่ค่อยดี แถมมีเรื่องเครียดๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่อง งานเข้าไปอีก อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปักษ์สถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วย เหลือ ความรัก คนโสด เริ่มเปิดใจคบคนใหม่ๆ แม้จะมีคนขัดขวางบ้าง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ส่วนคู่รัก มีโอกาสควงกันไปออกงานสังคมและวางแผนทำ�ธุรกิจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง C A N : March 2012

21


การเงิน ดีขึ้น เพราะมีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยช่วยเหลือ การงาน มีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วม งานหรือเจ้านาย และมีแววว่าคุณจะเป็นฝ่ายแพ้เสียด้วย ทำ�ให้เครียดน่าดู แนะนำ�ให้ทำ�บุญ เสริมดวงด้วยการปล่อยปลาไหล 9 ตัว แล้วขอพรให้การงานดีข้นึ ความรัก คนโสด ความ รักไม่สมหวัง ชอบใครเขาก็ไม่สนใจ ส่วนคู่รัก เป็นคุณเองที่เริ่มนอกใจ มองหาคนใหม่ๆ แนะนำ�ให้หยุดตรองสักนิด เพราะงานนี้อาจได้ไม่คุ้มเสีย การเงิน เหนื่อยกับการหมุนเงินพอควร แนะนำ�ให้ทำ�บุญเสริมดวงด้วยการซื้อหนังสือธรรมะ ไปบริจาค แล้วขอให้การเงินราบรื่น การงาน ผิดหวังที่งานไม่เป็นดังหวังหรือล่าช้ากว่ากำ�หนด ยังดีที่คุณไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นจะทำ�อะไรใหม่ๆ ความรัก คนโสด ถึงจะทำ�ดีกับคนที่ชอบแค่ ไหน อีกฝ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเลย ส่วนคู่รัก มีเกณฑ์เจอรักสามเส้าซึ่งไม่ว่าคุณหรือแฟน จะเป็นฝ่ายนอกใจ ขอให้ทำ�ใจให้หนักแน่นเข้าไว้ การเงิน มีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนอื่นเรื่องเงินทอง การงาน มีเกณฑ์เดินทางไกล นอกนั้นระวัง ไม่ค่อยสบายใจ เพราะต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความหรือเรื่องวิวาทบางอย่าง ด้านงานที่ เกี่ยวข้องกับบันเทิงและศิลปะจะให้ผลดีมาก ความรัก คนโสด มีเกณฑ์เจอคนรักเก่า และ กำ�ลังลังเลว่าจะกลับไปคืนดีดีไหม ส่วนคู่รัก เหนื่อยใจที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เพราะอีกฝ่าย ทำ�ท่าไม่แคร์คุณเท่าไร การเงิน มีเกณฑ์เก็บเงินเพื่อไปท่องเที่ยวหรือทำ�ธุรกิจ การงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการ ประมูลแข่งขันจะให้ผลดีมาก มีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยช่วยเหลือ ความรัก คนโสด มีความ สุข เพราะโชคชะตาบันดาลให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคู่รัก เริ่มทะเลาะกัน เพราะอีกฝ่ายพยายามเข้า มากำ�กับชีวิตคุณทุกอย่าง แนะนำ�ให้ทำ�บุญเสริมดวงด้วยการซื้อหมอนไปถวายพระ แล้วขอ พรให้ความรักหวานชื่น การเงิน ไม่ค่อยดี อาจต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเงินที่ผิดกฎหมายหรือได้เงินมาแบบไม่โปร่งใส การ งาน มีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองความสำ�เร็จที่เกิดขึ้น หรือได้ไปร่วมงานสังคมที่มีเกียรติ เป็นช่อง ทางให้พบคนใหม่งานใหม่ๆ เรียกว่าเนื้องานดี แต่คนรอบข้างไม่ค่อยดีนัก ความรัก คนโสด มีโอกาสปิ๊งรักใหม่ แต่คนรอบข้างไม่ค่อยสนับสนุน ส่วนคู่รัก มีเกณฑ์เลิกรากันสูง เพราะ อารมณ์ร้อนแรงทั้งคู่ เอะอะก็ชวนกันทะเลาะ การเงิน เงินสะพัด การงาน งานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จะให้ผลดีมาก นอกจาก นั้นจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือ ส่วนใครที่มีแฟนอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน มีเกณฑ์จะ ถูกเจ้านายเพ่งเล็ง เพราะทะเลาะกันแล้วทำ�ให้งานเสียไปด้วย ความรัก คนโสด จะได้สานความ สัมพันธ์กับคนน่าสนใจ โปรไฟล์เริด ส่วนคู่รัก มีเกณฑ์ทะเลาะกันอย่างรุนแรง แต่ก็สามารถ รอมชอมกันได้ การเงิน จะได้เงินก้อนโตหรือทรัพย์สินมีค่า การงาน ไม่ค่อยน่าไว้วางใจ มีเกณฑ์ขัดแย้งกับ คนรอบข้าง แถมถูกใส่ร้ายป้ายสีจนอยากลาออก แต่สุดท้ายจะได้ผู้ใหญ่มาช่วยไกล่เกลี่ย ทำ�ให้สถานการณ์ดีขึ้น ด้านใครที่พบรักระหว่างดีลงาน ระวังเสียชื่อเพราะเรื่องชู้สาวด้วย ความรัก คนโสด จะเจอคนเจ้าชู้มากเสน่ห์ แต่คู่แข่งเพียบ ส่วนคู่รัก เบื่อแฟนที่ทำ�ให้น้อยใจ ประจำ� คุณเลยเริ่มมองหาคนใหม่เสียแล้ว 22

C A N : March 2012


C A N : March 2012

23


24

C A N : March 2012

C A N  
C A N  

'C A N' Final project in Magazine Design class. 3rd year Journalism ICT Silpakorn

Advertisement