Page 7

การจั ด การเรี ย น การสอน

เขารับโลรางวัลเพชรราชมงคล รางวัลศรีราชมงคลและรางวัลราชมงคล สรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยทุกป สําหรับกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในแตละปของแตละเขตพื้นที่มีทั้ง กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เปนประจําทุกปเชนพิธที อดกฐินสามัคคีทสี่ ญ ั จรแตละเขต พืน้ ทีเ่ จาภาพ พิธสี ขู วัญนองใหม สานใจนมัสการพระเจาทันใจ และพิธถี วาย เทียนพรรษาเปนตนสวนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เปนครัง้ คราวในรายวิชาของคณะ ตางๆและรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ ง ถิน่ ลานนา เชน“โครงการตักบาตรเทีย่ งคืนในวัน “เปงปุด หรือ “เพ็ญพุธ” เปนการตักบาตรยามเทีย่ งคืนในคืนวันเพ็ญ ขึน้ 15 คํา่ ซึง่ ตรงกับวันพุธ ขึน้ 15 คํ่า” “โครงการปลูกวันแม เก็บเกี่ยววันพอเพื่อเรียนรูวิถีชาวนาไทย” และ การเขารวมสืบสานประเพณีลอยกระทงรวมกับจังหวัด เปนตน

รวมในการกําหนดเปาหมายคุณภาพการศึกษารวมกัน การดําเนินภารกิจทุกดานมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการ ดําเนินการภายใตระบบบริหาร ความเสีย่ งตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO 31000) อยางเปนระบบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (COSO : 2544) โดยไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับ มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยและไดวเิ คราะห ระบุความเสีย่ งและปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความเสีย่ งและสงผลกระทบตอเปา หมายของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมและหรือปองกันปญหาตางๆ ที่อาจ เกิดขึ้นไดรวมทั้งมี แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉินเพื่อใหมั่นใจวาระบบงาน ตางๆ มีความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอ การเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลามากกวา 10 ป นับแตกอ ตัง้ มหาวิทยาลัยลวน เปนชวงเวลาของการพัฒนาและการเติบโตอยางตอเนือ่ งของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอยางตอเนือ่ งนีม้ าจากองคความรูท ถี่ กู บมเพาะมาเปนอยางดี ทั้งของคณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบัณฑิตที่จบ จากมหาวิทยาลัยในแตละรุน ลวนไดนําวิชาความรูความสามารถในเชิง วิชาการและความเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเดนไปใชในการทํางานใน องคกรตางๆ ทัว่ ประเทศสรางชือ่ เสียงและเปนทีย่ อมรับมาโดยตลอดและ มหาวิทยาลัยจะยังคงมุง มัน่ ในการกาวสูก ารเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนทีพ่ งึ่ ของสังคมและเปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ชิ นั้ นําในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอไป

การบริหารจัดการ

นอกเหนือจากภารกิจหลักดังกลาวขางตนแลวมหาวิทยาลัย จําเปนตองปรับการบริหารจัดการภายในเพือ่ ใหทกุ ภารกิจดําเนินไปอยางมี ประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีเ่ นนคุณภาพ (Quality) การ ผลิตผลงานที่เปนเลิศเปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ (Relevant Excellence) มีผลิตภาพ (Productivity) บนหลักของธรรมาภิบาล (Good Governance) ในดานการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยไดพฒ ั นาการประกัน คุณภาพการศึกษาโดยในป 2557สภามหาวิทยาลัยใหนาํ เกณฑคณ ุ ภาพการ ศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ปนเลิศและเปนแนวทางในการนําองคกรสูเ ปา หมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพประกอบกับในป 2557 อธิการบดี มีนโยบายใหนาํ ระบบการบริหารเพือ่ คุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management (TQM) มาใชเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนองคกรโดย ประยุกตเปนRMUTL’s TQM Model ซึ่งการดําเนินการภายใตกรอบ ดังกลาวคํานึงถึงเกณฑของ สกอ.และ สมศ. เปนสําคัญ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงขัน้ ตอนการทํางานอยางตอเนือ่ งจึงได มีการแตงตัง้ คณะทํางานโครงการปรับปรุงและเพิม่ ผลิตภาพในการทํางาน ขึ้นทําหนาที่ใหหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยทํางานพรอมคํานึงถึงการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใหมีการเสนอแนวทางแกไข/ปรับปรุง/ พัฒนากระบวนงานหรือขัน้ ตอนการทํางานอยางตอเนือ่ งพรอมกับประกาศ ขอตกลงระดับการใหบริการรวมกันเพือ่ ใหผรู บั บริการมัน่ ใจในการบริการที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใตคาํ แนะนําและใหคาํ ปรึกษาทีม่ งุ ผลสัมฤทธิ์ อยางยั่งยืนจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในระดับ สกอ.และ สมศ.เพื่อเขามามีสวน

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 7

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement