Page 51

สรุปข่าวรอบรั้ว

rmutl

มทร.ล้านนา ลําปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียน แบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลําปาง ส่งมอบเครื่อง กรองนํ้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

นายสัมพันธ เงินเย็น และนาย กิตติโชติ จันทรหอม นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา ลําปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรม ดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ ในการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้ง ที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้งนี้มีอาจารยพงศกร สุรินทร เปนผูฝกสอน และมีอาจารยมนินทรา ใจคําปน เปนผูควบคุม ดูแลในการเขาแขงขัน

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มทร. ลานนา ลําปาง สงมอบเครือ่ ง กรองนํ ้ า อุ ป โภคบริโ ภคใน ครัวเรือนแกโรงเรียนชุมชน บ า นแม ฮ าว ต.ห า งฉั ต ร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง โดยมีนายพิชัย สุดเอี่ยม ผูอํานวยการโรงเรียนเปน ผูรับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร โดยเครื่องกรองนํ้า อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เปนผลงานสิง่ ประดิษฐปริญญานิพนธของนาย เมธี สายสุข นายสิทธิศกั ดิ์ จัดสม และนายกิตติชยั คําเครือ นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ โดยมีอาจารยประจักร โกษาวัง เปนอาจารยที่ ปรึกษา ภายใตโครงการออกแบบและสรางเครือ่ งกรองนํา้ อุปโภคบริโภค ในครัวเรือน เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนํ้า

โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร การใช้งาน Tablet และ Android

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง โดยอาจารย วิ ษ ณุ ช า งเนี ย ม หั ว หน า สาขา บริหารธุรกิจและอาจารยใน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร ลงพื้นที่รวมมือกับ นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ในการ ใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรู ฝกอบรมในหัวขอ “โครงการ ฝกอบรมคอมพิวเตอร การใชงาน Tablet และ Android” ตามโครงการ พัฒนาวิชาชีพพื้นฐานสําหรับเด็ก และเยาวชน และประชาชน การ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ (SBMLD) ใหแกชุมชนบานทาคราวนอย และบานศรีบุญเรือง จังหวัด เพื่อให บริการเผยแพรองคความรูแ กคณะครู นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน ใหสามารถอุปกรณคอมพิวเตอรพื้นฐาน และอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ (Smartphone) ใหเกิดประโยชนในดานการทํางานและดานการดําเนิน ชีวติ ไดอยางถูกตอง เกิดประโยชนตอ ตนเองและความรอบขางอยางเหมาะ สมตอไป

เผยแพรองคความรู้ “ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกปลาดุก ย่าง” สร้างรายได้สู่ชุมชนบ้านวอแก้ว อาจารย ณั ฎ วลิ ณ คล เศรษฐ ปราโมทย และ นายพลวัฒน ฉัตร เงิน อาจารยและนักศึกษา สาขา อุ ตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร คณะ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง ลงพื้นที่เผยแพรความรูงานวิจัยสูชุมชน เรื่องบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สําหรับนํ้าพริกปลาดุกยางบานวอแกวตามโครงการวิจัยเรื่องการศึกษา บรรจุภณ ั ฑนาํ้ พริกทีบ่ ริโภคไดหนึง่ มือ้ และทดสอบอายุการเก็บรักษาโดย วิธีเรงของนํ้าพริกปลาดุกยาง ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับ ปริญญานิพนธเปนงานวิจยั ตีพมิ พ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการ สูชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558 ณ ที่ทําการผูใหญบาน บานวอแกว ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

อาจารย มทร.ล้านนา ลําปาง เปนวิทยากรฝกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การทําซาลาเปา ให้กับกลุ่มผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Marketing Plan Contest

อาจารยสุพัฒน ใตเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีการอาหาร มทร.ลานนา ลําปางเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ การทําซาลาเปา ใหกับกลุมผูปลูกออยอินทรีย บานสบจาง ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เพื่อใชเปนทักษะวิชาชีพในการสรางรายไดเสริมของ กลุมผูปลูกออยอินทรียและชุมชนตอไป

นักศึกษาทีม We are Independenceคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง ประกอบดวย น.ส ประทุมพร เครือ สุวรรณน.ส ดาราวรรณ ใตวัน น.ส สุพัตรา สูงกลาง น.ส ขนิษฐา คําเมือง น.ส เบญจทาศ เสือปรางค น.ส ทิพยสุดา จีนดา และนาย วรวุฒิ ปญญาไว โดยมี อ.กรณิศ เปยอุดร เปน อ.ที่ปรึกษา ควารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda ภายใตแนวคิด Unblocker, I am ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนยการคาเซนทรัลลําปาง นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 51

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement