Page 50

rmutl รวมงานพิธเี ปด การรณงคปอ้ งกันอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2559 สรุปข่าวรอบรั้ว

รศ. เดชา นาวานุเคราะห ผูอํานวยการกองการศึกษา มทร. ลานนา พิษณุโลก รวมงานพิธีเปดการรณงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2559 จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 11 -17 เมษายน 2559 รวม 7 วัน ในโครงการ “ สงกรานตปลอดภัย สงเสริม วัฒนธรรมไทย สรางวินัยจราจร ” โดยสํานักงานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก จัดขึน้ ซึง่ ไดรบั เกียรติจาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานเปดงาน การจัดกิจกรรมครั้ง นี้ เพื่อรณรงคการลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ สาหัส ใหเหลือนอยทีส่ ดุ จัดขึน้ ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จัดการอบรมงานพัสดุ เสริมสร้างศักยภาพการทํางานของ พนักงานสายสนับสนุน กองบริ ห ารทรั พ ยากร มทร. ลานนา พิษณุโลกจัดการอบรม งานพัสดุ เสริมสรางศักยภาพ การทํางานของพนัก งานสาย สนับสนุน อ.จําเนียร เปกเครือ หัวหนาแผนกพัสดุ พรอมดวย อ.จันทรา สโมสร คุณจินตนา กันแกว นักวิชาการพัสดุ และ ที ม งานแผนกพั ส ดุ เป น วิ ท ยากรบรรยายให ค วามรู ใ นการอบรมเชิ ง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมงานเจาหนาที่ มทร.ลานนา พิษณุโลก ในหัวขอเรื่อง งานพัสดุ อาทิ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ , การจัดหาวัสดุ ,ครุภัณฑ,การจัดทําทะเบียนควบคุม , การ จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ และการเบิกจาย วัสดุสํานักงาน โดยมีพนักงานสายสนับสนุน เขารวมการอบรม ณ หอง ประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ลานนา พิษณุโลก

โครงการ “ตําบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง”

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 9

ประจําป 2559 เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ลานนา พิษณุโลก เปนประธาน พรอมดวย คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา และหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายก องคการบริหารสวนตําบลบานกราง กํานัน ผูใหญบานคณะกรรมการ สมาคมศิษยเกาเกษตรบานกราง และประชาชน ตําบลบานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เขารวมพิธี

โครงการ “เติมฝัน ปันสุข” เลอผาโด้ ระดมกําลังจิตอาสา สร้าง ห้องนํ้าให้ชาวบ้าน สาขาศาสตร แ ละประมง คณะ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก นํ า โดย ดร.ณิ ฐิ ม า เฉลิ ม แสน หั ว หน า สาขาสั ต วศาสตร แ ละ ประมง พร อ มด ว ย คณาจารย พ นั ก ง า นและ นั ก ศึ ก ษ า จั ด โครงการ “เติ ม ฝ น ป น สุ ข ” เลอผาโด ระดมกําลังจิตอาสา สรางหองนํา้ ใหชาวบาน จํานวน 5 ครัวเรือน เพื่อใหถูกตองตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข และนําสิ่งของ อาทิ เสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม รองเทา ถุงเทา ซึง่ บางสวนไดรบั การบริจาคจาก คณาจารย พนักงาน นักศึกษาและศิษยเกา พรอมทั้ง อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ตุกตา ขนม และอุปกรณกอสราง ไปมอบให มีการแนะนํา ใหความรูทางวิชาการเรื่องการเลี้ยงไก และการเลี้ยงสุกรกับชาวบานผู สนใจ อีกทั้ง ยังรวมแรงรวมใจจัดสรางหอพระไวบริเวณเสาธงชาติ เพื่อ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา พรอมทั้ง สรางหอง นํา้ ใหกบั ชาวบาน จํานวน 5 หอง ใน 5 ครัวเรือน เพือ่ ใหชาวบานไดใชหอ ง นํ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อปราศจากและหางไกลจากเชื้อโรคตาง ๆ

กิจกรรมการอบรมสงเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ในด้านวิชาชีพ

อาจารยบญ ุ ฤทธิ์ สโมสร รองผูอ าํ นวยการฝายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก , อ.สมชาย โพธิพ์ ยอม พร อ มด ว ย เจ าหน าที ่ และ นัก ศึก ษา รว มกับ วาที่รอยตรี ธ รรมนู ญ ทาวฮาย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง และทีมงาน ทํา กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดถนน และบริเวณเสนทางภายในตําบลบาน กราง ตามโครงการ “ตําบลบานกราง นาอยู นามอง” เพื่อใหประชาชน ทีเ่ ดินทางเขามาภายในตําบลบานกราง หรือมาติดตอประสานงาน ศึกษา เรียนรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมพื้นบาน ภายในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 50 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ชางเชื่อม ชางไฟฟา ชาง ซอมรถจักรยานยนต ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และโรงเรียนไทรยอยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จํานวน 86 คน ตามโครงการเรี ย นร ว ม หลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อพัฒนาทักษะการ เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแกนักเรียนใน โรงเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อสงเสริมใหนักไดเรียนรู ทักษะฝกปฏิบตั จิ นสามารถประกอบเปนอาชีพสรางรายได โดยไดรบั การ ฝกสอนจากคณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา พิษณุโลก ในหลักสูตรระยะเวลา 60 ชั่วโมง

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement