Page 42

ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

Story of The

Last Great

incarnation of the Buddha การเทศน์มหาชาติ ถือเปนงานบุญที่ชาวพุทธศาสนิกชนพรอมใจกัน

ทําบุญหลังฤดูทอดกฐิน ซึ่งการเทศนมหาชาตินั้น มีการเทศนทั้งหมด 13 กัณฑ โดยเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเปนพระชาติสุดทายของพระบรม โพธิสตั ว กอนทีจ่ ะมาประสูตเิ ปนเจาชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรูเ ปนสัมมา สัมพุทธเจา โดยในทุก ๆ ป ผศ.สุภวรรณ พันธุจ นั ทร หัวหนาศูนยวฒ ั นธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา พิษณุโลก จะนํานักศึกษารวม ฟงเทศกมหาชาติ ณ วัดนิมิตรธรรมาราม ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่ง ทางวัดจะจัดงานขึ้นเปนประจําทุกปในเดือน 5 ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก รู และเขาใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา อันจะเปนสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ ใหนักศึกษาไดนอมรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ การเทศนมหาชาติจึงถือเปนพิธีบุญ โบราณเพื่อรวมทํานุบํารุงพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวไทย การเทศนมหาชาติ เปนประเพณีของไทยมาแตโบราณกาล คือ ตั้งแต สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร การเทศนมหาชาติมีการจัดเปน ประจําทุกป ในระหวางเดือน 11 เดือน 12 หรือเดือน 1 การเทศนมหาชาติถือเปนการทําบุญครั้งที่สําคัญและมีความหมาย มากที่สุด เนื่องจากมีความเชื่อวาหากผูใดไดฟงเทศนมหาชาติแลวจะไดกุศลแรง ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงโปรด ใหจัดการประชุมพระสงฆนักปราชญราชบัณฑิตทําการแปลและแตงมหาชาติ คําหลวงเปนภาษาไทยขึ้น เมื่อป พ.ศ.2025 สําหรับใชในการสวดพระราชพิธี เขาพรรษาและการสวดใหอุบาสก อุบาสิกา ระหวางพรรษา เนื้อหาเปนเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจาเสวยชาติเปนพระเวสสันดรอัน เปนชาติสุดทายที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีครบ 10 ประการ การเทศนมหาชาติจึง เปนการพรรณาถึงเรื่องราวราวของพระเวสสันดรชาดก (คําวาชาดก นั้นเปนชื่อ เรียกประเภทหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจา เปน คําสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือการยกตัวละครนัน้ ขึน้ มาเลา สอดแทรกคําสอน เขาไป)

การเทศน์มหาชาติชาดกจะมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ได้แก 1. กัณฑทศพร 2. กัณฑหิมพานต 3. กัณฑทานกัณฑ 4. กัณฑวนปเวศน 5. กัณฑชูชก 6. กัณฑจุลพน 7. กัณฑมหาพน 8. กัณฑกุมาร 9. กัณฑมัทรี 10. กัณฑสักบรรพ 11. กัณฑมหาราช 12. กัณฑฉกษัตริย 13. กัณฑนครกัณฑ 42 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

One of the Buddhist ceremony after the end of Buddhist Lent is to present robes to monks and the monks will tell the stories of the last great incarnation of the Buddha altogether 13 stories. The main story focuses on the last great incarnation as Vessantara (name of the Buddha in his tenth existence) before he was born as Prince Siddhartha and later became Lord Buddha. Every year, Assistant Professor Supawan Phanchan, the head of Cultural Center of Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok campus, take students along to Nimitdhammaram Temple in Tambon Bankrang, Mueang District, Phitsanulok. The temple organizes this activity in May every year. The activity aims students to enlighten in the Buddha’s teaching and be a part of Buddhist ceremony.

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement