Page 33

งานบริ ก ารวิ ช าการ

One of Our

Hands-on Graduate รถเข็นสง่ อาหารผปู้ ่วยขับเคลื่อนดว้ ยมอเตอร์ไฟฟา้

เมื่ อ พู ด ถึ ง รถเข็ น ส ง อาหารผู ป ว ยในโรงพยาบาล โดย ทั่วไปแลวเปนรถเข็นสแตนเลสแบบใชคนออกแรงในการเข็น ซึ่งมี มวลรวมประมาณ 200-250 กิโลกรัม ขึ้นอยูกับขนาดของรถเข็ น และเมื ่ อ ใส อ าหารเข า ไปมวลรวมของตั ว รถเข็ น ยิ ่ ง เพิ ่ ม มากขึ ้ น ผูเข็นจึงตองใชแรงในการเข็นมาก เมื่อเข็นรถเข็นในระยะทางที่ไกล รวมถึงระยะขึ้นลงเปนทางลาดชัน สงผลใหผูเข็นเกิดอาการเมื่อย ลา ปวดหลัง และเปนกระดูกทับเสนหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมได จากปญหาดังกลาว คณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ลานนา ลําปาง ประกอบดวย นายกิตติพันธ กระทง นายกิตติพงษ กาวี และนายภาคภูมิ ตื้อกันทะ จึงไดรวมกันวิจัยและจัดทําสิ่งประดิษฐ รถเข็นสงอาหารผูปวยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โดยมีอาจารย ชัยยันต ใจบุญมาเปนอาจารยที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดังกลาวดําเนิน การภายใตโครงการยกระดับปริญญานิพนธเปนงานตีพิมพสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 Hands-on Researcher (Small-2) หรือ HR2 รถเข็นสงอาหารผูปวยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา มีการออกแบบ และสรางรถเข็นแบบทุน แรงโดยการติดตัง้ ระบบขับเคลือ่ นดวยมอเตอร ไฟฟา เพื่อตอบสนองโรงพยาบาลในชุมชน ที่มีระยะทางเข็นสงอาหาร ผูป ว ยทีไ่ กลและลาดชัน โครงสรางรถเข็นทําดวยวัสดุสแตนเลส มีขนาด ความกวาง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 1 เมตร มวลรวมเฉพาะตัวรถ เข็น 165 กิโลกรัม สามารถบรรจุถาดอาหารไดจาํ นวน 32 ถาด ระบบขับ เคลือ่ นดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาดกําลังงาน 500 วัตต 24 โวลต ใชแบตเตอรรี่ขนาด 12 โวลต 7 แอมแปรจํานวน 2 ลูกเปนแหลงจาย ไฟฟากระแสตรง การสงถายกําลังงานกลไปยังลอเปนแบบสายพาน การขับเคลือ่ นทางราบในแนวระดับ ใชความเร็วในชวง 0.4-1.2 เมตร/ วินาที สามารถขับเคลือ่ นตอเนือ่ งได และสามารถขับเคลือ่ นขึน้ ทางลาด ชัน 10, 20 และ 30 องศา ไดเปนอยางดี ระยะเวลาในการใชงานของ แบตเตอรีแ่ บบใชงานตอเนือ่ งเฉลีย่ เทากับ 1 ชัว่ โมง ตอการชารต 1 ครัง้ ผู ช ว ยศาสตราจารย ม นู ญ เมฆอรุ ณ กมล รองอธิ ก ารบดี มทร. ล า นนา ลํ า ปาง พร อ มคณะผู จั ด ทํ า ได ส ง มอบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ดั ง กล า วแก น ายแพทย สิ ทธิก ร สาริว าท ผูอํานวยการโรงพยาบาล เสริมงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก 30 เตียง เพื่อใชประโยชนในโรงพยาบาล นับเปนสิ่ง ประดิ ษ ฐ ผ ลงานนั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถใช ง านได จ ริ ง ตามกระบวน การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางแทจริง

Ms. Roongruangrat Pantong, a graduate of Food Science and Technology, Rajamangala University of Technology lanna, (RMUTL) Lampang, is now working as a QC at Amazing Tea Company. From her point of view, she thinks that safe and clean food is necessary for everyone so food scientists are needed to check and examine it. When she was a student, she always paid high attention on both the lectures and in the labs. She studied hard and practiced the lessons every day which made her do well at school. At the work place, she is proud of herself as her supervisor always admires her. She is so excellent at theories she had studied that she is a mentor to guide her colleague. She praises her lecturer, Dr. Wanpen Jitjaroen, who inspired her to perform her job well. Dr. Wanpen said that not only Roongruangrat is good at studying but she is grateful with high morality who can be a great food scientist in the future. Translated by Ms. Jitmanat Sommano

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 33

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement