Page 15

การจั ด การเรี ย นการสอน

เด็กราชมงคลลานนาเจง กวาดสองเหรียญทอง ควาตั๋วเขารวมแขงขันทักษะฝมือแรงงานอาเซียน ปลายป 59

นักศึกษา ราชมงคลล้านนา ควาสองเหรียญทองการแขงขันทักษะ ฝมอื แรงงานแหงชาติ ครัง้ ที่ 26 ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ 2559 รักษา มาตรฐานแชมปสมัยที่สามสาขาโรโบติกส แถมพวงรางวัลเหรียญเงินและ รางวัลชมเชยมาครองไดอกี สองรางวัล ควาตัว๋ เปนตัวแทนประเทศไทยเขา รวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียนปลายปนี้ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เขารวมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 26 ป พ.ศ. 2559 ใน สาขาแมคคาทรอนิกส สาขาโมบายโรโบติก และสาขาระบบอัตโนมัติ ทางอุตสาหกรรม ผลการแขงขันในสาขาแมคคาทรอนิกส มทร.ลานนา สามารถรักษาแชมปไดเปนสมัยที่ 3 และสาขาโมบายโรโบติก สามารถ รักษาแชมปไดเปนสมัยที่ 2 และเปนครั้งแรกในสาขาระบบอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรม นักศึกษามทร.ลานนาสามารทําผลงานไดในระดับ 4 (รางวัล ชมเชย) และทัง้ หมดจะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฝมอื งานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเชีย ชวงประมาณเดือนกันยายน 2559 ดังนี้ สาขาแมคคาทรอนิกส รางวัลเหรียญทอง นายจักรภัทร เริ่ม รักษและนายวรริช สมบูรณชัย นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 2 รางวัล เหรียญเงิน นายวันเฉลิม ลูนสาคร นักศึกษา นายธวัชชัย สุรินทรแกว นักศึกษา วศบ. ไฟฟา ชั้นปที่ 3 สาขาโมบายโรโบติกส รางวัลเหรียญ ทอง นายธาดา อุนตันกาศ นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 นายคมสัน ทองบุญ นักศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส ชั้นปที่ 2 เหรียญเงิน นายจิรา ยุทธ ใหมจันที นายเจษฎาพล แสนศรีนักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 สาขา ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม นายพงศพสิ ทุ ธิ์ คําจีนา นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 2 นายปฏิภาณ ติใหม นักศึกษา วศบ. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 อาจารยธรายุทธ กิตติวรารัตน อาจารยผูฝกสอนกลาววา “ การแขงขัน ครั้งนี้ถือวาทีมเรานั้นไดนําประสบการณในปที่ผานมา ในโจทยของรุนพี่ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกอยางเปนระบบ อีกทั้งยังมีรุนพี่ที่เขารวมแขงขัน ได รับรางวัลในปที่ผานมาไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและใหขอแนะนํา ในการแขงขันแกนองๆ นับวาทีมของเราประสบความสําเร็จในการสงตัว แทนเขารวมการแขงขันใน 3 สาขา และสามารถควารางวัลมาไดทั้งหมด ซึ่งก็ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมากสําหรับการปองกันแชมปใน สาขาแมคคาทรอนิกสที่สามารถควารางวัลเหรียญทองเปนปที่สามติดตอ

กัน สวนในสาขาโมบายโรโบติก ปนกี้ ป็ ท สี่ องทีไ่ ดรบั เหรียญทองเชนกันและ สาขานองใหมที่สงเขารวมก็คงเปนสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารทําผลงานไดในระดับ 4 หรือรางวัลชมเชยมาได ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนก็ตองเก็บตัวฝกซอมเพื่อเตรียมตัวแขงขันฝมือแรงงาน อาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ในชวงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเปาหมายก็ คือการไดเปนตัวแทนและไดรับรางวัล World Skills อีกครั้ง ” การแขงขันฝมือแรงงานครั้งที่ 26 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ ฝม ือแรงงานของตนและเปนการเฟนหาตัวแทนนักศึกษาที่มีท ักษะ ฝมือแรงงานไปรวมแขงขันฝมือแรงงานในระดับอาเชียนและระดับ โลกตอไป โดยจัดการแขงขันใน 26 สาขา ไดแก สาขาเมคคาทรอนิกส (ประเภททีม) สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่อง กัด) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขามาตรวัดวิทยา ดานมิติ (ประเภททีม) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (ประเภททีม) สาขาหุน ยนตเคลือ่ นที่ (ประเภททีม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บ ดีไซน สาขาจัดดอกไม สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขากราฟกดีไซน สาขาปู กระเบือ้ ง สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร สาขากออิฐ สาขาตอ ประกอบมุมไม สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น สาขาเทคโนโลยียาน ยนต สาขาสีรถยนต สาขาแตงผม สาขาเสริมความงาม สาขาประกอบ อาหาร สาขาบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ และสาขาทอและสุขภัณฑ โดย ในพิธีเปดการแขงขัน วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 พลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง แรงงานใหเกียรติเปนประธานในพิธีการ เปดการจัดงานแขงขัน ฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 26 ณ อาคาร 107 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พรอมทัง้ มีการแสดง การถวายคําสัตยปฏิญาณทัง้ ผูแ ทนเยาวชนและคณะกรรมการ แตละสาขา, ผูเ ขารวมงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงแขกผูม เี กียรติและ ทูตประจําประเทศตาง ๆ ที่สําคัญอีกมากมายและในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา ไดรวม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลรวมทั้งใหคําแนะนําและกําลัง ใจแกนอ งๆทีจ่ ะไดเปนตัวแทนประเทศไทยทุกคน ณ สํานักงานอธิการบดี มทร.ลานนา นิตยสาร ราชมงคลลานนา 15

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement