Page 10

การจั ด การเรี ย น การสอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงาน โครงการพัฒนาพันธุพืชของมทร.ลานนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการพัฒนาพันธุพ ชื ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ณ ศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธ เพ็ญศิริ ในการนี้ รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทกั ษ อธิการบดี พรอมดวยคณะ ผูบ ริหาร อาจารย นักศึกษา มทร.ลานนาเฝารับเสด็จและถวายรายงานผล การดําเนินงานโครงการพัฒนาพันธุพืช ประจําป 2558 ณ ศูนยพัฒนา พันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ อ.แมสาย จ.เชียงราย เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 ในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ได รับพระมหากรุณาธิคุณและมีพระราชาอนุมัติใหดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม บนพื้นที่จํานวน 17 ไร ในกลุมพืชไร พืชผัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชผัก อาทิ มะเขือเทศ พริก แตงกวา ถัว่ ฝกยาวไรคา ง และ ฟกทอง ทีเ่ หมาะสมในเขตภาคเหนือตอน บน โดยทําการรวบรวมพันธุแ ละปลูกรักษาพันธุท พี่ ฒ ั นาขึน้ มาแลว และ ทําการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชอยางตอเนื่องและรวบรวมขอมูลลักษณะ ประจําพันธุพืชที่พัฒนาดีแลว เพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ กิจกรรมที่ 2 การ ทดสอบความเสถียรของฟกทองพันธุพื้นเมืองผลใหญและเล็ก ประจําป 2558 เก็บขอมูลละเอียดเพือ่ คัดเลือกพันธุท ดี่ ขี นึ้ ทะเบียน และเปรียบเทียบ การเจริญเติบโตการใหผลผลิตสดของฟกทองพืน้ เมืองผลใหญและผลเล็ก กับพันธุการคา 1 สายพันธุ และทดสอบความเสถียรของพันธุ ฟกทอง ฟกทองพันธุพื้นเมืองผลใหญและเล็ก ที่มี 3 ลักษณะไดแก ลายขาวตอก ผิวเรียบและคางคก เก็บขอมูลละเอียดเพื่อคัดเลือกพันธุที่ดีขึ้นทะเบียน ฟกทองผลเล็ก พบวา พันธุลายขาวตอกมีความตานทานโรครานํ้าคาง และไวรัสโรคใบดางไดดี ฟกทองผลใหญ พบวา พันธุลูกใหญ 1 มีความ ตานทานโรครานํา้ คางและไวรัสโรคใบดางไดดี กิจกรรมที่ 3 การผลิตเมล็ด ผักพันธุพัฒนา 10 ชนิด ไดแก มะเขือเปราะเจาพระยา พริกชี้ฟา พริก ขี้หนู พริกหนุม ถั่วฝกยาว แตงกวา บวบเหลี่ยม ฟกทอง ขาวโพดเทียน หวาน ฝกกวางตุง และ ถั่วพุม กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการควบคุม ศัตรูพชื อยางปลอดภัยในศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิรดิ าํ เนินการ กําจัดศัตรูพชื และการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพชื อยางปลอดภัยในศูนย พัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ เปนโครงการในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให มูลนิธชิ ยั พัฒนารวมกับมูลนิธแิ มฟา หลวง ดําเนินการจัด ตัง้ “ศูนยพฒ ั นา พันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิร”ิ ขึน้ เพือ่ เปนทีร่ ะลึกในวาระครบรอบ 100 ป พระ เจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ ดวยทรงเปนกําลังสําคัญใน การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตรของประเทศไทย ทรงวางรากฐาน เกษตรกรรมแบบดัง้ เดิมพัฒนาสูเ กษตรกรรมแบบยัง่ ยืน และทรงใหความ 10 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

สําคัญกับเรือ่ งของเมล็ดพันธุ โดยจัดตัง้ ขึน้ ในบริเวณสวนหนึง่ ของทีด่ นิ ราช พัสดุ พืน้ ที่ 135 ไร 1 งาน 10.3 ตารางวา ในตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพ ชื ใหเกษตรกร ไดมพี ชื ทีม่ สี ายพันธุท ดี่ ี ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรดานพันธุ พืช ทนทานตอโรคและแมลง ไดผลผลิตที่ดีและผลิตเมล็ดพันธุผักสะสม สํารองไว เพือ่ เปนเมล็ดพันธุพ ระราชทานแกราษฎรทัว่ ไป และราษฎรใน พืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ นับเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณทไี่ มอาจคาด การณไดลว งหนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ ุ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยฯ เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในระยะแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมดําเนินกิจกรรมดานพืชกับศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื ฯ ปลูกพืชเพือ่ ทดลอง นํารอง3 กลุม พืช รวมพืน้ ที่ 36 ไร ดังนีก้ ลุม พืชไร จํานวน 20 ไร แบงพืช ออกเปน 6 ชนิด จํานวน 35 สายพันธุ กลุมพืชตระกูลแตง จํานวน 8 ไร แบงพืชออกเปน 9 ชนิด จํานวน 72 สายพันธุ กลุมพืชผัก (ผักสวนครัว ผักพื้นบาน สมุนไพร) จํานวน 8 ไร แบงพืชออกเปน 55 ชนิด จํานวน 61 สายพันธุ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรวมกันรวบรวมพันธุพืชอาหารพื้นบาน เพื่อที่จะคัดเลือกพันธุที่ดีเผยแพรแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดมีพันธุ พืชทีม่ คี ณ ุ ภาพดีพอสมควร มีความตานทานโรคดีพอสมควร ใหผลผลิตดี พอสมควร เพือ่ ใหเกษตรกรนําพันธุไ ปขยาย หรือปลูกเองไดในอนาคตซึง่ มีแผนการดําเนินงาน ของศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ มีแผนงาน ที่จะพัฒนาพันธุพืชอาหารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพในชีวิตประจํา วัน เพือ่ ใหเกษตรกรมีพนั ธุพ ชื ทีด่ ี แมไมใชพนั ธุท ดี่ ที สี่ ดุ ในเชิงเศรษฐกิจ แต จะเปนพันธุท ดี่ พี อ สามารถสรางผลผลิตทีม่ คี ณ ุ ภาพใหแกครัวเรือน สราง ความแข็งแรงมั่นคงใหเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement