Page 1


บทบรรณาธิ ก าร

Editorial สวัสดีผูอานวารสารราชมงคลลานนาทุกทาน เนื่องในป

2559 ซึง่ เปนปมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ทรงครองสิริ ราชสมบัตคิ รบ 70 ปและสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ประชาชนชาว ไทยทุกหมูเ หลาพรอมใจถวายความจงรักภักดีโดยการทําคุณงามความดี เพือ่ ใหทงั้ สองพระองคทรงสบายพระราชหฤทัยในนามกองบรรณาธิการ วารสารราชมงคลลานนาขอนอมเกลานอมกระหมอมตัง้ สัจจะอธิษฐาน โดยขอเปนพสกนิกรที่ดีของพระองคตลอดไป วารสารราชมงคลลานนาฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 5 แลวเนือ้ หาภายใน เลมยังสมบูรณครบครันดวยสาระทางวิชาการและการทําองคความรูไ ป รับใชสงั คมอยางเขมขนอาทิการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการพัฒนาพันธุพ ชื ของศูนยพฒ ั นาพันธุ พืชจักรพันธุเ พ็ญศิรกิ ารนําความรูต อ ยอดใชประโยชนในวงคการแพทย ดวยระบบตรวจสอบผูป ว ยผานระบบโทรเวชกรรมซึง่ ควารางวัลระดับชาติ รวมถึ ง การผลิ ต แอปพลิ เ คชั่ น ในการช ว ยเหลื อ สั ง คมชุ ม ชน อาทิ แอปพลิเคชัน่ การรายงานการเกิดไฟปา แอปพลิเคชัน่ ชวยเหลือสังคม รวมถึงการเดินหนาสรางผูประกอบการSMEs ( Start Up Thailand 2016 ) เปนตน ทั้งหมดลวนเปนความตั้งใจของคณาจารย นักศึกษา ที่อยากจะเห็นสังคมไดรับการพัฒนา เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและ ความเป น อยู  ที่ ดี ข องพี่ น  อ งประชาชนให ส มกั บ เป น มหาวิ ท ยาลั ย นวัฒกรรมเพื่อชุมชน ทายนี้ขออํานวยพรผูอานทุกทานจงประสบพบเจอกับสิ่งที่ ดีงามตลอดป 2559 ซึ่งเดือนเมษายนที่ผานมาถือวาเปนการเริ่มตนป ใหมไทยขอใหทกุ ทานพบพานแตสงิ่ ทีด่ งี ามตลอดปตลอดไปและหวังเปน อยางยิ่งวาเนื้อหาในวารสารเลมนี้จะสรางประโยชนแกผูอานไมมากก็ นอย สวัสดีครับ

นิตยสาร ราชมงคลลานนา

This RMUTL journal is full of academic informations and others intensive knowledge to serve the society such as operating of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn under Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development project to bring knowledge for using in medication by patients checking through Telemedicine system. This system won the national prize and we create applications to help community such as forest fire warning, society assistance and start up SMEs entrepreneur Thailand 2016. All these things are intention of masters and students to develop society and good quality life of population as university innovation. Eventually, in last April was the beginning of Thai new year, wishing you all meet good things in 2016 and we sincerely hope that this journal will create usefulness for readers.

Akksatcha Duangsupasin Editor


สารบั ญ

5

P

9

P

10

P

19

P

29

5 - 7 การจัดการศึกษา 8 - 14 การจัดการเรียนการสอน 8 Hands-on สุดเจ๋ง ราชมงคลตากคว้ารางวัลชนะเลิศ 10 โครงการพัฒนาพันธุ์พืช 12 ศิษย์ดีเพราะมีครู 14 ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ 15 -16 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ปลายปี 59 17 - 26 วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 17 ระบบติดตามการเผาระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ 19 ผลิตภัณฑ์สาหร่ายน้ําจืด สาหร่ายไก 22 สร้าง Application ช่วยเหลือสังคม 25 ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบ โทรเวชกรรม 27 - 35 งานบริการวิชาการ 27 สร้างชุดเครื่องกรองน้ําต้นแบบ 29 การทํายาหม่องสมุนไพร 31 เติมความฝัน ปันความสุข 32 รถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 34 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างฝาย 7,200 ฝาย ฉลองครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ 36 - 37 สร้างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up 38 - 40 การจัดการขยะพลาสติกเป็นน้ํามันทําเชื้อเพลิง 41 - 45 ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 41 ตํานานเทศน์มหาชาติ สืบสานพิธีบุญโบราณ 43 พิธีทําบุญสืบชะตามหาวิทยาลัย 44 ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 46 - 47 ก้อนเดียวแกงได้ทั่วโลก 48 - 54 สรุปข่าวรอบรั้ว 55 - 56 ปัญหาสุขภาพ 57 - 58 เรื่องจากปก

P

27

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 RMUTL MAGAZINE

Issue 5

ประจําเดือน มกราคม เมษายน 2559 January - April 2016 เรื่องจากปก

57

P

P

41

23

46

P

P

P

32

P

P

34

นิตยสาร ราชมงคลลานนา


คณะผู ้ จ ั ด ทํ า

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา / Advisor

รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ์ ผศ.อุดม สุธาคํา ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์ ดร.ทินกร ทาตระกูล ผศ.ประพัฒน เชื้อไทย ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

บรรณาธิการ /Editor

นายอัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak Asst.Prof. Sanit Pipithasombut Dr.Passawat Wacharadumrongsak Asst.Prof. Udom Suthakam Asst.Prof. Manoon Mekaroonkamol Assoc.Prof.Dr.Komsan Annuaysit Dr.Tinnakorn Tathrakul Asst.Prof. Prapat Chaethai Dr.Siraprapa Chainetr Mr.Akksatcha Duangsuphasin

ผูชวยบรรณธิการ/assistant Editor นางสาวอภิญญา พูลทรัพย

Creative Director

นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์

Ms.Apinya Poolsab Ms.Arpacharee Sirinapho

พิสูจนอักษร/Proof Writer Mr.Peter John Oswald นายชวรินทร คํามาเขียว

Mr.Chawarin Khammakheaw

ถายภาพปก/Photographer นายธนพล มูลประการ

Mr.Tanapon Mulprakan

กองบรรณาธิการ / Editorial consultants and staff ดร.ณงคนุช นทีพายัพทิศ นายภาคภูมิ ภัควิภาส นางสาวปริศนา กุลนลา ดร.วรวลัญธ รุงเรืองศรี นางสาวบุผา ระวิโรจน นางสาวณิชกุล คํารินทร นายธรรมนูญ บุพเต นายพนม แกวผาดี นางสาวสุภาวดี วรุณกูล นางสาววรัทยา มาภักดี นางสาวรุงกานต ลีลาโสภาวุฒ Ms.Kalil Zender Mr.Curtis Fry นางจิตตมนัส สมโน นางวรวรรณ สลีสองสม นางณัฐริกา ทองปชโชติ นายเมธาฤทธิ์ จันทรทอง นางสิริรัตน ตนผล นางสาวชมนพร นามวงค นายพิศิษฎ พรหมอารีย นายคงศักดิ์ ตุยสืบ นางสาวธีรวรา ขะบูรณ นายสุรพงศ ขุนคง นางปภาดา พลอยอิ่ม นางสาวพัชราภรณ คําสรอย นางสาวจารุวรรณ สุยะ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ นางสาวสุภาภรณ ใจหนุน นางสาวสิริญญา ณ นคร นางสาวเยาวัลย จันทรตะมูล นายวิทยา กวีวิทยาภรณ นางสาวแววดาว ญาณะ นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล นางสาวกิ่งกานต สาริวาท นางประไพ อินทรศรี

Dr.Nongnoot Nathipayapthis Mr.Pakphum Pakvipas Ms. Pristsana Koonnala Dr.Warawaran Roongruangsri Ms.Bupha Ravirot Ms.Nitchakun Khamrin Mr.Thammanoon buphate Mr.Panom Kaewphadee Ms.Supavadee Waroonkun Ms.Warattaya Mapakdee Ms. rungkan leelasopawut Mrs. Jitmanus sommano Mrs. Worawan salisongsom Mrs. Natarica Thongpatchote Mr. Metarit Juntong Mrs. Sirirattana Thonpon Ms.Chamoonporn Namwong Mr.Pisit Promaree Mr.Khongsak Tuisuep Ms.Theewara Kabune Mr.Surapong KhunKhong Mrs.Papada Ployim Ms.Patcharaporn Komsoy Ms. Jaruwan Suya Ms. Ketkanok Netwong Ms. Supaporn Jainoon Ms. Sirinya Na Nakorn Ms. Yaowan Jantamoon Mr. Witthaya Kaweewitthayaporn Ms. Waewdao Yana Ms.Taristree Tanarattanapimolkul Ms.Kingkarn Sarivat Mrs. Prapai Intrarasri

นักศึกษาฝกประสบการณ/ Trainee นางสาวสุภาพร แสงประสิทธิ์ นางสาวสุมิตตา ออนพรหม

4 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Ms.Suppaporn Saengprasit Ms.Sumitra Onprom


RMUTL Good University

ผู ้ บ ริ ห ารเล่ า สู ่ ก ั น ฟั ง

Report

รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตรการจัด การศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึง เนนการผลิตกําลังคนทีต่ อบสนองตอนโยบาย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ โดยผลิต กําลังคนในสาขาวิชาเรงดวนและขาดแคลนเพือ่ สอดคลองกับความตองการกําลังคนของ สถานประกอบการภาคเอกชนและทองถิ่นรวม ถึงสถานการณเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และความกาวหนาของเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง อยางรวดเร็ว โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตมี ความคิดสรางสรรค สามารถผลิต คิดคน นวัตกรรมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ของประเทศไทยใหสามารถทัดเทียมกับกลุม ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญของโลกไดอยาง ยั่งยืนและเปนรูปธรรม

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 5


ผู ้ บ ริ ห ารเล่ า สู ่ ก ั น ฟั ง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ใิ นรูปแบบการบูรณาการการเรียนกับ การทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) ทัง้ การจัดการศึกษารูป แบบโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory) หรือทีเ่ รียกวา SIF หรือ รูปแบบทวิภาคี (Dual Education) หรือรูปแบบ WiLอื่นๆที่เหมาะสม กับแตละหลักสูตร หลักการคือ ทําอยางไรจึงจะจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยู ใหคมุ คาทัง้ ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอปุ กรณสาํ หรับสนับสนุนกระบวนการ เรียนการสอน เชน จัดการใหมีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมตอการจําลอง ภาคการผลิตในมหาวิทยาลัย และจัดใหมหี อ งปฏิบตั กิ ารวิจยั รองรับการทํา โครงการวิจยั สําหรับของนักศึกษาและอาจารย มีการลงทุนรวมระหวาง มหาวิทยาลัยกับภาคสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเครือขาย เชน กลุม CP ALL และบริษทั ในเครือ BETAGRO เปนตน นอกจากนัน้ การจัด เตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การดําเนินกิจกรรม WiLรวมกับสถานประกอบการและภาคีเครือขาย

การวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยไดมงุ สรางความรูแ ละถายทอดองคความรูไ ปสูส งั คม และชุมชนทัง้ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ตัง้ แตมหาวิทยาลัย ยกฐานะมาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดลงทุนเพือ่ สรางความเขมแข็งดานวิจยั ใหกบั อาจารยและ นักศึกษา ทัง้ การลงทุนครุภณ ั ฑกลางสําหรับการวิจยั ในการขับเคลือ่ นงาน วิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและยังใหการสนับสนุนงบ ประมาณเพิ่มเติมใหกับคณะและหนวยงานในลักษณะสงเสริมศักยภาพ อาจารยและนักศึกษาในรูปแบบโครงการยกระดับปริญญานิพนธเปนงาน วิจยั ตีพมิ พและสรางสรรคและงานบริการวิชาการสูช มุ ชน เพือ่ ใหอาจารย ไดสอน นักศึกษาไดฝก ทักษะ และชุมชนสังคมไดประโยชนอยางแทจริง สําหรับงบประมาณในแตละปมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากแหลง ทุนทัง้ จากหนวยงานภายในและภายนอกเฉลีย่ ปละ 68 ลานบาทมีบคุ ลากร ที่ทําวิจัยเฉลี่ยปละรอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดเพราะมหาวิทยาลัย กําหนดเปนภารกิจหลักควบคูก บั ภาระงานสอนมีโครงการวิจยั เฉลีย่ ปละ 54 โครงการและ มีบทความวิจยั ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 81 บทความนอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐทไี่ ดรบั การจดอนุสิทธิบัตรจํานวน 6 เรื่องและกําลังอยูในระหวางการยื่นขอจด สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง

การบริการทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกาํ หนดแผนพัฒนา กลยุทธเพื่อสรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2557- 2563 เพือ่ ผลิตผลงานวิจยั ทีต่ อบสนองความตองการของ ชุมชนและเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและยกระดับ คุณภาพชีวติ ของคนในสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหดาํ เนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ของหมูบ า น ชุมชนแบบมีสว นรวม” ซึง่ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในทองถิ่นใหมีความพรอมใน การดํารงชีพและมีอาชีพที่มั่นคงผานกระบวนการมีสวนรวมจากทุก ภาคสวนเพื่อใหคณาจารย เจาหนาที่นักศึกษาและประชาชนรวมกัน วิเคราะหปญหาและแกไขปญหาดวยการนําความรูเชิงวิชาการสมัยใหม และเทคโนโลยีไปประยุกตใชกบั องคความรูเ ดิมของชุมชนเพือ่ สรางคุณคา และมูลคาเพิ่มในการสงเสริมอาชีพและสรางอาชีพ รวมทั้งสรางรายได ใหกบั คน ในชุมชนทีจ่ กั ไดนาํ ความรูแ ละทักษะไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ตนเอง พัฒนาหมูบ า นและพัฒนาประเทศชาติใหยงั่ ยืนการดําเนินโครงการ ดังกลาวทําใหเกิดผลเชิงประจักษ โดยเฉพาะผลกระทบทางบวกทีม่ ตี อ การ เปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของชาวบาน เชน อาชีพ รายไดและการมีงาน 6 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

ทํา เปนตน จากผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบดังกลาว จึงเกิดการสาน ตอใหเกิดความตอเนือ่ งและยัง่ ยืนใหครอบคลุมในพืน้ ทีก่ ารใหบริการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ป 2558 จึงพรอมใจกันสง เสริมและพัฒนา โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ของหมูบ า นชุมชนแบบมี สวนรวม 60 หมูบ า น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาโดยมีจดุ เนนเพือ่ ให เกิดการบูรณาการศาสตร เกิดกระบวนการเรียนรูแ บบมีสว นรวมระหวาง คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและภาคประชาชน ตลอดจนสามารถนํา ผลงานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปประยุกตใช เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมูบาน ชุมชน ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเชน การแปรรูปผลิตภัณฑของผลผลิตประเภทอาหารในชุมชน และการ ถายทอดการปลูกขาวนาโยนเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต เปนตน นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยยังสงเสริมศักยภาพของบุคลากรไดเขาไปเรียน รูใ นชุมชนในรูปแบบการนําความรูเ ชิงวิชาการสมัยใหมจาก องคความรู ตางๆของมหาวิทยาลัยไปสานตอกับชุมชน หมูบ า น เพือ่ สรางการยอมรับ และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในดานการบริการวิชาการของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั คน ในหมูบ า น ชุมชน ใหมีความรูและทักษะวิชาชีพเพื่อใหเกิดการสรางงาน สรางเงินและนํา ความสุขไปสูสังคมบนฐานสังคมแหงการเรียนรูตอไป

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยตระหนักและ เห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมุงมั่นตั้งใจ ที่จักนําศิลปะและวัฒนธรรมมาเปนพื้นฐานในการปลุกจิตสํานึกรวมให กับบุคลากรทางการศึกษาใหเขามามีสวนรวมในการยกระดับจิตใจของ ตนเองและเปนพื้นฐานกลอมเกลาจิตใจของนักศึกษาใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรมรวมทั้งปลูกฝงความมีจิตสาธารณะโดยผานกลไกการดําเนิน กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมใน 2 ระดับทัง้ ระดับมหาวิทยาลัยและ ระดับหนวยงานในมหาวิทยาลัยซึง่ กําหนดนโยบายโดยมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีชมรมฝายศิลปวัฒนธรรมทีเ่ กิดจากการ รวมกลุมของนักศึกษา นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีการคัดเลือกผูที่มี ความรู ความสามารถและทักษะทีโ่ ดดเดน เปนประโยชนและเปนทีย่ อมรับ ของสังคมและชุมชนใน 4 พันธกิจ โดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ


การจั ด การเรี ย น การสอน

เขารับโลรางวัลเพชรราชมงคล รางวัลศรีราชมงคลและรางวัลราชมงคล สรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยทุกป สําหรับกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในแตละปของแตละเขตพื้นที่มีทั้ง กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เปนประจําทุกปเชนพิธที อดกฐินสามัคคีทสี่ ญ ั จรแตละเขต พืน้ ทีเ่ จาภาพ พิธสี ขู วัญนองใหม สานใจนมัสการพระเจาทันใจ และพิธถี วาย เทียนพรรษาเปนตนสวนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เปนครัง้ คราวในรายวิชาของคณะ ตางๆและรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ ง ถิน่ ลานนา เชน“โครงการตักบาตรเทีย่ งคืนในวัน “เปงปุด หรือ “เพ็ญพุธ” เปนการตักบาตรยามเทีย่ งคืนในคืนวันเพ็ญ ขึน้ 15 คํา่ ซึง่ ตรงกับวันพุธ ขึน้ 15 คํ่า” “โครงการปลูกวันแม เก็บเกี่ยววันพอเพื่อเรียนรูวิถีชาวนาไทย” และ การเขารวมสืบสานประเพณีลอยกระทงรวมกับจังหวัด เปนตน

รวมในการกําหนดเปาหมายคุณภาพการศึกษารวมกัน การดําเนินภารกิจทุกดานมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการ ดําเนินการภายใตระบบบริหาร ความเสีย่ งตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO 31000) อยางเปนระบบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (COSO : 2544) โดยไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับ มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยและไดวเิ คราะห ระบุความเสีย่ งและปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความเสีย่ งและสงผลกระทบตอเปา หมายของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมและหรือปองกันปญหาตางๆ ที่อาจ เกิดขึ้นไดรวมทั้งมี แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉินเพื่อใหมั่นใจวาระบบงาน ตางๆ มีความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอ การเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลามากกวา 10 ป นับแตกอ ตัง้ มหาวิทยาลัยลวน เปนชวงเวลาของการพัฒนาและการเติบโตอยางตอเนือ่ งของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอยางตอเนือ่ งนีม้ าจากองคความรูท ถี่ กู บมเพาะมาเปนอยางดี ทั้งของคณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบัณฑิตที่จบ จากมหาวิทยาลัยในแตละรุน ลวนไดนําวิชาความรูความสามารถในเชิง วิชาการและความเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเดนไปใชในการทํางานใน องคกรตางๆ ทัว่ ประเทศสรางชือ่ เสียงและเปนทีย่ อมรับมาโดยตลอดและ มหาวิทยาลัยจะยังคงมุง มัน่ ในการกาวสูก ารเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนทีพ่ งึ่ ของสังคมและเปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ชิ นั้ นําในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอไป

การบริหารจัดการ

นอกเหนือจากภารกิจหลักดังกลาวขางตนแลวมหาวิทยาลัย จําเปนตองปรับการบริหารจัดการภายในเพือ่ ใหทกุ ภารกิจดําเนินไปอยางมี ประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีเ่ นนคุณภาพ (Quality) การ ผลิตผลงานที่เปนเลิศเปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ (Relevant Excellence) มีผลิตภาพ (Productivity) บนหลักของธรรมาภิบาล (Good Governance) ในดานการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยไดพฒ ั นาการประกัน คุณภาพการศึกษาโดยในป 2557สภามหาวิทยาลัยใหนาํ เกณฑคณ ุ ภาพการ ศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ปนเลิศและเปนแนวทางในการนําองคกรสูเ ปา หมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพประกอบกับในป 2557 อธิการบดี มีนโยบายใหนาํ ระบบการบริหารเพือ่ คุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management (TQM) มาใชเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนองคกรโดย ประยุกตเปนRMUTL’s TQM Model ซึ่งการดําเนินการภายใตกรอบ ดังกลาวคํานึงถึงเกณฑของ สกอ.และ สมศ. เปนสําคัญ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงขัน้ ตอนการทํางานอยางตอเนือ่ งจึงได มีการแตงตัง้ คณะทํางานโครงการปรับปรุงและเพิม่ ผลิตภาพในการทํางาน ขึ้นทําหนาที่ใหหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยทํางานพรอมคํานึงถึงการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใหมีการเสนอแนวทางแกไข/ปรับปรุง/ พัฒนากระบวนงานหรือขัน้ ตอนการทํางานอยางตอเนือ่ งพรอมกับประกาศ ขอตกลงระดับการใหบริการรวมกันเพือ่ ใหผรู บั บริการมัน่ ใจในการบริการที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใตคาํ แนะนําและใหคาํ ปรึกษาทีม่ งุ ผลสัมฤทธิ์ อยางยั่งยืนจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในระดับ สกอ.และ สมศ.เพื่อเขามามีสวน

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 7


การจั ด การเรี ย น การสอน

H a n d s o n สุดเจง..ราชมงคลตากควารางวัลชนะเลิศ

“Hands-on” หลายทานคงไดยินคํานี้จนติดหู ซึ่งเปนหนึ่งในแผนพัฒนายุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความรู ทักษะวิชาชีพ ทักษะทางสังคม นักศึกษาคิดเปน ทําเปน สรางเปน แกปญหาเปน และสามารถสื่อสารออกไปได โดยจะมุงเมนใหนักศึกษามีประสบการณจริงจากการฝกปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความพรอม ที่จะออกไปทํางานในสถานประกอบการไดอยางมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ไดปฏิบตั ติ ามแผน พัฒนายุทธศาสตร วาดวยเรือ่ ง “Hands-on” ผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิต นักปฏิบตั มิ อื อาชีพอยางตอเนือ่ ง และเพือ่ เปนการเสริมสรางประสบการณ ใหแกนกั ศึกษาทัง้ ในและนอกชัน้ เรียนแลว ทางมหาวิทยาลัยไดสง ตัวแทน นักศึกษาเขาแขงขันในงานวิชาการตางๆ เพือ่ แสดงศักยภาพทีม่ อี อกมาให เปนทีป่ ระจักษ ทัง้ นีน้ กั ศึกษา มทร.ลานนา ตาก สามารถควารางวัลชนะ เลิศมาไดหลายรางวัลดวยกัน ดังนี้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดล อ ม คณะ วิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ “ทักษะทางปฐพีกลศาสตร” การหาความหนาแนนของดินในสนาม โดยมีอาจารยปณิธาน เต็งยะ เปน ผูค วบคุมทีม ในการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครัง้ ที่ 8 ณ คณะ วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน นครราชสีมานักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ “การแขงขันกอ-ฉาบ” ใน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแขงขันการกอ-ฉาบ อิฐมวลเบาไทคอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โดยมีอาจารยรงุ รพี พริง้ จํารัส เปนผูควบคุมทีม 8 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

นักศึกษาทีมคหกรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการเกษตร ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ประเภทอาหาร พืน้ เมืองภาคเหนือฟวชัน่ หอแอป ไดรบั ถวยรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ประเภท อาหารพืน้ เมืองภาคเหนือดัง้ เดิม หอแอป ไดรบั เกียรติบตั รและเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท ในโครงการ "จุดหมายปลายทางแหงมันตราอาหาร ลานนา” ณ หองฟูดคอรท ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ นางสาวดารารัตน วรรณภิระ หรือนองปอป นักศึกษาชั้นปที่ 2 ตัวแทนผูชนะเลิศการแขงขันอาหารพื้นเมืองภาคเหนือฟวชั่น หอแอป ไดใหสมั ภาษณวา “รูส กึ ภูมใิ จทีไ่ ดรบั รางวัลนี้ ซึง่ ตองขอขอบคุณอาจารย ประจําสาขาวิชาทีอ่ บรมและฝกใหปฏิบตั จิ นมีความเชีย่ วชาญ และสามารถ แขงขันกับทีอ่ นื่ ได” ทัง้ นี้ นักศึกษามีความสามารถในการแขงขันและไดรบั รางวัลเปนเครื่องการันตีและประจักษตอสาธารณะชน ทําใหมั่นใจไดวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ (Hands- on) ไดอยางมีคุณภาพ


RMUTL Tak win the award for excellent Hands-on policy

การจั ด การเรี ย น การสอน

“Hands-on” is one of RMUTL Tak’s development strategies policies that is commonly recognized by many of us. This policy aims to produce the graduates who become the professional practitioners, with knowledge, and professional and social skills. These students are able to think, act, solve problems, and also demonstrate how they do it. The policy focuses on encouraging students to experience real working situations that get them ready to be quality workforce in the real workplace. According to the Hands-on policy, RMUTL Tak has constantly been followed the procedures to train the students to be the professional practitioners. To provide the authentic outside and inside-classroom experience to the students, the university has supported students to participate in many academic contests in order to show the students’ potential. And the RMUTL Tak’s students have won many awards as following The students of Civil Engineering and Environment, Engineering Faculty, won the title of “Soil Mechanics skill” – measuring density of soil in the field, supervised by Mr.Panitan Teng-ya. This event was 8th Rajamangala Engineering Academic Contest held at Engineering and Architecture Faculty of Rajamangala University of Technology E-Sarn NakhonRajasima. The students of Civil Engineering and Environment, Engineering Faculty, won the title of “Brick-Foundation and Plastering contest”. This event was a combination of workshop training and skill contest of Autoclaved Aerated Concrete (ACC), and was held at Rajabhat University of Uttaradit, Uttaradit

province. In addition, the team was advised by Mr. Rungrapee Pringchamrat. Another team was Home Economic students in faculty of science and Agricultural Technology who won the tille, tertiary level, of the Fusion of Northern Thai Cursine; Thai-Northern Streamed Curry. This dish won the award and 5,000 Baht prize. At the same time this team seized the runner-up place for Traditional Northern Cuisine, presenting the streamed curry, with the certificate and 2,000 Baht prize. This event was held in the name of “the Magic of Thai Northern Cuisine” at the food court area of National Exhibition Hall. Moreover, Miss Dararat Wanpira, Pop, 2nd year student, one of the Thai-Northern Cuisine team said that ‘I’m proud to win this award and I’d like to thank my advisors at my department for their advice and training their contribution, so we were able to complete with others.’ These students are obvious evidence, showing the public, for abilities they demonstrated. This proves that RMUTL Tak is able to contribute quality Hands-on graduates to the society.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 9


การจั ด การเรี ย น การสอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงาน โครงการพัฒนาพันธุพืชของมทร.ลานนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการพัฒนาพันธุพ ชื ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ณ ศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธ เพ็ญศิริ ในการนี้ รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทกั ษ อธิการบดี พรอมดวยคณะ ผูบ ริหาร อาจารย นักศึกษา มทร.ลานนาเฝารับเสด็จและถวายรายงานผล การดําเนินงานโครงการพัฒนาพันธุพืช ประจําป 2558 ณ ศูนยพัฒนา พันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ อ.แมสาย จ.เชียงราย เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 ในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ได รับพระมหากรุณาธิคุณและมีพระราชาอนุมัติใหดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม บนพื้นที่จํานวน 17 ไร ในกลุมพืชไร พืชผัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชผัก อาทิ มะเขือเทศ พริก แตงกวา ถัว่ ฝกยาวไรคา ง และ ฟกทอง ทีเ่ หมาะสมในเขตภาคเหนือตอน บน โดยทําการรวบรวมพันธุแ ละปลูกรักษาพันธุท พี่ ฒ ั นาขึน้ มาแลว และ ทําการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชอยางตอเนื่องและรวบรวมขอมูลลักษณะ ประจําพันธุพืชที่พัฒนาดีแลว เพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ กิจกรรมที่ 2 การ ทดสอบความเสถียรของฟกทองพันธุพื้นเมืองผลใหญและเล็ก ประจําป 2558 เก็บขอมูลละเอียดเพือ่ คัดเลือกพันธุท ดี่ ขี นึ้ ทะเบียน และเปรียบเทียบ การเจริญเติบโตการใหผลผลิตสดของฟกทองพืน้ เมืองผลใหญและผลเล็ก กับพันธุการคา 1 สายพันธุ และทดสอบความเสถียรของพันธุ ฟกทอง ฟกทองพันธุพื้นเมืองผลใหญและเล็ก ที่มี 3 ลักษณะไดแก ลายขาวตอก ผิวเรียบและคางคก เก็บขอมูลละเอียดเพื่อคัดเลือกพันธุที่ดีขึ้นทะเบียน ฟกทองผลเล็ก พบวา พันธุลายขาวตอกมีความตานทานโรครานํ้าคาง และไวรัสโรคใบดางไดดี ฟกทองผลใหญ พบวา พันธุลูกใหญ 1 มีความ ตานทานโรครานํา้ คางและไวรัสโรคใบดางไดดี กิจกรรมที่ 3 การผลิตเมล็ด ผักพันธุพัฒนา 10 ชนิด ไดแก มะเขือเปราะเจาพระยา พริกชี้ฟา พริก ขี้หนู พริกหนุม ถั่วฝกยาว แตงกวา บวบเหลี่ยม ฟกทอง ขาวโพดเทียน หวาน ฝกกวางตุง และ ถั่วพุม กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการควบคุม ศัตรูพชื อยางปลอดภัยในศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิรดิ าํ เนินการ กําจัดศัตรูพชื และการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพชื อยางปลอดภัยในศูนย พัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ เปนโครงการในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให มูลนิธชิ ยั พัฒนารวมกับมูลนิธแิ มฟา หลวง ดําเนินการจัด ตัง้ “ศูนยพฒ ั นา พันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิร”ิ ขึน้ เพือ่ เปนทีร่ ะลึกในวาระครบรอบ 100 ป พระ เจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ ดวยทรงเปนกําลังสําคัญใน การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตรของประเทศไทย ทรงวางรากฐาน เกษตรกรรมแบบดัง้ เดิมพัฒนาสูเ กษตรกรรมแบบยัง่ ยืน และทรงใหความ 10 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

สําคัญกับเรือ่ งของเมล็ดพันธุ โดยจัดตัง้ ขึน้ ในบริเวณสวนหนึง่ ของทีด่ นิ ราช พัสดุ พืน้ ที่ 135 ไร 1 งาน 10.3 ตารางวา ในตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพ ชื ใหเกษตรกร ไดมพี ชื ทีม่ สี ายพันธุท ดี่ ี ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรดานพันธุ พืช ทนทานตอโรคและแมลง ไดผลผลิตที่ดีและผลิตเมล็ดพันธุผักสะสม สํารองไว เพือ่ เปนเมล็ดพันธุพ ระราชทานแกราษฎรทัว่ ไป และราษฎรใน พืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ นับเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณทไี่ มอาจคาด การณไดลว งหนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ ุ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยฯ เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในระยะแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมดําเนินกิจกรรมดานพืชกับศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื ฯ ปลูกพืชเพือ่ ทดลอง นํารอง3 กลุม พืช รวมพืน้ ที่ 36 ไร ดังนีก้ ลุม พืชไร จํานวน 20 ไร แบงพืช ออกเปน 6 ชนิด จํานวน 35 สายพันธุ กลุมพืชตระกูลแตง จํานวน 8 ไร แบงพืชออกเปน 9 ชนิด จํานวน 72 สายพันธุ กลุมพืชผัก (ผักสวนครัว ผักพื้นบาน สมุนไพร) จํานวน 8 ไร แบงพืชออกเปน 55 ชนิด จํานวน 61 สายพันธุ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรวมกันรวบรวมพันธุพืชอาหารพื้นบาน เพื่อที่จะคัดเลือกพันธุที่ดีเผยแพรแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดมีพันธุ พืชทีม่ คี ณ ุ ภาพดีพอสมควร มีความตานทานโรคดีพอสมควร ใหผลผลิตดี พอสมควร เพือ่ ใหเกษตรกรนําพันธุไ ปขยาย หรือปลูกเองไดในอนาคตซึง่ มีแผนการดําเนินงาน ของศูนยพฒ ั นาพันธุพ ชื จักรพันธเพ็ญศิริ มีแผนงาน ที่จะพัฒนาพันธุพืชอาหารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพในชีวิตประจํา วัน เพือ่ ใหเกษตรกรมีพนั ธุพ ชื ทีด่ ี แมไมใชพนั ธุท ดี่ ที สี่ ดุ ในเชิงเศรษฐกิจ แต จะเปนพันธุท ดี่ พี อ สามารถสรางผลผลิตทีม่ คี ณ ุ ภาพใหแกครัวเรือน สราง ความแข็งแรงมั่นคงใหเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน


การจั ด การเรี ย น การสอน

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited RMUTL for Plant Development Project HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development to see the plant development project by RMUTL. Assoc. Prof. Numyoot Songthanapitak, along with teaching staff and students from RMUTL, welcomed Her Royal Highness and gave the progress report of the project at Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development in Mae Sai, Chiang Rai, on 10th February, 2016. In 2015, Rajamagala University of Technology Lanna (RMUTL) was granted the royal consent to commence the project at Prince Chakraband Center on the land plot of roughly 27,200 square meters. The project comprised 4 tasks with the focus on vegetables and food plants. The details are as explained below. Task One focused on the development of vegetable species that are well-adapted with the upper northern types of environment such as tomatoes, chilli, cucumbers, green beans, and pumpkins. The developed species were collected and planted for the sole purpose of their preservation. The specimens were and will be continuously researched in order to improve their quality, and the information on the plant’s characteristics were collected for plant registrations. Task Two focused on the assessment of the growth rate of local pumpkins, both small and large types in 2015. The information on the pumpkins were thoroughly documented in order to select the best species for plant registration. The assessment was accomplished by comparing the produce rate of the local species of pumpkins with the commercial one’s. Task Three involved producing vegetable seeds in 10 varieties, namely, round eggplant, goat pepper, guinea pepper, chilli, green bean, cucumber, pumpkin, sponge gourd, cow pea, and false pakchoi. Task Four was mainly about the management of pest control at Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development. Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development is one of the royal projects initiated by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Her Royal Highness had designated the Chaipattana Foundation and the Mae Fah Luang Foundation to establish the Chakraband Pensiri Center for Plant Development in commemoration of the 100th Birthday Anniversary of His Highness Prince Chakrabandh Pensiri, who was a distinguished figure in the development and promotion of agriculture in Thailand. He laid the foundation for traditional agriculture to be developed into sustainable agriculture. The Center was situated in the area which measures approximately 220,000 square meters, at Pong Pha, Mae Sai, Chiang Rai, with an objective to develop high quality seeds with high resistance to diseases and pests to be given out to local farmers. By the royal consent, the Center

was officially opened on 20th July, 2009. In the initial stage of the project, HRH Princess Sirindhorn granted RMUTL to participate in the Project with the Center in terms of food plants. The pilot food plants were field crops, plants in the gourd family, and vegetables. The Chaipattana Foundation, together with the Mae Fah Luang Foundation and Rajamangala University of Technology Lanna, jointly worked to collect the specimens of local food plant varieties in order to select the best ones for distribution among farmers. These plant specimens would be assessed according to their quality, disease-resistant levels, and rate of agricultural produce. A future project is being prepared by the Center on the development of food plants that are necessary to the daily life which the farmers can depend on. Though these food plants may not be the best varieties economically speaking, but they are sufficiently appropriate for the lives of the local farmers in the long run.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 11


การจั ด การเรี ย น การสอน

ผลผลิตของบัณฑิตนักปฏิบัติ

One of Our Hands-on Graduate

12 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


การจั ด การเรี ย น การสอน

“ ศิษยดีเพราะมีครูเปนผูให ” คําพูดนี้คงใชไดดีกับ เรื่องราวความผูกพันระหวางครูและศิษยคูนี้ รองศาสตราจารยวันเพ็ญ จิตรเจริญ และนองกอย นางสาวรุงเรืองรัตน แผนทอง ซึ่งทางทีมงาน เราสะดุดตาและเกิดความประทับใจในขอความ จากอีเมลลที่เธอสงถึงผูเปนครู นองกอยสมัครเขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ในปการศึกษา 2555 เธอใชเวลาเรียนจบเพียง 3 ปครึ่ง จากหลักสูตร 4 ป จากนัน้ เธอไดเขาทํางานทีบ่ ริษทั Amazing Tea ซึง่ เปนบริษทั ในเครือ Tea Gallery Group ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน 3 ตําแหนงคือ ฝายควบคุมคุณภาพ ฝาย ควบคุมเอกสาร และฝายคลังสินคา “ วันแรกของการทํางาน พีท่ ที่ าํ งานไดถามสูตรโครงสรางทางเคมีของกรด ตางๆ ซึ่งหนูสามารถตอบไดและไดรับคําชื่นชมจากพี่ท่ีทํางานวาเปนคนแรกที่ตอบ ไดทงั้ หมด หนูดใี จมากคะ เมือ่ พูดถึงกระบวนการไกลโคซิสซึง่ เปนกระบวนการหนึง่ ในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไวน ก็ยงิ่ ภูมใิ จมากขึน้ คะทีไ่ ดมโี อกาสเรียนเจาะลึกใน รายละเอียดทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ การเครงครัดเรือ่ งการคํานวนพืน้ ฐานมาตัง้ แต ป 1 ทําใหหนูสามารถสอนนักศึกษาฝกงานรุน เดียวกันและไดแสดงศักยภาพทีไ่ ดรบั การหลอหลอมจากครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในสถาบันทีเ่ รียนมาเปนอยางดี หนูรสู กึ เปน เกียรติและภูมิใจมากที่ไดเปนลูกศิษยคนหนึ่งของครู ” นองกอยเลาใหทมี งานเราฟงถึงแรงบันดาลใจของเธอวา “ เมือ่ มนุษยจาํ เปน ตองรับประทานอาหาร นักวิทยาศาสตรอาหาร จึงมีความสําคัญอยางมากทีจ่ ะทําการ ตรวจสอบและควบคุมใหผลิตภัณฑอาหารตางๆ มีความปลอดภัยตอผูบ ริโภค การเรียน ในสาขานีไ้ ดตอบโจทยทกุ ขอของหนู ก็อยากจะเชิญชวนนองๆทีช่ อบเรียนวิทยาศาสตร ชอบการคนควา ทดลอง และชอบเรือ่ งอาหารเปนพิเศษ มาเรียนในสาขานี้ หากตัง้ ใจ ฟงในชั้นเรียน และกลับมาทบทวนบทเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งการฝกปฏิบัติบอย ครัง้ จะทําใหเรามีความเชีย่ วชาญและมีองคความรูท คี่ รอบคลุมสามารถนํามาใชในการ ปฏิบัติงานจริงไดอยางแนนอนคะ ” ดานรองศาสตราจารยวันเพ็ญ จิตรเจริญ หรืออาจารยขนม เลาใหเราฟง ดวยรอยยิม้ วา “ นองกอยนับเปนศิษยชนั้ เยีย่ ม ไมใชเพราะเรียนเกง แตเพราะเธอมี ความกตัญู รูคิดทั้งตอครูและสถาบันที่บมเพาะทั้งศาสตรและศิลป คุณธรรมและ จริยธรรม ในฐานะของครูคนหนึง่ ก็ยงั คงเฝามองความสําเร็จของลูกศิษยในการพัฒนา อาชีพในสายงาน และจะสรางหมออาหารที่มีคุณภาพสูสังคมไทยตอไป ” นีเ่ ปนเพียงสวนหนึง่ ของความผูกพันและความประทับใจของครูและศิษย คูนี้ ซึ่งนองกอยถือไดวาเปนผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ บนพืน้ ฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง เพือ่ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางยัง่ ยืน

One of Our Hands-on Graduate Ms. Roongruangrat Pantong, a graduate of Food Science and Technology, Rajamangala University of Technology lanna, Lampang, is now working as a QC at Amazing Tea Company. From her point of view, she thinks that safe and clean food is necessary for everyone so food scientists are needed to check and examine it. When she was a student, she always paid high attention on both the lectures and in the labs. She studied hard and practiced the lessons every day which made her do well at school. At the work place, she is proud of herself as her supervisor always admires her. She is so excellent at theories she had studied that she is a mentor to guide her colleague. She praises her lecturer, Dr. Wanpen Jitjaroen, who inspired her to perform her job well. Dr. Wanpen said that not only Roongruangrat is good at studying but she is grateful with high morality who can be a great food scientist in the future. Translated by Ms. Jitmanat Sommano นิตยสาร ราชมงคลลานนา 13


การจั ด การเรี ย นการสอน

Training Helps You Strengthen your profession and knowledge ฝกอบรม เสริมวิชาชีพ…เพิ่มพูนความรู

ในยุคของการแขงขันดานการศึกษาและการทํางาน นอกจากการเรียน รูดานสามัญในวิชาตาง ๆ แลว ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา ทักษะดานวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู เพราะนอกจากความรูที่เราตั้งใจมุงมั่น ศึกษาหาความรูในศาสตรตางๆ แลวนั้น การศึกษาหาความรูในดานวิชาชีพ ถือเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะชวยใหเรามีความรูคูตัว จากโครงการการเรียน รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก จึงไดเปดการ ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพใหแกนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และ โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในหลักสูตรชางซอมเครือ่ งยนตเล็ก หลักสูตรชางซอมจักรยานยนต และหลักสูตร คอมพิวเตอรกราฟฟก โดยไดรับการฝกสอนจากคณาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก เพือ่ สงเสริมใหนกั เรียนไดเรียนรู และฝก ปฏิบัติตลอดจนสามารถนําความรูติดตัวไปประกอบอาชีพไดในอนาคตตอไป 14 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

In the age of competition in education and career, students need to acquire not only fundamental education but also the skills in their professions and other related sciences. From the co-operation with vocational education institutes (two semesters a year), Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok campus organizes professional courses for 21 century skill development for high school students. They are from Nernmaprang Suksa School and Sai Yoi Pittayakom School in Nernmaprang district, Phitsanulok. The training covers both training and workshop in the area of motor vehicle mechanic and motorcycle mechanic with the cooperation of teachers and students from the Department, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok campus.


การจั ด การเรี ย นการสอน

เด็กราชมงคลลานนาเจง กวาดสองเหรียญทอง ควาตั๋วเขารวมแขงขันทักษะฝมือแรงงานอาเซียน ปลายป 59

นักศึกษา ราชมงคลล้านนา ควาสองเหรียญทองการแขงขันทักษะ ฝมอื แรงงานแหงชาติ ครัง้ ที่ 26 ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ 2559 รักษา มาตรฐานแชมปสมัยที่สามสาขาโรโบติกส แถมพวงรางวัลเหรียญเงินและ รางวัลชมเชยมาครองไดอกี สองรางวัล ควาตัว๋ เปนตัวแทนประเทศไทยเขา รวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียนปลายปนี้ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เขารวมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 26 ป พ.ศ. 2559 ใน สาขาแมคคาทรอนิกส สาขาโมบายโรโบติก และสาขาระบบอัตโนมัติ ทางอุตสาหกรรม ผลการแขงขันในสาขาแมคคาทรอนิกส มทร.ลานนา สามารถรักษาแชมปไดเปนสมัยที่ 3 และสาขาโมบายโรโบติก สามารถ รักษาแชมปไดเปนสมัยที่ 2 และเปนครั้งแรกในสาขาระบบอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรม นักศึกษามทร.ลานนาสามารทําผลงานไดในระดับ 4 (รางวัล ชมเชย) และทัง้ หมดจะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฝมอื งานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเชีย ชวงประมาณเดือนกันยายน 2559 ดังนี้ สาขาแมคคาทรอนิกส รางวัลเหรียญทอง นายจักรภัทร เริ่ม รักษและนายวรริช สมบูรณชัย นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 2 รางวัล เหรียญเงิน นายวันเฉลิม ลูนสาคร นักศึกษา นายธวัชชัย สุรินทรแกว นักศึกษา วศบ. ไฟฟา ชั้นปที่ 3 สาขาโมบายโรโบติกส รางวัลเหรียญ ทอง นายธาดา อุนตันกาศ นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 นายคมสัน ทองบุญ นักศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส ชั้นปที่ 2 เหรียญเงิน นายจิรา ยุทธ ใหมจันที นายเจษฎาพล แสนศรีนักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 สาขา ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม นายพงศพสิ ทุ ธิ์ คําจีนา นักศึกษา ปวส. ไฟฟา ชั้นปที่ 2 นายปฏิภาณ ติใหม นักศึกษา วศบ. ไฟฟา ชั้นปที่ 1 อาจารยธรายุทธ กิตติวรารัตน อาจารยผูฝกสอนกลาววา “ การแขงขัน ครั้งนี้ถือวาทีมเรานั้นไดนําประสบการณในปที่ผานมา ในโจทยของรุนพี่ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกอยางเปนระบบ อีกทั้งยังมีรุนพี่ที่เขารวมแขงขัน ได รับรางวัลในปที่ผานมาไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและใหขอแนะนํา ในการแขงขันแกนองๆ นับวาทีมของเราประสบความสําเร็จในการสงตัว แทนเขารวมการแขงขันใน 3 สาขา และสามารถควารางวัลมาไดทั้งหมด ซึ่งก็ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมากสําหรับการปองกันแชมปใน สาขาแมคคาทรอนิกสที่สามารถควารางวัลเหรียญทองเปนปที่สามติดตอ

กัน สวนในสาขาโมบายโรโบติก ปนกี้ ป็ ท สี่ องทีไ่ ดรบั เหรียญทองเชนกันและ สาขานองใหมที่สงเขารวมก็คงเปนสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารทําผลงานไดในระดับ 4 หรือรางวัลชมเชยมาได ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนก็ตองเก็บตัวฝกซอมเพื่อเตรียมตัวแขงขันฝมือแรงงาน อาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ในชวงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเปาหมายก็ คือการไดเปนตัวแทนและไดรับรางวัล World Skills อีกครั้ง ” การแขงขันฝมือแรงงานครั้งที่ 26 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ ฝม ือแรงงานของตนและเปนการเฟนหาตัวแทนนักศึกษาที่มีท ักษะ ฝมือแรงงานไปรวมแขงขันฝมือแรงงานในระดับอาเชียนและระดับ โลกตอไป โดยจัดการแขงขันใน 26 สาขา ไดแก สาขาเมคคาทรอนิกส (ประเภททีม) สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่อง กัด) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขามาตรวัดวิทยา ดานมิติ (ประเภททีม) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (ประเภททีม) สาขาหุน ยนตเคลือ่ นที่ (ประเภททีม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บ ดีไซน สาขาจัดดอกไม สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขากราฟกดีไซน สาขาปู กระเบือ้ ง สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร สาขากออิฐ สาขาตอ ประกอบมุมไม สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น สาขาเทคโนโลยียาน ยนต สาขาสีรถยนต สาขาแตงผม สาขาเสริมความงาม สาขาประกอบ อาหาร สาขาบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ และสาขาทอและสุขภัณฑ โดย ในพิธีเปดการแขงขัน วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 พลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง แรงงานใหเกียรติเปนประธานในพิธีการ เปดการจัดงานแขงขัน ฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 26 ณ อาคาร 107 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พรอมทัง้ มีการแสดง การถวายคําสัตยปฏิญาณทัง้ ผูแ ทนเยาวชนและคณะกรรมการ แตละสาขา, ผูเ ขารวมงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงแขกผูม เี กียรติและ ทูตประจําประเทศตาง ๆ ที่สําคัญอีกมากมายและในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา ไดรวม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลรวมทั้งใหคําแนะนําและกําลัง ใจแกนอ งๆทีจ่ ะไดเปนตัวแทนประเทศไทยทุกคน ณ สํานักงานอธิการบดี มทร.ลานนา นิตยสาร ราชมงคลลานนา 15


การจั ด การเรี ย นการสอน

Rajamangala University of Technology Lanna

students won gold medals and able to get through ASEAN labor skills competition by the end of 2016

Rajamangala students won two gold medals from 26th National Skill Competition at Bangkok International Trade Exhibition and Convention Center, BITEC Bangna, Bangkok, 2nd-3rd February 2016. This was the 3rd championship in robotic. Moreover, they also won two silver medals and two honorable award, grab a ticket to attend the ASEAN Labor Skills Competition to later this year. Electrical engineering students, Faculty of Engineering, RMUTL participated in Mecatronic, Mobile robotic, and industry automation system at 26th National Skill Competition. In Mechatronic won the 3rd championship, Mobile robotic won the 2nd championship and it was the first time for industry automation system to earn honorable award. In addition, they will represent as Thai student to participate in 11th ASEAN Labor Skills Competition at Malaysia in September this year. Mechatronic, Mr. Jakapath ReamJak, Mr. Worarit Somboonchai 2nd year students of high vocational Certificate majoring in Electrical Engineering. Mr Wanchalerm Loonsakor, Mr. Thawatchai Surinkeaw 3rd year’s students of Electrical engineering department won gold medal. Mobile robotic, Mr. Thada Auntakad and Mr. Komsan Thongboon 1st and 2nd year students of high vocational Certificate majoring in Electrical Engineering won gold medal. Mr. Jirayut Maijantee and Mr. Jedsadapol Seansri 1st year students of high vocational Certificate majoring in Electrical Engineering won silver medal. Industry automation system, Mr. Pongpisut Kamjina 2nd year students of high vocational Certificate majoring in Electrical Engineering. Mr. Panipan Deemai 1st year’s students of Electrical engineering department. Ajarn Tharayut Kittiwararat as a trainner said “We had an experience in this competition before. Moreover, experienced student also coperated by gave a suggession to junior students. We were very successful because we earn prizes in all 3 areas. Especially, to earn 3rd championship in Mechatronic, 2nd championship in Mobile robotic and the hornorable award for industry automation system which was the first time. However, all student would be trained to be ready for the next coming compettion in September. Finally, our aim was to win wold skill championship” 26th National Skill Competition was organized by Department of Skill Development, Ministry of Labor. This competition allowed students to demonstrate their capacity and ability in order to identify representitive students to participate in ASEAN and world class competition. There were 26 competition areas all together such as Mecatronic (Team), Computer Aided Design and Drafting, Machiniery CNC (lathe), Machinery, CNC (milling), Welding Technology, Electronics, Spatial Science (team), Industrial Automation System (team), Mobile robot (team), Information Technology, Web Design, Flowers arrangement, Fashion Technology,Graphic Design, Tiles, Electrical Building Technology, Brick Store, Wooden and Capenter, Cooling Technology, Automotive Technology, Automotive Paint, Hair design, Beauty and makeover, Cooking, Food and beverage services, and pipes and fixtures. Competition was on 3rd Febuary 2016 and oppenning by Field Marshal, Charone Nopsuwan, deputy of labor ministry at building 107 Bangkok International Trade Exhibition and Convention Center, BITEC Bangna, Bangkok with hornerable guests. Furthermore, on 12th Febuary, Assoc. Prof. Ph.D. Numyoot Songthanapitak, Pressident of Rajamangala University of Technology Lanna had congratuated and inspired to all students at Office of the President, RMUTL. 16 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

การสรางเครือขายเพื่อปองกันและติดตามการเผา ในพื้ น ที่ ต  น แบบ 5 ชุ ม ชนในจั ง หวั ด เชี ย งราย

ดวยระบบติดตามการเผา จากระบบโทรศัพทอัจฉริยะ

ตอนที่ 1

สืบเนือ่ งจากปญหาหมอกควันทีเ่ กิดจากการเผาในทีโ่ ลงไดเกิดขึน้ เปนประจํา ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยชวงระหวาง เดือน กุมภาพันธ-เมษายน ของทุก ป ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศและสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ อยางเห็นไดชดั โดยจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดหนึง่ ทีม่ สี ภาพอากาศทีส่ ง ผลกระทบตอ สุขภาพของประชาชน อันเห็นไดจากคา ฝุน ละอองทีม่ ขี นาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน หรือ ที่เรียกวา “ PM10 ” (Particular Matter less than 10 microns (micrometers) in diameter: PM10) มีคาเกินกวาคามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด (ไมเกิน 120 µg/m3 ตอ 24 ชั่วโมง) เปนประจําทุกป สวนควบคุมไฟปา สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 15 จังหวัดเชียงราย เปนหนวย งานหนึ่งที่รับบทบาทสําคัญในการเฝาระวังและติดตามการเกิดไฟและทําการดับไฟใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ในอดีตการติดตามการเกิดจุดไฟ หรือทีเ่ รียกกันวา“ Hotspot” นัน้ ตองรอการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) จากสวนกลาง ซึ่งทําใหเกิดความลาชา ในการทราบจุดไฟทําใหไฟลุกลามเปนพื้นที่กวางยากแกการควบคุมกอใหเกิดการสูญ เสียทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมากมาย ประกอบกับกําลังเจาหนา ที่ๆมีอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถทําการควบคุมการเผาไดอยางทั่วถึง ดังนั้นคณะวิจัย จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายในการปองกันและติดตามการเผาในพืน้ ที่ โดยเลือกพื้นที่เสี่ยง 5 พื้นที่เปนพื้นที่ตนแบบ ไดแก อ.แมฟาหลวง แมสรวย เมือง เทิง และ อําเภอเวียงแกน ซึ่งเปนอําเภอที่พบ Hotspot สูงทุกป นอกจากกนี้ทีมวิจัยยัง เห็นความสําคัญของการรับทราบขอมูลจุด Hotspot ที่รวดเร็วขึ้น เพื่อการเขาถึงจุด ไฟไดอยางรวดเร็ว การวางแผนการดับไฟ และการระดมเครือขายในพื้นที่เพื่อรวมมือ รวมใจในการดับไฟอันเปนสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน จึงเปนที่มาของงานวิจัย “การสรางเครือขายเพื่อปองกันและติดตามการเผาในพื้นที่ตนแบบ 5 ชุมชนในจังหวัด เชียงราย ดวยระบบติดตามการเผาผานโทรศัพทอจั ฉริยะ” โดยหลักการและสมมุตฐิ าน ดังรูปที่ 1

ซอนทับชั้นขอมูล (overlay) การปกครองในระดับ อําเภอ และตําบล เพื่อการทํางานในเชิงพื้นที่จะไดเปนรูปธรรม รวมกันตอไป หลักการทํางานของ ระบบติดตามการเผาผาน โทรศัพทอัจฉริยะ จะแสดงจํานวน Hotspot ที่เกิดขึ้นใน จังหวัดเชียงรายทุกๆ 10 นาที ตัวอยางเชน เมื่อเวลา 01.40 น. วันที่ 18 เมษายน 2559 พบจุด hotspot ในพื้นที่จังหวัด เชียงรายทั้งสิ้น จํานวน 13 จุด (รูปที่ 2ก) โดยสามารถแสดง คาพิกัดในแตละจุดของ hotspotได (รูปที่ 2ข) แสดงสถิติ การเกิด hotspot รายอําเภอ (รูปที่ 2ค) รายตําบล (รูปที่ 2ง) นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญคือโปรแกรมสามารถทําการขยาย (Zoom) ดูลักษณะพื้นที่ที่ใกลเคียงจุด hotspot ไดอยาง ชัดเจน (รูปที่ 2จ) เพื่อใชในการประเมิณสถานการณและ การวางแผนกําลังคนที่จะใชในการดับไดในเบื้องตน

รูปที่ 1: กรอบความคิดงานวิจัย

(รูปที่ 2ก) Figure 2a นิตยสาร ราชมงคลลานนา 17


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

The network prevents and tracks in the burned area

of five communities in Chiang Rai by smart phones. ( part 1)

The network prevents and tracks in the burned area of five communities in Chiang Rai by smart phones. ( part 1) Smoke problems arising from open-burning occur frequently in the country’s northern Thailand during February to April of every year. These issues affect people’s health and air quality in the area obviously. The weather of Chiang Rai province which affects people’s health because the dust is smaller than 10 microns or “PM10” (Particular Matter less than 10 microns (micrometers) in diameter) which is more than 120 µg/m 3 per 24 hours every year. Forest fi re control section of protected area management offi ces number 15 is an agency with surveillance and monitoring of fire and extinguish fires in the Chiang Rai area. In the past, tracking the occurrence of fire, known as the “Hotspot”, it must wait to send electronic mail (E-mail) from the central. This causes delays in extinguishing fire to spread the wide area and to be difficult to control it, causing the loss of natural resources and environment. Therefore, the board of research recognizes the importance of creating a network to prevent and track burning in five master’s area including Mae FAH Luang, Mae Suai, Moung ,Wiang Kaen, and Thoeng district which are found many numbers of hotspot every year. The research team see to get points faster for Hotspot access point power quickly. Fire planning and network cooperation in extinguishing fire, which is considered as the primary cause of smoke. The research title “The network prevents and tracks in the burned area of five communities in Chiang Rai by smart phones “has important idea in Figure 1.Working principle of the system burning through a smart phone as a tracking link hotspot information from http://firms.modaps. eosdis.nasa.gov/firemap which is a part of The National Aeronautics and Space Administration (NASA). The hotspot is the point or area of detection technology that has the most heat from normal value on the surface of the Earth. (รูปที่2จ) Figure 4 (รูปที่ 2ง) Figure 3

18 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

By using measuring devices, heat (Thermal Sensor) mounted on the satellite (Earth Observation Satellite) explore the world. By installing and using the Aqua satellite on Terra MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) check point Hotspot throughout Southeast Asia. For this research, we create sever web to filter hotspots of only Chiang Rai province automatically and use geographic information system (GIS: Geographic Information System) with the overlay layer (overlay) district and sub-district level in order to work for risk area. Working principle of a tracking system to burn through a smart phone will display the number of hotspot which occurred in Chiang Rai province every 10 minutes for example, In Figure 2a there are 13 hotspots at 1:40 pm on April 18, 2016, Figure 2b can be expressed in the coordinates for each point of the hotspot and expand (Zoom) view of a nearby point hotspot areas is clearly visible is used to estimate the situation and planning, Figure 2c shows hotspot navigator to find out a short cut way to hotspot position. In Figure 3, the coordinates for each point of the hotspot are an easy table. Finally, there are top five districts and subdistricts where are summarized every day in Figure 4 and 5. (รูปที่ 2ค) Figure 2c

(รูปที่ 2ข) Figure 2b

Figure 5


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

สาหรายไก ผลิตภัณฑสาหรายนํ้าจืด

สาหรายไก หรือมีชื่อวิทยาศาสตรวา คลาโดฟอรา โกลเมอรา ตา คัตซิง (Cladophora glomerata kutzing) เปนสาหรายสีเขียว ประเภทเสนสาย มีลักษณะเปนเสนยาว สีเขียวสด พบทางภาคเหนือ ของประเทศไทยโดยเฉพาะแมนํ้านาน ในอําเภอภูเพียง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน และแมนาํ้ โขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สาหรายชนิด นี้ มีหลายชื่อไดแก ไกเหนียว หรือไกคาง, ไกเปอย หรือไกไหม, ไกตะ, สาหรายไก, สาหรายไคร, ไกคาว เปนสาหรายทีข่ นึ้ อยูบ นกอนหินบริเวณ ทองนํา้ ความลึกลงไป 30-50 เซนติเมตร หรือหาดหิน โดยมีความยาวมาก ถึง 1-2 เมตร และจะพบบริเวณที่คุณภาพนํ้าดี ใสสะอาด และมีนํ้าไหล เอื่อย พบไดในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม โดยมีหลายงานวิจัยที่กลาวถึงคุณคาทางโภชนาการของสาหรายไก วามี โปรตีนสูงกวา การรับประทานเนื้อปลา มีวิตามินและเกลือแร มากกวา 18 ชนิด อีกทั้งมีสารตานมะเร็ง และมีกากใยอาหารสูงกวาสาหรายทะเล นอกจากนี้ ไกมีปริมาณเบตาแคโรทีนสูงกวาแครอทถึง 4 เทา มีวติ ามิน บี 1, บี 2 มากกวาผักบางชนิด, โปแตสเซียม, แคลเซียม, เหล็ก, ซีลีเนียม, กรดโฟลิก และกรดแพนโทธีนิก เปนตน รวมถึงคลอโรฟลด และแคโร ทีนอยด ที่มีฤทธิ์ชวยตานอนุมูลอิสระ การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นจาก สาหรายไกนั้นถือวาเปนการชวยสืบสานวัฒนธรรมดานอาหารใหคงอยู โดยปกติชนเผาไทลื้อจะนิยมนําสาหรายไกมารับประทาน ไดแก หอนึ่ง ไก นํ้าพริกไก และไกยี เปนตน ซึ่งสาหรายไกยีเปนอาหารคาวที่ไดรับ ความนิยมในผูคนทุกเพศ ทุกวัย ทําใหมีวางจําหนายในชวงฤดูกาลมาก แตเนื่องจากในสวนผสมมีการใชนํ้ามันสําหรับผัดสาหรายไกใหหอมและ ปรุงรส ทําใหผลิตภัณฑสาหรายไกยีมีอายุการเก็บรักษาสั้นประมาณ 1 สัปดาหเทานั้น ดังนั้นจึงเกิดเปนที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑสาหราย ไกยีสตู รลดนํา้ มัน โดยไดรบั การสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ป 2558 ดําเนิน “ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากสาหรายนํา้ จืดในจังหวัดนานสูตลาดอาเซียน ” มีวัตถุประสงคเพื่อแปรรูปสาหราย นํ้าจืดหรือสาหรายไกออกจําหนาย เพื่อสรางรายไดในครัวเรือนเพิ่ม ขึ้น โดยถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑสาหรายไก ไดแก สาหรายไกยีสูตรลดนํ้ามัน สาหรายแผนทรงเครื่อง ผงโรยหนาสาหราย ปรุงรส ขาวเกรี ย บสาหร า ยไก ทองม ว น ทองพั บ สาหร า ยไก และ

ช ว ยพั ฒ นาบรรจุภัณฑ และฉลาก บานหาดผาขน หมู 3 ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. นาน เปนอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนานที่มีวัตถุดิบสาหรายไก โดยชุมชนไดจดั ตัง้ กลุม แปรรูปสาหรายนํา้ จืดบานหาดผาขนขึน้ มีสมาชิก จํานวน 30 คน ดําเนินกิจกรรมแปรรูปสาหรายไก ในชวงฤดูสาหรายไก ชาวบานมีการนํามาบริโภคในครัวเรือนเปนอาหารทองถิน่ แตไมสามารถ ทําการผลิตเพื่อจําหนายได เนื่องจากขาดองคความรูเรื่องการแปรรูป ผลิตภัณฑ ดังนัน้ คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน นา นาน นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช รสเครือ และ อา จารยชนินทร แกวมณี ไดเขาใหบริการวิชาการจนชุมชนสามารถดําเนิน กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และสามารถผลิตสินคาเพื่อสงจําหนายในราน คา OTOP จ.นาน สงผลใหมีรายไดเสริมในครัวเรือนมากขึ้นเทคโนโลยีที่ ใชในการแปรรูปสาหรายไก ไดแก ลดการใชนํ้ามันในผลิตภัณฑสาหราย ไกยี ซึง่ ผลิตภัณฑสาหรายไกยี เปนผลิตภัณฑทอ งถิน่ ทีม่ กี ารเจียวกากหมู เปนสวนผสม สงผลใหผลิตภัณฑมกี ลิน่ หืนเร็ว อายุการเก็บรักษาสัน้ ดังนัน้ ทางโครงการจึงไดพฒ ั นาผลิตภัณฑตอ ยอดจากภูมปิ ญ  ญาทองถิน่ เดิม โดย ลดการใชนาํ้ มันในผลิตภัณฑ ทําใหสามารถลดการเหม็นหืน อายุการเก็บ รักษานานขึ้นจากเดิม โดยรสชาติไมเปนเปลี่ยนแปลง แสดงดังแผนภาพ

กระบวนการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการถายทอดสูชุมชน ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑสาหรายไกยีสูตรลดนํ้ามัน สวนผสม สาหรายไก 20 กรัม งาขาวคั่ว 30 กรัม งาดําคั่ว 30 กรัม หอมแดงเจียว 25 กรัม ผงปรุงรส แบบเจ 5 กรัม นํ้าตาลทราย 3 กรัม เกลือ 2 กรัม นํ้าสะอาด 10 กรัม

1.ชั่งสวนผสมทั้งหมด 2.ผสมนํ้าสะอาด ผงปรุงรส นํ้าตาลทราย เกลือในกระทะดวยไฟออนคนจนละลาย 3.ใสสาหรายไกแหงลงไปคลุกใหเขากัน ยีจนแหงดวยไฟออน 4.เติม งาขาวคั่ว งาดําคั่ว หอมแดงเจียว คลุกผสมใหเขากัน 5.ทิ้งไวใหเย็น 6.บรรจุลงถุงฟอยด ปดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ไดนาน ประมาณ 3 เดือน

ขอขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช รสเครือ และ อาจารยชนินทร แกวมณี หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ที่อยู : 59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 เบอรโทรศัพท : 054 710259 ตอ 1161 เว็บไซต : www.nan.rmutl.ac.th นิตยสาร ราชมงคลลานนา 19


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

Algae Processed Product Algae (Cladophora glomerata kutzing) is a green fresh water weed with string shape. It can be found in the North of Thailand, especially in the Nan River flowing along several districts of Nan Province, such as Phu-Pieng, Tha Wang Pha and in the Mekong River in Chiang kong District, Chaing Rai Province. This algae variety is known in many local names, such as Gai Neaw, Gai Kang, Gai Paey, Gai Mai, Gai Tha, Sa Rai Gai, Sai Rai Kai, and Gai Kao. This algae can grow on the river bed rocks under the river for 30-40 centrimeters in depth. The growth of the algae can be 1 - 2 meters, especially when growing in the slow flowing and good quality river. The algae grows well in the cold season (November-May). Several research projects insist that the algae provides higher protein when compared to fish. The algae contains more than 18 vitamins, miberals, anti-oxidant and fibre than the seaweed. Besides, the algae provides more four times beta-carotine and fibre than carrot. Moreover, more B1 and B2 vitamins, potasium, iron, selenium, folic acid, pantothenic acid, cholophyll and carotenoids which are the anti-oxidant substancess are provided in algae. The development of locally algae processed product helps in maintaing the food culture. Generally, Tai lue tribe uses this algae in their recipe, such as steamed algae, algae chili paste, and fried algae. Fried algae is a fomous main course for general people. This product can be sold in season. However, by adding so much oil, it causes a-few-week preservation. As such, this is a rationale of the project to develop a less oiled processed algae product, under the support of the Ministry of Science and Technology in 2015. The project titled “Development of Algae Product in Nan Province for ASEAN Market”, aims to process the less oiled algae to be sold in the market and to increase the family income. The project transfers the algae processed technologies, such as less oiled fried algae, algae sheet, algae seasoning powder, algae cripspy cracker, and any other kinds of algae products, and to develop the package and label of algae product. Baan Had Pha Kon, Moo 3, Tumbom Muang-jung, Phupiang District, Nan is one of the areas which has algae.The Algae Processed Product Group with 30 members was established in the community. In the past the local people processed the algae as household food during the algae 20 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

season. However, they lacked knowledge to process it as commodity. Therefore, RMUTL Nan Technology Clinic, led by Assis. Prof. Dr. Piyanuch Roskrue and Lecturer Chanin Kaewmanee, has helped solve the problem. Nowadays, the group can supply the product to Nan OTOP shop adequately. Consequently, the household in the community have increased income. The technology used in processing algae product is oil reducing in the product processing. As pork crackling is one of the ingredients of the local algae product, the product itself turns rancid quickly. To solve the problem, this project has developed the local recipe by reducing the amount of oil used in product-processing. This method can reduce the rancidity, lengthen the preservation duration and keep the original taste of the product as presented in the following figure. scientific and technological procedure in less oiled algae processed production being transfered to community Ingreidients Algae 20 grams Fied white sesame Fried black sesame Fried shallotts Vegetarian seasoning Sugar Salt Water

30 grams 30 grams 30 grams 5 grams 3 grams 2 grams 10 gram

1.weighting all ingredients 2.Add water, seasoning powder sugar, salt and cooking over low heat. Stir till dissolved. 3.Add dried algae and stiring well untill dried with low heat. 4.Add fried white and black sesame, and shall ot. Stir them well. 5.Leave them cool. Put them in a foiled bag. Zealed it well. Keep it in normal room temperture. This can keep it for three months.

Thank you the Ministry of Science and Technology and the Technological Clinic of RMUTL Nan Project Coordinators: Assist. Prof. Dr.Piyanuch RodKrue and Chanin Keawmanee Organization : Rajamangala University of Technology Lanna Nan Address : 59 Moo 13, Fai Keaw Sub-district, Phu Pieng District, Nan Province, 55000 Tel: 054 - 710259 - 1161 Website : www.nan.rmutl.ac.th


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

นศ.ราชมงคลลา้ นนาตาก สุดเจง๋

สราง Application ชวยเหลือสังคม ในโลกยุคโซเชียลที่ไมวาจะมองไปทางไหน ก็จะพบเห็นผูคน ใชงานโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันตางๆ ทั้งดานการติดตอสื่อสาร ดานความบันเทิง ดานธุรกรรมการเงิน หรือตอบสนองความตองการ ในดานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และ เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ไดเล็ง เห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ โดยนําการใชงาน แอปพลิเคชันมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนตอ สังคม ดังนี้ แอปพลิเคชันฝกพิมพดีดสําหรับผูพิการทางสายตา นายพิธิวัต ถาวรกุลชัย และ นายพิริยะ ชื่นหมี้ นักศึกษาสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ตาก สราง แอปพลิเคชันฝกพิมพดีดสําหรับผูพิการทางสายตา โดยมีอาจารยธีระ คําชู เปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ซึ่งหลัการทํางานจะสั่งงานดวยเสียง พูด ทําใหผูพิการทางสายตาสามารถเขาสูบทเรียนและแบบฝกหัดไดโดย ไมจาํ เปนตองมีผฝู ก สอนในการนําเขาสูบ ทเรียนตามวิธแี บบเดิม นอกจาก นี้ตัวแอปพลิเคชันยังมีการบันทึกระดับคะแนนของผูเรียน เพื่อประเมิน ผลการทดสอบบทเรียนในแตละครั้ง ทั้งนี้ไดมอบแอปพลิเคชันฝกพิมพ ดีดใหแกโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ เพื่อ นําไปใชงานใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนตอไป

แอปพลิเคชันภาพเสมือนจริง สื่อการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมวัย นายอุเทน หลับภา และ นายวิทวัส พูลพิพัฒน นักศึกษาสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ตาก สราง แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมวัยดวยหลัก การทํางานของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) เพื่อสรางรูปโมเดล 3 มิติ โดยมีผศ.เอกลักษณ สุมนพันธุ เปนที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ ทํางานบนอุปกรณสมารทโฟนบนแอนดรอยด โดยจะ โฟกัสกลองไปยังตัวชุดคําศัพทมารคเกอรที่ออกแบบไว จากนั้นโมเดล 3 มิติ เปนรูปภาพคําศัพทจะปรากฏขึ้นมา มีมุมมองในลักษณะ 360 องศา ของตัวโมเดล สงผลใหนักเรียนที่ใชงานแอปพลิเคชันเกิดความสนใจ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการเรียนรูชุดคําศัพทที่ไดออกแบบไวทั้งหมด 6 บทเรียน พรอมหนังสือคําศัพท ซึ่งไดสงมอบใหกับโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยา นุสรณ อ.เมือง จ.ตาก

ซึ่งทั้งสองแอปพลิชันนี้สามารถใชงานไดจริง และตอบสนองความตองการของผูพิการและเด็กประถมวัย ในดานการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนตอผูใชงาน และชวยลดภาระของผูสอนได ทั้งนี้ในอนาคตอันใกลสามารถนําไป ตอยอดและพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหมีฟงชันการใชงาน ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความจําเปนในการ ใชงานและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป นิตยสาร ราชมงคลลานนา 21


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

RMUTL Tak’s Students to Invent Excellent

Application to Serve Society

Nowadays it is the era of online society where most people rely on social media and many applications to communicate, entertain, do financial transaction, and ease their tasks to make their daily lives more convenient. According to this circumstance, RMUTL Tak’s Computer Engineering Department, of Engineering Faculty, insists the importance of ‘Hands-on’ students by applying the use of applications to benefit the society as following;

3D Illustration Application; English Teaching Materials for Pre-School Students Mr.Utein Lap-pa and Mr.Witawat Pulpipat, Computer Engineering students, generate an English teaching application for pre-school students using technology of Augmented Reality (AR) in creating 3D models, which is advised by Asist. Prof.Ekkaluk Sumonpan, the thesis advisor. This application is able to be operated on Android smartphones that can aim its focus to target set of vocabulary designed. After that, the application will launch 360 ํ 3D illustration of that word on the Typing Application for the Visually Impaired This application is created by Mr.Pitiwat Thawonkulchai screen. This results to drawing lots of the students’ attention and Mr.Piriya Cheun-Mee, Computer Engineering students, and increasing learning efficiency of designed 6 lessons of Engineering Faculty, under whom Mr.Teera Kom-Chu, the vocabulary with the books. Furthermore, this English thesis advisor, supervises. The application is able to function vocabulary application is given to Rattana Wittayanusorn by voice. This allows the blinds to access lessons and exercise Municipality Area 4 School in Tak province. The two applications are proved practical, and without an instructor as the traditional instruction does. In addition, this program can record scores of the learners to respond the needs of the blinds and pre-school evaluate their result of each lesson. After this, the group gives students effectively. These applications benefit the users the typing application to the Northern Royal School for the and minimize instructors’ teaching tasks. In the future this application project can be furnished and developed Blinds to accommodate the lessons in the school. with various functions that are capable of multi-tasks that support the users’ needs and help facilitate the society.

22 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

สื่อการเรียนรูสําหรับ

คุณแมมอื ใหม

การพัฒนางานอนามัยแมและเดก็ เปน สิง่ สําคัญในการ ลดปญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอดบุตร ทุกวัน นี้ยังมีผูหญิงที่เสียชีวิตจากปญหาดังกลาวโดยเฉลี่ยวันละ 1-2 คน มีแมและเด็กจํานวนมากเจ็บปวยรุนแรงถึงพิการ สาเหตุเหลานี้จะลดลงเมื่อผูหญิงมีสุขภาพแข็งแรงและมีภาวะ โภชนาการดีตั้งแตกอนตั้งครรภ มีการตั้งครรภเมื่อพรอม และมีความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา ลําปาง และ โรงพยาบาลเขลางคนคร-ราม ไดตระหนักถึงความสําคัญ เรือ่ งสุขภาพของ แมและเด็กจึงรวมกันทําการวิจัยเรื่อง “ สื่อการเรียนรูสําหรับคุณแม มือใหม ” ชวงเริม่ ตัง้ ครรภถงึ อายุเด็ก 2 ปกรณีศกึ ษา โรงพยาบาลเขลางค นคร-ราม โดยมีการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ การจัดกิจกรรมพิเศษ สําหรับคุณแมตงั้ ครรภ เด็กและครอบครัว การประชาสัมพันธสาระความ รูและเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชน สื่อการเรียนรูสําหรับคุณแมมือใหมชวงเริ่มตนตั้งครรภถึงอายุ เด็ก 2 ป เปนสือ่ นําเสนอ 2 มิติ ในรูปแบบการเลือกชม จัดทําโดยนางสาว กรรณนกิ าร ทาววงศบาล และนางสาวจุฑารัตน ชูสงั ข นักศึกษาสาขาวิชา ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง โดยมีอาจารยบริวชั ร สืบคุณะ เปนอาจารยทีป่ รึกษา การทํางานวิจัยไดศึกษาความตองการของผูใชงานและพัฒนารูปแบบ สื่อสาระนารูคุสุขภาพเรื่องแมและเด็ก จากเดิมที่โรงพยาบาลเขลางค นคร-รามไดจดั ทําแบบเสียงบรรยายซึง่ ไมมคี วามนาสนใจและไมสามารถ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาไดชัดเจน มาเปนสื่อ 2 มิติ ที่มีทั้งภาพ และเสียง ผานการออกแบบและการนําเสนอทีน่ า สนใจ เนือ้ หาความยาว ประมาณ 20 นาที ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ 1.การเตรียมความพรอม กอนเปนคุณแม การเตรียมตัวกอนตั้งครรภและสัญญาณแรกกเริ่มของ การตัง้ ครรภ 2.ปฏิทนิ การตัง้ ครรภตงั้ แตอายุครรภสปั ดาหที่ 1-40 3.การ ปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของคุณแมหลังคลอด คําแนะนําเกี่ยวกับ การปฏิบตั ติ วั หลังคลอด การบริหารรางกายและทาบริหารรางกาย4.การ เรียนรูพัฒนาการของเด็กตามวัย เด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน ,1-2เดือน, 3-4 เดือน , 5-6 เดือน, 7-8 เดือน, 9-10 เดือน, 11-12 เดือน, 13-15 เดือน, และ 19-24 เดือน จากผลการวิจยั ทีผ่ า นการประเมินโดยผูใ ชสอื่ ประกอบดวย เจา หนาที่พยาบาล 5 คน เจาหนาที่ฝายสารสนเทศ 5 คน และคุณแม 20 คน

พบวาดานการออกแบบ สื่อ 2 มิติมีรูปแบบที่นาสนใจ ทั้งตัวอักษร การ ใชสี การจัดวาง การทําแอนนิเมชั่น ผูใชมีความพึงพอใจมากที่สุด ขณะที่ ดานประสิทธิภาพของสือ่ มีเนือ้ หาทีเ่ ขาใจงาย สือ่ อความหมายไดชดั เจน ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สื่อการเรียนรูสําหรับคุณแมมือใหมเปนอีกหนึ่งตัวชวยในการ เผยแพรขอมูล สําหรับคุณแมมือใหม เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอม ในระหวางตั้งครรภและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อปองกันสภาวะแทรกซอ นอืน่ ๆ ทีอ่ าจทําใหเกิดอันตรายได โครงการดังกลาวคาดวาจะมีการพัฒนา ตอยอดโดยนักศึกษารุน ตอไป ซึง่ จะมีการเพิม่ รายละเอียดเนือ้ หาการดูแล บุตรอยางละเอียดในชวงแรกเกิดถึง 1 ขวบ เพือ่ เปนสือ่ การเรียนรูข องคุณ แมและครอบครัว นิตยสาร ราชมงคลลานนา 23


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

Learning Media

for New Mother The development for maternal and baby’s health are the important factors to reduce problems on women’s pregnancy and in giving birth. Nowadays, an average of one or two women dies every day due to these problems. A lot of pregnant women and babies are facing serious illnesses or deformities. These symptoms can be reduced if pregnant women are healthy and having proper diet at the beginning and in whole duration of their pregnancy. Moreover, pregnancy at the right time as well as knowing how to take care of oneself are also very essential. Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) Lampang and Khelangnakhon-Ram Hospital realized the important of maternal and baby health issue. The research is conducted on the topic of “Learning Media for New Mother” from the duration of conception to two–year-old child at Khelangnakhon-Ram Hospital. The advice is focused on the area of mother’s health, special activities during pregnancy, after giving birth and special activities also for the baby after birth and for the family members who will help take care of the mother and the baby as well, and also giving essential knowledge and tips for pregnant women. Learning media for new mother is presented in 2 dimensions with selected model. The researchers are Miss Kannika Thawwongban and Miss Jutarat Chusang. Both of them are students from the Information System, Computer Department, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, RMUTL Lampang. The supervisor is Ajarn Boriwat Seubkhuna. The research aims to study the need of users and to develop learning media for mom and kids. In the past, the media was designed with audio only which was not very interesting and could not clearly show and tell the content. The new learning media includes both visual and audio

24 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

which is designed and presented in an interesting way that will help the new moms visualize and hear the content. The duration of the content is about 20 minutes. The content composes of 4 topics that are as follows : 1.The preparation of pregnancy and motherhood, and the first signal of conception. 2. The pregnancy calendar from the first to the fortieth week. 3. The way to take care of the mother’s health during pregnancy and after giving birth through physical exercises. 4. Learning the development of the baby from newly born baby to 1 month of age, 1 to 2 month of age, 3 to 4 month of age, 5 to 6 month of age, 7 to 8 month of age, 9 to 10 month of age, 11 to 12 month of age, 13 to 15 month of age and 19 to 24 month of age respectively. The research is evaluated by group of people who use this media that includes 5 nurses, 5 information system offi cers, and 20 mothers. The result reveals that the 2 dimensions of the learning media design is very interesting in terms of letters, colors, arrangement, animation and contents. The users are most satisfied with the effectiveness of the content which is very easy to understand and easy to apply.

Learning media for new mom is another way to provide useful information for new mothers. They are going to learn how to prepare and take care of their health both mother and the baby during pregnancy and after giving birth to prevent from dangerous complications. This research is expected for further development in terms of providing more information about looking after newly born baby up to one –year-old. This learning media is designed for mother and her respective family members.


วิ จ ั ย และ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์

ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผานระบบโทรเวชกรรม นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์

2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ลานนา ควารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการแขงขัน ประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว ครั้งที่ 15 (YECC 2016) ประเภท นิสิต นักศึกษา ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand Contest Festival 2016 ภายใต แนวคิด “ From STEM to Startup : สรรคสรางทรัพยากรมนุษย บม เพาะธุรกิจ Startup ไทย ” ซึ่งเปนการนําองคความรูทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร มาบูรณาการเขาดวยกัน สรางสรรคเปนผลงานเพือ่ เขาประกวดเวทีนจี้ งึ เปนเวทีสาํ คัญทีเ่ ปดใหมกี าร แสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีตลอดจนนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรคเพือ่ เปนกําลังสําคัญ ที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาดวยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอยอดสูการใชงานไดจริงสรางโอกาสสูการเริ่มตนธุรกิจเพื่อการเติบโต แบบกาวกระโดด (Startup) โดยดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานในพิธีเปด นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย และนายอภินันท์ บุญทอง นักศึกษา (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเลกทรอนิกสและโทรคมนาคม ชั้นปที่ 3 คณะ วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ควารางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวด วงจรอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว สิ่งประดิษฐชื่อ “ ระบบตรวจสอบผูปวยผาน ระบบโทรเวชกรรม ” (Portable Multi-parameter for Telemedicine) ซึ่งเปนผลงานที่สามารถนําไปตอยอดและประยุกตใหเกิดประโยชนใน วงการแพทยตอ ไป โดยมี อาจารยผดุงศักดิ์ วงศแกวเขียวและอาจารยภาณุ วัฒน มาละแซม เปนอาจารยที่ปรึกษา อภิรักษ์ หนึ่งในทีมผู้พัฒนา กลาววา “ ระบบตรวจสอบผูปวย ผานระบบโทรเวชกรรม ” เปนการนําแนวคิดการรักษาที่ใชงานผานเครือ ขายอินเตอรเน็ตและผานระบบ Videoconference ที่มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะของระบบโทรเวชกรรมมีหลากหลายลักษณะงานระบบดังกลาว ยังสามารถใชงานในดานการศึกษาทางไกลของแพทยและเจาหนาที่เพื่อ เพิ่มพูนความรูและพัฒนาความสามารถของแพทยและเจาหนาที่ไดอยาง ตอเนื่องมีวัตุประสงคเพื่อเผยแพรการรักษา การดูแลและใหการศึกษา ดานสุขภาพและสาธารณสุขแกประชากรทีอ่ ยูห า งไกลรวมไปถึงประชากร ที่อาศัยอยูในทองถิ่นที่มีแพทยหรือสถานพยาบาลไมเพียงพอซึ่งคนไขจะ ไดปรึกษากับแพทยทั้งๆที่คนไขอยูบานและแพทยเองอยูที่โรงพยาบาล สําหรับผลงานชิ้นนี้ ยังคงตองมีการพัฒนาตอยอดและนําไปสูการนําไปใช ในวงการแพทยตอไป มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย เปน งานประกวดแขงขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ดําเนินการอยาง ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู ความสามารถของเยาวชนไทยดานเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร สารสนเทศ ใหสามารถพัฒนาผลงานทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ โปรแกรมคอมพิวเตอรทนี่ าํ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ เศรษฐกิจและ สังคม ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และเปนการสัง่ สม บมเพาะ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของประเทศ อันจะเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งตอ การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ภายใตแนวคิด “ From

STEM to Startup: สรรคสรางทรัพยากรมนุษย บมเพาะธุรกิจ Startup ไทย ” โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแขงขันสุดยอดผลงาน นวัตกรรมดาน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม จัดขึ้น ในระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอส ซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร อางอิง อภิธานศัพท (Glossary) โทรเวชกรรม = TELEMEDICINE ความกวางแถบความถี่ (Bandwidth) ความแตกตางระหวางความถี่บนหรือความถี่สูงสุดและลางหรือความถี่ ตาํ สุดในชวงตอเนือ่ งกันของความถี่ ใชสาํ หรับระบุความสามารถในการรับ-สงขอมูล ในชวงเวลาหนึ่ง มีหนวยวัดเปนรอบตอวินาทีหรือเฮิรตซ (Hz) เขารหัส/ถอดรหัส (CODEC) คํายอของ coder-decoder การแปลงสัญญาณภาพหรือเสียงแอนาลอกเปน สัญญาณภาพหรือเสียงดิจิทัล และการแปลงสัญญาณภาพหรือเสียงดิจิทัลเปน สัญญาณภาพหรือเสียงแอนาลอก มาตรฐานขอมูลภาพดิจิทัลและการสื่อสารดานการแพทย (Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM)) มาตรฐานกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลภาพดิจิทัลจากอุปกรณทางการแพทย และการแลกเปลี่ยนขอมูลภาพระหวางอุปกรณทางการแพทย มาตรฐานขอมูลสุขภาพสากลเอชแอลเซเวน (Health Level Seven International: HL-7) มาตรฐานสากลสําหรับกําหนดรูปแบบขอมูลและกระบวนการเพือ่ การแลกเปลีย่ น อิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยบริการดานสุขภาพ การสงขอมูลแบบทันที (Real time) การรับสงสัญญาณผานดาวเทียม ประกอบดวยระบบบันทึกขอมูล ระบบสง สัญญาณผานดาวเทียมและระบบแสดงตําแหนง (Global Positioning System: GPS) โดยใชการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม Inmarsat - C และดาวเทียม NOAA(ระบบ ARGOS) การสงขอมูลแบบจัดเก็บกอนสงตอ (Store and Forward) วิธีการสงขอมูลชนิดหนึ่ง โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บที่แหลงกําเนิดเพื่อใหไดความ สมบูรณของขอมูลในระดับหนึ่งกอนที่จะมีการสงขอมูลที่จัดเก็บไวทั้งหมดไปยัง ปลายทาง อ า งอิ ง จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/ view/2686

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 25


งานบริ ก ารวิ ช าการ

RMUTL students have been awarded the National Prize for the Invention of the Telemedicine for Medicine Support. A team of two RMUTL students from Electrical engineering and telecommunication program under Bachelor of Science in Industrial Education has been awared the winnining prize from the Youth’s Electronics Circuit Contest 2016: YECC 2016 for the undergruaduates team. The contest was held in the Thailand” Contest Festival 2016. The contest has designed under the concept of “From STEM to Startup : Creation of Human Resourses for Startup Business Thailand” . The project promotes the innovation of various disciplines; Science, Technology, Engineering and Mathematics in the production of creative projects for the mean of national competititon. Heceforth, this project has given a Platform for thai youth to exchange their talents. Moreover, many interesting ideas and projects by the contemporary youth can be applied to the development of various disciplines associated with science and technology. Apart from this, the concept of sustainable projects would contribute to the effective improvement of the country. The study of science and technology can be taken into practice and fulfill the country’s demands for the opportunity to start up the business (Startup). The program has received an honest from Dr. Pichet Durongkhaverot, the minister of the Ministry of Scicne and Technology as the chairman. Mr. Apirak Sangn-Gern-Chai and Mr. Apinan Boonthong, two 3rd year students from Electrical engineering and telecommunication program under Bachelor of Science in Industrial Education, the faculty of Engineering, RMUTL have awarded the winner prize for the youth competition of electronic curcuit. The awarded prize was for the innovative invention of “The Portable Multi-parameter for Telemedicine”. This invention has received a great attention as it can be applied for medicines and medical benefits in the future. The successful project has given an advise by Aj. Phadungsak Wongkhawkeaw and Aj. Panuwat Malasam. Mr. Apirak, one of the project team member has given a remark that of the invention of “The Portable Multi-parameter for Telemedicine” has influenced by the treatments through internet system and the Videoconference which is found to be the most effective for Telemedicine. There are several tasks which can be implemented to enhance the potential of distance medicines and treatments. With this regards, this innovative medical knowledge would provide a significant advantages for medical staffs for the development of medicines. Moreover, this finding was actually aimed at providing more conveniences relating medical treatments to the villages and the population who live in a remote areas. Therfore the aim of this project were; to educate the rural areas population who lack in an opportunity to access to innovative medical services; to develop the understanding of the people regarding health care particularly the people who live far from the hands of doctors, nerses or medical staffs. The idea of the project is that it helps the patients to get 26 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

immediate interaction with potential doctors through distance communication. However, this project needs to be developed and improved in oder to give the best advantages to medicines. Thailand IT Contest Festival is considered to be a well-known Platform which allows the competition of potential innovative projects deal with Technology. It povides the opportunities for knowledge exchange between the creative and talented youth from various parts of Thailand. the contests were held at NECTEC anually with the aim to promote the application of knowledge on Technology, electronics, computer and information technology among Thai youth for the improvement of economics and society’ conditions. The project believs that the awareness of global technology advancement is necessary for the collection of knowledge, wisdom, and can give a significant contribution to the development and improvement of human resources which is found to be the most effective factor to raise the country’s economics growth. Henceforth , the concept of the IT contest can be explained as “From STEM to Startup: The Creation of Human Resourses for Startup Business in Thailand. For the Thailand IT Contest Festival 2016 has been held between 15th-17th March 2016 at Mahisorn Halls, SCB Park, Thai Commercial Bank, Co. Ltd, Bangkok. This gathering allows many IT inventions were represented by the youth from all over Thailand under 4 main activities. Reference : Glossary;TELEMEDICINE Bandwidth The difference between the maximum frequency and the minimum frequesncy in a continuous range of the frequency can be used to indicate the capability of data transmission at certain period of time. Herz (Hz) is named for the number of the occurrences of a repeating event per second. Decoding (CODEC) The abbreviation for coder and decorder of the transmission of images signals or analog data into images and digital sounds or even to convert images and digital sounds into image signals and analog sounds. Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM)) To standardize the format for digital image and communication in Medicine and well as for data exchange between medical appliance. Health Level Seven International: HL-7) International standard for the descriptions of information and data trasfering through the electronic exchange between health care services. Real time Communication Data rasfering through satellite consists of data recording system, trasnponder, communication channels; reciever and decoder and the GPS (Global Positioning System). Real time communication allows there users to receive the data through the satellite named “Inmarsat – C” and NOAA(ARGOS system) Store and Forward This is another way to transfer the message, data or information where the content will be stored in the original source in order to provide a potential data before carry the collected data to the its destination. Reference: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/ view/2686


งานบริ ก ารวิ ช าการ

ส่งต่อนํ้าบริสุทธิ์ แกโ่ รงเรียนยากไร้

นํ้าเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิตทุกชีวิต ไมวาจะเปนมนุษย สัตวเล็กหรือสัตวใหญ ตลอดจนพืช ถาขาดนํ้าก็จะตองแหงเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด มนุษย ตองใชนํ้าสัมพันธอยูกับชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการ ใชน้าํ สําหรับดื่ม ใชหุงตมอาหาร ใชทําความสะอาดสิ่ง สกปรกตาง ๆ หรือแมแตในภาคอุตสาหกรรมและภาค เกษตรกรรม ก็ต อ งใช เ ป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ทั้ ง สิ้นดังนั้นนํ้าจึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของ มนุษยในแตละชวงชีวิต นํ้าถือเปนสวนสําคัญในการ ควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายใหเปน ไปไดอยางปกติ ทั้งช ว ยละลายวิ ต ามิ น และแร ธ าตุ ที่ เปนประโยชนรวมไปถึงการนําพาสารอาหารใหไหล เวียนไปตามเซลลตางๆ ของรางกาย แตในการใชนาํ้ เพือ่ อุปโภค บริโภคนั้นนํ้าก็จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมีนํ้า บริสุทธิ์เพื่อใชชีวิตประจําวันจากปญหาดังกลาว

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 27


งานบริ ก ารวิ ช าการ

ทีมวิจัยพัฒนาชุดเครื่องกรองนํ้าต้นแบบสําหรับอุปโภคบริโภค ส่งต่อนํ้าบริสุทธิ์แก่โรงเรียนยากไร้ The water purifier prototype development for consumption to bring pure water into the poor schools ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโยธาและ สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรและ อาจารยจิรพัฒนพงษ เสนาบุตร อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สองนักวิจัยจากมทร.ลานนา เชียงราย พรอมดวยทีมนักศึกษา ประกอบ ดวยนายกฤษฎา ปญโญใหญ นายชาญนรงค ตะยศ และนางสาวภัทรสุดา ฟูเจริญสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงไดรว มกันศึกษาวิจยั และรวม กันสรางชุดตนแบบเครื่องกรองนํ้าที่มีระบบการกรองสําหรับชุมชนโดยใช หลักการระบบการกรองโดยใช สารกรองแมงกานีส (Manganese Sand) ซึง่ เปนสารกรองนํา้ ชนิดหนึง่ มีคณ ุ สมบัตสิ ามารถกําจัดสารโลหะ เชน สนิม เหล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งสารละลายเหล็กที่ปนมากับนํ้า เหมาะสําหรับนํ้า บาดาล นํ้าคลอง และแหลงนํ้าตามธรรมชาติ สวนเครื่องกรองนํ้าดื่มจะใช สารกรองคารบอน หรือ Activated Carbon เปนสารกรองนํ้าประเภท หนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเปนตัวดูดซับและคัดกรองจึงทําให สารกรองคารบอน มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนไดและสารกรองเรซินซึ่ง จะทําการแลกเปลี่ยนไอออน (ION Excange Resin) โดยการดูดแคลเซียม และแมกนีเซียมจากนํา้ ทีไ่ หลผานตัวเรซิน ในขณะเดียวกันสารกรองเรซินก็ คายโซเดียมออกมาจากตัวใหกบั นํา้ สารกรองเรซินดึงเอาความกระดางในนํา้ ออก ดังนั้นในนํ้าที่ผานสารกรองเรซินจึงไมมีตะกรันหรือหินปูน และยังทํา ใหนํ้ามีความออน รสชาตินํ้าดีขึ้นไมกระดางเหมือนนํ้าประปา ดร.มงคลกร หนึ่งในทีมนักวิจัยกลาววา “ การสรางชุดเครื่อง กรองนํ้าที่มีระบบการกรองเขามาชวยนั้น สามารถกรองทั้งนํ้าประปา และ นํา้ บาดาลใหใสสะอาด ชวยลดกลิน่ สี สารแขวนลอย และตะกอนตาง ๆ ซึง่ สามารถใชไดนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่ดีตอสุขภาพ มีความปลอดภัย จากระบบการกรองทีด่ ี งายตอการติดตัง้ ไดคณ ุ ภาพนํา้ ตามมาตรฐาน และ สรางความมัน่ ใจใหกบั ผูอ ปุ โภคบริโภคใหมสี ขุ ภาพรางกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ และมีตน ทุนไมสงู และสามารถนําไปใชงานไดจริง โดยทีมวิจยั ไดนาํ ชุดเครือ่ ง กรองนํา้ ตนแบบนีไ้ ปมอบใหแกโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยทั้ง 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายไดแก โรงเรียนบาน สันตนขาม อําเภอเมือง โรงเรียนบานดอนตัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนบานแมกา อําเภอแมกา จังหวัดพะเยา รวมไปถึงโรงเรียน ยากไรที่คลาดแคลนนํ้าดื่มที่สะอาดเพื่อใชนําไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ของนักเรียนตอไป ” ชุดตนแบบเครื่องกรองนํ้าที่มีระบบการกรอง ถือเปน จุดเริ่มตนของการนําเอาความรูจากหองเรียนลงสูการปฏิบัติ การสรางวิถี ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทัดเทียม กันจึงถือเปนหนึ่งในปณิธานของการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ไมไดเกง เพียงแครูแตยังสามารถที่จะประยุกตใชและมอบสิ่งดีๆคืนใหสังคมและนํา ไปพัฒนาตอยอดความรูนั้นไดตอไป

28 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Water is necessary for living things no matter what humans, small or giant animals and plants; if it without water eventually it will shrivel and dry. Humans require water associated with their daily life, they use water for drinking, cooking food, washing stain or even in the industrial and agricultural sectors. Therefore, pure water is the important factors for daily life existence and consumption such as control normally functional organs in the body, it helps to dissolve the beneficial vitamins and minerals and including delivering nutrients to flow along the cells in the body. According to Dr.Mongkolkorn Sriwichai, Professor of faculty of engineering in civil and environmental engineering and professor Jirapatpong Senaboot , a chemistry professor of faculty of science and agricultural technology are from Rmutl Chiang Rai and students from civil engineering including Mr.Kritsada Panyoyai, Mr.Charnnarong Thayot and Miss Phatsuda Fucharuen. They study and build a water purifier prototype to Community by using Manganese sand; the qualification of it is to eliminate metals such as Iron oxides that contaminate in the water. The water purifier prototype is suitable for groundwater, water in the canal and Natural water sources. Activated carbon is used for drinking water purifier prototype to adsorb and screen the contaminants, so Activated carbon can purify fragrant, color, chlorine and ION exchange resin by absorbing calcium and magnesium from the water that flow through the resin. Meanwhile, resin also secretes the sodium to eliminate hardness out of the water. Therefore, the water that flow through the resin is without limescale, soft water, taste is better than water supply. Dr.Mongkolkorn said that “the water purifier by using filter system is suitable for water supply and groundwater because it makes clean, reduce fragrant, color, Suspension and sediments to use in safety and healthy consumption. The water quality standard makes a confi dence for the consumers. Especially, this water purifier is low cost and applying in real situation. Researchers give it to students at 6 Non-formal Education School in Chiang Rai areas, such as Santonkham School in Meuang District, Bandonton School in Phan district and Banmaeka School in Maeka district, Phayao including poor school that lack of drinking clean water. This water purifier prototype is the beginning of bringing Knowledge in the classroom into practice to create foundational public utility equally. Therefore, It is determination to create hands-on pundits who can apply, give good things to society and keep learning.


งานบริ ก ารวิ ช าการ

ถายทอด เทคโนโลยี การทํายาหมอง สมุนไพร

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 29


งานบริ ก ารวิ ช าการ าการ

RMUTL Tak contributes the Technology of a Herb Balm to Ban-Tak Community มทร.ลานนา ตาก ถายทอดเทคโนโลยีการทํา ยาหมองสมุนไพร แกชาวบาน อ.บานตาก จ.ตาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก รวมกับองคการ บริหารสวนตําบลตากตก อ.บานตาก จ.ตาก จัดกิจกรรม “ อบต.สัญจร ป 2559 ” โดยมี วัตถุประสงคเพือ่ ออกเยีย่ มประชาชน และใหบริการในดานตางๆ ตามหลักบริการจัดการบาน เมืองที่ดี และการบูรณาการกับทุกภาคสวน สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 และ 4 เมษายน 2559 ณ สถานีอนามัยบานหนองงิ้ว และวัดทุงยั้ง ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก ตามลําดับ โดยมี อาจารยสุวรรณีย ขยันการนาวี อาจารยประจําสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปน วิทยากรในการอบรมทํายาหมองสมุนไพรใหแกชาวบาน เยาวชน และผูที่สนใจ ซึ่งยาหมอง นัน้ เปนยาสามัญประจําบานทีใ่ ชกนั ทัว่ ไป เปนยาทาภายนอกเมือ่ ถูกแมลงสัตวกดั ตอย บรรเทา อาการหวัด คัดจมูก มีอาการฟกชํ้าดําเขียว รวมทั้งแกอาการปวดเมื่อยตามรางกายได มี สรรพคุณทางยา มีสวนประกอบ ไดแก เมนทอล พิมเสน การบูร นํ้ามันระกํา นํ้ามันไพล นํ้า มันตระไครหอม วาสลีน และพาราฟน มีขั้นตอนการทําที่ไมยุงยาก และสามารถนําความรูที่ ไดรบั จากการอบรมครัง้ นีไ้ ปประกอบเปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชนได

30 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Tehnology Clinic of Rajmangala University of Technology Lanna Tak (RMUTL Tak), in association with the Ban-Tak Subdistrict Administrative Office, held the activity ‘Sub-district Tour 2016’ that was to visit the locals and provide many required services, which is based on the good administrative policy and various offices’ collaboration. This event encourages passing on the practical technologies. The activity was held on the 1st and 4th of April 2016 at Nong-Ngew public health center and Tung-Yang monastery, respectively, in Ban-Tak district. The event’s talk was about making herb balm by Ms.Suwanee Khayankannawee, the lecturer of Agricultural Industry department, Science and Agricultural Technology Faculty, which was attracted the locals, youths, and members of the public. Additionally, the balm is considered generally household medicine. It is topical cream that reduces pain from insects’ sting, recovers the cold, and heals body bruises and stiffness. The medicine ingredients consist of menthol, patchouli, camphor, Methyl Salicylate, Virgin Zingiber Oil, citronella oil, vassaline, and paraffi n. How to make the balm is not complicated and the event participants are able to apply this knowledge as their job to earn their living in the community.


งานบริ ก ารวิ ช าการ

เติมความฝัน ปันความสุข เพื่อพี่นองผองไทย ชาวเขาเลอผาโด Volunteer Activities for Le Pha Doa Ethnic Group

จิตอาสา คือ “ จิตที่พรอมจะสละเวลา แรงกาย และสติปญญา

เพือ่ สาธารณประโยชน เปนจิตทีไ่ มดดู ายเมือ่ พบเห็นปญหา หรือความทุกข ยากเกิดขึ้นกับผูคน เปนจิตที่มีความสุขเมื่อไดทําความดี และเห็นนํ้าตา เปลี่ยนเปนรอยยิ้ม เปนจิตที่เปยมดวยบุญ คือความสงบเย็น และพลังแหง ความดี ” เปนสวนหนึ่งจากคําสอนของพระไพศาล วิสาโล ที่ไดเทศนาสั่ง สอนพุทธศาสนิกชนไดดํารงตนใหมีจิตเมตตาตอเพื่อนมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา เปนหนึ่งใน สถาบันการศึกษาที่มุงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรและ นักศึกษา เปนองคกรที่มีความสมัครสมานสามัคคี เปนหนึ่งเดียวกัน สูการ เปนสังคมแหงการเรียนรูแ ละ เปนทีพ่ งึ่ ของชุมชน นอกจากความรับผิดชอบ ในสวนตนแลว จะตองมีคุณธรรม และจริยธรรมควบคูกัน โครงการ “ เติมฝน ปนสุข เลอผาโด ” จึงเกิดขึ้นโดยถือเปนหนึ่ง ในกิจกรรมจิตอาสา ทีส่ าขาสัตวศาสตร และสาขาประมง คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก รวมกับศูนยเรียนรูช มุ ชน ชาวไทยภูเขา “ แมฟา หลวง ” บานเลอผาโด หมูท ี่ 3 ต.แมตา น อ.ทาสองยาง จ.ตาก ซึ่งเปนชุมชนในพื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนสิ่งอํานวย ความสะดวกตาง ๆ โดยเมือ่ วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ดร.ณิฐมิ า เฉลิมแสน หัวหนาสาขาสัตวศาสตร และประมง พรอมดวย คณาจารย พนักงาน และ นักศึกษา ไดระดมกําลังจิตอาสา นําสิ่งของ อาทิ เสื้อผา ผานุงหม รองเทา อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ตุกตา ขนมขบเคี้ยว และอุปกรณกอสราง ที่ไดรับบริจาคจากคณาจารย พนักงาน นักศึกษา และศิษยเกา ไปมอบให แกพี่นองชาวเขาบานเลอผาโด ทั้งนี้นอกจากการบริจาคสิ่งเครื่องใชตาง ๆ แลว ยังมีการบริการวิชาการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยง ไก และการเลี้ยงสุกร และการรวมแรงกายจัดสรางหอพระ เพื่อเปนเครื่อง ยึดหนี่ยวจิตใจ รวมถึงสรางหองนํ้าใหกับชาวบาน จํานวน 5 หองนํ้า ใน 5 ครัวเรือน เพื่อใหชาวบานไดใชหองนํ้าที่ถูกสุขลักษณะอีกดวย

One of Phra Paisal Visalo’s teachings is about “Volunteer Spirit” it means that people who

devote themselves to solve the problems for people who are in trouble. The volunteer spirit occurs when we see the smiles after the problems are solved and our minds realize the power of goodness. Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok campus foresees the importance of the community with volunteer spirit, virtue, and morality. The university organizes “the Volunteer Activities for Le Pha Doa Ethnic Group” with the cooperation from lecturers and students from Animal Science and Fishery Science, Faculty of Science and Agriculture Technology and people from Mae Fa Luang Hilltribe Community Learning Center, Moo 3, Mae Tan Subdistrict, Tha Song Yang District, Tak Province. The community locates in highlands and lacks of facilities. Dr. Nitima Chalermsaen, head of Animal and Fishery Science together with lecturers and students voluntary bring the donated clothes, shoes, stationeries, toys, snacks and construction materials to Le Pha Doa Ethnic Group. The team provide knowledge about how to raise chicken and pigs and build a Buddha hall and 5 toilets and 5 kitchens for the villagers.

จิตอาสา

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 31


งานบริ ก ารวิ ช าการ

One of Our......

...Hands-on Graduate

32 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา


งานบริ ก ารวิ ช าการ

One of Our

Hands-on Graduate รถเข็นสง่ อาหารผปู้ ่วยขับเคลื่อนดว้ ยมอเตอร์ไฟฟา้

เมื่ อ พู ด ถึ ง รถเข็ น ส ง อาหารผู ป ว ยในโรงพยาบาล โดย ทั่วไปแลวเปนรถเข็นสแตนเลสแบบใชคนออกแรงในการเข็น ซึ่งมี มวลรวมประมาณ 200-250 กิโลกรัม ขึ้นอยูกับขนาดของรถเข็ น และเมื ่ อ ใส อ าหารเข า ไปมวลรวมของตั ว รถเข็ น ยิ ่ ง เพิ ่ ม มากขึ ้ น ผูเข็นจึงตองใชแรงในการเข็นมาก เมื่อเข็นรถเข็นในระยะทางที่ไกล รวมถึงระยะขึ้นลงเปนทางลาดชัน สงผลใหผูเข็นเกิดอาการเมื่อย ลา ปวดหลัง และเปนกระดูกทับเสนหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมได จากปญหาดังกลาว คณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ลานนา ลําปาง ประกอบดวย นายกิตติพันธ กระทง นายกิตติพงษ กาวี และนายภาคภูมิ ตื้อกันทะ จึงไดรวมกันวิจัยและจัดทําสิ่งประดิษฐ รถเข็นสงอาหารผูปวยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โดยมีอาจารย ชัยยันต ใจบุญมาเปนอาจารยที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดังกลาวดําเนิน การภายใตโครงการยกระดับปริญญานิพนธเปนงานตีพิมพสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 Hands-on Researcher (Small-2) หรือ HR2 รถเข็นสงอาหารผูปวยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา มีการออกแบบ และสรางรถเข็นแบบทุน แรงโดยการติดตัง้ ระบบขับเคลือ่ นดวยมอเตอร ไฟฟา เพื่อตอบสนองโรงพยาบาลในชุมชน ที่มีระยะทางเข็นสงอาหาร ผูป ว ยทีไ่ กลและลาดชัน โครงสรางรถเข็นทําดวยวัสดุสแตนเลส มีขนาด ความกวาง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 1 เมตร มวลรวมเฉพาะตัวรถ เข็น 165 กิโลกรัม สามารถบรรจุถาดอาหารไดจาํ นวน 32 ถาด ระบบขับ เคลือ่ นดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาดกําลังงาน 500 วัตต 24 โวลต ใชแบตเตอรรี่ขนาด 12 โวลต 7 แอมแปรจํานวน 2 ลูกเปนแหลงจาย ไฟฟากระแสตรง การสงถายกําลังงานกลไปยังลอเปนแบบสายพาน การขับเคลือ่ นทางราบในแนวระดับ ใชความเร็วในชวง 0.4-1.2 เมตร/ วินาที สามารถขับเคลือ่ นตอเนือ่ งได และสามารถขับเคลือ่ นขึน้ ทางลาด ชัน 10, 20 และ 30 องศา ไดเปนอยางดี ระยะเวลาในการใชงานของ แบตเตอรีแ่ บบใชงานตอเนือ่ งเฉลีย่ เทากับ 1 ชัว่ โมง ตอการชารต 1 ครัง้ ผู ช ว ยศาสตราจารย ม นู ญ เมฆอรุ ณ กมล รองอธิ ก ารบดี มทร. ล า นนา ลํ า ปาง พร อ มคณะผู จั ด ทํ า ได ส ง มอบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ดั ง กล า วแก น ายแพทย สิ ทธิก ร สาริว าท ผูอํานวยการโรงพยาบาล เสริมงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก 30 เตียง เพื่อใชประโยชนในโรงพยาบาล นับเปนสิ่ง ประดิ ษ ฐ ผ ลงานนั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถใช ง านได จ ริ ง ตามกระบวน การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางแทจริง

Ms. Roongruangrat Pantong, a graduate of Food Science and Technology, Rajamangala University of Technology lanna, (RMUTL) Lampang, is now working as a QC at Amazing Tea Company. From her point of view, she thinks that safe and clean food is necessary for everyone so food scientists are needed to check and examine it. When she was a student, she always paid high attention on both the lectures and in the labs. She studied hard and practiced the lessons every day which made her do well at school. At the work place, she is proud of herself as her supervisor always admires her. She is so excellent at theories she had studied that she is a mentor to guide her colleague. She praises her lecturer, Dr. Wanpen Jitjaroen, who inspired her to perform her job well. Dr. Wanpen said that not only Roongruangrat is good at studying but she is grateful with high morality who can be a great food scientist in the future. Translated by Ms. Jitmanat Sommano

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 33


งานบริ ก ารวิ ช าการ

สร้าง7,200 ฝายฉลอง

720 ปี เมืองเชียงใหม่

ราชมงคลลา้ นนา รว่ มเป็นสว่ นหนึ่งสรา้ งฝาย 7,200 ฝาย

ฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่

มทร.ลานนา รวมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหมสรางฝาย 7200 ฝาย ตามโครงการกอสรางฝายรวมใจเชียงใหม 720 ป ตามแนวพระ ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เริ่มพื้นที่อุทยานแหงชาติดอย สุเทพ – ปุย เปนพื้นที่นํารอง ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีดา นกิจการพิเศษ นําคณาจารย นักศึกษาสาขาวิศกรรมโยธาและสิง่ แวดลอมรวมกิจกรรมสรางฝาย 7,200 ฝาย เฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปเมืองเชียงใหม โดยนอมนําแนวพระ ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนแนวทางในการรวม กิจกรรม โดยใชพื้นที่ของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุยเปนพื้นที่นํารอง ในการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2559 ผศ.อวยพร กลาววา “ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราเริ่มโครงการ ดวยการสํารวจพื้นที่จัดทําฝายชะลอนํ้าในบริเวณเขตอุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหมประสานขอความรวมมือในการ สํารวจพืน้ ทีแ่ ละจัดทําฝายชะลอนํา้ ซึง่ ทางมทร.ลานนา รวมมือกับสวนจัด การตนนํา้ สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)และอุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพ-ปุย รวมถึงหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและชาวบานใกลเคียง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปและอาจารย ประจําสาขารวมลงพืน้ ทีข่ ดุ ลอกและสรางฝายตามทีไ่ ดกาํ หนดจุดจากการ สํารวจในครั้งที่ผานมาและจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองวัน โดย วิธีการจะแบงนักศึกษาออกเปน 12 กลุมในแตละกลุมนั้นจะมีอาจารย เจาหนาทีจ่ าก อุทยานฯและเจาหนาทีจ่ ากสวนการจัดการตนนํา้ ฯไปพรอม 34 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

กันเพือ่ จะคอยใหคาํ แนะนําและใหความชวยเหลือแกนกั ศึกษา ซึง่ กิจกรรม ทีน่ กั ศึกษาไดทาํ นัน้ ถือวาเปนประโยชนอยางมากแกสงั คมชุมชน เพราะนํา้ ถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทั้งการอุปโภค บริโภคและเพื่อการ เพาะปลูก และยังถือวาเปนกิจกรรมสรางสรรคที่เราในฐานะสถาบันการ ศึกษาจะไดรวมเปนสวนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ป เมือง เชียงใหมดวย ” นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปดเผยวา “ การสรางฝายในครัง้ นี้ จะใชพนื้ ทีข่ องอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย เปนพืน้ ทีน่ าํ รอง เนือ่ งจากในพืน้ ทีข่ องอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย เปนที่ตั้งของพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาวเชียงใหม การสรางฝาย ในครั้งนี้ มุงใชแนวทางประชารัฐ การรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอมนําแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องของ การทําปาเปยก และการปลูกปาในใจคน กอใหเกิดการดูแลผืนปาอยางยั่งยืน ” การสรางฝายในครั้งนี้ จังหวัด เชียงใหมจะสรางฝายจํานวน 7,200 ฝาย ในทุกอําเภอ โดยในพื้นที่ของ อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จะสรางทั้งหมด 720 ฝาย เปนพื้นที่ นํารอง ในสวนของแตละอําเภอจะสรางฝายอยางนอยอําเภอละ 50 ฝาย ซึง่ การดําเนินงาน จะเปนการทํางานแบบมีสว นรวมของทุกภาคสวน ภาค รัฐ ภาคเอกชน กํานัน ผูใหญบาน ประชาชน และเยาวชนดวย


งานบริ ก ารวิ ช าการ

Rajamangala University of Technology Lanna Participated in a

Project of Building 7,200 Check Dams as Part of the Celebration of Chiang Mai’s 720th Anniversary

Rajamangala University of Technology Lanna took part in the celebration of the 720th Anniversary of Chiang Mai by joining the Royal-Initiated Collaboration in Building Check Dams Project. The area for building the check dams began from Doi Suthep-Pui National Park as the pilot area. Asst. Prof. Auyporn Buabai, Vice President of RMUTL led a team of lecturers and students from the Department of Civil Engineering and the Department of Environmental Engineering where they built 7,200 check dams, in response to the royal initiative guidelines of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The pilot area was located on Doi Suthep-Pui National Park where the activity was held on April 2nd- 3rd, 2016. Asst. Prof. Auyporn Buabai said that, “The project was started by surveying the areas for constructing check-dams in Doi Suthep-Pui National Park. RMUTL received support from Watershed Management, the National Park, Wildlife and Plant Conservative Department, the Chiang Mai Office, and with Doi Suthep-Pui National Park, both government and private sectors, and villagers nearby. The group worked together in dredging and building check dams located from the earlier survey. The construction of the check dams were planned to be finished within 2 days. The students were divided into 12 groups and in each group were supervised by a lecture, an official from the National Park and an official from Watershed

Management. The activity was considerably beneficial to the community because the water is used for consumption and planting. It was also a creative effort representing us as a university.” Mr. Mongkol Suksai, the Vice-Governor of Chiang Mai said that, “The reason why Doi Suthep-Pui National Park was chosen to be the pilot area for constructing check-dams was because it was where Bhubing Rajanives Palace and Doi Suthep temple are situated. Both places were considered as the heart and soul of Chiang Mai”. When the construction of the check dams commences, they will be based upon the concepts of the civil state with the collaboration of the government and private sectors, in response to the royal initiative guidelines of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on “Wet Forest Project” and “Plant a Tree in Your Heart Project.” These efforts should lead to a sustainable conservation of the forest.” Chiang Mai province has planned to build 7,200 in each district. 720 check dams would be built on Doi Suthep-Pui National Park while at least 50 check dams could be constructed in each district. Participatory approaches were applied into this project by the collaboration among the government and private sectors including sub-district headmen, village headmen, the general public, and young people.

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 35


สร้างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start - Up

Start–up พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

ราชมงคลล้านนา เดินหน้า สร้างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา พรอมเปดตัว โครงการสรางผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Start Up) โดยรวมมือกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย มีเปาหมายเพื่อสราง เอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมจํานวน 10,000 ราย ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ป (2559- 2561) เนนกลุมเปาหมายคนรุนใหมที่พึ่งจบการศึกษา และ กลุม SME ที่เริ่มทํากิจการไดไมเกิน 3 ป โดยใชกระบวนการบมเพาะทั้งภาค ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พรอมทั้งสนับสนุนทางดานการเงินแบบครบวงจร รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา กลาว วา “ โครงการนี้เปนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากเมื่อปลายป 2558 โดยกลุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แหง ไดลงนามความรวมมือการสราง ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Start-Up) ระหวาง (สสว) กับ (ธพว.) และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ นั้น ซึง่ มีเปาหมายในการสรางผูป ระกอบการรายใหมหรือกลุม ทีเ่ ริม่ ดําเนินธุรกิจ (Start-Up) จํานวน 10,000 ราย ทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. 2561 ซึ่ง สสว. บูรณาการความรวมมือ จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของให กับผูประกอบการ SMEs ในการพัฒนาใหผูประกอบการขนาดเล็กสามารถ เติบโตเปนผูประกอบการขนาดกลางและเปนธุรกิจขนาดใหญไดในอนาคต กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และสงผลดีตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศใหเติบโตไดอยางยั่งยืน ในสวนของมทร.ลานนา นั้น จะเริ่มดําเนิน การสวนภาคเหนือซึ่งจะแบงออกเปนเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 1,200 รายและภาคเหนือตอนลาง จํานวน 800 ราย ระยะเวลาในการดําเนินการ ระหวางเดือน มีนาคม – เดือนตุลาคม เนนกลุมเปาหมายเนนกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษา และกลุม SME ที่เริ่มทํากิจการไดไมเกิน 36 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

3 ป ” โครงการสรางผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Start Up) นี้ สสว. จะเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา ผูประกอบการ SMEs ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคา ภาคบริการ และภาคเกษตรแปรรูป รวมถึงผูประกอบการในทุกๆ วงจรธุรกิจ ให มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยสราง โอกาสทางเศรษฐกิจประเทศใหกระจายตัวเพื่อสรางฐานรายไดใหสูง ขึ้นอยางมั่นคงและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ซึ่งมี ความพรอมทางดานสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากรที่มีความ รู ความสามารถ มีประสบการณหลากหลายสาขาวิชาชีพ สามารถ ชวยผูประกอบการรายใหม ใหนําแนวคิดและองคความรูดานตางๆ ที่ เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา มาสรางใหเปนสินคาและบริการในเชิง พาณิชยได สวน SME BANK จะเปรียบเสมือนพีเ่ ลีย้ งทางการเงิน ใหการ สนับสนุน ผูป ระกอบการรายใหมดว ยการใหสนิ เชือ่ หรือรวมลงทุน และ การหาชองทางการตลาดให โดยจะพยายามจูงใจผูป ระกอบการใหมให จดทะเบียนเปนนิติบุคคล และเปนสมาชิกของ สสว. ทั้งนี้ SME ที่เกิด ใหมมีขอจํากัดในการขอสินเชื่อ SME BANK และสมาพันธเอสเอ็มอี ไทย ซึ่งมีสมาชิกอยูกวา 120 สมาคม ในทุกสาขาทั่วประเทศนั้น จะ มีสวนรวมในการคัดคนรุนใหมเขาสูกระบวนการบมเพาะ เมื่อจบ หลักสูตรการบมเพาะ พรอมจะเปนผูประกอบการแลว สมาชิกของ สมาพันธเอสเอ็มอีไทย ซึ่งเปนนักธุรกิจมืออาชีพจะมารวมถายทอด ประสบการณใหแกผูประกอบการหนาใหม พรอมทั้งจะทําหนาที่ “ พี่เลี้ยง ” ใหแกผูประกอบการใหมดวย ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ไดที่ http://ubi.rmutl.ac.th/ หรือ ทางโทรศัพท 0 -5392 -1444 ตอ 1943, 088 - 268 5991


สร้างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start - Up

Rajamangala University of Technology Lanna continues entreprenureal creation (SME)

start-up group project for economic development Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) launched creative and innovation enterprise creation (Start up) Project which coperated with Office of SMEs Promotion (OSMEP), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank) and The Federation of Thai SME. This project aims to assist 10,000 innovative small and medium enterprises around Thailand within 3 years (2016-2019). The targets are new generation and those SME that start operating less than 3 years by applying incubation program which consists of throritical, practical and financial assistance. Assoc. Prof. Ph.D. Numyoot Songthanapitak, President of RMUTL said that “This was a continually project from 2015 by 9 RMUT that signed MOU with creative and innovation enterprises (Start-Up), (OSMEP), (SME Bank) and The Federation of Thai SME which General (GEN), Prayuth Chanocha, Prime minister who was a committee in MOU signing ceremony. To accomplish the objective in 2019, OSMEP cooperated with private sectors to assist new small and medium enterprises in order to contribute income, creating jobs and sustainable economy. RMUTL would responsible for 1,200 enterprises in upper Northern part and 800 enterprises from lower Northern part. Incubation process would cover up to 6 months from March to October”

Creative and Innovative enterprises project (Start up) will cover manufacturing, trading, services and Agro processing and all related business for enhancing competition capability which will develop Thai economy stability. All 9 RMUT have place, equipment, and staffs from vary fields which will be ready to help enterprises by integrating knowledge and research to develop products services. In addition SME Bank will assist enterprise with financial loan, identify the right channel and markets, and encouraging enterprises to resister as corporation and apply for membership of OSMEP. Since there are some limitations in fi nancial loan for new entrepreneurs, therefore SME Bank and OSMEP will help to classify enterprises to join this project. After attending incubation program then members of The Federation of Thai SME will share experience, knowledge and being mentors for new entrepreneurs. For further information and registration detail. Please refer to the Web site http://ubi.rmutl.ac.th/ or call 0-5392-444 ext. 1943, moblie phone 088-368 5991

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 37


เทคโนโลยี การจัดการขยะพลาสติก

เทคโนโลยีการจัดการ

ขยะพลาสติก

เป็นนํ้ามันทําเชื้อเพลิง

นายจิรพัฒนพงษ เสนาบุตร กลุมวิจัยเคมีวัสดุเชิงประยุกตและเทคโนโลยีพลังงาน สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 38 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา


เทคโนโลยี การจัดการขยะพลาสติก

ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีม่ ปี ญ  หา “ ขยะล้นเมือง ” โดยขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ระบุ ในป 2556 ทั้งป ประเทศไทยมีปริมาณขยะ มูลฝอยเกือบ 27 ลานตัน และในขณะที่สถานที่ กําจัดขยะแบบถูกสุขอนามัย มีเพียง 466 แหงจาก ทั้งหมด 2,490 แหง หรือเพียงรอยละ 19 เทานั้น สวนอีกรอยละ 81 หรือ 2,024 แหง เปนการกําจัด ขยะแบบไมถกู สุขอนามัย จึงทําใหภาครัฐของไทย มีการกําหนดใหปญหาขยะเปน วาระแหงชาติ ซึ่งอยูในแผนของกรมควบคุมมลพิษ ระหวางป 2559-2564 ตั้งเปาจัดการขยะมูลฝอยที่ตกคาง อยางถูกวิธใี หไดรอ ยละ 100 หรือ ไมมขี ยะตกคาง อีกตอไปโดยปญหาที่ไมสามารถแกไขในเรื่องการ จั ด การขยะ คื อ เทคโนโลยี ใ นการกํ า จั ด ขยะ มูลฝอยที่ยังมีประสิทธิภาพในการกําจัดที่ตํ่าอีก ทัง้ ยังคงมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และชุมชนใน ทองถิ่นที่ยังขาดความรู ความเขาใจ ในการกําจัด ใหถกู วิธซี ึง่ สวนมากคนในชุมชนมักจะนําเอาขยะ ทีเ่ ปนอันตราย ไดแก แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะ บรรจุสารเคมี กองรวมกันไวไมถกู สุขลักษณะ หรือ แมแตขยะทีม่ าจากพลาสติกก็จะนํามากองรวมกัน และทําการเผาซึง่ เปนสาเหตุทาํ ใหเกิดมลพิษทาง อากาศ และเกิดหมอกควันในชวงฤดูรอน จากการศึกษาและขอมูลการจัดการ ขยะในเขตพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย พบวา ใน สวนของการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ บริหารสวนตําบล อ. พาน ไดมีจัดทําแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2559 - 2561)ในยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 5 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืนซึ่ง

ภายในตัวโครงการยังเนนในสวนการจัดการขยะ และธนาคารขยะ เอาไว อีกทั้งทาง อาจารย ดร.มงคลกร ศรีวิชัย สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ได ทําความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล อ. พาน ในการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อ.พาน แบบยั่งยืน ในกระบวนการในการผลิตนํ้ามันจากพลาสติกดวยกระบวนการ ไพโรไลซิสเปนกระบวนการแตกสลายสารประกอบไฮโดรคารบอนในสภาวะทีไ่ รออกซิเจนกลัน่ ตัว ออกมาเปนนํา้ มันปโตรเคมิคอล แตเนือ่ งจากนํา้ มันทีไ่ ดจากพลาสติกมีปริมาณของจํานวนคารบอน และปริมาณกํามะถันเปนจํานวนมากซึง่ สงผลทําใหนาํ้ มันทีไ่ ดมคี ณ ุ ภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน ผู วิจัยจึงมีแนวทางในการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาจากซิลิกาและอลูมินาจากแกลบขาว เนื่องจาก ตัวเรงปฏิกิริยาเหลานี้มีคุณสมบัติความเปนกรดและมีสารประกอบซัลไฟดของโลหะซึ่งชวยใน การแตกพันธะและการกําจัดสารกํามะถันไดพรอมกัน จากการทดลองกลั่นนํ้ามันจากเทอรโม พลาสติกทั้ง 3 ประเภท ที่สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิ 210 , 220 และ 230 OC ที่อัตราการไหล ไนโตรเจน 10 L/min เปนเวลา 5 นาที พบวาเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิในการไพโรไลซจะมีแนวโนม ของปริมาณนํ้ามันที่ไดพลาสติกประเภททั้งสามประเภทมีปริมาณเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 230 “ °C ” จากงานวิจยั พบวามีการใหความรอนกับระบบในอัตราทีส่ งู และเร็วจึงทําใหไดผลิตภัณฑเปนนํา้ มัน มากที่สุด เมื่อนํ้ามันดิบที่กลั่นไดจากนํ้ามันจากเทอรโมพลาสติกมาทําการกลั่นลําดับสวน จากการวิเคราะหคุณภาพของนํ้ามันที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสใชมาตรฐานการ วิเคราะหคุณภาพนํ้ามัน (ASTM) โดยคาที่ทําการวิเคราะห ไดแก คาความถวงจําเพาะ คาความ หนืด จุดวาบไฟ และจุดขุน และทําการวิเคราะหคาความแตกตางของขอมูลทางสถิติ (ANOVA) จากการทดสอบนํ้ามันจากพลาสติกพบวาจากการทดลองกระบวนการไพโรไลชิลทั้ง 3 กระบวน พบวานํา้ มันจากเทอรโมพลาสติกประเภท โพลิสไตรรีน (Polystyrene:PS) มีปริมาณนํา้ มันมากที่สุดคิดเปน 96 % ของนํ้าหนัก และปริมาณมันนํ้าจากยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) มีปริมาณมากที่สุดคิดเปน 40 % ของนํ้าหนัก และการวิเคราะหคุณสมบัติพบวานํ้ามันที่ได จากโพลิโพรพิลนี มีคา ใกลเคียงกับนํา้ มันดีเซลมากทีส่ ดุ โดยมีคา ความถวงจําเพาะ 0.83 kg/m3 คา ความหนืด 20.75 cSt จุดวาบไฟ 48 องศาเซลเซียส และจุดขุน –5.67 องศาเซลเซียส ตามลําดับ แตการทดลองและทดสอบยังเปนเครือ่ งตนแบบทีจ่ ะตองมีการพัฒนาและวิเคราะหคณ ุ ภาพนํา้ มัน ใหมปี ระสิทธิภาพใกลเคียงกับนํา้ มันทีไ่ ดจากการกลัน่ นํา้ มันดิบมาตรฐานและยังอยูใ นขัน้ ตอนการ ศึกษาหางบประมาณและวางแผนการจัดการความรวมมือใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จําให งานวิจัยนี้เห็นผลอยางเปนรูปธรรมตอไป

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 39


เทคโนโลยี การจัดการขยะพลาสติก

Waste Plastic Management Technology a s P et r oc h em i c a l Fu el Thailand is a country that face an over garbage problem according to Pollution Control Department in 2012. Thailand has solid wastes around 27 million tons whole year, while there are only 466 from 2,490 areas of hygienic refuse disposal place or 19%. However there are 81% or 2,024 areas that is unhygienic refuse disposal place. Therefore, Thai government appoints the over garbage problem to be the national agenda which is in the Pollution Control Department plan during 2016-2021. They aim to manage the rest of solid wastes correctly to 100% or no residual wastes, but the problems are low efficient technology, impact on environment and community lacks of knowledge to eliminate the garbage correctly. The most people often take hazardous wastes such as batteries, light bulbs, chemical containers and plastics armed together and burn that is the reason of air pollution and smog in summer. The result of the study and according to solid wastes management information in Phan district, Chiang Rai found that Sub-district Administrative Organization plan to develop 3 years of solid wastes management (2016-2018 B.E.) on the fifth of provincial strategy; environmental and natural resources development to maintain fertility and sustainability .This project focuses on wastes management and garbage bank. In addition, Prof.Dr.Mongkolkorn Sriwichai, civil engineering at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai cooperates with Sub-district Administrative Organization, Phan district to participate in solid wastes management in this area steadily. The plastic wastes oil production from Pyrolysis

40 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

Process is hydrocarbon cracking process without oxygen state, and it is condensed to be petrochemical oil. However, there are a lot of carbon and sulfur that is noncompliance quality. The method of researcher is the synthesis of Silica and Alumina activation from rice husk because these activations are acid and sulphides metal that help to bond cleavage and eliminate sulfur simultaneously . The experiment of 3 types of thermoplastic oil distillation in 210,220 and 230 oC at 10 L/min of optimum flow rate in 5 minutes found that when the temperature of Pyrolysis process increase to 230 oC, so the quantity of them is also high. The result indicated that high and fast rate heating within system that has a lot of oil from thermoplastic fractionating process. According to the analysis of oil qualification from Pyrolysis Process uses American Society for Testing and Material (ASTM). The dependent variables consist of specific gravity, viscosity, flash point and cloud point for Analysis of Variance in statistic information (ANOVA). After the experiment found that Polystyrene:PS has 96 % of oil quantity weight and Natural Rubber:NR has 40 % of oil quantity weight. Therefore, oil from polypropylene is approximate to diesel mostly including 0.83 kg/m3 of specific gravity, 20.75 cSt of viscosity, 48 oC of flash point and -5.67 oC of cloud point. However, the experiment is prototype to develop and analyze oil quality for approximate efficiency with oil distillation standard. In the present, the study is in finding the statement and planning the cooperation clearly to make this research to be concrete.


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

ตํานานเทศนมหาชาติ สืบสานพิธีบุญโบราณ

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 41


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

Story of The

Last Great

incarnation of the Buddha การเทศน์มหาชาติ ถือเปนงานบุญที่ชาวพุทธศาสนิกชนพรอมใจกัน

ทําบุญหลังฤดูทอดกฐิน ซึ่งการเทศนมหาชาตินั้น มีการเทศนทั้งหมด 13 กัณฑ โดยเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเปนพระชาติสุดทายของพระบรม โพธิสตั ว กอนทีจ่ ะมาประสูตเิ ปนเจาชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรูเ ปนสัมมา สัมพุทธเจา โดยในทุก ๆ ป ผศ.สุภวรรณ พันธุจ นั ทร หัวหนาศูนยวฒ ั นธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา พิษณุโลก จะนํานักศึกษารวม ฟงเทศกมหาชาติ ณ วัดนิมิตรธรรมาราม ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่ง ทางวัดจะจัดงานขึ้นเปนประจําทุกปในเดือน 5 ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก รู และเขาใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา อันจะเปนสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ ใหนักศึกษาไดนอมรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ การเทศนมหาชาติจึงถือเปนพิธีบุญ โบราณเพื่อรวมทํานุบํารุงพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวไทย การเทศนมหาชาติ เปนประเพณีของไทยมาแตโบราณกาล คือ ตั้งแต สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร การเทศนมหาชาติมีการจัดเปน ประจําทุกป ในระหวางเดือน 11 เดือน 12 หรือเดือน 1 การเทศนมหาชาติถือเปนการทําบุญครั้งที่สําคัญและมีความหมาย มากที่สุด เนื่องจากมีความเชื่อวาหากผูใดไดฟงเทศนมหาชาติแลวจะไดกุศลแรง ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงโปรด ใหจัดการประชุมพระสงฆนักปราชญราชบัณฑิตทําการแปลและแตงมหาชาติ คําหลวงเปนภาษาไทยขึ้น เมื่อป พ.ศ.2025 สําหรับใชในการสวดพระราชพิธี เขาพรรษาและการสวดใหอุบาสก อุบาสิกา ระหวางพรรษา เนื้อหาเปนเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจาเสวยชาติเปนพระเวสสันดรอัน เปนชาติสุดทายที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีครบ 10 ประการ การเทศนมหาชาติจึง เปนการพรรณาถึงเรื่องราวราวของพระเวสสันดรชาดก (คําวาชาดก นั้นเปนชื่อ เรียกประเภทหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจา เปน คําสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือการยกตัวละครนัน้ ขึน้ มาเลา สอดแทรกคําสอน เขาไป)

การเทศน์มหาชาติชาดกจะมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ได้แก 1. กัณฑทศพร 2. กัณฑหิมพานต 3. กัณฑทานกัณฑ 4. กัณฑวนปเวศน 5. กัณฑชูชก 6. กัณฑจุลพน 7. กัณฑมหาพน 8. กัณฑกุมาร 9. กัณฑมัทรี 10. กัณฑสักบรรพ 11. กัณฑมหาราช 12. กัณฑฉกษัตริย 13. กัณฑนครกัณฑ 42 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

One of the Buddhist ceremony after the end of Buddhist Lent is to present robes to monks and the monks will tell the stories of the last great incarnation of the Buddha altogether 13 stories. The main story focuses on the last great incarnation as Vessantara (name of the Buddha in his tenth existence) before he was born as Prince Siddhartha and later became Lord Buddha. Every year, Assistant Professor Supawan Phanchan, the head of Cultural Center of Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok campus, take students along to Nimitdhammaram Temple in Tambon Bankrang, Mueang District, Phitsanulok. The temple organizes this activity in May every year. The activity aims students to enlighten in the Buddha’s teaching and be a part of Buddhist ceremony.


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

พิธีทําบุญสืบชะตา มหาวิทยาลัย

ราชมงคลลา้ นนาตาก สืบสานวัฒนธรรม จัดพิธีทําบุญสืบชะตา RMUTL Tak to Carry On Culture: Life Prolonging Ceremony

พิธีสืบชะตาถือเปนประเพณีที่สําคัญของชาวเหนือ และมีการ

ปฏิบตั สิ บื ทอดกันรุน ตอรุน จนถึงปจจุบนั โดยมีความเชือ่ วาเปนการตออายุ หรือตอชีวิตของบานเมืองหรือคนใหยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอด จนเปนการขจัดภัยอันตรายตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหแคลวคลาดและปลอดภัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จึงไดจัดใหมีการ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในการทําบุญสืบชะตามหาวิทยาลัย โดย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ วิหารหลวงพอมงคล โดยในชวงเชา มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธที าํ บุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ทัง้ นี้ นายสมชัยฐ หทยะตันยติ ผูวาราชการจังหวัดตาก ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี โดย มี ผศ.ประพัฒน เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ลานนา ตาก ใหการตอนรับ และมีพระสงฆสมณศักดิ์เมตตามาประกอบพิธี ไดแก พระราชวิทยาคม (ทานเจาคุณสาย กิตฺติปาโล) และพระสงฆสมณศักดิ์นั่งปรกอธิษฐานจิต จํานวน 4 รูป และพระสงฆสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนตและสืบชะตา จํานวน 9 รูป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่อง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีอายุครบ 78 ป และเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก เห็นคุณคาและรวมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีใหอยูคูวิถีชีวิตของชาวไทยสืบไป

Life prolonging ceremony is Thai Northern natives’ important rite and has been carried on generations to generations these days. They believe that the rite can prolong people’s or city’s age, bringing happiness and prosperity, and also chase away evil and bad luck to preserve people’s living safety. In this occasion, RMUTL Tak held the life prolonging ceremony for the university to carry on traditional custom on January 19th 2016 at Mongkol shrine. The event started with offering food to monks in the morning. In the event, Mr. Somchai Hatayatanti, Tak governor, presided which was welcomed by Asst. Prof.Prapat Chue-Thai, RMUTL Tak’s Vice President. A senior monk: Prarajwittayakom (Tan Jao Kun Sai Kittipalo), 4 meditating senior monks, and 9 chanting senior monks conducted the ritual. The aim of this ceremony was to bring about fortune in the occasion of 78th ceremony of the university and to raise the university students’ awareness on value of the traditional custom, and to carry on the custom that is part of Thais’ ways of life. นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 43


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

ปลูกเผยแพร ขา้ ววั่สู่ชุนมชนแม่ เกี่ยวขา้ ววันพอ่

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและเปนสินคาสงออกทีม่ คี วาม เกี่ยวชวงเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

สําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจุบันการปลูกขาวไดมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม มีการใชสารเคมีเพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้นโดยไมคํานึงถึงระบบ นิเวศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา ลําปาง ไดเล็ง เห็นความสําคัญของการผลิตขาวโดยไมใชสารเคมี จึงจัดโครงการปลูก ขาววันแม เกี่ยววันพอ เผยแพรสูชุมชน แกนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรวมสานตอ วัฒนธรรมของขาวตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง แผนกพื ช ไร - นา สาขาพื ช ศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยีการเกษตร ไดเริ่มดําเนินโครงการนี้ในป พ.ศ. 2548 บนแปลง นาสาธิตของมหาวิทยาลัย ใชเนื้อที่ประมาณ 9 ไร ภายใตโครงการปลูก ขาววันแม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขา พืชศาสตร ในการผลิตขาวแบบครบวงจรจากตนนํ้าสูปลายนํ้า หลังจาก ดําเนินงานได 2 ป จึงขยายกิจกรรมสูนักศึกษาสาขาอื่นๆ จนกระทั่งป พ.ศ.2557 คณะทํางานไดจัดกิจกรรมใหคณะผูบริหาร คณาจารยและ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาเขามามีสวนรวม ถือเปนหนึ่งในกระบวนการ ตอนรับนักศึกษาใหม กิจกรรมนี้จะปลูกขาวชวงเดือนสิงหาคม และเก็บ 44 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ จาก การดําเนินงานในป 2558 ไดผลผลิตขาวเหนียวพันธุธ ญ ั สิรนิ และขาวเจา กํา ประมาณ 5,000 กิโลกรัม ผลผลิตที่ไดนํามาใชในการบริการวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ คายอาสา กิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัย และเปนผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยเพื ่อใชในการศึกษา นางสาววั น วิ ส า วงค ถ า นั ก ศึ ก ษาสาขาคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ใหสัมภาษณวา ตนรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวน หนึ่งของกิจกรรม ซึ่งนอกจากทําใหเรียนรูการผลิตขาวแลวยังทําใหได รูจักเพื่อนตางสาขา ไดเรียนรูการทํางานเปนทีมและชวยเหลือซึ่งกันและ กัน อยากใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนี้ทุกป เพื่อสรางประสบการณที่ดี แกนักศึกษารุนตอไป โครงการปลูกขาววันแม เกี่ยวขาววันพอ เผยแพรสูชุมชน เปน โครงการที่ มทร.ล า นนา ลํ า ปาง ดํ า เนิ น งานภายใต อั ต ลั ก ษณ ด า น อุตสาหกรรมเกษตร เปนกระบวนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย และรักษาวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของแบบไทย


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

Rice Activities:

Planting rice on Mother’s Day, h a r v e s t i n g i t o n Father’s Day Rice is staple food for all Thai and it is one of the main export goods of Thailand, but rice farming nowadays has changed from the past as the farmers depend largely on chemicals for more product without care for environmental system. Rajamangala University of Technology lanna, Lampang concerns much about how to plant rice without or with less chemicals, so the university sets up a project for its staff and students to make ‘clean rice’ and ‘clean farming’, to conserve. Thai’s way of life, and to follow the King’s sufficient economic policy . After the program has been setting up in 2003 at RMUTL Lampang within a 9 rais of land, the students of Plant Science Department exposed to rice production from the first step to the end. In 2014, the project was designed to be one of the orientation activities for the freshmen. They planted rice in August and harvest it in December. It yielded about 5,000 kgs of rice grain which was used for the students’ further study and for some other activities. Having joined this job for the first time, Ms. Wanwisa Wongta, a Computer student, said that she was happy to go to the rice field. She learned a lot from it such as team working, being patient to work in the hot sun, and how hard to get rice grain. And she hoped the other students would have a good experience like her. Translated by Ms. Jitmanat Sommano

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 45


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

อาจารย์ราชมงคลล้านนา น่าน ผุดไอเดียเอาใจคนรักอาหารเหนือ

ผลิตก้อนซุปรสมะแขวน“ก้อนเดียวแกงได้ทั่วโลก”

อาหารเป็นส่วนสะท้อนชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่น จํานวน 4 สูตร จากนั้นไดทําลองใหกลุมตัวอยางทดสอบรสชาติเพื่อเลือก

วัตถุดิบ เครื่องปรุงตางๆจึงเปนเสมือนตัวแทนที่บงบอกความเปนตัวตน การปรุงอาหารจึงเปนเหมือนศิลปะของการปรุงแตงความหลากหลายเขา ดวยกัน ผสมผสานกันออกมาเปนอาหารรสเลิศ สืบทอดวิถีชีวิตกันออก มารุนสูรุนจึงไมนาแปลกใจที่อาหารของแตละภาค แตละทองถิ่นจึงแตก ตางกันออกไปตามวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น อาหารเหนือ เปนอาหารที่ ไดรับความนิยมจากคนทั่วไปดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณ สามารถทาน ไดทั่วไปอีกทั้งยังเปนการนําวัตถุดิบพื้นบาน มาใชในการปรุงอาหาร ทั้ง พืชผักเครื่องปรุงรสชาติ ที่สามารถหาไดงายนํามาปรุงแตงรสชาติอาหาร ใหมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนไมเหมือนใคร ในภาคเหนือจึงมีการนํา เครื่องเทศที่เรียกวา มะแขวน มาใชเปนสวนประกอบในการปรุงรสชาติ อาหาร เพือ่ เพิม่ รสชาติเผ็ดรอนทีเ่ ปนเอกลักษณและกลิน่ หอมเยายวลดึง ดูดใหทุกคนไดลิ้มลองรสชาติมะแขวน เปนชื่อที่เรียกในภาษาเหนือ สวน ในภาคกลางเรียกวา พริกหอม เปนพืชตระกูลสม พบมากในภาคเหนือของ ไทย มักขึน้ ในปาดิบแลงหรือปาดิบเขา ลักษณะตนเปนไมยนื ตนขนาดใหญ สูง 10-25 เมตร ผลแกมเี ปลือกหุม เมล็ดสีแดง เมือ่ แกจดั จะเปนสีดาํ ออก ผลในชวเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม ลักษณะผลจะแหงกลม ผิวขุรขระ สีนาํ้ ตาล เมือ่ แกผลจะแตกจนเห็นเมล็ดสีดาํ กลม เปนมัน มีกลิน่ หอม มีรส เผ็ดเล็กนอยเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวซึง่ ทางภาคเหนือนิยมปลูกมากเพือ่ นําผลมาใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร แตเนื่องดวยในปจจุบันวิถี ชีวติ ของคนเปลีย่ นไปมาก การปรุงอาหารถือเปนเรือ่ งยุง ยากมากกวาการ รับประทานอาหารนอกบานหรือซื้ออาหารปรุงสําเร็จที่มีจําหนายในทอง ตลาด อาจารยบุษบา มะโนแสน และอาจารยจิรรัชต กันทะขู อาจารย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ลานนา นาน ไดพฒ ั นาผลิตภัณฑซปุ กอน สําเร็จรูปรสมะแขวนขึน้ โดยทําการศึกษาวิจยั จากผูบ ริโภคในพืน้ ทีจ่ งั หวัด นานและทําการปรับปรุงสูตรและอัตราสวนในการปรุงกอนสําเร็จรูป 46 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

เพียงหนึ่งสูตรเพื่อนํามาทดสอบการขึ้นรูป และอัตราสวนของการละลาย ของกอนซุป จากนั้นนําสูตรที่ไดรับการยอมรับมาศึกษาองคประกอบทาง เคมีของผลิตภัณฑและนําไปผลิตเปนกอนซุปสําเร็จรูปตอไป อาจารยบษุ บา มะโนแสน นักวิจยั อธิบายหลักการวา “ ทีม่ าของ การผลิตกอนซุปสําเร็จรูปรสมะแขวนนั้นเกิดจากการที่คณะผูวิจัยพบวา พื้นที่จังหวัดนานนั้นมีการปลูกมะแขวนกันเปนจํานวนมาก และที่สําคัญ ก็นิยมใชกันทุกครัวเรือน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดวาหากมีการพัฒนาเครื่อง ปรุงรสลานนาใหเปนกอนปรุงรสสําเร็จรูปคลายกับที่มีวางจําหนายทั่วไป ตามทองตลาดซึ่งหลักการผลิตกอนปรุงรสนั้นจะนําสวนผสมทั้งหมดผาน กระบวนอบแหงแลวมาปรุงรวมกันตามสัดสวนและนําไปอบแหงเพื่อไล ความชื้นอีกครั้ง จากนั้นนําไปขึ้นรูป ซึ่งกอนซุปสําเร็จรูปนี้ จะชวยลดขั้น ตอนการหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารซึ่งวิธีการคิดคนสูตรก็ไดทดลองปรุง รสชาติใหเหมาะกับอาหารเหนือเกือบทุกประเภท หากตองการเพิ่มสวน ผสมอะไรลงไปเพิ่มก็สามารถทําได ตามความชอบของผูบริโภค สะดวก ตอการนําไปใช ซึ่งทางทีมวิจัยเองก็ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติในการพัฒนาบรรจุภัณฑและตอยอดผลิตภัณฑตอไป ซึ่งใน ปจจุบันก็ไดดําเนินการจดสิทธิบัตรไวแลวดวย ”

ความสําเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจาการมองสิ่งรอบ ตัวนํามาตอยอดให้มีมูลคา จากผลิตผลพื้นบ้านที่มีอยูทั่วไปสูการ แปรรูปให้กลายเปนผลิตภัณฑสร้างมูลคาของผักพื้นบ้านให้เปนที่ รู้จักและเกิดการยอมรับอยางแพรหลายสงเสริมให้ชาวบ้านมีราย ได้จากสิ่งที่มีอยูในท้องถิ่น และที่สําคัญอาหารจะได้เปนที่รู้จักและ ยอมรับของนักชิมทั่วไปอีกด้วย


ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม

RMUTL Nan campus lecturers pop ideas for northern food lovers,

producing Ma Khaen bouillon soup cubes

one cube can be cooked around the world. Food is a reflection of the lives of local

Ajarn Busaba Manosan, the researcher, explained the origin of this product that it is from a group of researchers in Nan who found that Ma Khaen is widely grown in the province and commonly used for cooking by all the household, having Lanna bouillon cube like those available in the supermarket would be a good idea. The process in producing the Ma Khaen bouillon cube is quite simple. There is a mixture of dried ingredients and they are formed into cubes. These cubes therefore help to reduce the complication and time taken in searching and shopping. This cube had been also tested, improved and adapted to suit almost all Northern food menus and most importantly, it is very convenient for the people to use it in cooking. In addition, the research group has been supported by national research committee in developing the product package and other product extensions. The researchers have also currently registered a patent for this new product invention.

people, raw ingredients indicate the identity of cooking as if it is an art of mixing and blending diversities together into a fine cuisine. A way of life inherited from generation to generation, so it is not surprising that the food of each region is varied. This is due to the availability and limitation of ingredients in the community. Northern Thai food has been popular and well-known, it has distinguished itself with the uniqueness of tastes which is a mixture of local spices. The ingredients can be easily found in local vegetable markets. “ Ma Khaen” is one of the spices used in the northern Thai food recipe, it gives a hot flavor to the dishes with unique a taste and very appealing aroma. The name “ Ma Khaen” is only known in the Northern region but offi cially it is called Sichuan Pepper (Chinese Pepper) mostly found in northern Thailand. “ Ma Khaen” grows well in evergreen or evergreen forest. It is a perennial plant The achievement happened due to the which grows to 10-25 meters tall. It gives a small red fruits during September to December and become darker when it is environment observation and knowing how to add and ripe. The fruit is brown, dry and quite rough. When it is ripe, it expand value to it. From a local plant can be turned into cracked open and expose black seeds smelling like lemon and a product which can be actually used, this can encourkaffir lime. “Ma Khaen” has unique aroma and give slightly age the villagers to earn from what they already have in hot taste. This plant mostly grown in the northern Thai region the community. Most importantly, this product which people use them for cooking as the main spice. However, is becoming well-known and accepted due to the current change in the way of living. Cooking is more by the food lovers in Thailand. complicated for the new generation, so people prefer to eat out or buy available cooked food. Ajarn Busaba Manosan and Ajarn Jirarat Chantakoo, Lecturers in agricultural engineer program have developed a new product, bouillon cube in Ma Khaen flavor. The idea of this product arrived from a research on the consumers’ demand in Nan. They developed four different taste, then piloted them with the sample to select just one recipe and proceeded forming the cubes. After that is the process of calculating the ratio of the dissolution and eventually examine the chemical composition of the product and produce soup cubes. นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 47


มทร.ล้านนา จัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ 11 แหงการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมทีอ่ ยูเ คียงคูก บั ชุมชน รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา เป น ประธานในการจั ด งานวั น คล า ยวั น สถาปนา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม ของทุกป นั้นถือไดวาเปนวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย นับจาก เมื่อ ป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลลานนา ได รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชนามและสถาปนาขึ้นเปน 1 ใน 9 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ถือเปนวันครบรอบปที่ 11 แหงการเปนมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสูสังคม กิจกรรม ในวันนี้ประกอบดวย ชวงเชา เปนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา มหาวิ ท ยาลั ย และพิ ธี สื บ ชะตา จากนั้ น เป น พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานนามและตราสัญลักษณแกชาวราชมงคล และ พิธีมอบรางวัลเพชรราชมงคล แกผูประกอบคุณงามความดีและ สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ฯ จํานวนทั้งสิ้น 31 ทาน อีกทั้งยัง มีกิจกรรมวิชาการอาทิ การเสวนาทางวิชาการ โชว แชร ชิม เสวนา ของกิ๋นบานเฮาเรื่องเลา ภูมิผญาลานนา ในมุมมองผูประกอบการ การแขงขันการทําอาหารพื้นเมือง และการจัดแสดงนิทรรศการผล งานของอาจารยและนักศึกษา มทร.ลานนา อีกดวย โดยมีอาจารย อาวุโส ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน บุคลากรภายในและผูมีเกียรติเขา รวมงานเปนจํานวนมาก

มทร.ล้านนา ในฐานะผู้ประสานงานหลักให้กับศูนย์การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในภาคเหนือ (TVET-Hub : Multisector) ภาย ใตโครงการ Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย พลังคิด เพื่อ อนาคต) ในสวนงานการพัฒนาการศึกษาในภาคอาชีวศึกษาและ ชางเทคนิค (TVET) จัดกิจกรรมคายวิชาการ (STEM for TVET CAMP) ในระหวางวันที่ 17-25 กุมภาพันธ 2559 ใหกับโรงเรียนที่ เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจุดประกายการเรียนรูดาน สะเต็มศึกษา ที่ประยุกตเขากับทักษะอาชีพและกระตุนใหนักเรียน นักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพไดเขาใจถึงการบูรณาการ ความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) เพือ่ ใหเกิดทักษะที่จาํ เปนในโลกแหงการเรียนรูใ นศตวรรษ ที่ 21 ของ 4 สถาบันการศึกษากลุมภาคเหนือ คือ โรงเรียนเชียงดาว วิทยาคม โรงเรียนแมอายวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคแพร

48 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

rmutl

ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้

STEM for TVET CAMP

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11

สรุปข่าวรอบรั้ว

มทร.ล้านนา จึงได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้ง ที่ 10 ในวันที่ 30 มกราคม 2559 โดย รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนา พิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา เปนประธานในพิธี ถวาย ราชสุดดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเปดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติครั้งที่ 10 โดยอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ รวมเดินเทิดพระ เกียรติจากบริเวณสนามกีฬากลางมทร.ลานนา ไปยังสวนสัตว เชียงใหม การจัดกิจกรรมครั้งจัดขึ้นเพื่อนํารายไดในการจัด กิจกรรมทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยและเปนการสรางเสริมสุขภาพที่ดีให แกคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ตามเจตนารมยการเปน มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ยังมีการจับรางวัลจากคณะผูบริหารแกผูโชคดีดวย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมกับ สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมกัน จัดงานประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู “ ชุมชนนัก ปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 ” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนประธาน ใน พิธีเปดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการสง เสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผู สนใจโดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอด การแลก เปลี่ยนเรียนรูแนวปฎิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จเพื่อใชใน การพัฒนาคนใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเปนแนวทางใน การสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พรอมดวย ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีดานกิจการพิเศษ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีดานวิชาการ และผูบริหาร มทร.ลาน นา รวมพิธีสืบสานประเพณี สระเกลาดําหัวอธิการบดีและอดีต อธิการบดี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2559 ณ ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

17 วัยใสพิชิตภัย หางไกลแอลกอฮอล

คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ มทร.ล้ า นนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ครัง้ ที่ 4 โดยไดรบั เกียรติจาก รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทกั ษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา เปนประธานเปดงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมโดยแบงการแขงขัน ทักษะทางวิชาการเปน 7 กิจกรรม ไดแก การประกวดการเขียน แผนธุรกิจ, การตอบคําถามดานบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา, การแสดงนิทรรศการ ผลงานของคณาจารยและนักศึกษา, การประกวดผลงานสหกิจ ศึกษา, การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (The Best Practice) ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา, การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เยี่ยม (The Best Practice) ในการจัดการการเรียนการสอนสู ความเปนเลิศ

PR อาสา รุนที่ 1

สืบสานประเพณี สระเกล้าดําหัว

การแขงขันทักษะทางวิชาการ

สรุปข่าวรอบรั้ว

rmutl

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมเครือข่าย 16 สถาบั น การศึ ก ษาในภาคเหนื อ ร่ ว มพิ ธ ี ล งนามความร่ ว มมื อ เครือข่าย 17 สภาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ “ 17 วัยใสพิชิตภัย หาง ไกลแอลกอฮอล ” ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โดยรองผูวาราชการ จังหวัดเชียงใหม นายกฤษณ ธนาวณิช เปนประธานลงนาม MOU, สนับสนุนโครงการ โดย ดร.นพ. บัญฑิต ศรไพศาล ผูอํานวยการ สํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก สํานักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพือ่ สรางเครือขายแกนนํา บุคลากรและแกนนํานักศึกษาในการปองกันและลดการดืม่ เครือ่ ง ดื่มแอลกอฮอล ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค เหนือตอนบนอยางมีศักยภาพและตอเนื่อง และปองกันและแก ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ PR อาสา รุ่นที่ 1 เพื่อเปนการสรางเสริมศักยภาพนัก ประชาสัมพันธ และยังเปนการเพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ อย า งถู ก ต อ งให แ ก อ าจารย บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข า มาเป น ประชาสั ม พั น ธ จิ ต อาสาได ผ า นการฝ ก ประสบการณ นําประสบการณนั้นมาชวยงานของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพและเปนตนแบบที่ดีสําหรับนักศึกษารุนตอไป

สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ ความรู้ “ สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณ เปดโลกทัศนเชิงระบบ มุง สูค วามเปนเลิศ ดานบริการ ” ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ณ อัลไพนกอลฟรีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี เปนประธานกลาวเปดพิธี การ สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝกอบรมดาน บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายงานระหวาง สถาบันอุดมศึกษา โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมการสัมมนาดวย

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 49


rmutl รวมงานพิธเี ปด การรณงคปอ้ งกันอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2559 สรุปข่าวรอบรั้ว

รศ. เดชา นาวานุเคราะห ผูอํานวยการกองการศึกษา มทร. ลานนา พิษณุโลก รวมงานพิธีเปดการรณงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2559 จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 11 -17 เมษายน 2559 รวม 7 วัน ในโครงการ “ สงกรานตปลอดภัย สงเสริม วัฒนธรรมไทย สรางวินัยจราจร ” โดยสํานักงานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก จัดขึน้ ซึง่ ไดรบั เกียรติจาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานเปดงาน การจัดกิจกรรมครั้ง นี้ เพื่อรณรงคการลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ สาหัส ใหเหลือนอยทีส่ ดุ จัดขึน้ ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จัดการอบรมงานพัสดุ เสริมสร้างศักยภาพการทํางานของ พนักงานสายสนับสนุน กองบริ ห ารทรั พ ยากร มทร. ลานนา พิษณุโลกจัดการอบรม งานพัสดุ เสริมสรางศักยภาพ การทํางานของพนัก งานสาย สนับสนุน อ.จําเนียร เปกเครือ หัวหนาแผนกพัสดุ พรอมดวย อ.จันทรา สโมสร คุณจินตนา กันแกว นักวิชาการพัสดุ และ ที ม งานแผนกพั ส ดุ เป น วิ ท ยากรบรรยายให ค วามรู ใ นการอบรมเชิ ง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมงานเจาหนาที่ มทร.ลานนา พิษณุโลก ในหัวขอเรื่อง งานพัสดุ อาทิ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ , การจัดหาวัสดุ ,ครุภัณฑ,การจัดทําทะเบียนควบคุม , การ จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ และการเบิกจาย วัสดุสํานักงาน โดยมีพนักงานสายสนับสนุน เขารวมการอบรม ณ หอง ประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ลานนา พิษณุโลก

โครงการ “ตําบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง”

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 9

ประจําป 2559 เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ลานนา พิษณุโลก เปนประธาน พรอมดวย คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา และหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายก องคการบริหารสวนตําบลบานกราง กํานัน ผูใหญบานคณะกรรมการ สมาคมศิษยเกาเกษตรบานกราง และประชาชน ตําบลบานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เขารวมพิธี

โครงการ “เติมฝัน ปันสุข” เลอผาโด้ ระดมกําลังจิตอาสา สร้าง ห้องนํ้าให้ชาวบ้าน สาขาศาสตร แ ละประมง คณะ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก นํ า โดย ดร.ณิ ฐิ ม า เฉลิ ม แสน หั ว หน า สาขาสั ต วศาสตร แ ละ ประมง พร อ มด ว ย คณาจารย พ นั ก ง า นและ นั ก ศึ ก ษ า จั ด โครงการ “เติ ม ฝ น ป น สุ ข ” เลอผาโด ระดมกําลังจิตอาสา สรางหองนํา้ ใหชาวบาน จํานวน 5 ครัวเรือน เพื่อใหถูกตองตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข และนําสิ่งของ อาทิ เสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม รองเทา ถุงเทา ซึง่ บางสวนไดรบั การบริจาคจาก คณาจารย พนักงาน นักศึกษาและศิษยเกา พรอมทั้ง อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ตุกตา ขนม และอุปกรณกอสราง ไปมอบให มีการแนะนํา ใหความรูทางวิชาการเรื่องการเลี้ยงไก และการเลี้ยงสุกรกับชาวบานผู สนใจ อีกทั้ง ยังรวมแรงรวมใจจัดสรางหอพระไวบริเวณเสาธงชาติ เพื่อ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา พรอมทั้ง สรางหอง นํา้ ใหกบั ชาวบาน จํานวน 5 หอง ใน 5 ครัวเรือน เพือ่ ใหชาวบานไดใชหอ ง นํ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อปราศจากและหางไกลจากเชื้อโรคตาง ๆ

กิจกรรมการอบรมสงเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ในด้านวิชาชีพ

อาจารยบญ ุ ฤทธิ์ สโมสร รองผูอ าํ นวยการฝายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก , อ.สมชาย โพธิพ์ ยอม พร อ มด ว ย เจ าหน าที ่ และ นัก ศึก ษา รว มกับ วาที่รอยตรี ธ รรมนู ญ ทาวฮาย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง และทีมงาน ทํา กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดถนน และบริเวณเสนทางภายในตําบลบาน กราง ตามโครงการ “ตําบลบานกราง นาอยู นามอง” เพื่อใหประชาชน ทีเ่ ดินทางเขามาภายในตําบลบานกราง หรือมาติดตอประสานงาน ศึกษา เรียนรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมพื้นบาน ภายในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 50 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ชางเชื่อม ชางไฟฟา ชาง ซอมรถจักรยานยนต ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และโรงเรียนไทรยอยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จํานวน 86 คน ตามโครงการเรี ย นร ว ม หลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อพัฒนาทักษะการ เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแกนักเรียนใน โรงเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อสงเสริมใหนักไดเรียนรู ทักษะฝกปฏิบตั จิ นสามารถประกอบเปนอาชีพสรางรายได โดยไดรบั การ ฝกสอนจากคณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา พิษณุโลก ในหลักสูตรระยะเวลา 60 ชั่วโมง


สรุปข่าวรอบรั้ว

rmutl

มทร.ล้านนา ลําปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียน แบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลําปาง ส่งมอบเครื่อง กรองนํ้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

นายสัมพันธ เงินเย็น และนาย กิตติโชติ จันทรหอม นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา ลําปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรม ดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ ในการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้ง ที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้งนี้มีอาจารยพงศกร สุรินทร เปนผูฝกสอน และมีอาจารยมนินทรา ใจคําปน เปนผูควบคุม ดูแลในการเขาแขงขัน

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มทร. ลานนา ลําปาง สงมอบเครือ่ ง กรองนํ ้ า อุ ป โภคบริโ ภคใน ครัวเรือนแกโรงเรียนชุมชน บ า นแม ฮ าว ต.ห า งฉั ต ร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง โดยมีนายพิชัย สุดเอี่ยม ผูอํานวยการโรงเรียนเปน ผูรับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร โดยเครื่องกรองนํ้า อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เปนผลงานสิง่ ประดิษฐปริญญานิพนธของนาย เมธี สายสุข นายสิทธิศกั ดิ์ จัดสม และนายกิตติชยั คําเครือ นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ โดยมีอาจารยประจักร โกษาวัง เปนอาจารยที่ ปรึกษา ภายใตโครงการออกแบบและสรางเครือ่ งกรองนํา้ อุปโภคบริโภค ในครัวเรือน เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนํ้า

โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร การใช้งาน Tablet และ Android

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง โดยอาจารย วิ ษ ณุ ช า งเนี ย ม หั ว หน า สาขา บริหารธุรกิจและอาจารยใน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร ลงพื้นที่รวมมือกับ นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ในการ ใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรู ฝกอบรมในหัวขอ “โครงการ ฝกอบรมคอมพิวเตอร การใชงาน Tablet และ Android” ตามโครงการ พัฒนาวิชาชีพพื้นฐานสําหรับเด็ก และเยาวชน และประชาชน การ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ (SBMLD) ใหแกชุมชนบานทาคราวนอย และบานศรีบุญเรือง จังหวัด เพื่อให บริการเผยแพรองคความรูแ กคณะครู นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน ใหสามารถอุปกรณคอมพิวเตอรพื้นฐาน และอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ (Smartphone) ใหเกิดประโยชนในดานการทํางานและดานการดําเนิน ชีวติ ไดอยางถูกตอง เกิดประโยชนตอ ตนเองและความรอบขางอยางเหมาะ สมตอไป

เผยแพรองคความรู้ “ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกปลาดุก ย่าง” สร้างรายได้สู่ชุมชนบ้านวอแก้ว อาจารย ณั ฎ วลิ ณ คล เศรษฐ ปราโมทย และ นายพลวัฒน ฉัตร เงิน อาจารยและนักศึกษา สาขา อุ ตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร คณะ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง ลงพื้นที่เผยแพรความรูงานวิจัยสูชุมชน เรื่องบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สําหรับนํ้าพริกปลาดุกยางบานวอแกวตามโครงการวิจัยเรื่องการศึกษา บรรจุภณ ั ฑนาํ้ พริกทีบ่ ริโภคไดหนึง่ มือ้ และทดสอบอายุการเก็บรักษาโดย วิธีเรงของนํ้าพริกปลาดุกยาง ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับ ปริญญานิพนธเปนงานวิจยั ตีพมิ พ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการ สูชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558 ณ ที่ทําการผูใหญบาน บานวอแกว ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

อาจารย มทร.ล้านนา ลําปาง เปนวิทยากรฝกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การทําซาลาเปา ให้กับกลุ่มผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Marketing Plan Contest

อาจารยสุพัฒน ใตเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีการอาหาร มทร.ลานนา ลําปางเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ การทําซาลาเปา ใหกับกลุมผูปลูกออยอินทรีย บานสบจาง ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เพื่อใชเปนทักษะวิชาชีพในการสรางรายไดเสริมของ กลุมผูปลูกออยอินทรียและชุมชนตอไป

นักศึกษาทีม We are Independenceคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง ประกอบดวย น.ส ประทุมพร เครือ สุวรรณน.ส ดาราวรรณ ใตวัน น.ส สุพัตรา สูงกลาง น.ส ขนิษฐา คําเมือง น.ส เบญจทาศ เสือปรางค น.ส ทิพยสุดา จีนดา และนาย วรวุฒิ ปญญาไว โดยมี อ.กรณิศ เปยอุดร เปน อ.ที่ปรึกษา ควารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda ภายใตแนวคิด Unblocker, I am ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนยการคาเซนทรัลลําปาง นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 51


สรุปข่าวรอบรั้ว

มทร.ล้ า นนา น่ า น ร่ ว มประชุ ม คณะศึ ก ษาจากประเทศเวี ย ดนาม รศ.ดร.คมสั น อํานวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พรอมดวย คณาจารย มทร.ลานนา นาน เขารวมตอนรับ นายเหวียน แมง กวน รองศึกษาธิการฯ พรอมคณะศึกษาจากจังหวัดเดี่ยนเบียน ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษา หารือ การแลกเปลีย่ นนักศึกษา เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของไทย และนักศึกษา ไทย จาก มทร.ลานนา นาน ก็จะไปศึกษา และเผยแพรประเพณี วัฒนธรรม ที่ประเทศ เวียดนาม

รวมประชุมคณะศึกษาจาก ประเทศเวียดนาม

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ อยางหาทีส่ ดุ มิได ทีพ่ ระองคทรงมีพระเมตตา ตอ มทร.ลานนา ในการเสด็จแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรใหแกบัณฑิต และมหา บัณฑิตตอเนื่องทุกป และหารายไดเพื่อทูลเกลาถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช อัธยาศัย โดยมี รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ลานนา นาน เปนประธานใน พิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหนวยงานภายนอกเขารวม ไดแก ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนาน ดานศุลกากรทุงชาง มณฑลทหารบกที่ 38 ตางก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองคทานทรงมีตอชาวราชมงคลลานนา และชาวจังหวัดนาน กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ บริเวณหนาอาคารอํานวยการ มทร.ลานนา นาน หลังจากเดินกิจกรรมเสร็จสิน้ แลว ยังมีการ จับสลากหางบัตรอีกดวย

จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน นําโดย ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม จัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์” ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งไดนําผลงานโครงการของ อาจารย และนักศึกษามารวมแสดงนิทรรศการ เชน เตาแกสไฟเออรควบคูก บั เตาถานชีวภาพ ระดับครัวเรือน เครือ่ งคัน้ นํา้ สมอัตโนมัตแิ บบตัง้ โตะ และนิทรรศการ ประชาสัมพันธหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผูใหความสนใจกันอยางลนหลาม

“ศรีนา นปริทศั น์”

สวท.น่าน ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือ ข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ถ่ายทอดสด บรรยากาศการประกวดหนังสั้นเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหลาบุหรี่ ตั้งแตเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุม สวท.นาน มทร.ลานนา นาน โดย นายเฉลิมพล โนราช นักวิชาการศึกษา ศูนยภาษา สาขาศิลปศาสตร เปนผูควบคุม และที่ปรึกษาการนําเสนอผลงานในการเขาแขงขัน นําทีมนักศึกษา (นายบุศกร กาคํา และ นายกิตติศักดิ์ นิลถา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, นายวัชระ ไชย สาขาวิชา สาระสนเทศ และนายศรัญู นันทชยั สาขาวิชาการตลาด) เขารวมโครงการดังกลาว และได รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง “ The Promise ” เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหลา บุหรี่ ตามยุทธศาสตรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบจังหวัดนาน ประจํา ป 2559 ภายใตโครงการรวมขับเคลื่อนปองกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชวง 3 ป ตั้งแต 2557 – 2559 โดยกิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทุกเครือขาย ใหมีสวนรวมกันปองกันนักดื่มและนักสูบหนาใหม โดยใชมาตรการดานกฎหมายมาควบคุม ขับเคลื่อนไปดวยกัน เพื่อคืนคนดีสูสังคม

การประกวดหนังสั้นเสริมสร้างทักษะชีวิต

อาจารย์ทวินันท์ แววทอง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแหง ประเทศไทย จังหวัดนาน โดยมีหัวของานวิจัยที่นาสนใจที่ไดพูดคุยคือ เรื่อง การเลี้ยงไก สมุนไพรดวยใบยานาง ซึ่งอาจารยและนักศึกษา ไดพูดถึง การใชสมุนไพร (ใบยานาง) เลี้ยง ไกทดแทนสารเคมีสังเคราะห ทําใหไมมีสารอันตรายตกคางในเนื้อสัตว เพิ่มความปลอดภัย ผูบริโภค รวมไปถึงการคัดเลือกสมุนไพร เพื่อวิจัยและพัฒนาตอยอดไปใหได จนถึงการผลิต ออกมาเปนผลิตภัณฑที่เอาไปใชเปนวัตถุดิบผสมในอาหารไกได

ได้รับเชิญให้ออก รายการ คุยท้ายข่าว

มทร.ล้านนา น่าน นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกัน ป่า ดวยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพอของแผนดิน” สรางเมืองนานนาอยู คูปาตน นํ้า ณ หนวยจัดการตนนํ้า นํ้างอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เพื่อเปนการปองกันและแกไข ปญหาหมอกควันและไฟปา ในพื้นที่จังหวัดนาน และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2559 พรอมกันทั้ง 15 อําเภอ ในจังหวัดนาน

ปองกันไฟ ป้องกันป่า

52 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

rmutl


จังหวัดตาก จัดกิจกรรม อบต.สัญจร ป 2559 ถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั กิ าร ณ สถานีอนามัยบาน หนองงิ้ว และวัดทุงยั้ง ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก โดยมี อาจารยสุวรรณีย ขยันการนาวี อาจารย ประจําสาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนวิทยากรในการ อบรมทํายาหมองสมุนไพรใหแกชาวบาน เยาวชน และผูที่สนใจ ซึ่งมีขั้นตอนการทําที่ไมยุงยาก และ สามารถนําความรูท ไี่ ดรบั จากการอบรมครัง้ นีไ้ ปประกอบเปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหแกครอบครัว และชุมชนได

จุดหมายปลายทางแหงมันตราอาหารล้านนา

นักศึกษาทีมคหกรรม มทร.ล้านนา ตาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมการแขงขัน

ประกวดการทําอาหาร ภายใตโครงการ “จุดหมายปลายทางแหงมันตราอาหารลานนา” จัดโดย สํานักงานพิงคนคร(องคการมหาชน) โดยสํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีสวนรวม สรางสรรคและพัฒนาเมนูอาหารพื้นเมืองภาคเหนือใหคงอัตลักษณ ความโดดเดนสามารถแขงขันได ในระดับสากล ทัง้ ยังสงเสริมแหลงทองเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกวัตถุดบิ ทีเ่ ปนภาคการเกษตรใหเกิดการ ทองเที่ยวเชิงอาหารถิ่น การประกวดทําอาหาร “ จุดหมายปลายทางแหงมันตราอาหารลานนา ” ใน ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ หองฟูดคอรท ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ ซึ่งในการแขงขันนี้มีผูเขารวมการแขงขันทั้งหมด 192 ทีม ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดย แบงการแขงขันออกเปน 2 ประเภท คือ แบบดั้งเดิมและฟวชั่น ในเมนูขาวซอย,นํ้าพริกออง นํ้าพริก หนุม,หอแอป,แกงแค,ลาบหมูคั่ว,ไสอั่ว,แกงฮังเล,แกงโฮะ และประเภทซุปนักศึกษาคหกรรมศาสตร มทร.ลานนาตาก ไดรับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ประเภทอาหารพืน้ เมืองภาคเหนือฟวชัน่ หอแอป ไดรบั ถวย รางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ประเภท อาหารพื้นเมืองภาคเหนือดั้งเดิม หอแอป ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ลานนา ตาก ลงนามบันทึกขอตกลงความ

สื่อการสอนนวัตกรรม

rmutl

คลินกิ เทคโนโลยี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลตากตก อําเภอบานตาก

โครงการเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ความรวมมือทางวิชาการ

ทํายาหมองสมุนไพร

สรุปข่าวรอบรั้ว

รวมมือทางวิชาการดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกับคุณจงกล พิพิธภักดี ผูอํานวยการวิทยาลัยการ อาชีพแมสอด โดยเปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลลานนา ตาก และวิทยาลัยการอาชีพแมสอด ณ หองพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ เฉลิมพระเกียรติ 84 ป คณะวิศวกรรมศาสตร โดยบันทึกขอตกลงนี้ ทําขึ้นเพื่อประสานความรวมมือทางวิชาการดานการผลิตบัณฑิตนัก ปฏิบัติของนักศึกษาในสถาบันใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช “ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ อันลนพน ” ณ หนาอาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา ตาก ซึ่งในงานมีนักวิ่งจากหนวยงานราชการหลายแหงเชน เทศบาลตําบลไมงาม ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดตาก ฯลฯ พรอมทั้งคณาจารย เจาหนาที่ บุคลากร และนักศึกษาของมทร.ลานนาตาก รวมเดิน-วิ่ง และมีพระสงฆสวดมนตเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุด เทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ มีการมอบรางวัลใหกับผูเขาเสนชัยลําดับ 1-3 ทั้ง 3 ประเภท 18 ลําดับแลว ยังมีการจับหางบัตร เพื่อมอบรางวัลพิเศษตาง ๆ เชน ทองคํา หมอหุง ขาว กระทะไฟฟา กระติกนํ้ารอน จักรยาน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย บรรยากาศในงานเปนไป อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน สําหรับโครงการนี้รายไดทูลเกลาถวาย ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นศ.ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท

Hardware โดยนายสุรเชษฐ จันทรหอม และนายไชยกร อินทพง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสื่อการสอน นวัตกรรมประเภท Hardware ในโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ ครุศาสตรอตุ สาหกรรม และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 TEACHING ACADEMY AWARD #5 2016 ณ ครุศษสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2559 โดยมีอาจารยพัชรินทร ศิลวัตรพงศกุล และอาจารยสนิท ขวัญเมือง เปนผู ควบคุมทีม

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 53


สรุปข่าวรอบรั้ว

rmutl

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา เชียงราย จัดโครงการรดนํ้าดําหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปใหมเมือง ประจําป 2559 ณ ลานอาคารอํ า นวยการ มทร.ล า นนา ชร. โดยมีอาจารยบุญธรรม เร็วการ อดีตผู อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย, ผศ.อุดม สุธา คํา รองอธิการบดี, อาจารยวทิ รู ย สองแสง ผู อํานวยกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และ รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผูอํานวย การกองการศึกษาเชียงราย เพิอ่ แสดงความ กตัญู กตเวทิตา ตอผูมีพระคุณ อีกทั้ง เปนการรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามที่มีมาแตดั้งเดิมของไทย

งานห้องสมุด สํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ ศิ ล ปศาสตร์ มทร.ล้ า นนา เชี ย งราย จั ด โครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชน บานทาดีหมี ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยนําหนังสือและวารสาร รวมถึงอุปกรณที่ จําเปนตอการสรางแหลงเรียนรูไ ปบริจาคให กับชุมชนบานทาดีหมี ซึง่ ไดจดั กิจกรรม เลน เกมสปลูกฝงสรางเสริมนิสัยและยกระดับ วัฒนธรรมรักการอานใหแกชุมชน

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตลาดแรงงาน” ใครคิดวาไมสาํ คัญ (ปลดลอคมุมมอง พัฒนา กลยุทธ สูการเตรียมความพรอม) ณ หอง ประชุ ม ชั้ น 2 อาคารวิ ท ยบริ ก าร มทร. ลานนา ชร. โดย รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐ บุ ญ เกี ย รติ ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษา เชียงราย เปนประธานเปดโครงการ และ ไดรับเกียรติจากคุณมนูญ สุขศรีจันทร จาก กรมแรงงานจังหวัดเชียงราย, คุณจรินทร พงษเย็น ผูอํานวยการอาวุโสฝายโครงการ 54 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริ มงคลเลิศกุล อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรม โยธา และอาจารย์พรี วัตร ลือศัก อาจารย์สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ พรอมดวยนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย เขารวมการอบรม เชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมอาสา สมัครในการรับมือกับไฟปาอยางถูกตอง และปลอดภัย ณ มูลนิธกิ ระจกเงา สํานักงาน บ า นห ว ยขม ตํ า บลแม ย าว อํ า เภอเมื อ ง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให เยาวชนเกิดความรู ความเขาใจตลอดจน ปลูกฝงทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องปญหาไฟ ปาแกเยาวชน ใหเยาวชนเกิดความรักและ หวงแหนทรัพยากรปาไมและเกิดความรูสึก รับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ “ การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่การทํางานของนักบัญชีมืออาชีพ ” และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ” โดย ได รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดร.สิ ริ โ ฉม พิ เชษฐ บุญเกียรติ เปนประธานในพิธีเปด ณ หอง ประชุมใหญ อาคารอํานวยการ มทร.ลานนา ชร. การสั ม มนาในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให นักศึกษาไดมคี วามรูค วามสามารถในการฝก ปฏิบัติงานจริง และไดรับประสบการณตรง จากวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บาน 12 คิวเฮาสคอนโดเชียงราย, คุณพัชรี ดวง แสงทอง กรรมการผูจ ดั การบริษทั พานพงษไทย จํากัด และ ผศ.ดร.วิวัฒน ทิพจร หัวหนาสาขา วิศวกรรมไฟฟา มทร.ลานนา ชร. เปนวิทยากร ในการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาและผูเขารวม โครงการได ร  ว มแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ เ กี ่ ย วกั บ “ การตลาดแรงงาน ” การเตรียมความพรอมในการกลาวเขาสูตลาด แรงงานในอาเซียน

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขา บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วย นวัตกรยุคใหม่ ” ณ หองประชุมใหญ อาคารวิทย บริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการ เรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและการจัดการ การเปลี่ยนแปลงและรายวิชาการจัดการธุรกิจ ขนาดยอมของผูป ระกอบการ เพือ่ ใหผเู ขาอบรม ไดรบั ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการสรางสรรค นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs รวมทั้งสามารถ เขียนแผนธุรกิจไดอยางถูกตอง ซึ่งไดรับเกียรติ จากผูท รงคุณวุฒธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขา เชียงราย มาถายทอดความรูแ ละเสนอแนะการ จัดทําแผนธุรกิจ โดยมีอาจารยดร.ณภัทร ทิพย ศรี หัวหนาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร มทร.ลานนา เชียงราย เปน ประธานในการเปด

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ “ สร้างนักบัญชี คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ” ณ หองประชุมใหญ อาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา เชียงราย โดยไดรบั เกียรติจากทาน สาโรจน สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ การคา เปนผูกลาวเปด และรองศาสตราจารย สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผูอํานวยการกอง การศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย เปนผูกลาว ตอนรับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ พัฒนาใหนกั ศึกษาสาขาการบัญชีทกี่ าํ ลังสําเร็จ การศึกษามีท ักษะความรู ความเขาใจในการ ปฏิบัติจริง เปนแรงงานที่มีคุณภาพที่มีความรู และเตรียมพรอมกับการแขงขันในประชาคม อาเซียน


คอลัมน์ ปัญหาสุขภาพ

7อยากมีทซา่ ิกแพคสานฝั น ลดพุงพลุ้ย ฟตแอนดเฟรม | เดลินิวส

สมัยนีก้ ระแสการออกกําลังกาย กําลังเปนทีน่ ยิ มสูงสุด ไมเวนแมกระทัง่ การออกกําลังกาย ที่สรางกลามหนาทอง หรือ “ ซิกแพค ” ก็เพื่อรักษารูปราง ใหสวยงามอยูต ลอดเวลา เดีย๋ วนผูห ญิง มีไลฟสไตลการใชชวี ติ ไมตา งกับ “ ผูช าย ” ยิ่งกระแสการออกกําลังกาย กําลังเปนที่นิยมสูงสุด ไมเวนแมกระทั่งการออก กําลังกาย ที่สรางกลามหนาทอง หรือ “ ซิกแพค ” ที่ตองการรักษารูปรางให สวยงามอยูตลอดเวลา แตการออกกําลังกาย เพื่อใหไดผลเปนที่นาพอใจ ยอม ใชเวลานาน และเปนเรือ่ งปกติธรรมดา ดวยเหตุผลนีจ้ งึ ทําให หนุม -สาว หลายๆ คน “ ลมเลิกความตัง้ ใจ ” ทีจ่ ะมีหนุ ที่เพอรเฟกต แข็งแรง แข็งแกรง กันไปกอน อยาลืมวา เนื้อจากบริเวณหนาทอง เปนที่สะสมของไขมันจํานวนมาก กลาม ซิกแพค จึงเปนกลามที่ปรากฎเห็นเดนชัดที่สุด ดังนั้นเราจึงมีวิธีการออกกําลัง กายสราง “ ซิกแพค ” แบบงายๆ โดยไมตองเปลืองเนื้อที่ เปลืองเวลา มาฝาก กัน เพื่อที่จะชวยใหคุณเขาใกล “ ความฝน ” ของการมีกลามซิกแพคไดเร็วยิ่ง ขึ้น ไปดูกันเลยดีกวาวามีทาอะไรบาง 1.ทาวิ่งอยูกับที่ ทาเรียกเหงื่อใหรางกายตื่นตัวนี้ เริ่มจาก ยืนตัวตรง ฝาเทาแยกกันเล็กนอย จากนั้นยกเขาขางขวาขึ้นใหสูงกวาการวิ่ง งอขอศอก จากนั้นเหวี่ยงแขนขึ้นลงสลับขางกัน ทําตอเนื่องใหไดประมาณ 30 วินาที 2.ทาวิดพื้น ทาบริหารหัวใจเบาๆ ดวยการเคลื่อนไหวลําตัวสวนบน โดยเริ่มจากนอนควําตัว เทาเหยียดตรง จากนั้นใชมือและเทาดันตัวเองขึ้นมา จากพื้น ตอมาใหคอยๆ งอศอกลงแนบกับลําตัว และราบฝาเทา ทําตอเนื่องให ไดประมาณ 30 วินาที 3.ทาปนเขา ทาเตรียมความพรอมของกลามเนื้อใหมีความยืดหยุนดี เริม่ จาก นอนควาํ ตัว แขนทัง้ สองขางเหยียดพืน้ เทาเหยียดตรง ดันปลายเทาขึน้ จากนัน้ งอเขาขวาขึน้ มาคางไวทรี่ ะดับอกใหพอเมือ่ ย แลวสลับไปงอเขาซาย ทํา ตอเนื่องใหไดประมาณ 30 วินาที

4.ท า ป น จั ก รยาน เริ่ ม จากนอนราบกั บ พื้ น มื้ อ แตะที่ ทายทอย แลวดันขึ้นมา จากนั้นเหยียดปลายเทาทั้งสองขางลอย จากพื้นเล็กนอย แลวยกขาซาย ขวาสลับขึ้นลงไปมา ทําตอเนื่องให ไดประมาณ 30 วินาที 5.ทายกขา โดยการนอนราบกับพื้น มื้อแตะที่ทายทอย จากนัน้ เหยียดเทาซายไปขางหนา พรอมกับพยายามยกขอศอกดาน ซายมาสัมผัสหัวเขาดนขวา จากนั้นลดเขาซายกลับมาลดหัวไหล ทํา สลับซาย ขวา ทําตอเนื่องใหคางไวขางละประมาณ1-2วินาที 6.ทายกขาสูง เริ่มจากนอนราบกับพื้น ชันเขาขึ้นบน ให แขนวางราบอยูขางลําตัว จากนั้นใหเกร็งหนาทองสวนลางแลว ออกแรงยกสะโพกขึ้น (ไมตองยกแผนหลังขึ้น) ยกทั้งๆ ที่หัวเขายัง งออยู ทานี้จะใชแรงจากหนาทองมากพอสมควร ยกขาขึ้น-ลง โดย ตอนยกลงใหบริเวณขาลอยอยูเหนือพื้นพอประมาณ ทําตอเนื่องให ไดประมาณ 30 วินาที 7.ทานั่งยกขา โดยแขมวทองสรางซิกแพค นั่งหลังตรง พิงเกาอี้ แลวคอยๆยกขาขึ้น ใหปลายเทาลอยขึ้น จากพื้นเล็กนอย การยกขาใหใชแรงจากหนาทองสวนลาง โดยยกขาคางไวประมาณ 5 วินาที แลวคอยสลับขาง ครูสอนการออกกําลังกาย ใหคําแนะนําวา สิ่งสําคัญของ การออกกําลังกาย คือเราตองรูวาศักยภาพของตัวเราวามีแคไหน ทําไดแคไหน การกําหนดเวลา จึงไมสามารถทําไดในทุกคน เพราะ บางคนมีนํ้าหนักมาก เริ่มตนจะทําไดแค การควบคุมอาหาร การยืด กลามเนื้อ เทานั้น โดยจะแนะนําใหเลนโยคะกอน เพื่อฝกบริหาร หัวใจใหแข็งแรง และเปนการยืดกลามเนื้อใหยืดหยุน ซึ่งมีอุปกรณที่ ชวยเสริม คือ ยกเวท ลูกบอล ระยะเวลาของการออกกําลังกาย 300 นาที/สัปดาห ถือวากําลังดี จากนัน้ รางกายจะแข็งแรงขึน้ และมีความ ตองการที่จะออกกําลังเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ “ นอกจากนี้ผูที่ออก กําลังกาย ตองทําความเขาใจตัวเองใหดที กุ อยาง เพราะบางอยางเรา ไมสามารถทําได จึงตองมีกําลังใจที่ดีและไมทอถอย ” อยางไรก็ตาม “ การบริหารกลามทอง ” หรือ “ ซิกแพค ” ก็มีขอควรระวังคือ หาก ไมไดวอรมอัพรางกายกอน อาจทําใหเกิดอาการเคล็ด เปนตะคริว ขณะทํากายบริหารได อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงก็คือ ไมควรทํากับพื้น แข็งๆ เพราะทําใหปวดหลัง ทางทีด่ คี วรหาเสือ่ โยคะ หรือผาผืนหนาๆ มารองกอนทําทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ทั้งหมดนี้ ถาหากวาคุณมี ความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองอยางแนวแนแลวละก็ “ ความ ฝนที่จะมีซิกแพค ” ของคุณ อยูไมไกลเกินเอื้อมอยางแนนอน อานตอที่ : http://www.dailynews.co.th/article/345973

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 55


คอลัมน์ ปัญหาสุขภาพ

7

postures to get a six-pack, atten fl belly,

Fit & Firm body

Today, exercise become more and more popular among people and obviously, having six-pack and maintain good shape seems to be the most common trend for both men and women. Nowadays, woman’s lifestyle is likely to change very quickly. Workout trends is highly being paid attention to especially building a rock-hard six-pack. However, to get a favourable outcome for example a perfect shape, strong muscles and good health , exercise commonly takes time and for this reason, young men and women give up quite often. We should keep in mind that the abdominal area is the area where fat can easily be accumulated but it can be turned into muscles which known as six packs. So it is important for us to exercise and build “six pack” in a simple way within a limited time if you follow the instruction given in the article. This will allow you to reach the dream of having a six pack muscles faster. 1. Running: This exercise awaken the body to start sweating. You can start by standing up straight put your feet slightly apart. Then lift the right knee and left knee alternately unusually higher than regular running. Bend the elbows of the throw the arms down alternately for approximately 30 seconds. 2. Push-up: This deals with moving the upper body. It starts with lying face down with foot straight Then, gradually bend the elbow and slowly use the strenght from your hands and arms to push yourself up from the floor for 30 seconds continueously. 3. Rock climbing: This pose prepares the muscles for better flexibility. This starts from lying on thefloor facedown, strech the arms along the body and feet are kept straight. Push the foot straight up using the strenght from the toes. Bend the right leg to the chest and hold on until it feels a little pain, switch to the left knee and repeat the same pose continue for approximately 30 seconds. 4. Cycling posture: starting by lying on the floor with hands touching the neck and push the neck up. Stretch the toes of both feet off the ground slightly and then lift the left leg alternately up and down. Resume the posture for approximately 30 seconds. 5. Leg raise: start the posture by lying flat on the floor face up with hands touching the back area of the neck, stretch your left foot forward while the left elbow reaching the right knee. Switch to the other side and continue to hold it for approximately 1-2 seconds. 6. Leg raises high : This starts from lying on the floor face up

56 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

with the knees up. Arms placed on sides of the body. Lift the hip up and slowly squeeze while the knees bent. This position works for the abdomen if you can continue it for approximately 30 seconds. 7. Sit and pull. Sit back straight on a chair and slightly lift the leg up with toes a little bit off the ground and hold for about 5 seconds Trainer advises that it is very important to know your potential before exercise for example how hard we can do it or how long we can do it be. If you are really overweight and you have to start from streching and control eating habit. The trainer recommends yoga for beginers to strench their bodies and warm up heart beating and increase flexibility in muscles. They can do it with 300 minutes per week which is considered to be adequate for the beginners. After then the body will become stronger and need more exercise automatically. In addition, people who exercise need to understand that we cannot do all the posetures and should not be disencouraged. However, the abs workout should follow a body warmup and it should be done on a yoga mat to prevent backpain. Finally, if you ready to change yourselves, having sixpacks is not too far to reach.


เรื่อง จากปก

นางสาว เชียงใหม ประจําปี 2557

น้องจอย นางสาววรลักษณ์ ใจจา

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 57


เรื่อง จากปก

เรื่องจากปก นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 กับวัฒนธรรมล้านนาใน เทศกาลสงกรานต 2559 พบกับ สาวนักกิจกรรมของราชมงคลล้านนา เราไปทําความรู้จักนักศึกษาคนเกง ของเรากันเลย นอ้ งจอย นางสาววรลักษณ ใจจา นางสาวเชียงใหมประจํา

ป 2557 กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร กับประสบการณมากมายในเวทีนางงาม “ ดีใจมากที่ไดมีโอกาสเปนตัวแทนนักศึกษาที่ไดรับโอกาสใหนําเสนอศิลป วัฒนธรรมลานนาผานทางวารสารราชมงคลลานนาของมหาวิทยาลัย ตลอด ระยะเวลาที่ไดเขามาศึกษาในรั้วราชมงคลลานนานั้น ไดรับประสบการณ มากมายจากรุนพี่ และคณาจารย รวมถึงการไดมีโอกาสในการรวมกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงไดและการเรียนที่นี่ ยังใหความรูใหมที่ไมไดจากหองเรียนและใชความรูเหลานั้นปรับใชเมื่อครั้ง ที่ไดรับตําแหนงนางสาวเชียงใหมในการเผยแพรวัฒนธรรมของลานนา ตอง ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไดใหความรู ประสบการณและโอกาสในการสราง บทเรียนใหมในชีวิต ”

58 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา


นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 59


RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL #5  

วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Advertisement