Page 1

1

SPANISH ART


Carlos León Javier Gómez Santiago Ydáñez Simon Zabell GASTCURATOR

Douglas de Oliveira Ribeiro


MARKT / GOUDA

Overview of the central market place of Gouda: at the right the old townhall, in the middle the Sint Jan Church and at the left Arti Legi.

5


ARTI LEGI / GOUDA

w u e i n n i d u o e Ho doorklinkt “How ancient echoes in contemporary”

7


Arti Legi

w u e i n n i d u o Hoe doorklinkt I

n 2011 nam ons leven een bijzondere wending door de aankoop

Kreuger, de textiele werken van artquilts-kunstenaars, litho’s over

van Arti Legi, een rijksmonument aan de Markt te Gouda. Vanaf

de kaarsenfabriek van Toorop in combinatie met hedendaagse

1855 bood dit pand huisvesting aan de stadstekenschool (Arti)

conceptuele werken over het thema ‘tijdgeest’, expressionistische

en het kantongerecht (Legi). Daarna volgden vele gebruikers

schilderijen van Brands (ooit lid van CoBrA), figuratief werk van

en aanpassingen. Wij wilden er op onze beurt na een ingrijpende

Jan van der Kooi en recent een tijdelijk collectief van IJslandse

restauratie een multifunctionele bestemming aan geven. De

kunstenaars. In het najaar van 2013 toonden we het expressieve

monumentale vertrekken werden enerzijds geschikt gemaakt

en poëtisch-figuratieve werk van de Spaanse kunstenaar Ripollés.

voor ontvangsten als presentaties, lezingen, besloten diners,

Bijna 3 jaar later voelen wij ons vereerd opnieuw Spaanse kunst

trouwceremonies en diverse feestelijkheden. Anderzijds werden

te mogen presenteren, ditmaal van vier Spaanse kunstenaars van

ook voorzieningen getroffen voor het houden van exposities. Zo

internationale allure. Kortom, met variatie in het aanbod proberen

konden we in de geest van Arti (voor de kunst) recht doen aan

wij ons publiek steeds opnieuw te verrassen.

het gebouw en invulling geven aan onze eigen belangstelling voor kunst. Wij beogen van tijd tot tijd een podium te geven aan

In 2011 our lives made a special change with the acquisition of

kunstenaars die ons aanspreken met de bedoeling die interesse

Arti Legi, a so called rijksmonument (national monument) at the

te delen met onze bezoekers. Arti Legi is dus geen museum

Market square of Gouda. Since 1855 this building hosted the city

en evenmin een galerie in de traditionele zin van het woord,

drawing school (Arti) and the court (Legi). In later years different

maar biedt wel de gelegenheid tot (verkoop)exposities. Sinds de

users and adaptations followed. Our intention was to change

opening in 2012 hebben we jaarlijks 2 tot 3 eigen tentoonstellingen

the building’s destination for multifunctional purposes after

met een wisselend karakter georganiseerd. Het begon met de

a substantial renovation. The monumental rooms were made

abstract-expressionistische schilder Ger Lataster, later volgden

suitable for presentations, lectures, private dining, wedding

aquarellen van Gerrit Neven in combinatie met beelden van Tjikkie

ceremonies and various festivities. Besides we created all the


ARTI LEGI / GOUDA

Met variatie in het aanbod proberen wij ons publiek steeds opnieuw te verrassen

facilities to hold art exhibitions. As such and by following the spirit of Arti we gave justice to the building while at the same time satisfying our own interest in Art. We now regularly aim to give floor to artists that have caught our interest with the intention to share this with our visitors. This makes Arti Legi neither a museum nor a gallery in the traditional sense, but it creates and offers the opportunity to hold (sales) exhibitions. Since the opening of Arti Legi in 2012 we have organized ourselves 2 to 3 exhibitions of diversified character. It started with the abstract-expressionistic painter Ger Lataster, followed by aquarelle paintings of Gerrit Neven combined with bronze sculptures of Tjikkie Kreuger, then textiles of a larger group of artquilt artists, litho’s of Toorop combined with contemporary conceptual artworks on the current spirit of the time, expressionistic works of Brands, a former member of CoBrA, figurative paintworks of Jan van der Kooi and recently an occasional collective of Icelandic artists. During the autumn of 2013 we exhibited the expressive and poetic-figurative work

variations of our exhibitions we try to surprise our visitors each

of the Spanish artist RipollĂŠs. Now, almost three years later, we

and every time again.

feel honored by the ability to present again Spanish art, now from four Spanish artists of international stature. To cut it short, by the

Louwrens en Gerda Dijkstra

9


21 april - 8 mei

I

n het centrum van de middeleeuwse stad Gouda, op dezelfde

dramatisch en boeiend die de kijker niet onverschillig laten. Hij

plek waar filosoof Erasmus naar de voormalige Latijnse

heeft momenteel een solotentoonstelling in het Museum

school ging, vinden we tegenwoordig het rijksmonument Arti

Lázaro Galdiano in Madrid.

Legi. Arti Legi heeft het genoegen om de tentoonstelling Eye

Catchers - Spanish Art te houden. Gastcurator Douglas de

Simon Zabell is een kunstenaar wiens projecten zijn gebaseerd

Oliveira Ribeiro heeft vier kunstenaars van internationale allure

op geschiedenis, literatuur, film, muziek of schilderijen. Hij

en met zeer verschillende benadering en artistieke expressie

voert een grondig onderzoek uit naar zijn onderwerp en in de

uitgenodigd om deel te nemen.

loop van zijn onderzoek vindt hij de elementen en inspiratie om nieuwe visuele codes te creëren die hij vertaalt in schilderijen,

Carlos León is een abstracte schilder die met zijn handen werkt

sculpturen en installaties.

in plaats van penselen. Hij heeft een zeer bijzondere en poëtische beeldtaal. Hij maakte deel uit van de Spaanse

Douglas de Oliveira Ribeiro (São Paulo, 1969) is geboren in

vertegenwoordiging op de Biënnale van Venetië en won onlangs

Brazilië en woont in Nederland. Sinds 2004 is hij werkzaam als

de Culturele Award van de Provincie Madrid in de categorie

een kunstprofessional. In deze periode is hij betrokken geweest

beeldende kunst en de Arte y Mecenazgo Stichting Award.

bij diverse kunstprojecten in Europa en de VS. Daarnaast was hij curator van tentoonstellingen in galeries en musea. Op

Javier Gómez is een beeldhouwer op zoek naar dynamische

jonge leeftijd ontwikkelde hij al een interesse in de

vormen. Het samenspel van vormen, volumes, kleuren en licht

hedendaagse kunst tijdens zijn middelbare school periode.

geeft zijn werken een esthetiek die altijd de ogen van de

Later raakte hij ook geïnteresseerd in glaskunst en design

toeschouwer verrast. Hij heeft tentoongesteld in Azië, Europa

tijdens zijn zakelijke- en vakantiereizen naar Frankrijk, Italië en

en de Verenigde Staten.

de VS. Hij heeft een bachelor´s degree in Business van FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado in Brazilië en een

Santiago Ydáñez vangt in zijn schilderijen de anima en de

master´s degree in Latijns-Amerikaanse Studies van de

gemoedstoestand van zijn personages. Zijn schilderijen zijn

Universiteit van Salamanca in Spanje. Verder heeft hij ook de


EYE CATCHERS / SPANISH ART

beholder. He has exhibited in Asia, Europe and the United States. Santiago Ydáñez captures in his paintings the anima and state of mind of his characters. His paintings are dramatic and engaging not allowing the viewer to feel indifferent. He has currently a solo exhibition at the Lázaro Galdiano Museum in Madrid which will travel later to different places in Latin America. opleiding gevolgd voor bestuurders en senior managers van

Simon Zabell is an artist whose projects are based on history,

grote organisaties aan Kellogg School of Management in de VS

literature, cinema, music or paintings. He carries out a

en de FDC – Fundação Dom Cabral in Brazilië. Voor het werken

thorough investigation into his subject matter and in the

in de kunstsector werkte Douglas de Oliveira Ribeiro in de

course of his investigation he finds the elements and

energie- en in de biotechnologische sector.

inspiration to create new visual codes which he translates into paintings, sculptures and installations.

In the city center of the medieval town of Gouda, the same spot of the former Latin School where philosopher Erasmus

Douglas de Oliveira Ribeiro (São Paulo, 1969) was born in

attended, we nowadays find the national monument Arti Legi.

Brazil and lives in the Netherlands. He has been working as

Arti Legi is pleased to hold the exhibition Eye Catchers -

an art professional since 2004. During this period he has been

Spanish Art. Guest curator Douglas de Oliveira Ribeiro has

involved with different art projects in Europe and in the USA as

invited four artists of international stature with very different

well as curating exhibitions in galleries and museums. At a

approach and artistic expression to participate.

young age he developed an interest in contemporary art during his high school period. Later on he also got interested

Carlos Léon is an abstract painter who paints with his hands

in glass art and design during his business and holiday trips to

instead of paintbrushes and has a singular and poetic visual

France, Italy and the USA. He holds a bachelor´s degree in

language. He was part of the Spanish representation at the

Business from FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado

Venice Biennale and recently won the Cultural Award from

in Brazil and a master´s degree in Latin American Studies

the Community of Madrid in the category of fine arts and the

from the University of Salamanca in Spain. Furthermore he

Arte y Mecenazgo Foundation Award.

has participated in training program for directors and senior managers of large organizations at Kellogg School of

Javier Gómez is a sculptor in search of dynamic and original

Management in the USA and FDC – Fundação Dom Cabral in

forms. The interplay of shapes, volumes, colors and light gives

Brazil. Before working in the art sector Douglas de Oliveira

his works an aesthetics which always surprises the eye of the

Ribeiro worked in the energy and in the biotechnology sectors.

11


15

23

31

39


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Carlos León P. 15 Javier Gómez P. 23 Santiago Ydáñez P. 31 Simon Zabell P. 39

13


CL - PORTRET


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Carlos León Carlos León studeerde geneeskunde toen hij in 1968 besloot zich

[Ceuta, 1948] www.carleonarte.com

volledig te wijden aan de beoefening van beeldende kunst. Een

Collections / Collecties

groot deel van de jaren ’70 woonde hij in Parijs en ook bracht hij

Spain

+ Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid

acht jaar door in New York in de laatste twee decennia van de

+ Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante

vorige eeuw. Zijn schilderkunst, die hij zelf beschouwt als een

+ Colección Ayuntamiento de Barcelona

erfgenaam van het Amerikaans Abstract Expressionisme, heeft

+ Colección Banco de España, Madrid

zijn oorsprong in de Venetiaanse schilderkunst en de Spaanse

+ Colección Caja Segovia, Segovia

barok. Beschouwd door critici als een van de belangrijkste

+ Colección Citibank, Madrid

Spaanse schilders van de afgelopen decennia, heeft hij onlangs

+ Colección Comunidad Autónoma de Madrid

twee belangrijke beeldende kunst awards ontvangen van de

+ Colección Fundación MER, Segovia

Provincie Madrid en de Arte y Mecenazgo Foundation.

+ Colección Fundación Sunyol, Barcelona

+ Colección OTR, Madrid

Carlos León was studying medicine when, in 1968, he decided

+ Colección Rucandio

to devote himself entirely to the practice of art. He lived in

+ Fundación Helga de Alvear, Cáceres

Paris much of the 70´s and spent eight years between the 80´s

+ Fundación Obra social y Monte de Piedad de Madrid

and 90´s in New York. His painting, which he considers heir of

+ Fundación La Caixa, Barcelona

American Abstract Expressionism, has its roots in the Venetian

+ Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León

painting and the Spanish Baroque. Considered by critics as one

+ Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao

of the most important Spanish painters of the last decades, he

+ Museo Municipal de Madrid

has recently received two important fine art awards from the

+ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Community of Madrid and the Arte y Mecenazgo Foundation.

+ Museo Patio Herreriano, Valladolid

U.S.A

+ Portland Museum - Clement Greenberg Collection

+ Centre of Contemporary Art, Cleveland, Ohio

+ Tia Collection

+ Triangle Artist Workshop Collection, New York

15


luna y fogatas 1 / oil on dibond / 120 h x 86 w / 2010 luna y fogatas 2 / oil on dibond / 120 h x 86 w / 2010 luna y fogatas 3 / oil on dibond / 120 h x 86 w / 2010


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Suite Pink Requiem 1 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 3 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 2 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 4 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

17


Suite Pink Requiem 5 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 6 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 7 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 8 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Suite Pink Requiem 9 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 10 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 11 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

Suite Pink Requiem 12 / oil on dibond / 51 h x 65 w / 2012

19


Los días y los ríos II / oil on dibond / 100 h x 150 w / 2014


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Los días y los ríos IV / oil on dibond / 100 h x 150 w / 2014

21


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Javier Gómez

(Pedro Bernardo, 1957) www.javiergomezescultor.com

Javier Gómez ontwikkelde de technische vaardigheden en

Collections / Collecties

leerde het gebruik van vlakglas te beheersen in het familiebedrijf

Belgium

+ Royal Collection of Her Majesty Queen Fabiola

gespecialiseerd in industrieel glas. Ondanks zijn fascinatie voor

+ Liége Glass Museum

het materiaal glas was hij toch niet tevreden met het werken in

Denmark

+ Ebeltoft Glass Museum

het familiebedrijf. Het keerpunt in zijn leven kwam in 1986. Hij

Finland

+ The Finnish Glass Museum, Riihimäki

zag toen beelden van kunstwerken gemaakt van vlakglas die hem

France

+ Musée Atelier du Verre de Sars-Poteries

inspireerden. Op dat moment besloot hij beeldhouwer te worden.

Germany

+ Grassi Museum, Leipzig

In 1987 werd een kunstwerk van hem geselecteerd voor de

+ Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld Lette

Valladolid Prijs van de Beeldhouwkunst georganiseerd door

+ Glasmuseum Frauenau

het Nationaal Museum van de Beeldhouwkunst in Valladolid,

+ Museum für Modernes Glass, Veste Coburg

Spain. Vanaf dat moment is hij zich exclusief gaan wijden aan zijn

+ Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

kunstwerken en de promotie van glas als kunstmateriaal.

+ Kestner Museum, Hannover

Javier Gómez en het stadhuis van Alcorcón zijn oprichters van

Mexico

+ Museo del Vidrio, Monterrey

MAVA – Hedendaagse Glaskunst Museum van Alcorcón, Madrid,

Netherlands

+ Museum Jan van der Togt, Amstelveen

Spain.

Portugal

+ Museu do Vidro, Marinha Grande

Spain

+ CEART Fuenlabrada, Madrid

Javier Gómez developed the technical skills and mastered the

+ Fundación Antonio Pérez, Cuenca

use of laminated glass in the family industrial glass business.

+ Casino de Juego Gran Madrid, Madrid

Although he was fascinated by the material glass, he was not

+ Asamblea de Madrid, IV Legislatura, Madrid

satisfied at working in his family business. The turning point

+ Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante

in his life occurred in 1986 when he saw images of artworks

+ Ayuntamiento de Pedro Bernardo, Ávila

made of laminated glass. At that moment he decided he would

+ Fundación Centro Nacional del Vidrio, Segovia

be a sculptor. In 1987 his work was selected for the Valladolid

+ Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón

Award of Sculpture which was held by the National Museum

U.S.A.

+ Haggerty Museum of Art, Milwaukee, Wisconsin

of Sculpture in Valladolid, Spain. From that moment on he

+ Tucson Museum of Art, Tucson, Arizona

dedicated himself exclusively to his artwork and the promotion

+ The Corning Museum of Glass, Corning, NY

of glass as an artistic material. Javier Gómez and the City Hall of Alcorcón are founders of MAVA – Contemporary Glass Art Museum of Alcorcón, Madrid, Spain.

23


Cabeza / laminated glass / 38.5 x 27.5 x 12 / 2008


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Vigilante / laminated glass / 36 x 33 x 13 / 2009

25


Diรกlogos en la Forma II / laminated glass / 40 x 44 x 19 / 2014


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Diรกlogos en la Forma V laminated glass / 93 x 30 x 30 / 2013

27


Diรกlogos en la Forma / laminated glass / 33.5 x 22 x 19 / 2014


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Espacio Abierto II / laminated glass / 20 x 33 x 17 / 2014

29


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Santiago Ydáñez Santiago Ydáñez is afgestudeerd in beeldende kunst aan de

[Jaén, 1969] www.santiagoydanez.com

Universiteit van Granada. Hij is een figuratieve schilder wiens

Collections / Collecties

werk wordt gekenmerkt door de zoektocht van de menselijke

Spain

+ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

bestaanswijze en door de zoektocht van de parallellen tussen

+ CAC Málaga - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

de dierenwereld en de mens. Hij is specifiek geinteresseerd

+ Museo Municipal de Madrid

in gezichtsuitdrukkingen waarin men menselijke trekken kan

+ Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas, Gran Canaria

onderscheiden in dieren of dierlijke trekken in mensen en ook de

+ Colección Arte Contemporáneo

anima of de gemoedstoestand van zijn personages.

+ Colección L’Oréal, Madrid

Hij heeft tentoongesteld in zowel Spaanse als internationale

+ Colección ABC, Madrid

galeriën en heeft ook deelgenomen aan grote kunstbeurzen zoals

+ Colección Caja Madrid, Madrid

Art Basel Miami, Art Chicago, ARCO Madrid, FIAC Paris, MIART

+ Colección CAM, Murcia

Milan, Zona Maco Mexico en vele anderen. Hij is momenteel een

+ Colección DKV, Valencia

van de meest prominente Andalusische kunstenaars van zijn

+ Colección de la Comunidad de Murcia

generatie in de internationale kunstscène.

+ Fundación Marcelino Botín, Santander

+ Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura

Santiago Ydáñez studied fine art at the University of Granada.

+ Fundación Chirivella Soriano, Valencia

He is a figurative painter whose work is characterized by the

+ Fundación Martínez-Guerricabeitia, Valencia

search of the human condition and by the search of parallelisms

+ Museo de Mojácar, Almería

between the animal world and humans. He is particularly

+ Museo Zabaleta, Quesada

interested in facial expressions in which one can identify human

+ Diputación de Jaén

traits in animals or animal traits in humans as well as the anima

+ Diputación de Segovia

or state of mind of his characters. He has exhibited with Spanish

+ Diputación de Albacete

and international galleries and participated in major art fairs

+ Junta de Castilla y León

such as Art Basel Miami, Art Chicago, ARCO Madrid, FIAC Paris,

+ Instituto de Estudios Giennenses

MIART Milan, Zona Maco Mexico and many others. He is currently

+ Facultad de Bellas Artes de Granada

one of the most prominent Andalusian artists of his generation in

Venezuela + Museo Sofía Ímber, Caracas

the international art scene.

31


Sin título / acrylic on canvas / 200 h x 200 w / 2015

Sin título / acrylic on canvas / 160 h x 160 w / 2015

Sin título / acrylic on canvas / 200 h x 200 w / 2015


EYE CATCHERS / SPANISH ART

33


Sin título / oil on forex / 71 h x 51 w / 2015

Sin título / oil on forex / 71 h x 50 w / 2015


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Sin título / oil on canvas / 70 h x 100 w / 2015

Sin título / oil on canvas / 70 h x 100 w / 2015

35


Sin título / oil on linen / 75 h x 75 w / 2010

Sin título / oil on linen / 75 h x 75 w / 2010

Sin título / acrylic on canvas / 100 h x 100 w / 2013


EYE CATCHERS / SPANISH ART

37


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Simon Zabell Simon Zabell is een Britse kunstenaar geboren in Spanje. Hij

(Málaga, 1970) www.simonzabell.com

studeerde beeldende kunst aan de Universiteit van Granada.

Collections / Collecties

Na zijn afstuderen ontwikkelde Simon Zabell een interesse in

Italy

+ Imago Mundi - Luciano Benetton Collection

de effecten van het verhaal op schilder- en installatiekunst. Dit

Spain

+ CAC Málaga - Málaga Contemporary Art Centre

heeft ertoe geleid dat hij theatervormgeving is gaan studeren

+ CAAC Sevilla - Andalusian Centre for Contemporary Art

aan Slade School of Fine Art in London. Sindsdien heeft hij

+ Regional Government of Andalusia

voornamelijk schilderijen, sculpturen en installaties gemaakt met

+ Paradores de Turismo Collection

een sterk verhalende en scenografische inhoud. Deze zijn meestal

+ Bank of Spain Collection

gebaseerd op geschiedenis, literatuur, film, muziek of schilderijen.

+ DKV Collection

Deze projecten zijn uitgebreid tentoongesteld in Spanje en

+ Diputación de Granada (Provincial Government of Granada)

in vele andere landen. Simon Zabell heeft ook deelgenomen

+ Diputación de Málaga (Provincial Government of Málaga)

aan verschillende kunstbeurzen zoals ARCO Madrid, SCOPE

+ Pamplona City Council

LONDON, PINTA NY, VOLTA, Pulse Miami en vele andere beurzen.

+ Banesto Bank

Momenteel werkt hij aan een ambitieus project, Our Men in

+ Caja San Fernando Bank

Tahiti, gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar Robert Louis

+ CAM Bank Collection

Stevenson´s laatste roman The Ebb-Tide. Simon Zabell is tevens

+ Bankia Collection

docent aan de Universiteit van Granada.

+ Colección Iniciarte-Junta de Andalucía

+ Fundación Rafael Botí

Simon Zabell is a British artist born in Spain who studied fine art

+ Fundación El Monte

at the University of Granada. After his graduation he developed

+ Bodegas Estévez Collection

an interest in the effects of narrative on painting and installation

+ Colección Ángel de pintura

art, which lead him to study Theatre Design at the Slade School

Sweden

+ Regional Government of Scania

of Fine Art in London. Since then he has been creating mainly paintings, sculptures and installations with a strong narrative and scenographic content, which are usually based on history, literature, cinema, music or paintings. These projects have been exhibited extensively in Spain and abroad. Simon Zabell has also participated in several art fairs such as ARCO Madrid, VOLTA, SCOPE LONDON, PINTA NY, PULSE Miami and many others. He is currently working on an ambitious project, Our Men in Tahiti, based on extensive research into Robert Louis Stevenson’s late novel The Ebb-Tide. Simon Zabell also lectures in Fine Art at the University of Granada.

39


Our men in Tahiti / oil on canvas / 55 h x 70 w / 2016


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Our men in Tahiti / oil on canvas / 55 h x 70 w / 2016

41


Our men in Tahiti / oil on canvas / 40 h x 40 w / 2016

Our men in Tahiti / oil on canvas / 40 h x 40 w / 2016


EYE CATCHERS / SPANISH ART

43


EYE CATCHERS / SPANISH ART

Our men in Tahiti / oil on canvas / 150 h x 150 w / 2016

Our men in Tahiti / oil on canvas / 150 h x 150 w / 2016

45


Colofon Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Eye Catchers - Spanish Art’ in Arti Legi van 21 april t/m 8 mei 2016. Gastcurator Douglas de Oliveira Ribeiro Kunstenaars Carlos León Javier Gómez Santiago Ydáñez Simon Zabell Uitgave Arti Legi, Gouda Auteur/editor Douglas de Oliveira Ribeiro Fotomateriaal Arti Legi Mª Ángeles Días Barbado (foto p.30) Privébezit van de kunstenaars

Arti Legi

Victor Lafuente (foto p.22)

Markt 27 / 2801 JJ Gouda / Nederland

VVV Gouda

T 0031 (0) 182 74 30 50 info@artilegi.nl

Teksten

www.artilegi.nl

Louwrens Dijkstra / Gerda Dijkstra-van der Wel Carlos León

© Arti Legi, Gouda

Douglas de Oliveira Ribeiro

© Foto´s: zijn auteurs

Simon Zabell

© Kunstenaars © Teksten: zijn auteurs

Grafisch ontwerp Thomas van der Schoor, Mooi Rood

ISBN/EAN: 978-90-821617-5-5


Profile for Mooi Rood

Eye Catchers Spanish Art | Arti Legi  

Eye Catchers Spanish Art | Arti Legi  

Profile for mooirood